LPM90/2012
ID intern unic:  343677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 90
din  26.04.2012
cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor
din Republica Moldova în anul 2014
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 407
    MODIFICAT
   
LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203

    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Prezenta lege transpune Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 9 iulie 2008 privind recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 218 din 13 august 2008, şi creează cadrul necesar de aplicare a acestuia.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi obiectul legii
    (1) Scopul prezentei legi:
    a) formarea resurselor informaţionale privind numărul populaţiei ţării, repartizarea teritorială a ei corespunzător caracteristicilor demografice, socioeconomice, naţionale şi lingvistice, nivelul de instruire, precum şi privind fondul de locuinţe şi condiţiile de trai al populaţiei;
    b) crearea cadrului juridic pentru efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor şi dezvoltarea reglementărilor în vigoare;
    c) armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, asigurînd astfel comparabilitatea internaţională a rezultatelor recensămîntului.
    (2) Prezenta lege stabileşte modul de organizare şi de efectuare a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, metoda de culegere şi de prelucrare a datelor obţinute în cadrul acestuia.
    Articolul 2. Sfera de aplicare
    (1) Categoriile de populaţie supuse recensămîntului sînt următoarele: 
    a) persoanele cu reşedinţă obişnuită în  Republica Moldova;
    b) persoanele temporar absente, aflate la muncă şi la studii peste hotare;
    c) personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale Republicii Moldova;
    d) persoanele cu reşedinţă temporară în Republica Moldova.
    (2) Nu se înregistrează la recensămînt persoanele cu cetăţenie străină din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, organizaţiilor internaţionale, personalul forţelor armate străine şi membrii familiilor lor, precum şi cetăţenii străini care, la momentul de referinţă al recensămîntului, se află temporar pe teritoriul ţării.
    (3) La recensămînt se înregistrează informaţiile referitoare la locuinţele din orice tip de clădiri, indiferent de forma de proprietate a lor, de pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    recensămînt – înregistrarea oficială (la intervale regulate de timp) a populaţiei şi a locuinţelor la nivel naţional, regional şi a fiecărei localităţi din ţară, împreună cu un număr selectat de caracteristici demografice şi sociale ale populaţiei şi ale condiţiilor de trai;
    chestionar de recensămînt – formular pe baza căruia, în timpul efectuării recensămîntului, se obţin date despre populaţie şi despre locuinţe;
    recenzor – persoană angajată temporar pentru efectuarea recenzării populaţiei în sectorul repartizat de organul teritorial pentru statistică şi pentru înregistrarea în chestionarele de recensămînt a datelor obţinute;
    reşedinţă obişnuită – loc în care o persoană îşi petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, indiferent de absenţele temporare (în scopul recreerii, vacanţei, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.);
    gospodărie casnică – un grup de două sau mai multe persoane care locuiesc în comun în mod obişnuit, avînd sau nu legături de rudenie, care îşi fac menajul împreună, au un buget comun şi se supun regulilor generale. Gospodăria casnică poate consta şi dintr-o singură persoană care locuieşte şi se aprovizionează de sine stătător cu toate cele necesare pentru trai;
    locuinţă – în sensul recensămîntului, construcţie capitală, alcătuită din una sau mai multe camere de locuit şi din încăperi auxiliare (bucătărie, bloc sanitar etc.), care satisface cerinţele de trai permanent al unei sau al mai multor persoane, situată în case de locuit individuale, blocuri locative, în cămine şi în clădiri cu altă destinaţie, precum şi altă unitate de locuit mobilă sau improvizată, care este utilizată ca locuinţă la momentul de referinţă al recensămîntului.
    spaţiu colectiv de locuit – clădire cu destinaţie specială pentru reşedinţa obişnuită sau cazarea temporară a unui grup de persoane subordonat unui regim şi administrări comune (hotel, cămin studenţesc, muncitoresc, azil, centru de plasament, centru de reabilitare, şcoală-internat, casă de copii, unităţi de locuit ale cultelor religioase, cazarmă etc.).
