LPC133/2012
ID intern unic:  343878
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 133
din  14.06.2012
pentru completarea articolului 25 al Legii nr. 64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 06.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 135-141     art Nr : 447
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 25 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul al şaselea avînd următorul cuprins:
    „La şedinţele Guvernului în care se examinează avize asupra proiectelor de acte legislative înaintate de Preşedintele Republicii Moldova, de deputaţi sau de Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se invită autorul. Invitaţia de participare la şedinţa Guvernului, care va include data, ora şi locul în care se va desfăşura, precum şi documentele relevante se remit în scris de către Cancelaria de Stat cu cel puţin 48 de ore înainte de şedinţă. Neprezentarea autorului nu împiedică examinarea avizului asupra proiectului de act legislativ.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU


    Nr. 133. Chişinău, 14 iunie 2012.