HGC548/2012
ID intern unic:  344287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 548
din  26.07.2012
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 160-164     art Nr : 601
    În temeiul art.17 alin.(4) lit.c), art.26 alin.(3), art.35 alin.(1) şi (2) şi art.47 alin.(5) din Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art.577), art.17, art.43 alin.(3) şi art.44 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art.362), art.66 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art.364), art.26 alin.(10), art.51 alin.(5) şi art.87 din Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art.455), art.18 alin.(1) lit.b) şi art.25 alin.(4) din Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134-137, art.527), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr

    Nr. 548. Chişinău, 26 iulie 2012.

 Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.548
din  26  iulie  2012

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1496 din 29 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art.10), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. La cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs, în temeiul pct. 34 din prezentul Regulament pot fi prezentate suplimentar, desenele tehnice, cu indicarea dimensiunilor.”;
    2) la punctul 14 litera d) alineatul doi, cuvintele „mai multe clase din Clasificarea Locarno” se substituie cu textul: „mai multe clase din anexa la Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor industriale din 8 octombrie 1968 (în continuare – Clasificarea Locarno)”;
    3) punctul 16 litera a):
    la alineatul doi, sintagma „3x3 cm” se substituie cu sintagma „3 cm”, iar sintagma „16x16 cm” se substituie cu sintagma „16 cm”;
    la alineatul trei, cuvîntul „persoane” se exclude;
    4) la punctul 27, propoziţia a doua, cuvintele „unul din reprezentantul/reprezentanţii desemnaţi” se substituie cu cuvintele „ultimul dintre reprezentanţii desemnaţi.”;
    5) titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
    „III. Divizarea. Introducerea modificărilor. Rectificarea erorilor”;
    6) punctele 54-58 vor constitui secţiunea 1 din capitolul III cu următorul cuprins:
„Secţiunea 1
Divizarea”;
    7) capitolul III se completează după punctul 58 cu Secţiunea a 2-a şi Secţiunea a 3-a cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 2-a
Introducerea modificărilor
    581. În temeiul art.26 alin.(3) şi art.35 alin.(1) şi (2) din Lege, pot fi introduse modificări, fără a schimba esenţa desenului sau a modelului industrial înregistrat sau solicitat pentru înregistrare.
    582. Modificările solicitate în termen de 2 luni de la data de depozit se introduc fără plata taxei de introducere a modificărilor, iar după expirarea termenului menţionat – cu condiţia achitării taxei. Modificarea adresei de corespondenţă, precum şi a reprezentărilor în temeiul pct.586 lit. b) din prezentul Regulament se efectuează fără plata taxei.
    583. Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI.
    584. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit) sau numărul certificatului de înregistrare;
    b) datele de identificare ale solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    d) adresa de corespondenţă, după caz;
    e) indicarea elementului a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificărilor datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat de înregistrare;
    g) semnătura solicitantului/titularului conform pct.14 lit.i) din prezentul Regulament.
    585. Se consideră o singură modificare:
    a) modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică;
    b) modificarea componenţei autorilor;
    c) modificarea componenţei solicitanţilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    d) modificarea componenţei titularilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei renunţarea la dreptul asupra desenului sau modelului industrial înregistrat sau cesionarea drepturilor;
    e) modificarea adresei de corespondenţă;
    f) modificarea reprezentărilor desenului sau modelului industrial.
    586. Modificarea reprezentărilor poate fi efectuată în cazul în care:
    a) lipsesc confirmări referitor la elementele indicate la art.26 alin.(1) lit.b), e), f) sau g) din Lege, prin excluderea acestor elemente din desenul sau modelul industrial;
    b) se îmbunătăţeşte calitatea reprezentării sau se modifică dimensiunile acesteia în cadrul limitelor prevăzute la pct.16 lit.a) din prezentul Regulament sau se adaugă vederi suplimentare ale desenului sau ale modelului industrial.
    587. Reprezentările care schimbă esenţa desenului sau a modelului industrial nu se iau în considerare.
    588. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) documentul care confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/titularului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    c) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    d) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    e) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la  numele şi/sau adresa autorului/solicitantului/titularului (persoană fizică);
    f) actul care confirmă existenţa dreptului asupra cererii/certificatului de înregistrare, în cazul obţinerii acestui drept prin succesiune;
    g) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    h) reprezentările modificate ale desenului sau ale modelului industrial, executate cu respectarea cerinţelor pct.9, 15 şi 16 din prezentul Regulament, în cazul în care modificarea se solicită în temeiul art.26 alin.(3) sau art.35 alin.(1) şi (2) din Lege;
    i) declaraţia titularului de renunţare la dreptul asupra desenului sau modelului industrial înregistrat, în cazul în care modificarea are drept temei exercitarea dreptului preferenţial al autorului, conform art.55 alin.(4) din Lege;
    j) declaraţia fiecărui autor/solicitant, în parte, de acceptare a includerii sau excluderii unui/autor unor/autori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din certificatul de înregistrare, dacă modificarea vizează componenţa autorilor/solicitanţilor şi dacă, în cazul solicitanţilor, aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    k) declaraţia  fiecărui titular, în parte, de acceptare a  includerii sau excluderii unui/unor titular/titulari în/din certificatul de înregistrare, dacă modificarea vizează componenţa titularilor şi dacă aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    l) declaraţia autorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei autorilor/solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    m) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    589. Modificarea componenţei autorilor/solicitanţilor/titularilor în temeiul pct.585 lit.b)-d) din prezentul Regulament se va efectua în lipsa acordului autorului/solicitantului/titularului care este o persoană decedată/dispărută fără veste, fără succesori de drepturi sau care nu poate fi contactată. În cazul persoanei care nu poate fi contactată, prevederea prezentului punct se va aplica cu condiţia că au fost epuizate toate posibilităţile de contactare şi autorii/solicitanţii/titularii au declarat în scris că drepturile acestei persoane nu vor fi lezate ca urmare a modificării.
    5810. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor/certificatelor de înregistrare la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri/certificate de înregistrare ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare cerere/certificat de înregistrare în parte. Cererea de introducere a modificărilor şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate cererile/certificatele de înregistrare pentru care se solicită modificarea.
    5811. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    5812. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate acesteia se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 584 din prezentul Regulament;
    b) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la pct.588 şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    c) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare specificată la pct.585 din prezentul Regulament;
    d) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în  Registrul de desene şi modele industriale înregistrate, după caz;
    e) dacă modificarea solicitată nu schimbă esenţa desenului sau a modelului industrial, în cazul în care se solicită modificarea reprezentărilor desenului sau modelului industrial în  temeiul art.26 alin.(3) sau al art.35 alin.(1) şi (2) din Lege;
    f) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    5813. Dacă în procesul examinării se constată:
    a) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate;
    b) lipsa unor documente specificate la pct.588 din prezentul Regulament,
    c) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit,
     AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate. 
