LPC94/2012
ID intern unic:  344075
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 94
din  26.04.2012
pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 484
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    noţiunea „actuar” va avea următorul cuprins:
    „actuar – persoană fizică specializată în evaluarea riscurilor financiare prin metode actuariale (statistice, matematice şi economice) titulară a unui certificat de calificare eliberat de autoritatea  de supraveghere;”
    după noţiunea „acţionar semnificativ” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „agent bancassurance – bancă comercială, asociaţie de economii şi împrumut sau organizaţie de microfinanţare, care în baza mandatului acordat de asigurător este în drept să încheie, în numele şi din contul asigurătorului, contracte de asigurare cu terţii conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat;”
    la noţiunea „agent de asigurare”, după cuvîntul „reasigurător” se introduc cuvintele „ , agent bancassurance”;
    la noţiunea „asigurat”, după cuvîntul „încheiat” se introduc cuvintele „sau pentru care s-a încheiat”;
    la noţiunea „asigurător (reasigurător)”, cuvintele „dreptul de a desfăşura activităţi” se substituie cu cuvintele „licenţă pentru desfăşurarea activităţii”;
    după noţiunea „asistent în brokeraj” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „asistenţă (assistance)  – acordare de către asigurător (reasigurător) sau alte persoane juridice, în cadrul asigurărilor de persoane, a asistenţei asiguratului (beneficiarului) în caz de producere a riscului asigurat, care constă în organizarea prestării către asigurat (beneficiar) a serviciilor tehnice, medicale, financiare, juridice;”
    la noţiunea „broker de asigurare şi/sau de reasigurare”, după cuvintele „şi care” se introduc cuvintele „prestează servicii de consultanţă şi inspecţie de risc şi”;
    după noţiunea  „caz asigurat” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „cheltuieli de achiziţie – cheltuieli ocazionate de încheierea contractelor de asigurare. Ele cuprind atît cheltuielile direct imputabile, precum comisioanele de achiziţie şi cheltuielile de deschidere de dosar sau de acceptare a contractelor de asigurare în portofoliu, cît şi cheltuielile indirect imputabile, precum cheltuielile de publicitate sau cheltuielile administrative legate de prelucrarea cererilor şi de eliberarea poliţelor de asigurare;”
    după noţiunea „coasigurare” se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „contractant al asigurării – persoană care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare, fără a obţine calitatea de asigurat;
    corespondent – orice asigurător sau altă persoană juridică desemnată de către unul sau mai mulţi asigurători nerezidenţi ai Republicii Moldova, cu aprobarea prealabilă a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, în scopul regularizării şi soluţionării cererilor de despăgubire rezultate din accidente de autovehicule produse pe teritoriul Republicii Moldova pentru care asigurătorul sau asigurătorii nerezidenţi au emis o poliţă de asigurare valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;”
    noţiunea „franciză” va avea următorul cuprins:
    „franşiză – parte din prejudiciu suportată de asigurat, care este stabilită în calitate de sumă fixă sau de procent din despăgubirea de asigurare ori din suma asigurată şi care este prevăzută în contractul de asigurare;”
    la  noţiunea „intermediar în asigurări”, cuvintele „sau agent de asigurare” se substituie cu cuvintele „ , agent de asigurare sau agent bancassurance”.
    2. La  articolul 5:
    în denumirea articolului şi la alineatul (3), cuvintele „benevolă” şi „benevole” se substituie, respectiv, cu cuvintele „benevolă (facultativă)” şi „benevole (facultative)”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Avizarea şi constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor şi a îndemnizaţiilor de asigurare se efectuează în condiţiile legii, în cazul asigurărilor obligatorii, sau în baza condiţiilor de asigurare şi contractului  de asigurare, în cazul asigurărilor benevole (facultative).”
    3. Legea se completează cu articolul 61 cu următorul cuprins:
    „Articolul 61. Oferirea informaţiei la solicitarea
                           asigurătorului  (reasigurătorului)
    Organele de poliţie, unităţile de pompieri, instituţiile medicale publice şi private, alte autorităţi şi instituţii publice care au competenţe să cerceteze accidente de vehicule sau alte evenimente ori care deţin informaţii şi date ce pot asista examinarea circumstanţelor, după caz, vor prezenta, în termen de 15 zile lucrătoare, la cererea asigurătorilor (reasigurătorilor), informaţii şi documente cu privire la cauzele şi circumstanţele producerii riscurilor asigurate şi la pagubele provocate, în vederea stabilirii şi achitării de către asigurători a despăgubirilor şi indemnizaţiilor de asigurare.”
    4. La articolul 7 alineatul (5), cuvîntul „benevole,” se substituie cu cuvintele „benevole (facultative)”.
    5. La articolul 8,  alineatul (5) se completează în final cu textul „ , dacă sînt considerate riscuri auxiliare pentru clasele din categoria „asigurări de viaţă” ”.
    6. Articolul 10:
    se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Activitatea de reasigurare completează activitatea de asigurare prin cedarea şi primirea unor riscuri pe piaţa internă şi externă de asigurări.
    (12) În operaţiunile de reasigurare, raporturile dintre asigurător (cedent) şi reasigurător (cesionar), drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare.”
    alineatul (6) se completează în final cu textul „ , în conformitate cu cerinţele faţă de programul de reasigurare şi cu regulile de contractare a reasigurărilor stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere”.   
     7. La articolul 16, alineatul (7) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) să conteste, după caz, în instanţa de judecată actele emise de către organele de constatare a circumstanţelor producerii cazului asigurat, precum şi deciziile adoptate referitor la stabilirea culpei asiguratului în producerea cazului asigurat. Contestarea în instanţa de judecată a deciziei privind stabilirea culpei asiguratului nu  exclude vinovăţia acestuia pînă în momentul în care decizia judecătorească devine definitivă şi executorie, asigurătorul fiind obligat să achite despăgubirea de asigurare în termenul stabilit de lege sau contractul de asigurare.”
