LPC160/2012
ID intern unic:  344261
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 160
din  05.07.2012
pentru modificarea, completarea şi abrogarea
unor acte legislative
Publicat : 03.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 160-164     art Nr : 541
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, cuvintele „invalizilor de război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi familiilor lor” se substituie cu cuvintele „unor categorii de populaţie”.
    2. La articolul 1, textul „invalizilor de război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial din rîndul beneficiarilor de pensii de stat şi familiilor lor” se substituie cu  textul „unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, stabilite conform legislaţiei naţionale, şi familiilor lor. Categoriilor de persoane menţionate la art. 2 pct. 7) şi 8) alocaţia lunară de stat se stabileşte indiferent de faptul dacă sînt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale de stat.”
    3. Articolul 2:
    la punctul 1), cifrele „600”,  „450” şi  „375” se substituie, respectiv, cu cifrele „700”, „550” şi „475”;
    la punctul 2), cifra „300” se substituie cu cifra „400”;
    la punctele 3), 4) şi 5), cifra „150” se substituie cu cifra „250”;
    la punctul 6),  cifra „75” se substituie cu cifra „175”;
    articolul se completează cu punctele 7), 8) şi 9) cu următorul cuprins:
    „ 7) persoanelor participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorilor organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.; lucrătorilor din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora – 100 de lei;
    8) militarilor aflaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la concentrare, voluntarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarilor, colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului penitenciar şi persoanelor civile delegate în aceste unităţi pentru îndeplinirea unor misiuni speciale în scop de asigurare a eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova – 100 de lei.
    9) victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990 – 100 de lei.”
    4. Articolul 3 se completează în final cu următorul text: „Persoanelor care se încadrează în una dintre categoriile specificate în prezenta lege, însă nu sînt beneficiare de pensii sau de alocaţii sociale stabilite de legislaţia naţională, alocaţiile lunare de stat prevăzute de prezenta lege se stabilesc şi se plătesc de către organele de asigurări sociale de stat.”
    Art. II. – Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Veteranii serviciului militar
    Veterani ai serviciului militar se consideră militarii Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi ai Forţelor Armate ale fostei U.R.S.S., inclusiv cei trecuţi în rezervă sau în retragere, care au fost decoraţi cu ordine şi medalii ori care s-au învrednicit de titluri onorifice ale Republicii Moldova sau ale fostei U.R.S.S. ori de distincţii departamentale şi care au dreptul la pensie pentru vechime în serviciu sau pentru limită de vîrstă, precum şi militarii care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul executării serviciului militar, conform legislaţiei.”
    2. La articolul 13, litera b) se abrogă.
    3. Articolul 14:
    la alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „pentru participanţii la cel de-al doilea război mondial” se exclud;
    litera b) se abrogă;
    la alineatul (2), textul „b),” se exclude.
    4. Articolul 15:
    la alineatul (1), litera b) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „b),” se exclude.
    5. La articolul 18 alineatul (2) litera a), cuvintele „şi compensaţii nominative” se exclud.
    6. La articolul 21 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    7. La articolul 22, alineatul (2) se abrogă.
    8. La articolul 23, alineatul (2) se abrogă.
    9. La articolul 28 alineatul (1), textul „ale art. 14 alin. (1) lit. b) (referitoare la compensaţiile nominative pentru persoanele participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova) care vor intra în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 2004,” se exclude.
    Art. III. – Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    denumirea se completează în final cu cuvintele „şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului”;
    alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „ajutor social” se introduc cuvintele „şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului”;
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.”
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), după cuvintele „ajutor social” se introduc cuvintele „şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului”.
    2. Articolul 8:
    la alineatul (2), după cuvintele „ajutorului social” se introduc cuvintele „şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului”, iar după cuvintele „în proprietate” se introduce textul „/folosinţă”;
    la alineatul (4), după cuvintele „ajutor social” se introduc cuvintele „şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului”.
    3. Articolul 9:
    denumirea se completează în final cu cuvintele „şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului”;
    la alineatul (1), cuvintele „Ajutorul social se stabileşte” se substituie cu cuvintele „Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului se stabilesc”;
    la alineatul (2), cuvintele „Ajutorul social este stabilit” se substituie cu cuvintele „Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului sînt stabilite”;
    la alineatul (3), cuvîntul „domiciliul” se substituie cu cuvintele „reşedinţa curentă a”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Dreptul la ajutor social în baza unei cereri se stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 2 ani şi va fi revizuit la intervenirea oricărei schimbări care ar putea influenţa cuantumul ajutorului social stabilit.”
    4. La articolul 10, în denumire şi în alineatul (1), după cuvintele „ajutorului social” se introduc cuvintele „şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului”.