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
Capitolul  II
PERIOADA DE EFECTUARE A RECENSĂMÎNTULUI
ŞI RECENSĂMÎNTUL DE PROBĂ
    Articolul 4. Perioada de efectuare şi data
                        recensămîntului
    (1) Recensămîntul se va desfăşura în perioada 12–25 mai 2014. În perioada de desfăşurare a recensămîntului se efectuează înscrierea datelor şi informaţiilor despre populaţie şi locuinţe în chestionarele de recensămînt, elaborate de Biroul Naţional de Statistică.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    (2) Data recensămîntului reprezintă înregistrarea informaţiei despre populaţie şi locuinţe conform situaţiei de fapt existente la ora 00.00 din ziua de 12 mai 2014 şi este considerată drept moment de referinţă al recensămîntului.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    Articolul 5. Recensămîntul de probă
    (1) Recensămîntul de probă se efectuează în condiţii similare cu cele ale recensămîntului general. Obiectivul principal al acestei acţiuni este testarea documentaţiei de recensămînt, a normelor de lucru ale personalului temporar pentru recensămînt şi a procesului tehnologic de procesare a datelor obţinute.
    (2) Recensămîntul de probă se va efectua în luna aprilie 2013, selectiv, asigurînd posibilitatea înlăturării deficienţelor înregistrate şi perfecţionarea instrumentarului statistic pentru recensămîntul general.
Capitolul  III
ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA RECENSĂMÎNTULUI
    Articolul 6. Organizarea şi efectuarea recensămîntului
    (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de organizarea şi efectuarea recensămîntului, de prelucrarea datelor obţinute, de generalizarea rezultatelor, precum şi de asigurarea metodologică a recensămîntului, este Biroul Naţional de Statistică.
    (2) Organele centrale de specialitate, alte autorităţi administrative, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, în corespundere cu competenţele şi atribuţiile lor, conlucrează cu Biroul Naţional de Statistică pentru organizarea lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului, asigurînd în acest scop accesul gratuit la datele administrative deţinute.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale, în corespundere cu competenţele şi atribuţiile ce le revin, contribuie la realizarea lucrărilor de pregătire vizînd asigurarea acoperirii în recensămînt a întregii populaţii din localităţile administrate, după cum urmează:
    a) precizează lista şi hotarele localităţilor;
    b) asigură sistematizarea denumirii străzilor şi numerotarea clădirilor şi a apartamentelor, instalînd plăcuţele lipsă pe fiecare clădire din oraşe şi din localităţile rurale cu un număr de populaţie de peste 5000 de locuitori;
    c) asigură actualizarea informaţiei din registrele de evidenţă a gospodăriilor casnice;
    d) în comun cu oficiile cadastrale teritoriale – filiale ale Î.S. „Cadastru”, asigură sectorizarea de recensămînt a fiecărei localităţi în conformitate cu principiile metodologice aprobate de Biroul Naţional de Statistică;
    e) pun la dispoziţie încăperi de serviciu, dotate cu legătură telefonică şi cu alt inventar necesar pentru activitatea personalului temporar pentru recensămînt, păstrarea chestionarelor şi a altei documentaţii de recensămînt, precum şi oferă date sau informaţii din sursele administrative deţinute;
    f) acordă ajutor organelor teritoriale pentru statistică la recrutarea personalului temporar pentru recensămînt din rîndul persoanelor cu domiciliul stabil pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
    (4) Organizarea şi efectuarea recensămîntului se realizează sub conducerea Comisiei Naţionale pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor, care coordonează şi monitorizează desfăşurarea în bune condiţii a întregii acţiuni, aprobă documentaţia şi instrumentarul de recensămînt. Componenţa nominală, regulamentul de activitate a comisiei nominalizate, planul de măsuri cu privire la organizarea şi efectuarea recensămîntului, procesarea şi publicarea rezultatelor se aprobă de Guvern.
