CCGC13/2012
ID intern unic:  344127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 13
din  09.07.2012
(nivel naţional) pentru aprobarea completărilor ce
se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional)
nr. 4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul
Contractului individual de muncă”
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 572     Data intrarii in vigoare : 20.07.2012
    Întru realizarea punctului 2.3. din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.110-112, art. 544), părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
    Art. 1. – Se aprobă completările ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”, conform anexei.
    Art. 2. – Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Din partea Guvernului:
    VICEPRIM-MINISTRU                                                       Mihail MOLDOVANU

    Din partea Patronatelor:
    PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
    NAŢIONALE A PATRONATULUI
    DIN REPUBLICA MOLDOVA                                            Leonid CERESCU

    Din partea Sindicatelor:
    PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
    NAŢIONALE A SINDICATELOR
    DIN MOLDOVA                                                                    Oleg BUDZA


    Nr. 13. Chişinău, 9 iulie 2012.


             Aprobate
prin Convenţia colectivă (nivel naţional)
nr. 13 din 9 iulie 2012

COMPLETĂRILE
ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25 iulie 2005
„Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”
    Modelul Contractului individual de muncă, aprobat prin Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.827) se completează după cum urmează:
    1. La punctul 12, după cuvintele „retribuire a muncii salariatului”, se introduc cuvintele „(valoarea minimă obligatorie a retribuţiei muncii pentru munca prestată de salariaţi în sectorul real nu poate fi mai mică decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern sau, după caz, decît salariaul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în Convenţia colectivă de nivel ramural sau în Contractul colectiv de muncă)”.
    2. Se completează cu un nou punct 121 cu următorul cuprins:
    „121. De mărimea salariului stabilit depinde:
    - mărimea indemnizaţiei de concediu;
    - mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale;
    - mărimea indemnizaţiei de concediere;
    - mărimea ajutorului de şomaj;
    - mărimea pensiei pentru limită de vîrstă, vechime în muncă sau pensiei de invaliditate”.