HGM433/2012
ID intern unic:  343760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 433
din  18.06.2012
pentru aprobarea Regulamentului privind
digurile de protecţie contra inundaţiilor
Publicat : 26.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 130     art Nr : 477
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    În temeiul prevederilor Codului apelor nr.1532-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.287), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.43, art.482), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind digurile de protecţie contra inundaţiilor (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
    în comun cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Regulamentului privind digurile de protecţie contra inundaţiilor;
   va asigura, prin intermediul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, elaborarea documentaţiei cadastrale privind delimitarea, formarea şi înregistrarea digurilor de protecţie contra inundaţiilor, proprietatea statului, şi a terenurilor aferente acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.746 din 3 noiembrie 1995 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la digurile de stat-antiviitură din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15, art.90).

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa
    Ministrul mediului                                                  Gheorghe Şalaru
    Ministrul afacerilor interne                                    Alexei Roibu

    Nr. 433. Chişinău, 18 iunie 2012.

 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 433
din 18 iunie 2012

REGULAMENTUL
PRIVIND DIGURILE DE PROTECŢIE CONTRA
INUNDAŢIILOR

DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prevederile prezentului Regulament:
    sînt obligatorii pentru aplicare de către toate persoanele fizice şi juridice implicate în proiectarea, construcţia şi exploatarea digurilor de protecţie contra inundaţiilor;
    se extind asupra digurilor de protecţie contra inundaţiilor (în continuare – diguri) amplasate în Republica Moldova.
    2. Digurile sînt amplasate pe terenuile fondului apelor pe un traseu determinat de condiţiile geologice şi hidrologice concrete şi specifice. Din partea exterioară a digului se prevede virtual o fîşie de teren aferentă digului cu lăţimea în funcţie de condiţiile reale, dar nu mai mică de 15 m.
I. NOŢIUNI PRINCIPALE
    În sensul prezentului Regulament, noţiunile speciale utilizate semnifică următoarele:
    viitură – creşterea exagerată a debitului şi cotei de nivel a apei pe un curs de apă cauzată de precipitaţiile abundente sau topirii zăpezii;
    dig de protecţie contra inundaţiilor – construcţie de pămînt amplasată de-a lungul unui curs de apă cu destinaţia pentru a apăra de inundaţie o localitate sau o porţiune de teren;
    coronamentul digului de protecţie contra inundaţiilor – partea superioară a corpului digului care prezintă cota nivelului de protecţie contra inundaţiilor;
    categoria de importanţă a construcţiei hidrotehnice – valorile-limită calitative şi cantitative ale indicilor stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice şi a modului de exploatare corespunzătoare, admisibile nivelului riscului de accident al construcţiei hidrotehnice;
    rambliere – ansamblu de acţiuni tehnologice la construcţia din pămînt de calitate a unui dig de protecţie contra inundaţiilor;
    pămînt de calitate – pămînt compoziţia fizică şi chimică a căruia corespunde cerinţelor indicate în actele normative la construcţia digurilor de protecţie contra inundaţiilor;
    înierbare – plantare cu ierburi perene a suprafeţei exterioare a digului;
    paşaportul tehnic al digului de protecţie contra inundaţiilor – document oficial în care este inclusă informaţia tehnică privind proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi  exploatarea digului de protecţie contra inundaţiilor;
    supravegherea stării tehnice a digului de protecţie contra inundaţiilor – ansamblu de acţiuni destinate depistării abaterilor de la  indicii tehnici de exploatare a digului de protecţie contra inundaţiilor stipulaţi în documentaţia tehnică;
    taluzul digului de protecţie contra inundaţiilor – suprafaţa laterală exterioară a corpului digului de protecţie contra inundaţiilor;
    supraveghetor – persoană abilitată cu efectuarea observaţiilor  asupra stării tehnice a digului de protecţie contra inundaţiilor şi cu informarea proprietarului  acestuia;
    inundaţie – acoperire temporară  cu apă a unei porţiuni de teren în timpul revărsării apelor mari, viiturilor sau, în caz de accident, a unei construcţii hidrotehnice;
    accidentul (distrugerea) digului de protecţie contra inundaţiilor – pierderea integrităţii construcţiei cauzate de forţă majoră, care a cauzat deteriorarea digului de protecţie contra inundaţiilor.
II. REFERINŢE SPECIFICE
    3. Proprietarul digului este responsabil de monitorizarea stării tehnice a digului, inclusiv integritatea acestuia, de cotele de nivel ale coronamentului şi de eventualele  apariţii ale proceselor de erodare a taluzurilor.
    4. În urma avertizării Serviciului Hidrometeorologic de Stat privind formarea pe cursurile de apă a undei de viitură cu pericol sporit de inundaţie, autoritatea centrală responsabilă de domeniu, prin intermediul întreprinderilor subordonate, va întreprinde acţiunile necesare de diminuare a consecinţelor acestora, în conformitate cu prezentul Regulament şi regulile interne de activitate.
III. ROIECTAREA DIGULUI
    5. Proiectarea digului se efectuează conform normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare (СНиП 2.06.03-85 Проектирование польдерных систем, СНиП 2.06.05-84, Земляные плотины).
    6. Lucrările de prospecţiune şi proiectare se realizează de către persoanele fizice sau juridice abilitate cu astfel de drept prin licenţa respectivă.
    7. Concomitent cu elaborarea documentelor tehnice de proiect la construcţia, reconstrucţia sau reparaţia capitală a digului sau porţiunii de dig proiectantul elaborează regulile de exploatare a digului , care se aprobă de către autoritatea centrală responsabilă de domeniu.
    8. În limita terenului fondului apelor, amplasat între dig şi rîu, în baza investigaţiilor geologice se stabileşte:
    a) calea de acces la efectuarea lucrărilor  de exploatare, reconstrucţie  şi de reparaţie a digurilor cu o lăţime de 4,5 m;
    b) locul amplasării carierelor de pămînt de calitate corespunzătoare normelor în construcţie, care vor fi utilizate la construcţia, reconstrucţia şi reparaţia digurilor.
    9. Se recomandă de amplasat carierele de pămînt pentru construcţia, reconstrucţia şi reparaţia digului la o distanţă nu mai mare de 2 km de acesta. În cazul în care la această distanţă lipseşte pămîntul de calitate, în procesul tehnologic de efectuare a lucrărilor  se întreprind măsuri suplimentare antifiltraţionale.
IV. CONSTRUCŢIA, RECONSTRUCŢIA ŞI
REPARAŢIA DIGULUI