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    5814. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la pct.5815 din prezentul Regulament.
    5815. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor dacă:
    a) neregularităţile menţionate la pct. 5813 din prezentul Regulament, constatate în  procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului sau reprezentantului acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depus un demers de prelungire a acestui termen;
    b) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor autorului/solicitantului/titularului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    c) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea a 3-a din prezentul capitol;
    d) modificarea propusă are drept temei cesionarea drepturilor asupra cererii/certificatului de înregistrare;
    e) modificarea propusă schimbă esenţa desenului sau a modelului industrial;
    f) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care desenul sau modelul industrial la care se referă modificarea este solicitat spre înregistrare/înregistrat pe numele mai multor solicitanţi/titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia;
    g) nu există acordul tuturor autorilor/solicitanţilor/titularilor privind includerea sau excluderea unui/autor unor/autori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere, sau titular/titulari în/din certificatul de înregistrare, cu excepţia situaţiei reglementate de pct.589 din prezentul Regulament;
    h) nu există declaraţia autorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei autorilor/solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane.
    5816 Modificările acceptate se publică în BOPI, cu excepţia modificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate, după caz.
    Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/certificatului de înregistrare;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/certificatul de înregistrare;
    d) datele iniţiale anterioare modificării;
    e) datele modificate.
    5817. Modificarea adresei de corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii/datele certificatului de înregistrare, fără a fi emisă decizia AGEPI.
Secţiunea a 3-a
Rectificarea erorilor
    5818. Cererea de rectificare a erorii comise în cerere/certificatul de înregistrare sau în alte documente prezentate la AGEPI se depune de solicitant/titular sau, după caz, de reprezentantul acestuia, pe formularul-tip aprobat de AGEPI şi va fi însoţită de dovada achitării taxei de rectificare a erorii. Cererea de rectificare a erorii depusă în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii de înregistrare nu este supusă  plăţii taxei.
    5819. În cererea de rectificare a erorii se indică următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii/certificatului de înregistrare la care se referă cererea de rectificare a erorii (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit);
    b) numele (denumirea) şi adresa solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) adresa de corespondenţă, după caz;
    e) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi rectificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a rectificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat de înregistrare;
    g) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a reprezentantului, conform pct.14 lit.i) din prezentul Regulament.
    5820. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    c) reprezentările rectificate, executate cu respectarea cerinţelor pct.9, 15 şi 16 din prezentul Regulament, în cazul în care se solicită rectificarea unei erori în reprezentarea desenului sau modelului industrial;
    d) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    5821. Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor/certificatelor de înregistrare la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri/certificate de înregistrare ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare cerere/certificat de înregistrare în parte. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate cererile/certificatele de înregistrare pentru care se solicită rectificarea erorii.
    5822. Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    În procesul examinării se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 5819 din prezentul Regulament;
    b) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate, după caz;
    c) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de  secţiunea a 2-a din prezentul capitol;
    d) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    5823. Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost  achitată  într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de rectificare a erorii, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    5824. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la pct.5825 din prezentul Regulament.
    5825. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii dacă:
    a) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de secţiunea a 2-a din prezentul capitol;
    b) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform pct.5823 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.
    5826. Rectificările erorilor se publică în BOPI, cu excepţia rectificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate, după caz.
    Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/certificatului de înregistrare;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/certificatul de înregistrare;
    d) datele iniţiale anterioare  rectificării;
    e) datele rectificate.
    5827. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la înregistrarea desenului sau a modelului industrial, se includ în certificatul de înregistrare. În cazul modificărilor/rectificărilor, realizate după înregistrarea desenului sau a modelului industrial, la solicitarea titularului, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou certificat de înregistrare care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia achitării taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare şi returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie sau a duplicatului acestuia.
    5828. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau cererea de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii de examinare a acesteia.”;
    8) punctele 59-61 se exclud;
    9) punctele 62-93 vor constitui secţiunea 1 din capitolul IV cu următorul cuprins:
„Secţiunea 1
Examinarea cererii”,
    iar punctele 94-99 vor constitui secţiunea a 2-a din capitolul IV cu următorul cuprins:
„Secţiunea a 2-a
Publicarea cererii”;
    10) la punctul 108 alineatul doi, cuvintele „directorul adjunct” se substituie cu cuvîntul „director”;
    11) la punctul 119, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „119. În cazul în care în procedurile realizate de către AGEPI sînt implicate mai multe părţi, documentele depuse de către una dintre părţi sînt notificate de AGEPI celeilalte părţi.”;
    12) se completează cu un nou punct, 1191, cu următorul cuprins:
    „1191. AGEPI poate solicita în cursul examinării prezentarea unor dovezi, dacă există dubii privind veridicitatea oricăror informaţii ce figurează în cererea solicitantului/titularului cu referire la oricare procedură, precum şi în documentele anexate la aceasta sau în comunicările ulterioare.”;
    13) la punctul 126, după cuvintele „neregularităţile constatate” se introduc cuvintele „şi îi acordă un termen de 3 luni de la data notificării pentru remedierea neregularităţilor.”.
    2. Regulamentul privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 295 din 16 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 80-81, art.346), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1)  la punctul 12, cuvîntul „Registrul” se substituie prin cuvîntul „Catalogul”;
    2) punctul 13:
    la subpunctul  12), cuvintele „şi semnătura acestora” se exclud;
    subpunctul 15) va avea următorul cuprins:
    „15) semnătura solicitantului, indicîndu-se clar numele şi prenumele, precum şi data semnării.
    Dacă solicitantul este persoană juridică, cererea se semnează de conducătorul acesteia, indicîndu-se funcţia, numele şi prenumele, data semnării.
    Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, cererea se semnează de toţi solicitanţii.
    Dacă este depusă prin reprezentant/mandatar autorizat, cererea poate fi semnată de reprezentant/mandatar autorizat.
    În cazul prezentării unor date pe file suplimentare, fiecare filă se semnează în acelaşi mod.”;
    3) la punctul 17 subpunctul 7), cuvintele „înregistrat într-un registru” se substituie cu cuvintele „înscris într-un catalog”;
    4) se completează cu un nou punct, 751, cu următorul cuprins:
    „751. AGEPI poate solicita în cursul examinării prezentarea unor dovezi, dacă există dubii privind veridicitatea oricăror informaţii ce figurează în cererea solicitantului/titularului cu referire la oricare procedură, precum şi în documentele anexate la aceasta sau în comunicările ulterioare.”;
    5) capitolul VI se completează după punctul  153 cu secţiunea 4 şi secţiunea 5 cu următorul cuprins:
„Secţiunea 4. Introducerea modificărilor
    154. Modificarea componenţei amelioratorilor/solicitanţilor/titularilor, a datelor de identificare ale acestora şi a adresei pentru corespondenţă se efectuează prin introducerea  modificărilor în cerere, după caz, în brevet.
