LPC96/2012
ID intern unic:  343870
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 96
din  03.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 135-141     art Nr : 443     Data intrarii in vigoare : 06.10.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 359), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (1) se completează cu textul: „Organul care reprezintă statul în instanţa de judecată pe această categorie de cauze este Ministerul Justiţiei.”
    2. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Art.131. – (1) Hotărîrea judecătorească privind repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti se execută după ce devine irevocabilă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
(2) Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu, emis în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, spre executare Ministerului Justiţiei şi informează părţile despre acest fapt. La solicitarea Ministerului Justiţiei, creditorul prezintă, în termen de 5 zile, datele bancare necesare pentru executarea titlului executoriu. Titlul executoriu, eliberat în baza hotărîrii irevocabile, poate fi prezentat spre executare Ministerului Justiţiei şi de către creditor, cu anexarea datelor bancare necesare, în vederea efectuării transferului.
    (3) În decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, eliberat în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, Ministerul Justiţiei remite Ministerului Finanţelor titlul executoriu, împreună cu hotărîrile judecătoreşti emise pe cauza respectivă, şi datele bancare ale creditorului.
    (4) Titlul executoriu se va executa de către Ministerul Finanţelor, în conformitate cu procedura şi termenele stabilite prin Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.”
    3. Articolul 20:
    la alineatul (1), cuvintele „Ministerul Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerul Justiţiei”, iar în final alineatul se completează cu textul: „Sumele încasate ca efect al acţiunii de regres se varsă la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul autorităţii administraţiei publice locale respective.”
    la alineatul (2), cuvintele „Ministerului Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerului Justiţiei”.
    Art. II. – La articolul 15 alineatul (2) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, după litera e1) se introduce litera e2) cu următorul cuprins:
    „e2) de repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;”.
    Art. III. – Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 107–109, art. 282) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (7), cuvintele „Ministerul Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerul Justiţiei”.
    2. La articolul 4 alineatele (1) şi (2), cuvintele „Ministerului Finanţelor” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerului Justiţiei”.
    3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Executarea hotărîrii judecătoreşti
    (1) Hotărîrea judecătorească privind constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare se execută după ce devine irevocabilă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    (2) Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu, emis în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, spre executare Ministerului Justiţiei şi informează părţile despre acest fapt. La solicitarea Ministerului Justiţiei, creditorul prezintă, în termen de 5 zile, datele bancare necesare pentru executarea titlului executoriu. Titlul executoriu, eliberat în baza hotărîrii irevocabile, poate fi prezentat spre executare Ministerului Justiţiei şi de către creditor, cu anexarea datelor bancare necesare, în vederea efectuării transferului.
    (3) În decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, eliberat în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, Ministerul Justiţiei remite Ministerului Finanţelor titlul executoriu, împreună cu hotărîrile judecătoreşti emise pe cauza respectivă, şi datele bancare ale creditorului.
    (4) Titlul executoriu se va executa de către Ministerul Finanţelor, în conformitate cu procedura şi termenele stabilite prin Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.”
    Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va crea în cadrul Ministerului Justiţiei o subdiviziune care va asigura reprezentarea statului în cauzele privind constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare, precum şi în cauzele privind repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.
    (3) Interesele statului în cauzele specificate la alineatul (2) litera b), care au fost depuse la instanţele judecătoreşti competente pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor continua să fie reprezentate de Ministerul Finanţelor.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 96. Chişinău, 3 mai 2012.