    8. Articolul 17:
    la alineatul (2), cuvîntul „asigurată” se substituie cu cuvintele „răspunzătoare de cauzarea prejudiciului”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Nu se plăteşte despăgubire de asigurare în cazul în care acţiunea cazului asigurat a început pînă la momentul în care termenul de asigurare a început să curgă şi s-a terminat în perioada termenului de asigurare, chiar dacă daunele sînt depistate în interiorul acestui termen.”
    9. Articolul 22:
    la alineatul (3), cuvîntul „minim” se exclude;
    la alineatul (4), textul „de potenţialii acţionari ai asigurătorului (reasigurătorului)” se exclude;
    la alineatul (5), textul „ , care nu poate fi mai mic decît capitalul său social” se exclude.
    10. La articolul 23:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Denumirea şi sediul asigurătorului
                            (reasigurătorului)”;
    la alineatul (2), cuvintele „activitate la” se substituie cu cuvintele „activitate exclusiv în”;
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Se interzice utilizarea de către persoanele care nu deţin licenţă pentru activitate în domeniul asigurărilor (reasigurărilor), în propria denumire, publicitate, avize, a cuvintelor „asigurare” şi „reasigurare” sau a derivatelor lor dacă prin aceste cuvinte se subînţelege practicarea în nume propriu a activităţii de asigurare (reasigurare) în sensul prezentei legi.
    (6) Sediul asigurătorului (reasigurătorului) trebuie să fie amplasat într-o clădire administrativă sau la parterul unei clădiri cu destinaţie locativă. La intrarea în sediu trebuie să fie expusă firma, care va conţine denumirea asigurătorului (reasigurătorului).”
    11. Articolul 24:
    alineatul (3):
    la litera g), cuvîntul „primii” se substituie cu cuvîntul „următorii”;
    alineatul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) ordinul de numire a reprezentantului de despăgubiri în filială (reprezentanţă) sau mandatul de brokeraj cu atribuţii de reprezentant de despăgubiri, în cazul solicitării licenţei pentru asigurările de răspundere civilă auto.”
    la alineatul (4), cuvîntul „cererii” se substituie cu cuvîntul „declaraţiei”;
    la alineatul (5), textul „lit. d)–g)” se substituie cu textul „lit. d)–h)”, iar cuvintele „de stat” se substituie cu cuvintele „autorităţii de supraveghere”;
    la alineatul (6), cuvintele „de stat” se substituie cu cuvintele „autorităţii de supraveghere”.
    12. La articolul 25:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , precum şi în cazul neînlăturării în termen a încălcărilor constatate în cadrul controlului efectuat de autoritatea  de supraveghere”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Acţiunea licenţei poate fi suspendată atît pe toate clasele de asigurare, cît şi pe unele clase separat.”
    13. Articolul 26 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Retragerea licenţei presupune încetarea activităţii asigurătorului pe toate clasele incluse în licenţă sau pe clase de asigurare separat. Retragerea licenţei pe clase de asigurare separat are drept efect excluderea acestora din licenţă.”
    14. La articolul 28, alineatul (2) se completează cu literele c) şi d) cu următorul cuprins:
    „c) vînzarea sau locaţiunea bunurilor anterior procurate pentru necesităţi proprii ale asigurătorului (reasigurătorului) sau devenite proprietate în urma contractelor de asigurare;
    d) acordarea serviciilor de asistenţă (assistance) şi de corespondent în baza contractului de colaborare între asigurători sau între asigurători şi persoane juridice care prestează asemenea servicii.”
    15. Articolul 29:
    la alineatul (2), după cuvîntul „deţinute” se introduce textul „ , iar pentru acţionarii semnificativi persoane juridice – şi rapoartele financiare cu nota explicativă,”;
    la alineatul (3), cuvîntul „Majorarea” se substituie cu cuvintele „Dobîndirea sau majorarea”.
    16. La articolul 30 alineatul (7), după cuvintele „capitalul propriu,” se introduce textul „activele admise să acopere marjele de solvabilitate, regulile de dispersare a acestora,”, iar cuvintele „marjei de solvabilitate disponibile” se substituie cu cuvintele „marjelor de solvabilitate”.
    17. Articolul 31:
    la alineatul (1), litera b) se completează în final cu textul „stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere”;
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvîntul „benevole” se substituie cu cuvintele „benevole (facultative)”;
    litera f) se abrogă;
    alineatul (3):
    la litera g), cuvîntul „organizaţie” se substituie cu cuvîntul „societate”;
    alineatul se completează cu literele h)–j) cu următorul cuprins:
    „h) să instituie reguli şi proceduri de verificare, să asigure instruirea continuă a propriului personal, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului prin intermediul activităţii de asigurare;
    i) să organizeze un sistem intern de management al riscului;
    j) să elaboreze propriile reglementări privind cheltuielile de achiziţie, care vor prevedea cel puţin următoarele:
    – în structura primei de asigurare (reasigurare) cheltuielile de achiziţie vor fi stabilite separat de celelalte cheltuieli ale asigurătorului (reasigurătorului);
    – comisionul sau orice altă retribuţie pentru fiecare contract de asigurare (reasigurare) încheiat nu poate depăşi limita cheltuielilor de achiziţie ale asigurătorului (reasigurătorului) prevăzute în structura primei de asigurare (reasigurare);
    – comisionul pentru intermedierea în asigurări (reasigurări) poate fi plătit de către asigurător (reasigurător) doar prin virament la contul bancar al intermediarului în asigurări (reasigurări) sau persoanei care oferă servicii de intermediere în conformitate cu prevederile art. 531.”
