LPC163/2012
ID intern unic:  344391
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 163
din  11.07.2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI
din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 16.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169a     art Nr : 567
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), textul „personalului instanţelor judecătoreşti, procuraturii, funcţionarilor publici,” se exclude.
    2. La articolul 2 alineatul (1) litera c), cuvintele „o recompensă” se substituie cu cuvintele „un premiu”.
    3. La articolul 3 alineatul (3), textul „şi se reexaminează în modul stabilit de Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002” se substituie cu textul „prin lege şi se reexaminează periodic în funcţie de condiţiile economice concrete şi de posibilităţile bugetului public naţional”.
    4. Articolul 6 se completează  cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Pentru păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii, persoanele care deţin funcţii de demnitate publică beneficiază lunar de un spor în cuantum de pînă la 20% din  salariul lunar. Mărimea concretă a sporului se stabileşte de Guvern.”
    5. Articolul 8:
    la alineatul (1), textul „lunar stabilit conform art. 6” se substituie cu cuvintele „mediu lunar”;
    la alineatul (2), cuvintele „funcţionarii publici” se substituie cu cuvintele „personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”.
    6. Capitolul IV va avea următorul cuprins:
„Capitolul IV
SALARIZAREA PERSONALULUI CARE EFECTUEAZĂ
DESERVIREA TEHNICĂ ŞI ASIGURĂ FUNCŢIONAREA
INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI, A PROCURATURII ŞI
A AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
CENTRALE ŞI LOCALE
    Art. 9. – Salariile personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cuprind:
    a) salariul de funcţie;
    b) sporurile şi suplimentele ce ţin de specificul de activitate;
    c) premiul pentru rezultatele activităţii curente.
    Art. 10. – Salariile de funcţie pentru personalul menţionat la art. 9 sînt specificate în anexa nr. 8. Salariul de funcţie pentru adjunctul conducătorului de subdiviziune se stabileşte cu o reducere de 5–10% faţă de salariul de funcţie prevăzut pentru conducătorul respectiv. Mărimea concretă a reducerii, în limitele stabilite în prezentul articol, este determinată de conducătorul unităţii bugetare după consultarea conducătorului subdiviziunii respective.
    Art. 11. – Sporurile sau suplimentele ce ţin de specificul de activitate se stabilesc în modul şi în condiţiile prevăzute la art. 30.
    Art. 12. – (1) Conducătorii instanţelor judecătoreşti, ai procuraturii, ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sînt în drept să premieze personalul care efectuează deservirea tehnică  şi să acorde ajutor material acestuia.
    (2) Pentru premiere se utilizează mijloacele fondului de salarizare în cuantum de 20% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice pe funcţiile de deservire tehnică. Pentru acordarea ajutorului material se utilizează  un fond mediu lunar de salarizare pe an.
    Art. 13. – Salarizarea muncitorilor din autorităţile menţionate la art. 9  se efectuează în modul stabilit în cap. VI–VIII pentru personalul unităţilor bugetare,  în baza Reţelei tarifare unice.”
    7. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvintele „aparatului central al” se substituie cu cuvintele „organelor centrale de conducere ale”, iar sintagma „Serviciului Grăniceri,” se exclude;
    la alineatul (2), textul „nespecificaţi în anexa nr.7” se exclude.
    8. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele „grăniceri  şi” se exclud.
    9. La articolul 21 alineatul (4),  textul „funcţionarilor publici din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal şi” se exclude.
    10. Articolul 22:
    la alineatul (2), sintagma „Serviciul Grăniceri,” se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele „grăniceri  şi” se exclud, iar după cuvintele „sistemului penitenciar,” se introduc cuvintele „corpului de subofiţeri  şi corpului de ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră”.
    11. La articolul 25, alineatul (5) se abrogă.
    12. Articolul 29:
    la alineatul (4), textul „funcţionarilor aparatului administrativ al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,” se exclude;
    la alineatul (10), textul „ , inclusiv pentru funcţionarii publici ai unităţilor” se exclude.
    13. Articolul 30:
    la alineatul (2), textul „nu poate fi mai mic de 50% din” se substituie cu cuvîntul „nu poate depăşi”;
    la alineatul (3), textul „(inclusiv celor cu statut de funcţionar public)” şi cuvintele „sau o funcţie publică” se exclud, iar textul „nu mai mic decît 50% şi nu mai mare de 100% din” se substituie cu cuvintele „ce nu va depăşi”.
    14. Articolul 32:
    la alineatul (3), după cuvintele „unităţile bugetare” se introduce textul „ , inclusiv personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Personalul din unităţile bugetare, inclusiv personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, poate beneficia, din contul şi în limitele fondului de salarizare pe anul respectiv, de premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, al căror cuantum, în fiecare caz, nu va depăşi salariul de funcţie lunar al salariatului premiat.”
    15. Articolul 35:
    alineatul (2):
    subalineatele întîi şi al doilea se exclud;
    la subalineatul al treilea, textul „ , inclusiv pentru funcţionarii publici ai acestuia, precum şi pentru funcţionarii publici ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal şi angajaţilor civili” se substituie cu cuvintele „şi pentru angajaţii civili”;
    alineatul (4) se abrogă.
    16. La articolul 36, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Din anul 2012 salariile de bază se vor stabili de Guvern în limita grilei de salarii prevăzută pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual de la bugetul respectiv.”
    17. Articolul 37 se abrogă.
    18. La anexa nr. 3, compartimentul  „Alte organe ale administraţiei publice centrale” se completează în final cu poziţia:

„Secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

3900”

    19. Anexele nr. 4, 5 şi 6 se abrogă.
    20. La anexa nr. 7, compartimentul V „Funcţiile corpului de ofiţeri ai aparatului central al Serviciului Grăniceri” se abrogă.
    21. Anexa nr. 8 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 8
Salariile de funcţie
pentru personalul care efectuează deservirea tehnică
şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a
procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale
 
Funcţia
Salariul de funcţie, lei
Organele centrale
Organele  teritoriale
Şef direcţie
        tehnologii informaţionale
        alte domenii
 
4200
 3600
 
3700
3300
Şef secţie
       tehnologii informaţionale
       alte domenii
 
3700
3300
 
3200
2700
Şef secţie în cadrul direcţiei
       tehnologii informaţionale
      alte domenii
 
3300
3000
 
2900
2500
Şef serviciu
       tehnologii informaţionale
       alte domenii
 
2800
2600
 
2400
2200

Şef bibliotecă, șef sală de lectură, şef sală de audiențe, şef arhivă, şef  birou de dactilografiere, şef expediere

1650
1600

Intendent, şef depozit, şef birou de copiere și multiplicare

1550
1500

Analist principal  sisteme informatice, programator principal, inginer principal exploatare a sistemelor informaţionale, inginer principal securitate informaţională; administrator principal: baze de date, reţea de calculatoare, sisteme informatice                 

2300
2200

Analist superior sisteme informatice, programator superior, inginer superior exploatare a sistemelor informaţionale, inginer superior  securitate informaţională; administrator superior: baze de date, reţea de calculatoare, sisteme informatice  

2100
2000

Analist sisteme informatice, programator, inginer exploatare a sistemelor informaţionale, inginer securitate informaţională; administrator: baze de date, reţea de calculatoare, sisteme informatice  

2000
1900

Ingineri principali de toate specialităţile, economist principal, contabil principal, contabil-casier principal, traducător principal, redactor principal, merceolog principal      

2100
2000

Ingineri superiori de toate specialităţile, economist superior, contabil superior, contabil-casier superior, traducător superior, redactor superior, merceolog superior        

1900
1800

Ingineri de toate specialităţile, economist, contabil, contabil-casier, traducător, redactor, merceolog

1800
1700

Tehnicieni superiori cu studii medii de specialitate din toate domeniile 

1700
1600
Tehnicieni cu studii medii de specialitate din toate domeniile
1600
1550
Secretar responsabil colegiu
1500
1450
Secretar al conducătorului (cu excepţia celor specificaţi în anexa nr. 12)
1500
1450
Custode superior fonduri, statistician superior, inspector superior
1600
1550

Statistician, inspector, dispecer, casier, custode fonduri, operator introducere, validare şi prelucrare date

1500
1450

Administrator, intendent clădire, stenografă, secretară-stenografă, dactilografă, secretară prelucrare texte computer

1500
1450

Arhivar, restaurator materiale de arhivă și bibliotecă

1400
1350

Curier, expeditor, persoană de serviciu la biroul de permise

 
1350
1300
Personalul cancelariei:
 
 
Şef cancelarie, șef secretariat
       2400
2300
Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor 
1800
1700
Inspector controlul asupra executării hotărîrilor
1600
1550
Secretar administrativ superior
1600
1550
Secretar administrativ
1500
1450

    Note:
    1. Salariile de funcţie pentru personalul de deservire tehnică din Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelaria de Stat, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Curtea de Conturi şi din ministere se majorează cu 20% faţă de cele indicate în prezenta anexă.
    2. Specialiştii în tehnologii informaţionale, inclusiv personalul de conducere al subdiviziunii de programare, suplimentar la condiţiile de salarizare prevăzute în cap. IV din prezenta lege, beneficiază de spor pentru testarea şi întreţinerea aplicaţiilor programatice în mărime de pînă la 20% din salariul de funcţie.
    3. Salariile de funcţie ale dactilografelor care lucrează cu texte în limbi străine (cu excepţia limbii ruse) se majorează cu pînă la 15%, în funcţie de volumul acestor lucrări.”
    22. La anexa nr. 9:
    compartimentele „Pentru funcţionarii publici” şi „Pentru personalul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se abrogă;
    compartimentul „Sporurile pentru gradele militare (speciale) ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă al organelor apărării naţionale, securităţii statului, ordinii publice şi serviciului vamal”:
    în denumire şi în cuprinsul compartimentului, cuvîntul „vamal” se substituie cu cuvintele „de salvare”;
    la poziţia a treia, după cuvintele „General de brigadă,” se introduc cuvintele „general-maior,”;
    poziţia a paisprezecea, a cincisprezecea şi a şaisprezecea vor avea următorul cuprins: 

„Sergent-major; sergent-major: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

150

Sergent; sergent: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

125

Sergent-inferior; sergent-inferior: de justiţie, al serviciului de salvare; caporal: de poliţie, al serviciului intern

 100”
    23. La anexa nr.10:
    compartimentul „Serviciul Grăniceri” se abrogă;
    la compartimentul „Ministerul Afacerilor Interne”, după poziţia „Plutonier, sergent, poliţist” se  introduc poziţiile:
    „Corpul de subofiţeri ai Poliţiei de Frontieră                                                   9–14
    Corpul de ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră                                                         15–21”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 163. Chişinău, 11 iulie 2012