    5. La articolul 11 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) modificarea venitului lunar minim garantat al familiei, cuantumului venitului net normat pentru gospodăriile ţărăneşti şi auxiliare şi/sau modificarea cuantumului pensiilor, alocaţiilor sociale sau prestaţiilor sociale;”.
    6. Articolul 12:
    în denumirea articolului,  după cuvintele „ajutorului social” se introduc cuvintele „şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului”;
    alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „ajutorului social” se introduc cuvintele „şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului”;
    la litera c), după cuvintele „ajutor social” se introduc cuvintele „şi/sau de ajutor pentru perioada rece a anului”;
    la litera d), cuvîntul „domiciliu” se substituie cu cuvintele „reşedinţa curentă”;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) şomerul înregistrat la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă a refuzat un loc de muncă sau serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă ori participarea la lucrările publice oferite de agenţii. În acest caz, familia nu are dreptul la depunerea unei cereri de acordare a ajutorului social pe o perioadă de 3 luni consecutive din luna stopării dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului.”
    7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 13. Contestarea
    Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plăţii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, privind modificarea cuantumului ajutorului social, precum şi cele privind recuperarea sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ.”
    8. Articolul 14:
    în denumire, după cuvintele „ajutorului social” se introduc cuvintele „şi a ajutorului pentru perioada rece a anului”;
    în textul articolului, cuvintele „ajutorului social, stabilit” se substituie cu cuvintele „ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului stabilite”.
    9. La articolul 15, în denumire şi în text, după cuvintele „ajutor social” se introduc cuvintele „şi de ajutor pentru perioada rece a anului”.
    10. La articolul 16 alineatul (3), după cuvintele „ajutorului social” se introduc cuvintele „şi/sau acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului”.
    11. Articolul 17:
    în denumire, după cuvintele „ajutorului social” se introduc cuvintele „şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului”;
    la alineatul (2), după cuvintele „ajutorului social” se introduc cuvintele „şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului”, iar cuvintele „ajutorul social” se substituie cu cuvintele „aceste plăţi”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Verificarea modului de aplicare corectă şi unitară a prezentei legi este efectuată de către Inspecţia socială.”
    Art. IV. – De la 1 iulie 2012, se abrogă:
    Legea nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70–72, art. 507);
    Legea nr. 477-XV din 28 septembrie 2001 pentru completarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 126–128, art. 898);
    Legea nr. 478-XV din 28 septembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 126–128, art. 900);
    Legea nr. 554-XV din 25 decembrie 2003 pentru  modificarea articolului 1 din Legea nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 70);
    Legea nr. 447-XV din 30 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 20–23, art. 69);
    articolul II din Legea nr. 283-XVI din 10 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31–34, art. 124);
    articolul XII din Legea nr. 177-XVI din 20 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126, art. 534);
    Legea nr. 135-XVIII din 29 decembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009,  nr. 197–200, art. 670);
    Legea nr. 15 din 26 februarie 2010 privind compensaţiile sociale în perioada rece a anului 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 33, art. 59);
    articolul III din Legea nr. 244 din 1 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 197–199, art. 652);
    articolul VII din Legea nr. 65 din 7 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 110–112, art. 297).
    Art. V. – (1) În perioada iulie–decembrie 2012, Casa Naţională de Asigurări Sociale va transfera mijloace financiare pentru plata compensaţiilor nominative pe luna iunie 2012 şi pentru reluarea plăţilor, rambursate la solicitarea beneficiarilor, ale compensaţiilor nominative neachitate în decurs de 3 luni consecutive şi restituite la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    (2) Banca de Economii S. A. va continua să achite în perioada iulie–decembrie 2012 compensaţiile nominative neachitate şi va prezenta lunar, în modul stabilit, rapoarte privind plata compensaţiilor nominative, iar pînă la 31 decembrie 2012 – va restitui sumele neprimite de beneficiari la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, care se vor transfera la bugetul de stat.
    (3) Începînd cu 1 ianuarie 2013, persoanele care nu şi-au ridicat sumele compensaţiilor nominative rambursate la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale vor pierde dreptul de a primi aceste plăţi.
    Art. VI. – (1) Banca de Economii S. A. va continua să achite în luna iulie 2012 compensaţiile sociale rămase neachitate la bancă, iar la sfîrşitul lunii – va restitui sumele neprimite de beneficiari la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi va prezenta, în modul stabilit, raportul privind plata compensaţiilor sociale.
    (2) Începînd cu 1 august 2012, persoanele care nu şi-au ridicat sumele compensaţiilor sociale vor pierde dreptul de a primi aceste plăţi.
    Art. VII. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 160. Chişinău, 5 iulie 2012