    la alineatul (7), după cuvintele „referitor la” se introduce textul „investirea în sau tranzacţionarea cu instrumente financiare derivate, la”, iar în final – textul „ , precum şi la aspecte de evidenţă ale acestora”;
    la alineatul (8), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(8) Asigurătorul (reasigurătorul) şi brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare trebuie să deţină un sistem de guvernanţă eficace care să asigure o administrare corectă şi prudentă a activităţii sale. Pentru administrarea eficientă a activităţii asigurătorului (reasigurătorului) şi brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, autoritatea de supraveghere stabileşte, prin actele sale normative, principii de organizare, standarde generale şi minime necesare ale sistemului de guvernanţă. Asigurătorul (reasigurătorul) şi brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare vor stabili, printr-un regulament intern, cerinţe minime privind respectarea următoarelor principii obligatorii ale guvernării corporative:”.
    18. Articolul 32:
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Condiţiile, procedura şi modul de eliberare a avizelor prevăzute la alin. (1)–(3) se stabilesc prin act normativ de către autoritatea de supraveghere.”
    la alineatul (4), după cuvintele „acordarea de garanţii” se introduc cuvintele „ , asumarea de angajamente”, după cuvintele „registrului de garanţii” – cuvîntul „ , angajamente”, iar după cuvintele „asigurătorului (reasigurătorului)” – cuvintele „ , precum şi modul de emitere a acestora”.
    19. Articolul 33:
    la alineatul (3), după cuvîntul „zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”, iar cuvintele „adunării generale” se substituie cu cuvintele „organului competent”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Filiala (reprezentanţa), altă subdiviziune a asigurătorului (reasigurătorului) trebuie să fie amplasate într-o încăpere înregistrată conform legislaţiei, situată în clădire administrativă sau la parterul unei clădiri cu destinaţie locativă ori în altă construcţie capitală. Încăperea trebuie să fie dotată cu legătură telefonică, cu fax, safeu, aparat de casă cu memorie fiscală, computer cu conectare la reţeaua internet, software destinat ţinerii evidenţei contabile şi/sau statistice.”
    20. La articolul 34:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Asigurătorul care desfăşoară activitate în categoria „asigurări de viaţă” are obligaţia să formeze şi să menţină rezervele tehnice pentru fondul asigurărilor de viaţă, inclusiv rezervele  matematice şi, după caz, rezervele specificate la alin. (2).”
    la alineatul (10), după cuvîntul „asigurătorului,” se introduc cuvintele „cerinţele faţă de aceste active,”.
    21. Articolul 35:
    la alineatul (2), cuvintele „Cererea de transfer” se substituie cu cuvintele „Decizia privind intenţia de transfer, adoptată de asigurător”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Prin derogare de la prevederile alin. (7) al prezentului articol, aprobarea transferului de portofoliu nu se solicită în cazul reorganizării prin fuziune sau transformare drept urmare a executării prevederilor art.20 alin. (1).”
    22. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă.
    23. Articolul 37 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Asigurătorul poate să schimbe, la un preţ de piaţă, unele active aparţinînd rezervelor la asigurările de viaţă cu alte active care îi aparţin, precum şi să utilizeze activele aferente rezervelor la asigurările de viaţă  în alte scopuri decît cele prevăzute la alin. (2) dacă va confirma în scris autorităţii de supraveghere că valoarea activelor utilizate depăşeşte valoarea totală a obligaţiilor aferente asigurărilor de viaţă.”
     24. Articolul 39:
    la alineatul (2), cuvîntul „inspectori” se substituie cu cuvîntul „personal”, iar cuvîntul „lor” se substituie prin cuvîntul „sale”;
    la alineatul (4), cuvintele „care desfăşoară activitate în categoria „asigurare de viaţă” ” se exclud;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În termen de 4 luni de la încheierea anului financiar, asigurătorul (reasigurătorul) va publica în ediţii periodice de largă circulaţie bilanţul contabil, raportul privind rezultatele financiare şi raportul auditorului.”
    25. Articolul 40:
    la alineatul (1), cuvîntul „organizaţie” se substituie prin cuvîntul „societate”;
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual verifică situaţiile financiare anuale ale asigurătorului (reasigurătorului) aplicînd procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit în conformitate cu legislaţia în vigoare, standardele de audit naţionale şi internaţionale şi cu actele normative ale autorităţii de supraveghere. Societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual prezintă asigurătorului (reasigurătorului) raportul auditorului, care trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei în vigoare şi actelor normative ale autorităţii de supraveghere şi să conţină recomandări privind riscurile aferente activităţii asigurătorului (reasigurătorului).
    (3) Societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual informează autoritatea de supraveghere în termen de 15 zile lucrătoare din momentul în care, în exercitarea atribuţiilor, a luat cunoştinţă de orice act sau fapt care:
    a) constituie o încălcare din partea asigurătorului (reasigurătorului) a prevederilor legislaţiei în domeniul asigurărilor;
    b) este de natură să afecteze situaţia financiară a asigurătorului (reasigurătorului);
    c) poate conduce la imposibilitatea exprimării de către auditor a opiniei asupra situaţiilor financiare ale asigurătorului (reasigurătorului) sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.”
articolul se completează cu alineatele (4), (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(4) Din echipa desemnată de auditor cel puţin o persoană trebuie să deţină calitatea de actuar în vederea examinării activităţii de asigurare conform principiilor fundamentale şi generale acceptate ale calculului actuarial.