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    Articolul 7. Date despre populaţie, locuinţe
                       şi modul de culegere a acestora
    (1) În cadrul recensămîntului sînt colectate:
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    1) date/informaţii despre persoane, care vor cuprinde caracteristici demografice, etno-culturale, educaţionale, economice:
    [Art.7 al.(1), pct.1) în redacția LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    a) situaţia la momentul recensămîntului (prezent, temporar absent/prezent, perioada absenţei/prezenţei, periodicitatea revenirii);
    [Art.7 al.(1), pct.1) lit.a) modificată prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    b) gradul de rudenie faţă de persoana înscrisă prima în gospodărie;
    c) sexul;
    d) vîrsta (ziua, luna şi anul de naştere);
    e) locul de naştere (denumirea raionului, municipiului, U.T.A. Găgăuzia sau denumirea altui  stat);
    f) durata domiciliului stabil în localitatea de recenzare (în cazul în care nu locuieşte de la naştere, se indică denumirea localităţii sau a statului de unde a sosit);
    g) cetăţenia (denumirea statului al cărui cetăţean este respondentul, inclusiv dubla cetăţenie);
    h) naţionalitatea/apartenenţa etnică (la libera declaraţie a respondentului);
    [Art.7 al.(1), pct.1) lit.h) în redacția LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    i) posedarea limbilor;
    j) religia (la libera declaraţie a respondentului);
    k) nivelul de instruire;
    l) starea civilă;
    m) numărul de copii născuţi vii;
    n) statutul activităţii curente (ocupat, neocupat, elev/student, pensionar, casnică, altă situaţie);
    o) locul de muncă şi tipul de activitate economică;
    [Art.7 al.(1), pct.1) lit.o) în redacția LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    p) ocupaţia (denumirea funcţiei, profesiei sau munca efectiv exercitată, activităţi de voluntariat, în căutarea unui loc de muncă, disponibilitatea de a începe lucrul);
    [Art.7 al.(1), pct.1) lit.p) modificată prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    r) nume, prenume;
    [Art.7 al.(1), pct.1) lit.r) introdusă prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    s) surse de venit;
    [Art.7 al.(1), pct.1) lit.s) introdusă prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    t) dificultăţi în desfăşurarea activităţilor de bază zilnice, în cazul persoanelor cu dizabilităţi;
    [Art.7 al.(1), pct.1) lit.t) introdusă prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    q) statutul profesional (salariat/angajat, patron/angajator, lucrător pe cont propriu, lucrător familial, altă situaţie);
    2) date/informaţii despre locuinţe şi clădiri, care vor cuprinde localizarea, date despre clădire, date despre locuinţă, dotările locuinţei şi date despre gospodărie:
    [Art.7 al.(1), pct.2) în redacția LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    a) localizarea locuinţei;
    b) numărul persoanelor din locuinţă;
    c) tipul de locuinţă;
    d) statutul locuinţei (permanentă, secundară/casă de vacanţă);
    e) situaţia ocupării locuinţei (ocupată, neocupată, altă situaţie);
    f) forma de proprietate a locuinţei;
    g) titlul sub care gospodăria casnică ocupă locuinţa (proprietar, chiriaş, altă situaţie);
    h) camere de locuit (număr şi suprafaţă);
    i) dotarările locuinţei;
    [Art.7 al.(1), pct.2) lit.i) modificată prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    j) acces la tehnologii informaţionale şi comunicaţii;
    [Art.7 al.(1), pct.2) lit.j) în redacția LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    k) tipul clădirii (casă individuală, casă înşiruită/alipită, bloc de apartamente, altă clădire de locuit, clădire cu altă destinaţie);
    l) perioada (anul) de construire a clădirii;
    m) materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai clădirii, în cazul blocurilor locative;
    [Art.7 al.(1), pct.2) lit.m) introdusă prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    n) numărul de niveluri ale clădirii, dintre care numărul de niveluri locative.
    [Art.7 al.(1), pct.2) lit.n) introdusă prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    (2) Culegerea datelor suplimentare despre populaţie sau locuinţe, neprevăzute la alin. (1), nu se admite.
    (3) Despre persoanele cu reşedinţă temporară în  Republica Moldova, care locuiesc permanent peste hotarele Republicii Moldova, se culeg date privind ţara de origine, ţara în care domiciliază permanent, scopul şi durata de aflare în Republica Moldova.
