HGC585/2012
ID intern unic:  344358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 585
din  08.08.2012
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 653 din 6 noiembrie 2009
Publicat : 10.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 641
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art.721), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1)  punctul 2 din hotărîre va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Educaţiei în număr de 98 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.”;
    2) anexa nr.1:
    la punctul 15, cuvîntul „doi” se substituie cu cuvîntul „trei”;
    la punctul 18, cuvîntul „Serviciu” se substituie cu cuvîntul „direcţie”;
    3) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.2
 la Hotărîrea Guvernului nr.653
 din 6 noiembrie 2009
STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Educaţiei
    Conducerea
    Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)
    Serviciul audit intern
    Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul
    Secţia juridică
    Direcţia învăţămînt preuniversitar
    Serviciul inspecţie şcolară
    Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate
    Direcţia învăţămînt superior şi dezvoltare a ştiinţei
    Secţia studii postuniversitare şi învăţare pe tot parcursul vieţii
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană
    Serviciul informare, autentificare a actelor de studii
    şi recunoaştere a calificărilor
    Direcţia e-transformare şi informatizare
    Direcţia generală economie, patrimoniu şi finanţe
    Direcţia resurse umane, formare continuă şi atestare
    Serviciul secretariat şi logistică”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                      Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 585. Chişinău, 8 august 2012