    (5) Informarea autorităţii de supraveghere în condiţiile prevăzute la alin. (3) nu constituie o încălcare a niciunei restricţii privind divulgarea de informaţii şi nu va atrage niciun fel de răspundere asupra societăţii de audit sau auditorului întreprinzător individual.
    (6) Autoritatea de supraveghere informează Consiliul de supraveghere a activităţii de audit despre încălcarea de către societatea de audit sau de auditorul întreprinzător individual a prevederilor alin. (1)–(3). Consiliul de supraveghere a activităţii de audit este informat în termen de 30 de zile lucrătoare din momentul constatării încălcării.”
    26. La articolul 41:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să apeleze la serviciile actuarului.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Actuarul este obligat:
    a) să calculeze primele de asigurare;
    b) să determine valoarea rezervelor tehnice;
    c) să controleze activele admise să reprezinte rezervele tehnice;
    d) să calculeze beneficiile obţinute din fructificarea activelor admise să reprezinte rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă;
    e) să calculeze marja minimă şi disponibilă de solvabilitate;
    f) să efectueze analiza comparativă a celor mai bune estimări cu experienţa anterioară;
    g) să-şi exprime opiniile asupra politicii globale de subscriere;
    h) să contribuie la implementarea eficace a sistemului de management al riscurilor;
    i) să-şi exprime opiniile privind pertinenţa contractelor de reasigurare;
    j) să confirme rapoartele prezentate autorităţii de supraveghere care conţin calculele prevăzute la lit. a)–e);
    k) să elaboreze şi să prezinte raportul actuarial anual al asigurătorului (reasigurătorului) în conformitate cu actele normative ale autorităţii de supraveghere;
    l) să notifice, în termen de 15 zile lucrătoare, organul de conducere al asigurătorului (reasigurătorului) şi autoritatea de supraveghere despre neregulile  constatate sau despre unele situaţii care indică sau conduc la încălcarea prevederilor legislaţiei cu privire la asigurări.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Asigurătorul (reasigurătorul) nu poate iniţia faţă de actuar nicio măsură de sancţionare pentru exercitarea de către acesta a obligaţiilor prevăzute la alin. (21) lit. l).”
articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Registrul actuarilor este ţinut de către autoritatea  de supraveghere şi este accesibil publicului, inclusiv pe pagina web a autorităţii de supraveghere.”
    27. Articolul 45:
    la alineatul (3), cuvintele „adoptate conform legislaţiei cu privire la insolvabilitate,” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul asigurătorului aflat în procedură de lichidare, creanţele creditorilor de asigurări au prioritate absolută faţă de alte creanţe în ceea ce priveşte:
    a) activele admise să acopere rezervele tehnice, inclusiv matematice, ale acestui asigurător, din care se satisfac în mod primordial creanţele asiguraţilor, şi
    b) totalitatea activelor asigurătorului, cu excepţia:
    1) creanţelor angajaţilor asigurătorului ce se lichidează privind plata salariului pentru perioada de pînă la 6 luni precedente adoptării hotărîrii de lichidare;
    2) creanţelor faţă de bugetul public naţional pentru perioada de pînă la un an precedent adoptării hotărîrii de lichidare;
    3) creanţelor faţă de Ministerul Finanţelor pentru împrumuturile acordate sub garanţia statului;
    4) creanţelor deţinute de sistemele de asigurare socială.”
    28. La articolul 46 alineatul (1), cuvîntul „facultativă” se substituie cu cuvintele „benevolă (facultativă)”.
    29. Articolul 47:
    la alineatul (1), după cuvintele „agenţii de asigurare” se introduc cuvintele    „ , agenţii bancassurance”;
    la alineatul (2) litera d), după cuvintele „agent de asigurare” se introduc cuvintele „sau agent bancassurance” ”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Sediul, filiala (reprezentanţa), altă subdiviziune a intermediarului în asigurări vor corespunde cerinţelor stabilite la art. 33 alin. (4).”
    articolul se completează cu alineatele (31), (32) şi (33) cu următorul cuprins:
    „(31) Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări efectuează încasările şi plăţile făcute în numele sau în contul asiguraţilor (reasiguraţilor), reprezentînd prime ori despăgubiri şi/sau îndemnizaţii de asigurare (reasigurare), prin conturi bancare, altele decît conturile prin care îşi desfăşoară activitatea curentă.
    (32) Disponibilităţile din conturile bancare prevăzute la alin. (31) se utilizează în exclusivitate pentru satisfacerea obligaţiilor faţă de asigurători pentru sumele încasate cu titlu de prime de asigurare (reasigurare) ori faţă de asiguraţi (reasiguraţi) sau beneficiari pentru sumele încasate cu titlu de despăgubiri şi/sau indemnizaţii de asigurare.
    (33) Orice intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări care nu a depus la asigurător/reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare (reasigurare), după 30 de zile lucrătoare de la scadenţa prevăzută în contractul de mandat, este prezumat a fi în insolvabilitate din cauza încetării plăţilor, iar asigurătorul (reasigurătorul) va solicita instanţei de judecată încasarea forţată a sumelor datorate.”
    la alineatul (5), după cuvintele „agent de asigurare” se introduc cuvintele „sau agent bancassurance”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări sînt obligaţi să instituie reguli şi proceduri de verificare, să asigure instruirea continuă a personalului propriu, a subagenţilor şi a asistenţilor în brokeraj, în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului prin intermediul activităţii de asigurare.”