    10. Construcţia, reconstrucţia şi reparaţia digului se efectuează în strictă conformitate cu documentaţia de proiect elaborată în modul stabilit.
    11. În perioada efectuării lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie sau exploatare a digului este necesar să se respecte întocmai cerinţele tehnice de securitate.
    12. Recepţia lucrărilor după construcţia, reconstrucţia sau reparaţia capitală a digului se efectuează în deplină conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
V. EXPLOATAREA DIGULUI
    13. Digul se consideră dat în exploatare după întocmirea, în modul stabilit, a procesului-verbal de recepţie finală.
    14. Exploatarea digului are ca obiectiv menţinerea parametrilor de proiect şi asigurarea fiabilităţii lui.
    15. Exploatarea şi întreţinerea digului urmează să se efectueze în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu regulile de exploatare ale acestuia. Evacuarea apelor mari se efectuează sub conducerea comisiilor pentru situaţii excepţionale respective.
    16. Autoritatea centrală responsabilă de domeniu:
    stabileşte categoria de importanţă a digului;
    asigură, în permanenţă, menţinerea cotei de proiect a nivelului coronamentului;
    organizează lichidarea oportună a tasărilor, surpăturilor, a procesului de sufuziune a pămîntului, galeriilor de cîrtiţe şi de alte animale, fisurilor în corpul digului;
    realizează înierbarea taluzurilor cu ierburi perene;
    organizează exploatarea digului şi a infrastructurii acestuia în regim de siguranţă şi asigură controlul asupra stării lui.
    17. Pentru realizarea supravegherii şi întreţinerii digului, proprietarul divizează digul în porţiuni cu o lungime nu mai mare de 15 km şi din mijloacele financiare proprii creează un serviciu alcătuit din supraveghetori. Fiecare supraveghetor deserveşte o porţiune de dig.
VI. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PENTRU
EXPLOATAREA DIGULUI