    155. Modificările solicitate în termen de 2 luni de la data de depozit se introduc fără plata taxei de introducere a modificărilor, iar după expirarea termenului menţionat – cu condiţia achitării taxei. Modificarea adresei pentru corespondenţă se efectuează fără plata taxei.
    156. Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI.
    157. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    1) numărul şi data de depozit ale cererii (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit) sau numărul brevetului;
    2) datele de identificare ale solicitantului/titularului;
    3) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului/ mandatarului autorizat;
    4) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    5) indicarea elementului din cerere/brevet a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    6) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificărilor datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou brevet;
    7) semnătura solicitantului/titularului, după caz a reprezentantului/ mandatarului autorizat, conform punctului 13 subpunctului 15) din prezentul Regulament.
    158. Se consideră o singură modificare:
    1) modificarea datelor de identificare ale amelioratorului, solicitantului sau titularului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică;
    2) modificarea componenţei amelioratorilor, în cazul în care solicitanţii/titularii nu sînt aceleaşi persoane cu amelioratorii;
    3) modificarea componenţei solicitanţilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    4) modificarea componenţei titularilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei renunţarea la brevet sau cesionarea drepturilor;
    5) modificarea adresei pentru corespondenţă.
    159. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    1) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului/mandatarului autorizat;
    2) documentul ce confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/titularului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    3) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    4) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    5) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la  numele şi/sau adresa amelioratorului/solicitantului/titularului (persoană fizică);
    6) actul care confirmă existenţa dreptului asupra cererii/brevetului, în cazul obţinerii acestui drept prin succesiune;
    7) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    8) declaraţia titularului de renunţare la brevet, cu semnătura acestuia, în cazul în care modificarea are drept temei exercitarea dreptului preferenţial al amelioratorului, conform art.25 alin.(6) din Lege;
    9) declaraţia fiecărui ameliorator/solicitant în parte, cu semnătură, de acceptare a  includerii sau excluderii unui/ameliorator unor/amelioratori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din brevet, dacă modificarea vizează componenţa amelioratorilor/solicitanţilor şi dacă, în cazul solicitanţilor, aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    10) declaraţia fiecărui titular în parte, cu semnătură, de acceptare a includerii sau excluderii unui/titular unor/titulari în/din brevet, dacă modificarea vizează componenţa titularilor şi dacă aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    11) declaraţia fiecărui ameliorator/solicitant/titular în parte, cu semnătură, referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei amelioratorilor/solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    12) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    160. Modificarea componenţei amelioratorilor/solicitanţilor/titularilor în temeiul punctului 158 subpunctele 2)-4) din prezentul Regulament se va efectua în lipsa acordului amelioratorului/solicitantului/titularului care este o persoană decedată/dispărută fără veste, fără succesori de drepturi sau care nu poate fi contactată. În cazul persoanei care nu poate fi contactată, prevederea prezentului punct se va aplica cu condiţia că au fost epuizate toate posibilităţile de contactare şi  amelioratorii/solicitanţii/titularii au declarat în scris că drepturile acestei persoane nu vor fi lezate ca urmare a modificării.
    161. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor/brevetelor la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri/brevete ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare cerere/brevet în parte. Cererea de introducere a modificărilor şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele soiurilor de plante pentru care se solicită modificarea.
    162. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    163. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate acesteia se verifică:
    1) prezenţa datelor prevăzute la punctul 157 din prezentul Regulament;
    2) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la punctul 159 din prezentul Regulament şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    3) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare specificată la punctul 158 din prezentul Regulament;
    4) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional de cereri de brevet pentru soiurile de plante sau, după caz, în  Registrul naţional de brevete pentru soirile de plante;
    5) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    164. Dacă în procesul examinării se constată:
    1) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate,
    2) lipsa unor documente specificate la punctul 159  din prezentul Regulament,
    3) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit,
    AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul/mandatarul autorizat al acestuia, desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    165. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    1) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    2) de respingere a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 166 din prezentul Regulament.
    166. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor dacă:
    1) neregularităţile menţionate la punctul 164 din prezentul Regulament, constatate în procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului sau reprezentantului/mandatarului autorizat al acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen;
    2) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor amelioratorului/solicitantului/titularului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    3) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea 5 din prezentul capitol;
    4) modificarea propusă are drept temei cesionarea drepturilor asupra cererii de brevet/brevetului;
    5) modificarea propusă are drept temei renunţarea unui/cotitular unor/cotitulari la brevet în conformitate cu art.25 din Lege;
    6) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care cererea de brevet este depusă de mai mulţi solicitanţi sau brevetul este eliberat pe numele mai multor titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul/mandatarul autorizat desemnat de aceştia;
    7) nu există acordul tuturor amelioratorilor/solicitanţilor privind includerea sau excluderea unui/ameliorator unor/amelioratori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din brevet, cu excepţia situaţiei reglementate de punctul 160 din prezentul Regulament;
    8) nu există acordul tuturor titularilor privind includerea sau excluderea unui/titular unor/titulari în/din brevet, cu excepţia situaţiei reglementate de punctul 160 din prezentul Regulament;
    9) nu există declaraţia amelioratorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei amelioratorilor/ solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane.
    167.Modificările acceptate se publică în BOPI, cu excepţia modificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu în Registrul naţional de cereri de brevet pentru soiurile de plante sau în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante, după caz.
    Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    1) tipul obiectului de proprietate industrială;
    2) numărul depozitului/ brevetului;
    3) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/brevetul;
    4) datele iniţiale anterioare modificării;
    5) datele modificate.
    168. Modificarea adresei pentru corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii/datele brevetului, fără a fi emisă decizia AGEPI.
Secţiunea 5. Rectificarea erorilor
    169. Cererea de rectificare a erorii comise în cerere/brevet sau în alte documente prezentate la AGEPI se depune de solicitant/titular sau, după caz, de reprezentantul/mandatarul autorizat al acestuia, pe formularul-tip aprobat de AGEPI şi va fi însoţită de dovada achitării taxei de rectificare a erorii. Cererea de rectificare a erorii depusă în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii de brevet nu este supusă plăţii taxei.
    170. În cererea de rectificare a erorii se indică următoarele date:
    1) numărul şi data de depozit ale cererii de brevet sau numărul brevetului la care se referă cererea de rectificare a erorii (dacă cererea de brevet  nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit);
    2) numele (denumirea) şi adresa solicitantului/titularului;
    3) numele şi adresa reprezentantului/mandatarului autorizat, după caz;
    4) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    5) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi rectificarea propusă;
    6) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a rectificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou brevet;
    7) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a reprezentantului/ mandatarului autorizat, conform punctului 13 subpunctului 15) din prezentul Regulament.