    30. La articolul 48:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 48. Activitatea agentului de asigurare,
                            a agentului bancassurance”;
    alineatul (2):
    litera a) se completează în final cu textul „ , confirmate prin certificatul de calificare în asigurări obţinut în conformitate cu actele normative ale autorităţii de supraveghere”;
    la litera b), după cuvintele „totalitatea solicitărilor de daune” se introduc cuvintele „ , nefiind admisă franşiza,”;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) să prezinte informaţia privind activitatea sa în modul stabilit prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.”
    alineatul (3):
    la litera b), după cuvintele „totalitatea solicitărilor de daune” se introduc cuvintele „ , franşiza admisă fiind în limita capitalului propriu al agentului,”;
    la litera f), cuvintele „conducătorul său executiv” se substituie cu cuvîntul „administratorul”, iar cuvintele „conform actelor” – cu cuvintele „şi să deţină certificatul de calificare în asigurări obţinut în conformitate cu actele”;
    alineatul se completează cu literele h) şi i) cu următorul cuprins:
    „h) să-şi desfăşoare activitatea prin subagenţi care corespund cerinţelor de instruire profesională şi deţin certificatul de calificare în asigurări obţinut în conformitate cu actele normative ale autorităţii de supraveghere;
    i) să prezinte raportările financiare şi specializate în modul stabilit prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Agentul bancassurance trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să fie o bancă comercială, o asociaţie de economii şi împrumut sau o organizaţie de microfinanţare care activează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
    b) să dispună de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil în valoare de cel puţin 5 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 10 milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune, franşiza nefiind admisă, sau de o garanţie echivalentă furnizată de asigurătorul (asigurătorii) în al cărui (căror) nume activează;
    c) să nu fi fost declarat anterior insolvabil şi să nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare, insolvabilitate sau de lichidare la data solicitării mandatului de la asigurător;
    d) să dispună de personal cu pregătire profesională de specialitate şi aptitudini în domeniul activităţii de intermediere în corespundere cu actele normative ale autorităţii de supraveghere.”
    la alineatele (4) şi (5), după cuvintele „agenţilor de asigurare” se introduc cuvintele „şi al agenţilor bancassurance”;
    la alineatul (6), după cuvintele „persoană juridică” se introduc cuvintele „şi agentul bancassurance”, iar după cuvintele „agenţilor de asigurare” – cuvintele „şi al agenţilor bancassurance”;
    la alineatul (8), după cuvintele „agent de asigurare” se introduc cuvintele „ , agent bancassurance”, iar după cuvintele „agentul de asigurare” – cuvintele „ , agentul bancassurance”.
    31. La articolul 49:
    alineatul (2):
    litera c) se completează în final cu textul „ , franşiza admisă în contract fiind în limita capitalului propriu al brokerului”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) să aibă un personal cu funcţie de răspundere care să corespundă criteriilor de pregătire şi de experienţă stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere, iar administratorul şi personalul propriu cu atribuţii de intermediere să deţină certificatul de calificare în asigurări obţinut în condiţiile actelor normative ale autorităţii de supraveghere;”
    la litera h), după cuvîntul „financiare” se introduc cuvintele „şi specializate”;
    articolul se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Dacă se consideră prejudiciat de modul de îndeplinire a mandatului de brokeraj, clientul are dreptul să solicite modificarea acestuia prin înţelegere amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la niciun acord, are dreptul să revoce mandatul. În toate cazurile, clientul trebuie să-şi argumenteze solicitarea în scris, printr-un preaviz trimis cu cel puţin:
    a) 10 zile calendaristice înainte de data de solicitare a înţelegerii amiabile sau
    b) 30 de zile calendaristice înainte de data de revocare a mandatului.
    (32) Asistentul în brokeraj nu are dreptul să desfăşoare anumite activităţi necesare pentru îndeplinirea mandatului de brokeraj în contrapartidă, inclusiv să încheie contracte de asigurare în numele reprezentatului cu sine însuşi, nici în nume propriu.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Brokerul de asigurare şi/sau reasigurare ori angajatul său nu poate fi acţionar semnificativ sau persoană cu funcţie de răspundere a unui asigurător (reasigurător), a unui agent de asigurare sau a unui agent bancassurance. Asigurătorul (reasigurătorul), agentul de asigurare sau agentul bancassurance, precum şi angajaţii lor nu pot fi deţinători de valori mobiliare, de cote ale unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare şi nici persoane cu funcţie de răspundere ale acestuia.”
    articolul se completează cu alineatele (51) şi (52) cu următorul cuprins:
    „(51) Fondatorii şi angajaţii brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare nu pot ocupa concomitent funcţii în cadrul asigurătorului (reasigurătorului).
    (52) Se interzice participarea asigurătorului (reasigurătorului), precum şi a angajaţilor lui, la constituirea sau la activitatea brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare.”
    la alineatul (8), textul „(6) şi (7)” se substituie cu textul „(5) şi (6)”.
    32. Articolul 50:
    alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) documentele ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcţie de răspundere cerinţelor stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.”
    la alineatul (2), cuvîntul „cererii” se substituie cu cuvîntul „declaraţiei”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Licenţa pentru activitatea de intermediere în asigurări în calitate de broker de asigurare şi/sau reasigurare se acordă pe un termen nelimitat.”
    la alineatul (3), cuvintele „de stat” se substituie cu cuvintele „autorităţii de supraveghere”;
    la alineatul (4), cuvintele „de stat” se substituie cu cuvintele „autorităţii de supraveghere”.
    33. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 51. Retragerea licenţei brokerului
                            de asigurare  şi/sau de reasigurare
    Retragerea licenţei brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în cazul în care:
    a) brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare a încălcat prevederile art. 49 alin. (3) şi (5) din prezenta lege;
    b) brokerul de asigurare şi/sau reasigurare nu a început să activeze timp de un an de la data eliberării licenţei ori nu mai activează timp de peste 12 luni;
    c) instanţa de judecată a emis o hotărîre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activităţii brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare.”