    18. Documentaţia tehnică necesară pentru exploatarea digului include: documentaţia de proiect în baza căreia a fost construit sau reparat capital digul de protecţie; paşaportul tehnic al digului, elaborat în modul stabilit de prezentul Regulament; regulile de exploatare; procesele-verbale de recepţie finală a digului; actele investigaţiilor şi măsurărilor ce ţin de evacuarea apelor mari.
    19. Fiecare dig dispune de un paşaport tehnic, elaborat conform modelului stabilit în anexa la prezentul Regulament, care se completează de către gestionar.
    20. Paşaportul tehnic al digului include informaţia ce ţine de datele tehnice ale digului, regimul hidrologic al cursului de apă pe această porţiune, sectoarele cu risc sporit de distrugere,  amplasarea şi caracteristica rambleului, informaţia despre cotele de nivel, persoana oficială responsabilă de starea tehnică şi întreţinerea acestuia, precum şi alţi indici relevanţi.
    21. Paşaportul tehnic al digului se păstrează la proprietar.
    22. La sfîrşitul perioadei de trecere a apelor mari proprietarul digului întocmeşte darea de seamă generalizatoare privind starea tehnică a digului şi lucrările necesare pentru asigurarea fiabilităţii digului, prezentîndu-le autorităţii centrale responsabile de domeniu.
VII. MONITORIZAREA STĂRII TEHNICE A DIGULUI
    23. Monitorizarea include evidenţa parametrilor şi indicilor privind integritatea corpului digului; starea tehnică a taluzurilor şi a coronamentului şi corespunderea acestora cotelor de proiect; apariţia fisurilor, surpărilor şi a galeriilor de cîrtiţe şi de alte animale, starea drumurilor de acces; apariţia depresiunilor sau alunecărilor pe taluz. Monitorizarea se efectuează în mod vizual şi instrumental.
    24. Monitorizarea vizuală prevede  verificarea conformităţii parametrilor constructivi actuali  cu indicii de proiect ai digului. Verificarea vizuală se efectuează după sezonul de iarnă, lunar, înainte şi după trecerea  viiturii.
    25. Monitorizarea instrumentală se efectuează de către o persoana licenţiată o dată la cinci ani.
    26. Rezultatele monitorizării se includ în actul de investigaţii, care se prezintă proprietarului digului pentru întreprinderea acţiunilor ce se impun.
    27. Responsabilitatea pentru siguranţa digului şi respectarea regulilor de  exploatare o poartă proprietarul.
    28. Periodicitatea observărilor şi investigaţiilor (aparatajul de măsurări şi control, criteriile de etalonare a parametrilor constructivi şi de exploatare) se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu regulile de exploatare a digului.
VIII. ACŢIUNI SPECIFICE LA EVACUAREA APELOR MARI
    29. În perioada trecerii  apelor mari, pot fi implicate, după caz, comisiile pentru situaţii excepţionale ale autorităţii centrale responsabile de domeniu, ale întreprinderilor subordonate, comisiile pentru situaţii excepţionale ale autorităţilor publice locale de ambele niveluri şi Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, care  au ca obiectiv luarea de decizii, întreprinderea şi realizarea acţiunilor  de rigoare ce se impun de situaţia reală.
    30. În caz de avertizare de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind formarea apelor mari şi apariţia pericolului de inundaţii, responsabilul de exploatarea digului este obligat ca, în regim de urgenţă, să examineze  vizual starea tehnică a digului , precum şi a terenului dintre dig şi rîu în vederea înlăturării obstacolelor care pot împiedica curgerea liberă a apei.
    31. La anunţarea pericolului de inundaţie, responsabilii de exploatarea digului sînt obligaţi să întreprindă, în mod operativ, măsuri de atenuare a posibilelor inundaţii prin pregătirea mecanismelor şi materialelor necesare, precum şi să informeze autoritatea centrală responsabilă de domeniu. Totodată, pe parcursul viiturii, ei trebuie să informeze despre dinamica cotelor nivelului apelor în creştere şi descreştere.