    171. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    1) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului/mandatarului autorizat;
    2) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    3) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    172. Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor/brevetelor la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri/brevete ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare cerere/brevet în parte. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele soiurilor de plante pentru care se solicită rectificarea erorii.
    173. Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    În procesul examinării se verifică:
    1) prezenţa datelor prevăzute la punctul 170 din prezentul Regulament;
    2) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional de cereri de brevet pentru soiurile de plante sau în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante, după caz;
    3) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de  secţiunea 4 din prezentul capitol;
    4) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    174. Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost achitată într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul/mandatarul autorizat al acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de rectificare a erorii, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    175. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    1) de acceptare  a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    2) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 176 din prezentul Regulament.
    176. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii  dacă:
    1) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de secţiunea 4 din prezentul capitol;
    2) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform punctului 174 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.
    177. Rectificările erorilor se publică în BOPI, cu excepţia rectificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu în Registrul naţional de cereri de brevet pentru soiurile de plante sau în Registrul naţional de brevete pentru soiurile de plante, după caz.
    Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    1) tipul obiectului de proprietate industrială;
    2) numărul depozitului/brevetului;
    3) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/brevetul;
    4) datele iniţiale anterioare  rectificării;
    5) datele rectificate.
    178. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la eliberarea brevetului, se includ în brevet. În cazul modificărilor/rectificărilor, realizate după eliberarea brevetului, la solicitarea titularului, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou brevet care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia achitării taxei pentru eliberarea brevetului şi returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie sau a duplicatului acestuia.
    179. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii acesteia de examinare.”.
    3. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 13 august 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 127-130, art.550), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) titlul secţiunii a 2-a din capitolul III va avea următorul cuprins:
„Secţiunea a 2-a
Introducerea modificărilor”;
    2) punctele 64, 65 şi 66 vor avea următorul cuprins:
    „64. În temeiul articolului 17 şi al articolului 44 din Lege, pot fi introduse modificări, fără a modifica esenţial marca şi fără a extinde lista de produse şi/sau servicii.
    65. Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI. Cererea de introducere a modificărilor depusă în termen de o lună de la data de depozit a cererii de înregistrare, precum şi modificarea adresei pentru corespondenţă nu sînt supuse plăţii taxei de introducere a modificărilor.
    66. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit) sau numărul înregistrării;
    b) datele de identificare ale solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea elementului a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificărilor datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat de înregistrare;
    g) semnătura solicitantului/titularului conform subpunctului 17) punctul 13 din prezentul Regulament. ”;
    3) se completează cu un nou punct, 661, cu următorul cuprins:
    „661. Se consideră o singură modificare:
    1) modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    2) modificarea componenţei solicitanţilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    3) modificarea componenţei titularilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei renunţarea la marcă sau cesionarea drepturilor;
    4) modificarea adresei pentru corespondenţă;
    5) modificarea reproducerii semnului solicitat spre înregistrare/înregistrat;
    6) modificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care este solicitată protecţia mărcii sau pentru care marca este înregistrată.”;
    4) punctul 67 va avea următorul cuprins:
    „67. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    1) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    2) documentul care confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/titularului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    3) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    4) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    5) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la numele şi/sau adresa solicitantului/titularului (persoană fizică);
    6) actul care confirmă existenţa dreptului asupra cererii/înregistrării, în cazul obţinerii acestui drept prin succesiune;
    7) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    8) reproducerile modificate ale mărcii, cu respectarea cerinţelor punctelor 15-16 din prezentul Regulament, în cazul în care se solicită modificarea reproducerii mărcii;
    9) declaraţia fiecărui solicitant/titular în parte, cu semnătură, de acceptare a includerii sau excluderii unui/solicitant unor/solicitanţi în/din cererea de înregistrare sau, după caz, titular/titulari în/din certificatul de înregistrare, dacă modificarea vizează componenţa solicitanţilor/titularilor, şi dacă, aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    10) declaraţia fiecărui solicitant/titular în parte, cu semnătură, referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    11) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.”;
    5) se completează cu un nou punct, 671, cu următorul cuprins:
    „671. Modificarea componenţei solicitanţilor/titularilor în temeiul subpunctelor 2)-3) punctul 661 din prezentul Regulament se va efectua în lipsa acordului solicitantului/titularului care este o persoană decedată/dispărută fără veste, fără succesori de drepturi sau care nu poate fi contactată. În cazul persoanei care nu poate fi contactată, prevederea prezentului punct se va aplica cu condiţia că au fost epuizate toate posibilităţile de contactare şi solicitanţii/titularii au declarat în scris că drepturile acestei persoane nu vor fi lezate ca urmare a modificării.”;
    6) punctul 68 va avea următorul cuprins:
    „68. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor/numărul înregistrărilor la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri/înregistrări ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare cerere/înregistrare în parte. Cererea de introducere a modificărilor şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele mărcilor pentru care se solicită modificarea.”;
    7) la punctul 69, după cuvîntul „cerere” se introduce cuvîntul „/înregistrare”;
    8) punctul 70 va avea următorul cuprins:
    „70. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.”;
    9) se completează cu punctele 701 şi 702 cu următorul cuprins:
    „701. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate acesteia se verifică:
    1) prezenţa datelor prevăzute la punctul 66 din prezentul Regulament;
    2) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la punctul 67 şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    3) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau în Registrul Naţional al Mărcilor, după caz;
    4) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare specificată la punctul 661 din prezentul Regulament;
    5) dacă modificarea solicitată nu modifică esenţial marca, în cazul în care se solicită modificarea reproducerii mărcii;
    6) dacă modificarea solicitată nu extinde lista de produse şi/sau servicii pentru care a fost solicitată înregistrarea mărcii sau înregistrată marca, în cazul în care se solicită modificarea listei de produse şi/sau servicii;
    7) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    702. Dacă în procesul examinării se constată:
    1) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate,
    2) lipsa unor documente specificate la punctul 67 din prezentul Regulament,
    3) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit,
    AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.”; 
    10) se completează cu punctele 711-713 cu următorul cuprins:
    „711. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate,  AGEPI emite una din următoarele decizii:
    1) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    2) de respingere a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 712 din prezentul Regulament.
    712. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor, dacă:
    1) neregularităţile menţionate la punctul 702 din prezentul Regulament, constatate în procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului sau reprezentantului acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen;
    2) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor solicitantului/titularului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    3) modificarea propusă a reproducerii semnului modifică esenţial marca depusă pentru înregistrare/înregistrată;
    4) modificarea propusă a listei de produse şi/sau servicii extinde lista de produse şi/sau servicii pentru care a fost solicitată înregistrarea mărcii sau înregistrată marca;
    5) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea a 3-a din prezentul capitol;
    6) modificarea propusă are drept temei cesionarea drepturilor asupra cererii/înregistrării;
    7) nu există acordul tuturor solicitanţilor/titularilor privind includerea sau excluderea unui/solicitant unor/solicitanţi în/din cerere sau a unui/titular unor/titulari în/din certificatul de înregistrare, cu excepţia situaţiei reglementate de punctul 671 din prezentul Regulament;
    8) nu există declaraţia solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei solicitanţilor/titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    9) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care marca la care se referă modificarea este solicitată spre înregistrare/înregistrată pe numele mai multor solicitanţi/titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia.