    34. La articolul 52, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    35. Legea se completează cu articolul 531 cu următorul cuprins:
    „Articolul 531. Excepţii în activitatea de intermediere în
                             asigurări
    Prevederile art. 47–53 nu se aplică persoanelor care oferă servicii de intermediere pentru contracte de asigurare dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) contractul de asigurare impune numai cunoaşterea acoperirii de asigurare;
    b) contractul de asigurare nu este un contract de asigurare de viaţă;
    c) contractul de asigurare nu acoperă niciun risc de răspundere civilă;
    d) principalul gen de activitate a persoanei nu este intermedierea în asigurări;
    e) asigurarea este complementară produsului sau serviciului oferit de orice prestator, în cazul în care asigurarea respectivă oferă acoperire pentru:
    – riscul de defectare, pierdere sau avariere a bunurilor furnizate de prestatorul respectiv sau
    – avarierea sau pierderea bagajelor ori alte riscuri legate de o călătorie a cărei rezervare s-a făcut la prestatorul respectiv, chiar dacă asigurarea este o asigurare de viaţă sau o asigurare a riscului de răspundere civilă, cu condiţia că acoperirea să fie auxiliară asigurării principale pentru riscurile asociate călătoriei;
    f) valoarea primei anuale nu depăşeşte 8000 de lei, iar durata totală a contractului de asigurare, inclusiv cu toate reînnoirile, nu este mai mare de 5 ani.”
    36. Articolul 54:
    alineatul (2):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) amendă de pînă la 1 la sută din capitalul social minim, aplicabilă asigurătorului (reasigurătorului), şi de pînă la 20 la sută din capitalul social minim,  aplicabilă brokerului de asigurare, în conformitate cu actele normative ale autorităţii de supraveghere privind gradualizarea sancţiunilor, ţinîndu-se cont de impactul asupra stabilităţii activităţii de asigurare în Republica Moldova, de interesul asiguraţilor, profilul de risc al asigurătorului, de categoriile de asigurări practicate, gradul de pericol social al faptei săvîrşite, de împrejurările în care a fost săvîrşită fapta şi scopul urmărit;”
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) prescrierea către asigurători (reasigurători) şi brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare a rezilierii mandatelor cu agenţi şi subagenţi de asigurare sau asistenţi în brokeraj.”
    37. La articolul 57:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Asigurătorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi au asumate obligaţii contractuale pe tipurile de asigurare incluse în categoria „asigurări de viaţă” şi pe tipurile de asigurare incluse în categoria „asigurări generale” îşi vor desfăşura activitatea respectînd prevederile art. 38 alin. (2)–(8).”
    alineatul (6) se abrogă;
    alineatul (11) se completează în final cu textul „şi fără dreptul de a-şi schimba genul de activitate, interdicţia fiind valabilă pînă la expirarea termenului ultimului contract de asigurare din portofoliul deţinut”.
    Art. II. – Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 112), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „poliţă de asigurare „Carte Verde” ” se substituie cu sintagma „certificat de asigurare „Carte Verde” ”.
    2. La articolul 2:
    după noţiunea „asigurat” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „autoritate de supraveghere – Comisia Naţională a Pieţei Financiare;”
    după noţiunea „autovehicul” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „birou naţional – organizaţie profesională care este constituită în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de transport rutier al Comitetului de transporturi interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi care grupează asigurătorii autorizaţi într-un stat să practice asigurarea de răspundere civilă auto;”
    noţiunea „Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule” va avea următorul cuprins:
    „Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule – birou naţional din Republica Moldova;”
    noţiunea „Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurări „Carte Verde” ” va avea următorul cuprins:
    „Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurări „Carte Verde” (în continuare – Consiliul Birourilor) – asociaţie internaţională a birourilor naţionale din statele membre ale sistemului internaţional de asigurare „Carte Verde”, care administrează şi coordonează relaţiile între birourile naţionale privind asigurarea de răspundere civilă auto;”.
    3. La articolul 3, după cuvîntul „posesorului” se introduc cuvintele „şi utilizatorului”.
    4. Articolul 4 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Obligaţia de asigurare nu se răsfrînge asupra posesorului de autovehicul al cărui risc a fost asigurat în condiţiile prezentei legi de către o altă persoană.”
    5. La articolul 5:
    alineatul (1):
    litera a) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi în fiecare filială şi/sau reprezentanţă”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) dispune de dotare cu tehnică de calcul şi software adecvată şi de personal care să permită ţinerea unor evidenţe detaliate a documentelor de asigurare şi centralizarea informaţiilor şi/sau a datelor colectate şi, totodată, are capacitatea de a comunica pe cale electronică aceste informaţii către un sistem informaţional unic constituit de autoritatea de supraveghere. În acest sens, este obligatoriu ca sistemul informaţional al asigurătorului să permită transmiterea în regim on-line, prin tehnologii web, a informaţiilor despre asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto între sediul central sau subdiviziunile autorizate ale asigurătorului şi autoritatea de supraveghere;”
    la litera c), cuvîntul „redresare” se substituie cu cuvîntul „remediere”;
    alineatul (2):
    la litera a), după cuvîntul „băneşti” se introduce cuvîntul „proprii”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) participă cu mijloace băneşti proprii, în cote egale, la garanţia bancară externă stabilită de Consiliul Birourilor, obligaţie ce se extinde pe întreaga perioadă în care Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule menţine această garanţie, în conformitate cu criteriile stabilite de Consiliul Birourilor.”
    la alineatul (3), cuvintele „din baza unică de date” se substituie cu cuvintele „din sistemul informaţional unic”;
    la alineatul (4), cuvintele „în baza unică de date constituită” se substituie cu cuvintele „către sistemul informaţional unic constituit”.