    32. Pentru porţiunile de dig cu pericol sporit de rupere, după avertizare, în nemijlocita apropiere se depozitează materialele şi mecanismele necesare pentru întreprinderea măsurilor de prevenire sau lichidare a consecinţelor.
    33. După trecerea apelor mari, în conformitate cu pct. 24 şi 25 din prezentul Regulament, gestionarul organizează controlul stării tehnice a digului şi a infrastructurii şi asigură realizarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor inundaţiei.
    34. În caz de utilizare a fîşiei de teren aferent digului (pîna la 15 m) la efectuarea lucrărilor de reparaţie a digurilor sau de lichidare a consecinţelor inundaţiei, prejudiciul cauzat persoanelor fizice sau juridice se repară în modul stabilit de legislaţie.
IX. INTERDICŢII
    35. Se interzice circulaţia unităţilor de transport şi a maşinilor agricole pe coronamentul digului, blocarea accesului la dig pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a acestora.
    36. Pe terenurile fondului apelor (porţiunea între dig şi rîu) se interzice excavarea pămîntului, edificarea construcţiilor sau crearea altor obstacole care împiedică trecerea liberă a apelor de viitură, cu excepţia celora prevăzute de Codul apelor nr.1532-XIII din 22 iunie 1993 şi Legea nr.440 din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă.
    37. În limita suprafeţei digului se  interzice:
    instalarea trecerilor peste dig, utilizarea coronamentului digului în calitate de cale de acces;
    efectuarea oricăror lucrări care pot cauza deteriorarea integrităţii digului;
    sădirea pădurilor, arborilor şi arbuştilor, plantaţiilor multianuale;
    plimbatul şi păscutul vitelor.
X. PAZA DIGULUI
    38. În perioada trecerii apelor mari de viitură paza digului se efectuează de către serviciul de menţinere a ordinei publice al sectorului de poliţie din localitatea respectivă.
    39. Paza digului în condiţiile punctului 4 al prezentului Regulament se realizează de către Î.S. „Servicii Pază”, prin coordonare cu comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv.
    40. Perioada şi porţiunea de dig pentru care se stabileşte organizarea pazei de stat se determină de către responsabilul de exploatarea digului şi se coordonează cu comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv.
XI. RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT
    41. Persoanele culpabile de încălcarea prevederilor prezentului Regulament sînt pasibile de răspundere civilă, administrativă sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Anexă
la Regulamentul privind digurile
de protecţie contra inundaţiilor
PAŞAPORTUL TEHNIC
al digului de protecţie contra inundaţiilor _____________________
(denumirea)
    1. Proprietar  __________________ .
    2. Gestionar __________________ .
    3. Persoana responsabilă _________________________ .
    4. Obiect proiectat de_____________________în anul_ .
    5. Obiect construit de____________________în anul___ .
    6. Obiect reconstruit de _______________în anul_____ .
    7. Destinaţia:
    a) localităţi protejate;
    b) suprafeţe de teren protejate, ha.
    8. Parametrii tehnici ai digului:
    a) lungimea digului gestionat (pichetajul);
    b) debitul de curgere a apei  la care a fost calculat nivelul coronamentului digului;
    c) cota de nivel a coronamentului;
    d) dimensiunile digului în secţiunile reprezentative: lăţimea coronamentului, înălţimea digului, înclinaţia taluzurilor.
    9. Categoria de importanţă a digului.
    10. Starea tehnică a digului.
    11. Sectoarele cu risc sporit de rupere.
    12.  Obiectele cu pericol de inundaţie, în caz de rupere a digului.
    13. Schema amplasării carierii de pămînt atestată pentru efectuarea lucrărilor de  construcţie, reconstrucţie şi reparaţie.
    14. Caracteristica succintă a regimului hidrologic al cursului apei, cotele reprezentative de nivel la diverse  debite de curgere a apei.
    15. Indicaţii specifice la exploatare.
    16. Periodicitatea observărilor şi investigaţiilor.