    (4) Culegerea datelor despre populaţie şi locuinţe se efectuează prin metoda de intervievare şi de înscriere a informaţiilor în chestionarele de recensămînt în baza declaraţiei pe propria răspundere a respondenţilor, fără prezentarea unor documente de confirmare.
    (5) Recenzarea populaţiei se efectuează la reşedinţa obişnuită care se consideră acea localitate, casă individuală, apartament, cămin etc. în care persoana petrece, în mod normal, perioada de odihnă zilnică. Reşedinţa obişnuită poate să nu coincidă cu adresa indicată în Registrul de stat al populaţiei.
    (6) În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai gospodăriei casnice lipsesc, recenzorul completează documentaţia de recensămînt în baza informaţiilor furnizate de ceilalţi membri maturi ai gospodăriei, dacă ei pot răspunde la întrebările din chestionar. Informaţia necesară despre copiii minori va fi furnizată de către părinţii lor sau detutore/curator/îngrijitor. În numele persoanei care nu este capabilă să răspundă independent la întrebările din chestionarele de recensămînt va răspunde reprezentantul legal (tutorele, curatorul) al acesteia.
    [Art.7 al.(6) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    (7) Dacă obţinerea informaţiei necesare este imposibilă prin intervievare, urmează să fie utilizate datele din sursele administrative (registrele de evidenţă a gospodăriilor, baza de date a Registrului de stat al populaţiei, datele administratorilor blocurilor locative etc.).
    (8) Culegerea datelor despre persoanele care nu dispun de reşedinţă obişnuită ori care nu au fost prezente la domiciliu poate fi efectuată şi în localuri speciale, puse la dispoziţia personalului temporar pentru recensămînt de către autorităţile administraţiei  publice locale, sau în spaţii improprii ori improvizate de locuit ale respondenţilor.
    [Art.7 al.(8) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    (9) Recenzarea militarilor în termen, a persoanelor aflate în instituţiile penitenciare se efectuează de Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne şi de Ministerul Justiţiei în comun cu Biroul Naţional de Statistică, în termenele stabilite de planul calendaristic al recensămîntului.
    (10) Intervievarea populaţiei se efectuează în limba de stat. În cazul în care persoana intervievată nu cunoaşte limba de stat, aceasta are dreptul să solicite de la recenzor intervievarea în limba rusă.
    (11) Chestionarele de recensămînt se completează de către recenzori în limba de stat sau, după caz, în limba rusă, conform declaraţiilor făcute de respondenţi. Datele înregistrate se confirmă prin semnătura respondentului şi a recenzorului la sfîrşitul chestionarului de recensămînt.
    [Art.7 al.(11) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
   
(12) Pentru cetăţeni străini se pot utiliza chestionare de recensămînt în limbile engleză şi franceză.
    [Art.7 al.(12) introdus prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    Articolul 8. Chestionarul de recensămînt
                        şi documentaţia aferentă
   (1) Formularele chestionarelor de recensămînt şi instrucţiunile de completare a lor, borderourile recenzorilor şi altă documentaţie auxiliară de recensămînt se elaborează de către Biroul Naţional de Statistică şi se aprobă de către Comisia Naţională pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor.
    [Art.8 al.(1) în redacția LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    (2) Chestionarele de recensămînt se păstrează pînă la finalizarea lucrărilor de prelucrare şi publicare a rezultatelor recensămîntului, ulterior acestea fiind lichidate în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 9. Evaluarea calităţii, generalizarea
                       datelor recensămîntului şi publicarea
                       rezultatelor
    (1) Evaluarea acoperirii populaţiei şi a locuinţelor în recensămînt şi a calităţii datelor înregistrate se efectuează după încheierea acţiunii de recenzare, precum şi la etapa de procesare a datelor pe un eşantion reprezentativ de locuinţe, gospodării şi persoane, la nivelul ţării.
    (2) Generalizarea datelor recensămîntului se efectuează în modul şi în termenele stabilite de Biroul Naţional de Statistică. Termenul-limită de publicare a rezultatelor finale nu va depăşi 27 de luni de la momentul de referinţă al recensămîntului.