    6. Articolul 8:
    alineatul (2):
    după cuvîntul „auto” se completează cu cuvintele „dintre persoana fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual, şi asigurător”;
    la literele a) şi b), cuvintele „de persoane” se substituie cu cuvintele „de utilizatori”;
    articolul se completează cu alineatele (21), (22) şi (23) cu următorul cuprins:
    „(21) Nu se consideră asigurat riscul utilizatorului de autovehicul care nu este inclus în contractul de asigurare încheiat în condiţiile alin. (2) lit. a).
    (22) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto între persoana juridică sau întreprinzătorul individual şi asigurător se încheie fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr nelimitat de utilizatori).
    (23) În cazul în care asiguratul persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual, a transmis autovehiculul pentru care s-a încheiat contractul în posesiunea unei persoane juridice sau a unui întreprinzător individual în temeiul contractului de locaţiune sau al altui titlu prevăzut de legislaţie, riscul celor admişi de persoana juridică sau întreprinzătorul individual să utilizeze autovehiculul nu se consideră asigurat prin contractul încheiat în condiţiile alin. (2).”
    alineatul (4) se completează în final cu textul: „Poliţa de asigurare RCA şi/sau certificatul de asigurare „Carte Verde” se eliberează cu condiţia achitării integrale a primei de asigurare.”
    articolul se completează cu alineatele (41), (42) şi (43) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazul înstrăinării autovehiculului, dobînditorul are opţiunea de a modifica contractul de asigurare sau de a-l menţine dacă riscul său este asigurat în temeiul acestui contract.
    (42) Asiguratul este în drept să solicite modificarea contractului de asigurare în partea ce ţine de numărul persoanelor admise să utilizeze autovehiculul. În acest caz, asigurătorul va ajusta prima de asigurare în funcţie de factorul respectiv de risc.
    (43) Duplicatul poliţei de asigurare RCA şi/sau al certificatului de asigurare „Carte Verde” se eliberează la cererea asiguratului cu condiţia anulării formularului vechi, costul duplicatului fiind acoperit de solicitant.”
la alineatul (6), cuvintele „poliţe de asigurare” se substituie cu cuvintele „poliţa de asigurare RCA şi/sau certificatul de asigurare „Carte Verde” ”.
    7. La articolul 9:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Se permite încheierea contractelor de asigurare cu perioade de asigurare mai mici decît 12 luni pentru autovehicule speciale, echipate de uzina producătoare sau reutilate legal cu dispozitive şi instalaţii pentru lucrări sezoniere agricole, de deszăpezire sau alte lucrări similare.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Răspunderea asigurătorului începe din momentul indicat în poliţa de asigurare RCA  şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde” şi încetează la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa de asigurare RCA  şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde” sau anterior acelei date, în momentul radierii din circulaţie a autovehiculului.”
    8. Articolul 10:
    la alineatul (1) litera a), cuvintele „din registrul de stat şi/sau al înstrăinării autovehiculului” se substituie cu cuvintele „autovehiculului din registrul de stat”;
    la alineatul (3), cuvintele „din registrul de stat şi/sau a înstrăinării autovehiculului” se substituie cu cuvintele „autovehiculului din registrul de stat”, iar cuvîntul „reţinînd” – cu cuvintele „fiind în drept să reţină”.
    9. La articolul 11:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne şi externe se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către autoritatea de supraveghere conform metodelor actuariale aprobate prin actele sale normative.”
    la alineatul (2), cuvîntul „metodologiei” se  substituie cu cuvintele „actelor normative”.
    10. Articolul 12:
    alineatul (1) se completează în final cu textul:  „Persoanele fizice pensionate nu pot beneficia de reduceri din prima de asigurare dacă în contract sînt indicate ca fiind admise să conducă autovehiculul persoane care nu sînt pensionate sau dacă contractul este încheiat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul (număr nelimitat de utilizatori).”
    la alineatul (3), cuvîntul „valabile” se substituie prin cuvîntul „valabil”.
    11. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele „poliţa de asigurare” se substituie cu cuvintele „poliţa de asigurare RCA şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde” ”.
    12. La articolul 14 alineatul (6), după cuvintele „asigurare benevolă” se introduce cuvîntul „(facultativă)”.
    13. La articolul 16 alineatul (1) litera f), cuvintele „hîrtiilor de valoare” se substituie cu cuvintele „valorilor mobiliare”.
    14. În denumirea articolului 17, cuvintele „a păgubitului” se substituie cu cuvîntul „comună”.
    15. Articolul 18 alineatul (1):
    la litera c), cuvintele „poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto” se substituie cu cuvintele „poliţa de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde” ”, iar cuvintele „poliţe de asigurare” se substituie  cu cuvintele „poliţe de asigurare RCA  şi/sau certificate de asigurare „Carte Verde” ”;
    la litera d), cuvintele „poliţă de asigurare” se substituie  cu cuvintele „poliţă de asigurare RCA şi/sau certificat de asigurare „Carte Verde” ”.
    16. La articolul 21 alineatul (3):
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) actul de evaluare sau devizul cheltuielilor de reparaţie şi/sau de înlocuire a părţilor sau pieselor avariate, cu indicarea preţurilor, întocmit de un expert independent sau de o unitate de specialitate acceptat/acceptată de părţi;”
    literele g) şi m) se completează în final cu cuvintele „ , după caz”;
    litera l) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 28 alin. (3)”.