    713. Modificarea adresei pentru corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii/datele certificatului de înregistrare, fără a fi emisă decizia AGEPI.”;
    11) la punctul 72, după cuvîntul „publicate” se introduc cuvintele „şi a modificărilor privind adresele pentru corespondenţă,” iar după cuvîntul „Mărcilor” se introduc cuvintele „sau în Registrul Naţional al Mărcilor, după caz.”;
    12) punctul 73 va avea următorul cuprins:
     „73. Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    1) tipul obiectului de proprietate industrială;
    2) numărul depozitului/înregistrării;
    3) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/înregistrarea;
    4) datele iniţiale anterioare modificării;
    5) datele modificate.”;
    13) la punctul 74, după cuvîntul „cerere” se introduc cuvintele „/înregistrării”, iar după cuvîntul „solicitant” se introduce cuvîntul „/titular”;
    14) punctul 75 va avea următorul cuprins:
    „75. În cererea de rectificare a erorii se indică următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii/numărul înregistrării la care se referă cererea de rectificare a erorii (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit);
    b) numele (denumirea) şi adresa solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi rectificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a rectificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat de înregistrare;
    g) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a reprezentantului, conform subpunctului 17) punctul 13 din prezentul Regulament. ”;
    15) se completează cu un nou punct, 751, cu următorul cuprins:
    „751. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    1) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului;
    2) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    3) reproducerile rectificate ale mărcii, cu respectarea cerinţelor punctelor 15-16 din prezentul Regulament, în cazul în care se solicită rectificarea unei erori în reproducerea mărcii;
    4) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 1 lună  de la data de depozit.”;
    16) punctul 77 va avea următorul cuprins
    „77. Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor/numărul înregistrărilor la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri/înregistrări ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare cerere/înregistrare în parte. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele mărcilor pentru care se solicită rectificarea erorii.”;
    17) se completează cu punctele 771-774 cu următorul cuprins:
    „771.Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    În procesul examinării se verifică:
    1) prezenţa datelor prevăzute la punctul 75 din prezentul Regulament;
    2) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor sau în Registrul Naţional al Mărcilor, după caz;
    3) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de  secţiunea a 2-a din prezentul capitol;
    4) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, după caz.
    772.Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost  achitată  într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau  reprezentantul acestuia, desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii  notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de rectificare a erorii, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    773. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 774 din prezentul Regulament.
    774. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii dacă:
    a) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de Secţiunea a 2-a din prezentul capitol;
    b) cererea de rectificare a erorii nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care marca la care se referă rectificarea este solicitată spre înregistrare/înregistrată pe numele mai multor solicitanţi/titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de rectificare a erorii este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia;
    c) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform punctului 772 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.”;
    18) punctul 80 se completează în final cu un nou  alineat cu următorul cuprins:
    „Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/înregistrării;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/înregistrarea;
    d) datele iniţiale anterioare rectificării;
    e) datele rectificate.”;
    19) punctul 81 va avea următorul cuprins:
    „81. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la înregistrarea mărcii, se includ în certificatul de înregistrare. În cazul modificărilor/rectificărilor, realizate după înregistrarea mărcii, la solicitarea titularului, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou certificat de înregistrare care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia achitării taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare şi returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie  sau a duplicatului acestuia.”;
    20) se completează cu un nou punct, 811, cu următorul cuprins:
    „811. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau cererea de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii de examinare a acesteia.”;
    21) punctul 110 se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Prin depunerea contestaţiilor la avizul de refuz provizoriu solicitantul poate prezenta probe incontestabile privind iniţierea acţiunii în instanţa de judecată referitor la înlăturarea motivelor refuzului şi solicita continuarea procedurii de examinare a mărcii după rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată.”;
    22) punctul 120 se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul situaţiilor, prevăzute în ultimul alineat din punctul 110, deciziile menţionate în prezentul punct vor fi adoptate după rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată.”;
    23) la punctul 123, cuvintele „o lună” se substituie cu cuvintele „două luni”;
    24) punctul 123 se completează cu următoarele alineate:
    „În cazul în care înregistrarea mărcii se acceptă în parte sau decizia de înregistrare conţine menţiunea că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor enumerate în avizul de refuz provizoriu, datele cu privire la înregistrarea mărcii sînt înscrise de AGEPI în Registrul Naţional al Mărcilor la data prezentării acordului solicitantului cu decizia emisă, dar nu înainte de expirarea termenului de 30 de zile de la data emiterii deciziei. În cazul în care solicitantul nu a prezentat acordul său cu decizia emisă şi nu a contestat această decizie în termenul stabilit, datele cu privire la înregistrarea mărcii sînt înscrise de AGEPI în Registrul Naţional al Mărcilor la data expirării perioadei de 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare.
    În cazul în care decizia de înregistrare se referă la o marcă care conţine reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, elemente de simbolică locală, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie, datele cu privire la înregistrarea mărcii sînt înscrise de AGEPI în Registrul Naţional al Mărcilor la data prezentării permisiunii corespunzătoare a autorităţii competente.”;
    25) la punctul 209, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „209. În cazul în care în procedurile realizate de către AGEPI sînt implicate mai multe părţi, documentele depuse de către una dintre părţi sînt notificate de AGEPI celeilalte părţi.”;
    26) se completează cu un nou punct, 2101, cu următorul cuprins:
    „2101. AGEPI poate solicita în cursul examinării prezentarea unor dovezi, dacă există dubii privind veridicitatea oricăror informaţii ce figurează în cererea solicitantului/titularului cu referire la oricare procedură, precum şi în documentele anexate la aceasta sau în comunicările ulterioare.”.