    (3) Rezultatele recensămîntului sînt accesibile tuturor utilizatorilor şi se diseminează conform prevederilor Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială.
    Articolul 10. Personalul temporar pentru
                         recensămînt
     (1) Pentru organizarea şi efectuarea recensămîntului, precum şi pentru prelucrarea informaţiei obţinute, se angajează, în baza contractelor de prestări servicii, recenzori şi alt personal temporar pentru recensămînt, care trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova, să aibă studii superioare sau medii de specialitate, să cunoască limba de stat şi limba rusă. În localităţile unde locuiesc persoane de aceeaşi etnie se recomandă angajarea recenzorilor de etnia respectivă care întrunesc cerinţele de mai sus.
    [Art.10 al.(1) în redacția LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
     (2) Condiţiile de remunerare a muncii personalului temporar pentru recensămînt se stabilesc de Guvern.
     (3) Persoanelor angajate în lucrările de pregătire şi de efectuare a recensămîntului li se eliberează legitimaţii de modelul stabilit după urmarea unui curs de instruire şi verificarea cunoştinţelor obţinute.
    Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile respondenţilor
    (1) Respondenţii au dreptul:
    a) să cunoască datele primare (personale) despre ei ce urmează să fie colectate în timpul recensămîntului, în ce scopuri se colectează, cum, de către cine şi în ce scopuri se utilizează;
    b) să ia cunoştinţă de înscrierile din chestionare şi din altă documentaţie de recensămînt care conţin informaţii despre  persoana proprie;
    c) să solicite legitimarea personalului temporar pentru recensămînt.
    (2) Respondenţii sînt obligaţi să furnizeze, în mod gratuit, datele primare (personale), complete şi reale, specificate în chestionarele de recensămînt conform modului şi în termenele stabilite. În cazul refuzului de prezentare a legitimaţiei, respondenţii nu sînt obligaţi să răspundă la întrebările prevăzute de programul recensămîntului.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
Capitolul  IV
CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIEI
    Articolul 12. Garanţiile de protecţie a datelor
                         despre populaţie şi locuinţe din
                         chestionarele de recensămînt
    (1) Datele din chestionarele de recensămînt constituie o informaţie confidenţială, care nu poate fi divulgată  şi care va fi utilizată exclusiv în scopuri statistice.
    (2) Datele obţinute în cadrul recensămîntului nu pot fi utilizate în scopuri care ar putea aduce prejudiciu moral sau material persoanei ori ar putea împiedica realizarea drepturilor şi libertăţilor sale.
    (3) Prelucrarea datelor din chestionarele de recensămînt se efectuează cu condiţia anonimizării obligatorii a datelor, asigurării protecţiei împotriva accesului neautorizat şi  prevenirii sustragerii, pierderii, denaturării sau falsificării.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
    (4) Obligaţia de a nu divulga informaţia cu caracter personal, obţinută în timpul efectuării recensămîntului, urmează a fi prevăzută în contractele de prestări servicii încheiate cu personalul temporar pentru recensămînt.
    [Art.12 al.(4) modificat prin LP45 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.203]
Capitolul V
RĂSPUNDEREA
    Articolul 13. Răspunderea pentru încălcarea legii
    Funcţionarii organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, personalul temporar pentru recensămînt, precum şi alte persoane care, corespunzător atribuţiilor de serviciu, au acces la datele despre populaţie şi locuinţe  ce se conţin în chestionarele de recensămînt şi care au admis pierderea, divulgarea, falsificarea sau au contribuit la falsificarea lor poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei.
Capitolul  VI
FINANŢAREA
    Articolul 14. Finanţarea recensămîntului
    (1) Finanţarea lucrărilor de organizare şi de efectuare a recensămîntului, de generalizare şi de publicare a rezultatelor se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat, precum şi din surse externe.
    (2) Pentru executarea lucrărilor de organizare şi efectuare a recensămîntului poate fi folosit ajutorul tehnic şi material din partea organizaţiilor internaţionale, a ţărilor donatoare, a altor persoane juridice şi fizice în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul  VII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 15
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va adopta actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Marian LUPU

    Nr. 90. Chişinău, 26 aprilie 2012.