    17. Articolul 22:
    la alineatul (12), cuvintele „său de bunuri” se substituie cu cuvintele „cu care are încheiat contract de asigurare de bunuri”;
    articolul se completează cu alineatul (121) cu următorul cuprins:
    „(121) Asigurătorul care are încheiat contract de asigurare de bunuri cu persoana păgubită este obligat să invite la procesul de constatare a pagubei asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, probînd invitaţia printr-un înscris justificativ. Neprezentarea asigurătorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate la data şi locul stabilit nu împiedică asigurătorul de bunuri să constate pagubele ce vor fi opozabile asigurătorului de răspundere civilă auto absent de la procesul de constatare.”
    18. Articolul 23:
    la alineatul (3), textul „ , inclusiv cheltuielile pentru materiale, pentru lucrările de demontare şi montare aferente,” se exclude în ambele cazuri;
    alineatul (6) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv din străinătate”;
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Dacă despăgubirea de asigurare este solicitată înainte de efectuarea reparaţiilor autovehiculului, cuantumul despăgubirilor se va stabili de expertul independent, luînd în calcul preţurile practicate de către unităţile de specialitate sau cele prevăzute în sistemele informaţionale de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, pentru manopera aferentă reparaţiei/înlocuirii pieselor avariate, precum şi pentru părţile componente, piesele înlocuitoare noi şi materiale.”
    la alineatul (7), cuvintele „şi taxele vamale, exclusiv” se substituie cu cuvintele „ , taxele vamale şi”.
    19. Articolul 25 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul stabilirii invalidităţii ca urmare a vătămărilor corporale, despăgubirea de asigurare va include diferenţa dintre venitul mediu lunar şi pensia de invaliditate pe perioada pînă la anularea invalidităţii, în limitele răspunderii stabilite de prezenta lege.”
    20. Articolul 28 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul conform prevederilor art. 22 alin. (13), eventuala diferenţă de despăgubire dintre asigurarea de bunuri şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto rămîne pe contul asigurării de bunuri, fără a fi recuperată de la asigurat (persoana răspunzătoare de accident), dacă despăgubirea plătită din asigurarea de bunuri nu depăşeşte limita maximă a despăgubirii prevăzută la art. 14 alin. (2).”
    21. La articolul 29, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) persoana răspunzătoare de producerea accidentului care conducea autovehiculul fără permis de conducere sau cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere;”.
    22. Articolul 30 se completează cu alineatul (4)  cu următorul cuprins:
    „(4) Activitatea Biroului Naţional este supusă supravegherii de către autoritatea de supraveghere în conformitate cu prevederile legislaţiei.”
    23. La articolul 31 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) să utilizeze, în comun cu autoritatea de supraveghere, sistemul informaţional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto;”.
    24. La articolul 34 alineatul (3), cuvintele „achitare se stabileşte” se substituie cu textul „achitare, modul de administrare şi de utilizare a resurselor Fondului de compensare se stabilesc”.
    25. La articolul 36 alineatul (5), textul „alin. (3)” se substituie cu textul   „alin. (4)”.
    26. Articolul 37:
    la alineatul (1), după cuvintele „vor prezenta” se introduc cuvintele „în termen de 15 zile lucrătoare”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor vor asigura furnizarea permanentă a fluxului de informaţii necesare formării şi întreţinerii sistemului informaţional unic pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.”
    27. La articolul 39:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Posesorul şi/sau utilizatorul de autovehicul este obligat să poarte în timpul conducerii poliţa de asigurare RCA, iar la ieşirea din Republica Moldova şi certificatul de asigurare „Carte Verde”, şi să le prezinte la cererea lucrătorilor Poliţiei Rutiere sau Poliţiei de Frontieră.”
    la alineatul (6), cuvintele „poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto” se substituie  cu cuvintele „poliţă de asigurare RCA”, iar cuvintele „contravenţiilor administrative” – cu cuvîntul „contravenţională”.
    28. Articolul 40:
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Biroul Naţional este succesorul în drepturi şi obligaţii al Agenţiei Naţionale a asigurătorilor de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi de vehicule electrice urbane „ARCA”.”
    la alineatul (5), cuvintele „după metodologia aprobată de Parlament” se substituie cu cuvintele „conform actelor normative  aprobate   de autoritatea de supraveghere”.
    Art. III. – Prevederile art. 23 alin. (6), ale art. 33 alin. (4) şi ale art. 47     alin. (21) din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări se pun în aplicare după expirarea a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, termen în care asigurătorii şi intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări se vor conforma prevederilor alineatelor nominalizate.
    Art. IV. – Prin derogare de la art. 23 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, preţurile pieselor de schimb care se înlocuiesc la autovehiculele deteriorate se stabilesc cu aplicarea gradului de uzură determinat anual în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în care se va ţine cont de perioada de exploatare a autovehiculului, de categoria de piese înlocuitoare şi de modalitatea de despăgubire.
    Art. V. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr. 1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 5, art. 53);
    art. XXI din Legea nr. 788-XIII din 26 martie 1996 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 40–41, art. 367);
    art. XVI din Legea nr. 1592-XIII din 27 februarie 1998 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 326);
    art. III din Legea nr. 340-XV din 6 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 771);
    art. I din Legea nr. 988-XV din 18 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări, a Legii nr. 329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii şi a Legii nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 66–68, art. 533);
    art. VII din Legea nr. 240-XV din 13 iunie 2003 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 138–140, art. 557);
    art. II din Legea nr. 549-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 68);
    art. VI din Legea nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142–145, art. 702).

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian  LUPU

    Nr. 94. Chişinău, 26 aprilie 2012.