    4. Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 528 din 1 septembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139, art.593), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 43, litera h) se exclude;
    2) punctul 46:
    la litera f) alineatul cinci, propoziţia „Cererea va conţine semnăturile tuturor inventatorilor declaraţi de către solicitant.” se exclude;
    se completează cu o nouă literă, j), cu următorul cuprins:
    „j) desemnarea inventatorilor se efectuează pe răspunderea solicitantului.”;
    3) la punctul 81, ultima propoziţie se exclude;
    4) la punctul 175, litera g) se completează în final cu cuvintele „fără verificarea  corectitudinii datelor indicate;”;
    5) la punctul 199, cuvintele „în biblioteca AGEPI sînt puse la dispoziţia publicului” se substituie cu cuvintele „AGEPI pune la dispoziţia publicului, pe hîrtie sau în format electronic,”;
    6) la punctul 246 litera b), după cuvîntul „problema” se introduce cuvîntul „tehnică”;
    7) punctul 248:
    la alineatul unu, cuvintele „din domeniul medicinii” se exclud;
    la litera a), cuvintele „metode şi dispozitive” se substituie cu cuvintele „procedee şi produse”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) procedee şi produse, bazate pe utilizarea unor cîmpuri pentru care componenta materială nu este identificată sau se află în afara sferei cunoştinţelor fundamentale, de exemplu cîmpuri torsionale, energia cosmică, efecte de piramidă şi de biorezonanţă, interacţiuni bioenergoinformaţionale etc.”;
    8) la punctul 260, după cuvintele „documentele accesibile” se introduc cuvintele „pentru AGEPI”;
    9) la punctul 263, în propoziţia a 2-a, cuvintele „se cunoaşte” se substituie cu cuvintele „rezultă în mod explicit sau implicit”;
    10) la punctul 283 litera k), cuvintele „de temperaturi”, şi cuvintele „de proiectare” se exclud;
    11) la punctul 295, cuvintele „de depozit a cererii” se substituie cu cuvintele „constituirii depozitului naţional reglementar.”;
    12) la punctul 298, după cuvintele „luînd în considerare” se introduc cuvintele „prevederile pct. 283 din prezentul Regulament şi cunoştinţele din”;
    13) la punctul 400, cuvintele „decăderea anticipată din drepturi a brevetului” se substituie cu cuvintele „decăderea anticipată din drepturi a titularului şi restabilirea drepturilor.”;
    14) capitolul VII se completează după punctul 494 cu secţiunea 11 şi secţiunea 12 cu următorul cuprins:
„Secţiunea 11
Introducerea modificărilor
    4941. Modificarea componenţei inventatorilor/solicitanţilor/titularilor, a datelor de identificare ale acestora şi a adresei pentru corespondenţă se efectuează prin introducerea  modificărilor în cerere, după caz, în titlul de protecţie.
    4942. Modificările specificate la pct.4941 din prezentul Regulament, solicitate în termen de 2 luni de la data de depozit, se introduc fără plata taxei de introducere a modificărilor, iar după expirarea termenului menţionat – cu condiţia achitării taxei. Modificarea adresei de corespondenţă se efectuează fără plata taxei.
    4943. Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI.
    4944. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii (dacă cererea nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit) sau numărul titlului de protecţie;
    b) datele de identificare ale solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea elementului din cerere/titlul de protecţie a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificărilor datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou titlu de protecţie;
    g) semnătura solicitantului/titularului, conform pct. 46 lit. f) din prezentul Regulament.
    4945. Se consideră o singură modificare:
    a) modificarea datelor de identificare ale inventatorului, solicitantului sau titularului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică;
    b) modificarea componenţei inventatorilor, în cazul în care solicitanţii/titularii nu sînt aceleaşi persoane cu inventatorii;
    c) modificarea componenţei solicitanţilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei cesionarea drepturilor;
    d) modificarea componenţei titularilor, cu excepţia cazului în care această modificare are drept temei renunţarea la brevet sau cesionarea drepturilor;
    e) modificarea adresei de corespondenţă.
    4946. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) documentul ce confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/titularului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    c) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    d) actul normativ prin care solicitantul/titularul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    e) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la  numele şi/sau adresa inventatorului/solicitantului/titularului (persoană fizică);
    f) actul care confirmă existenţa dreptului asupra cererii/titlului de protecţie, în cazul obţinerii acestui drept prin succesiune;
    g) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    h) declaraţia titularului de renunţare la titlul de protecţie, în cazul în care modificarea are drept temei exercitarea dreptului preferenţial al inventatorului, conform art.66 alin.(3) din Lege;
    i) declaraţia  fiecărui inventator/solicitant, în parte, de acceptare a  includerii sau excluderii unui/inventator unor/inventatori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din titlul de protecţie, dacă modificarea vizează componenţa inventatorilor/solicitanţilor şi dacă, în cazul solicitanţilor, aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    j) declaraţia fiecărui titular, în parte, de acceptare a includerii sau excluderii unui/titular unor/titulari în/din titlul de protecţie, dacă modificarea vizează componenţa titularilor şi dacă aceasta nu survine ca rezultat al unei cesiuni sau succesiuni de drepturi;
    k) declaraţia inventatorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei inventatorilor/solicitanţilor/ titularilor, în lipsa acordului acestei persoane;
    l) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    4947. Modificarea componenţei inventatorilor/solicitanţilor/titularilor în temeiul pct.4945 lit.b)-d) din prezentul Regulament se va efectua în lipsa acordului inventatorului/solicitantului/titularului care este o persoană decedată/ dispărută fără veste, fără succesori de drepturi sau care nu poate fi contactată. În cazul persoanei care nu poate fi contactată, prevederea prezentului punct se va aplica cu condiţia că au fost epuizate toate posibilităţile de contactare şi inventatorii/solicitanţii/titularii au declarat în scris că drepturile acestei persoane nu vor fi lezate ca urmare a modificării.
    4948. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor/titlurilor de protecţie la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri/titluri de protecţie  ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare cerere/titlu de protecţie în parte. Cererea de introducere a modificărilor şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele invenţiilor pentru care se solicită modificarea.
    4949. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    49410. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate acesteia se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 4944 din prezentul Regulament;
    b) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la pct.4946 şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    c) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare specificată la pct.4945 din prezentul Regulament;
    d) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise, după caz, în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie de scurtă durată, Registrul naţional de brevete de invenţie şi Registrul naţional de brevete de invenţie de scurtă durată;
    e) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    49411. Dacă în procesul examinării se constată:
    a) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate;
    b) lipsa unor documente specificate la pct.4946 din prezentul Regulament;
    c) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit,
    AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    49412. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate,  AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la pct.49413 din prezentul Regulament.
    49413. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor dacă:
    a) neregularităţile menţionate la pct. 49411 din prezentul Regulament, constatate în  procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului sau reprezentantului acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen;
    b) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor inventatorului/solicitantului/titularului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    c) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea 12 din prezentul capitol;
    d) modificarea propusă are drept temei cesionarea drepturilor asupra cererii/titlului de protecţie;
    e) modificarea propusă are drept temei renunţarea unui/cotitular unor/cotitulari la brevet în conformitate cu art.66 din Lege;
    f) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular, în cazul în care cererea este depusă de mai mulţi solicitanţi sau titlul de protecţie este eliberat pe numele mai multor titulari, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia;
    g) nu există acordul tuturor inventatorilor/solicitanţilor privind includerea sau excluderea unui/inventator unor/inventatori sau solicitant/solicitanţi în/din cerere sau, după caz, în/din titlul de protecţie, cu excepţia situaţiei reglementate de pct.4947 din prezentul Regulament;
    h) nu există acordul tuturor titularilor privind includerea sau excluderea unui/unor titular/titulari în/din titlul de protecţie, cu excepţia situaţiei reglementate de pct.4947 din prezentul Regulament;
    i) nu există declaraţia inventatorilor/solicitanţilor/titularilor referitor la faptul că prin modificarea solicitată nu vor fi lezate drepturile persoanei care nu poate fi contactată, în cazul modificării componenţei inventatorilor/solicitanţilor/ titularilor, în lipsa acordului acestei persoane.
