HGC580/2012
ID intern unic:  344353
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 580
din  08.08.2012
cu privire la reorganizarea unor instituţii
de învăţămînt secundar profesional

Publicat : 10.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 636
    În conformitate cu  art.401 alin.(7) lit. a) şi art. 62 alin (5) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr.62-63, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, art. 69 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul optimizării reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează prin absorbţie următoarele instituţii de învăţămînt secundar profesional:
    Şcoala Profesională nr.1, or. Cupcini, r-nul Edineţ, se reorganizează prin absorbţia Şcolii Profesionale nr.2, or. Cupcini, r-nul Edineţ;
    Şcoala Profesională nr.1, or. Criuleni, se reorganizează prin absorbţia Şcolii Profesionale nr. 2, or. Criuleni;
    Şcoala Profesională or. Orhei se reorganizează prin absorbţia Şcolii Profesionale, s. Cucuruzenii de Sus, r-nul Orhei.
    2. Transmiterea bazei tehnico-materiale, didactice şi locative de la instituţiile de învăţămînt absorbite la instituţiile de învăţămînt absorbante se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Disponibilizarea salariaţilor, în legătură cu reorganizarea instituţiilor menţionate în punctul 1 al prezentei Hotărîri,  se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, prin intermediul oficiilor cadastrale teritoriale, în temeiul cererii depuse de către solicitanţi, va asigura operarea în documentele cadastrale a modificărilor ce decurg din prevederile prezentei hotărîri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    5. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    poziţiile:
    „Şcoala Profesională nr.1, or. Cupcini, r-nul Edineţ
    Şcoala Profesională nr.2, or. Cupcini, r-nul Edineţ”
    „Şcoala Profesională nr.1, or. Criuleni
    Şcoala Profesională nr.2, or. Criuleni”
    „Şcoala Profesională, s. Cucuruzenii de Sus, r-nul Orhei”  se exclud;
    se completează cu  poziţiile:
    „Şcoala Profesională, or. Cupcini, r-nul Edineţ
    Şcoala Profesională, or. Criuleni”.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                 Mihail Moldovanu
    Ministrul educaţiei                                               Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa

    Nr. 580. Chişinău, 8 august 2012