LPC140/2012
ID intern unic:  344081
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 140
din  15.06.2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96-XVI
din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 490
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 470), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 alineatul (1):
    la litera a), textul „bunuri – 20000 de lei” se înlocuieşte cu textul „bunuri şi servicii – 40000 de lei”;
    la litera b), textul „lucrări şi servicii – 25000 de lei” se înlocuieşte cu textul „lucrări – 50000 de lei”.
    2. La articolul 46, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) la achiziţiile publice de lucrări, valoarea ofertei reprezintă nu mai puţin de 85 la sută din valoarea estimată a lucrărilor, calculată de către autoritatea contractantă în modul stabilit.”
    3. La articolul 59 alineatul (1) litera c), textul „valoarea ofertei este mai mare cu 20 la sută” se înlocuieşte cu textul „valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15 la sută”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian  LUPU

    Nr. 140. Chişinău, 15 iunie 2012.