    49414. Modificările acceptate se publică în BOPI, cu excepţia modificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu, după caz, în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie de scurtă durată, Registrul naţional de brevete de invenţie şi Registrul naţional de brevete de invenţie de scurtă durată.
    Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/titlului de protecţie;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/titlul de protecţie;
    d) datele iniţiale anterioare modificării;
    e) datele modificate.
     49415. Modificarea adresei pentru corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii/datele titlului de protecţie, fără a fi emisă decizia AGEPI.
Secţiunea 12. Rectificarea erorilor
    49416. Cererea de rectificare a erorii comise în cerere/titlul de protecţie sau în alte documente prezentate la AGEPI se depune de solicitant/titular sau, după caz, de reprezentantul acestuia, pe formularul-tip aprobat de AGEPI şi va fi însoţită de dovada achitării taxei de rectificare a erorii. Cererea de rectificare a erorii depusă în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii nu este supusă  plăţii taxei.
    49417. În cererea de rectificare a erorii se indică următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii sau numărul titlului de protecţie la care se referă cererea de rectificare a erorii (dacă cererea de brevet  nu are încă număr de depozit se indică numărul de intrare atribuit);
    b) numele (denumirea) şi adresa solicitantului/titularului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi rectificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a rectificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou titlu de protecţie;
    g) semnătura solicitantului/titularului, după caz, a reprezentantului, conform pct. 46 lit. f) din prezentul Regulament.
    49418. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titular, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    c) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    49419. Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor/titlurilor de protecţie la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri/titluri de protecţie ale aceluiaşi solicitant/titular, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare cerere/titlu de protecţie în parte. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele invenţiilor pentru care se solicită rectificarea erorii.
    49420. Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    În procesul examinării se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 49417 din prezentul Regulament;
    b) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise, după caz, în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie de scurtă durată, Registrul naţional de brevete de invenţie şi Registrul naţional de brevete de invenţie de scurtă durată;
    c) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de secţiunea 11 din prezentul capitol;
    d) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 2 luni de la data de depozit.
    49421. Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost achitată într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul sau reprezentantul acestuia, desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    49422. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare  a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la pct.49423 din prezentul Regulament.
    49423. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii dacă:
    a) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de secţiunea 11 din prezentul capitol;
    b) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform pct.49421 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.
    49424. Rectificările erorilor se publică în BOPI, cu excepţia rectificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu, după caz, în Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie, Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie de scurtă durată, Registrul naţional de brevete de invenţie şi Registrul naţional de brevete de invenţie de scurtă durată.
    Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/titlului de protecţie;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/titlul de protecţie;
    d) datele iniţiale anterioare  rectificării;
    e) datele rectificate.
    49425. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la acordarea titlului de protecţie, se includ în acesta. În cazul modificărilor/rectificărilor, realizate după acordarea titlului de protecţie, la solicitarea titularului, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou titlu de protecţie care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia achitării taxei pentru eliberarea titlului de protecţie şi returnării exemplarului anterior al titlului de protecţie sau a duplicatului acestuia.
    49426. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau cererea de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii acesteia de examinare.”;
    15) se completează cu punctul 5001 cu următorul cuprins:
    „5001. În cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul în Republica Moldova şi care nu au desemnat un mandatar autorizat, AGEPI va expedia corespondenţa privind achitarea taxelor de menţinere în vigoare a brevetelor, în limba engleză sau, după caz, în altă limbă de circulaţie internaţională, pe adresa electronică sau, în cazul în care aceasta nu este indicată, pe adresa domiciliului sau a sediului titularului.”;
    16) la punctul 529, litera d) se completează în final cu cuvintele „după caz”.
    5. Regulamentul  privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 610 din 5 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 119-120, art.691), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la capitolul II, titlul secţiunii a 17-a va avea următorul cuprins:
„Secţiunea a 17-a
Introducerea modificărilor”;
    2) punctele 106-113 vor avea următorul cuprins:
    „106. Modificarea datelor de identificare ale solicitanţilor/titularilor dreptului de utilizare/producătorilor, modificarea adresei pentru corespondenţă şi a altor date se efectuează prin introducerea modificărilor în cererea de înregistrare, după caz, în certificatul privind dreptul de utilizare.
    Nu se acceptă modificările care afectează în mod substanţial denumirea solicitată spre înregistrare sau înregistrată şi modificările care extind lista de produse.
    107. În cazul modificării caietului de sarcini se aplică prevederile secţiunii a 18-a din prezentul capitol.
    108.  Solicitarea introducerii modificărilor specificate la punctul 106 din prezentul Regulament se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI. Cererea de introducere a modificărilor depusă în termen de o lună de la data de depozit a cererii de înregistrare, precum şi modificarea adresei pentru corespondenţă nu sînt supuse plăţii taxei de introducere a modificărilor.
    109. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii de înregistrare/cererii pentru acordarea dreptului de utilizare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicaţii geografice protejate/cererii privind înscrierea în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate a unui nou producător al produsului recunoscut şi înregistrat în calitate de specialitate tradiţională garantată  (dacă cererea nu are încă număr de depozit sau dacă acesta nu este cunoscut de solicitant sau reprezentant se indică numărul de intrare atribuit), numărul  înregistrării sau numărul certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate;
    b) datele de identificare ale solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea elementului a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat privind dreptul de utilizare;
    g) semnătura solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului sau, după caz, a reprezentantului, conform pct. 15 lit. r) din prezentul Regulament.
    110. Modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului vizează: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică.
    111. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titularul dreptului de utilizare/producător, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) documentul care confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    c) actul normativ prin care solicitantul/titularul dreptului de utilizare/producătorul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    d) actul normativ prin care solicitantul/titularul/producătorul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    e) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la  numele şi/sau adresa solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului (persoană fizică);
    f) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    g) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    112. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor de înregistrare/certificatelor privind dreptul de utilizare/înscrierilor în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri de înregistrare depuse de acelaşi solicitant/certificate privind dreptul de utilizare care aparţin aceluiaşi titular/înscrieri în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate pe numele aceluiaşi producător, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare denumire de origine/indicaţie geografică/specialitate tradiţională garantată în parte. Cererea de  introducere a modificărilor şi documentele anexate la aceasta se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele denumirilor de origine, indicaţiilor geografice, specialităţilor tradiţionale garantate pentru care se solicită modificarea.
    113. Cererea de introducere a modificărilor se consideră depusă doar după achitarea taxei de introducere a modificărilor în cuantumul stabilit conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 pentru fiecare cerere de înregistrare/certificat privind dreptul de utilizare/specialitate tradiţională garantată înscrisă în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate în parte. În caz contrar, cererea de introducere a modificărilor se consideră nedepusă, fapt care se notifică solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului.”; 
    3) se completează cu punctele 1131-1139 cu următorul cuprins:
    „1131. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    1132. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate la aceasta se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 109 din prezentul Regulament;
    b) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la punctul 111 şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    c) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional corespunzător, prevăzut la punctul 229 din prezentul Regulament;
    d) dacă documentele prezentate confirmă modificarea solicitată;
    e) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare reglementată de prezenta secţiune;
    f) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.
    1133. Dacă în procesul examinării se constată:
    a) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate;
    b) lipsa unor documente specificate la punctul 111 din prezentul Regulament;
    c) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit,
    AGEPI notifică solicitantul/titularul dreptului de utilizare/producătorul sau reprezentantul şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    1134. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 1135 din prezentul Regulament.
    1135. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor dacă:
    a) neregularităţile menţionate la punctul 1133 din prezentul Regulament, constatate în  procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului sau reprezentantului acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen;
    b) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    c) modificarea propusă constituie o modificare a caietului de sarcini reglementată de secţiunea a 18-a din prezentul capitol;
    d) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea a 19-a din prezentul capitol;
    e) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de solicitantul/titularul dreptului de utilizare/producătorul care solicită modificarea datelor sale de identificare sau  cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular al dreptului de utilizare/producător în parte, în cazul în care modificarea vizează toţi solicitanţii/titularii dreptului de utilizare/producătorii, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia.
    1136. Modificările acceptate se publică în BOPI, cu excepţia modificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate şi a modificărilor privind adresele pentru corespondenţă, şi se înscriu în Registrul naţional corespunzător, prevăzut la punctul 229 din prezentul Regulament.
    1137. Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/certificatului privind dreptul de utilizare;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea de înregistrare/certificatul privind dreptul de utilizare; în cazul în care modificarea se referă la titularul dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate sau la producătorul specialităţii tradiţionale garantate – numărul BOPI în care au fost publicate datele referitor la înscrierea acestuia;
    d) datele iniţiale anterioare modificării;
    e) datele modificate.
    1138. Modificarea adresei pentru corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii/datele certificatului privind dreptul de utilizare, fără a fi emisă decizia AGEPI.”;
    4) la punctul 120, după cuvîntul „cerere” se introduc cuvintele „/certificatul privind dreptul de utilizare”, iar după cuvîntul „solicitant” se introduc cuvintele „/titularul dreptului de utilizare/producător”;
    5) punctul 121:
    la litera a), după cuvîntul „cererii” se introduc cuvintele „/certificatul privind dreptul de utilizare”;
    la litera b) după cuvîntul „solicitantului” se introduc cuvintele „/titularului dreptului de utilizare/producătorului”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a rectificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat privind dreptul de utilizare;”;
    după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:
    „g) semnătura solicitantului/titularului dreptului de utilizare/ producătorului sau, după caz, a reprezentantului, conform punctului 15 litera r) din prezentul Regulament.”;
    6) se completează cu un nou punct, 1211, cu următorul cuprins:
    „1211. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/titularul dreptului de utilizare/producător, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului;
    b) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    c) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 1 lună  de la data de depozit.”;
    7) punctul 123 va avea următorul cuprins:
    „123. Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor de înregistrare/certificatelor privind dreptul de utilizare/înscrierilor în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri de înregistrare depuse de acelaşi solicitant/ certificate privind dreptul de utilizare care aparţin aceluiaşi titular/înscrieri în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate pe numele aceluiaşi producător, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare denumire de origine/indicaţie geografică/specialitate tradiţională garantată în parte. Dacă o cerere nu are încă număr de depozit sau dacă acesta nu este cunoscut de solicitant/titularul dreptului de utilizare/producător sau de reprezentant, după caz, în cererea de rectificare a erorii se indică numărul de intrare atribuit cererii la care se referă rectificarea solicitată. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele indicaţiilor geografice, denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate pentru care se solicită rectificarea erorii.”;
    8 se completează cu punctele 1231-1234 cu următorul cuprins:
    „1231. Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia. În procesul examinării se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 121 din prezentul Regulament;
    b) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional corespunzător, prevăzut la punctul 229 din prezentul Regulament;    
    c) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de secţiunea a 17-a din prezentul capitol;
    d) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, după caz.
    1232. Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost  achitată  într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/titularul dreptului de utilizare/producătorul sau reprezentantul acestuia, desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de rectificare a erorii, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    1233. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 1234 din prezentul Regulament.
    1234. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii  dacă:
    a) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de secţiunea a 17-a din prezentul capitol;
    b) cererea de rectificare a erorii nu este semnată de solicitantul/titularul dreptului de utilizare/producătorul care solicită rectificarea erorii, cu excepţia cazului în care aceasta este semnată de reprezentantul desemnat;
    c) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform punctului 1232 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.”;
    9)  punctul 126 se completează în final cu un nou  alineat cu următorul cuprins:
    „Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/certificatului privind dreptul de utilizare;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/certificatul privind dreptul de utilizare;
    d) datele iniţiale anterioare rectificării;
    e) datele rectificate.”;
    10) se completează cu punctele 1261-1262 cu următorul cuprins:
    „1261. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la înregistrarea denumirii de origine, indicaţiei geografice, specialităţii tradiţionale garantate, se includ în decizia de înregistrare. În cazul modificărilor/rectificărilor realizate după înregistrarea dreptului de utilizare, la solicitarea titularului dreptului de utilizare, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou certificat privind dreptul de utilizare care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia achitării taxei pentru eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare şi returnării exemplarului anterior al certificatului sau a duplicatului acestuia.
    1262. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau cererea de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii de examinare a acesteia.”;
    11) la punctul 223,  prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „223. În cazul în care în procedurile realizate de către AGEPI sînt implicate mai multe părţi, documentele depuse de către una dintre părţi sînt notificate de AGEPI celeilalte părţi.”;
    12) se completează cu un nou punct, 2241, cu următorul cuprins:
    „2241. AGEPI poate solicita în cursul examinării prezentarea unor dovezi, dacă există dubii privind veridicitatea oricăror informaţii ce figurează în cererea solicitantului/titularului dreptului de utilizare cu referire la oricare procedură, precum şi în documentele anexate la aceasta sau în comunicările ulterioare.”.