HGA596/2012
ID intern unic:  344427
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 596
din  13.08.2012
privind Declaraţia cu privire la impozitul pe venit
Publicat : 17.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 170-174     art Nr : 660
    Abrogată prin HG511 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.604


    În scopul executării prevederilor art.83 alin.(4) din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Formularul-tip „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit”, conform anexei nr.1;
    Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1498 din 29 decembrie 2008 „Privind Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.23).

    PRIM-MINISTRU                                                                     Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 596. Chişinău, 13 august 2012.


    anexa nr.1

 Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 596
din 13 august 2012
MODUL DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI
CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT
    Completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
    1. În poziţia „Denumirea contribuabilului” se indică denumirea unităţii respective care completează Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (în continuare – Declaraţia), care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de constituire, eliberate de către organele abilitate, conform legislaţiei în vigoare.
    2. În poziţia „Codul fiscal” se indică Codul fiscal ce reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    3. În poziţia „Genul principal de activitate” se indică denumirea genului principal de activitate determinat conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei şi care corespunde codului din patru cifre.
    4. În poziţia „Cod” se indică codul din patru cifre determinat conform CAEM şi care corespunde coloanei 5 a acestuia.
    5. La completarea Declaraţiei care se prezintă organului fiscal pentru prima dată, exceptînd cazurile depistării greşelilor şi prezentării Declaraţiei corectate (modificate), contribuabilul indică numărul de ordine – 1. Ulterior, în cazul prezentării pentru aceeaşi perioada fiscală a Declaraţiei corectate (modificate), ultimei i se atribuie numărul respectiv de ordine, în funcţie de numărul declaraţiilor deja prezentate (2, 3, 4 etc.).
    6. Declaraţia poate fi semnată unipersonal de conducătorul contribuabilului ori de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură aparţine conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua – contabilului-şef sau altei persoane împuternicite. Semnăturile pe Declaraţie se confirmă prin aplicarea ştampilei contribuabilului respectiv.
    7. În rîndul 010 se reflectă rezultatul obţinut, conform datelor contabilităţii financiare (profit, pierdere), pînă la impozitare. În cazul în care se constată pierdere financiară în rîndul 010 se înregistrează cu semnul  „-”.
    8. În rîndul 0101 se reflectă suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, care se determină ca suma conturilor din clasa  „Venituri”.
    9. În rîndul 0102 se reflectă suma totală a cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, care se determină ca suma conturilor din clasa „Cheltuieli”.
    10. În rîndul 020 se reflectă suma totală a ajustării (majorării/micşorării) veniturilor, potrivit prevederilor legislaţiei fiscale cu privire la impozitul pe venit (Codul fiscal, Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codul fiscal), determinată conform calculelor din anexa 1D.
    11. În rîndul 030 se reflectă suma totală a ajustării (majorării/micşorării) cheltuielilor efectuate în conformitate cu legislaţia fiscală cu privire la impozitul pe venit, folosind datele din anexa 2D.
    12. Indicatorul din rîndul 040 se determină prin următorul calcul: rîndul 010 + rîndul 020 – rîndul 030.
    13. În rîndul 050 se reflectă suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare atît sub formă monetară, cît şi sub formă nemonetară, care sînt deductibile în conformitate cu art.36 din Codul fiscal.
    În conformitate cu art.36 din Codul fiscal, se permite spre deducere suma cheltuielilor efective în scopuri filantropice şi de sponsorizare, dar nu mai mult de 10 la sută din venitul impozabil.
    14. În rîndul 060 se reflectă suma cheltuielilor totale neconfirmate documentar, care sînt deductibile în conformitate cu art. 24 alin. (10) din Codul fiscal.
    În conformitate cu art.24 alin. (10) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil.
    15. Rîndul 0701 se completează de către contribuabilii cu statut de persoană fizică. În acest rînd se indică suma scutirilor aferente fondatorilor de care aceştia pot beneficia în baza art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal. Acest rînd se completează doar în cazurile nefolosirii scutirii în alte cazuri prevăzute de Codul fiscal (transmiterea scutirii soţiei (soţului) sau alte situaţii prevăzute de Codul fiscal). Indicatorul din rîndul 0701 nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului rîndului 040 – rîndul 050 – rîndul 060.
    16. Rîndul 070 reflectă suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi.
    Pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică acest indicator se determină prin următorul calcul: rîndul 040 – rîndul 050 – rîndul 060 (se indică doar rezultatul pozitiv sau cifra 0, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează să fie reflectat în rîndul 100 fără semnul “-”.
    Pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică acest indicator se determină în felul următor: rîndul 040 – rîndul 050 – rîndul 060 – rîndul 0701 (se indică doar rezultatul pozitiv sau cifra 0, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rîndul 100 fără semnul “-”.
    17. În rîndul 080 se reflectă suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente, dar care se permit spre deducere în perioada fiscală curentă. Rîndul respectiv se completează numai în cazul în care indicatorul rîndului 070 este mai mare decît 0 şi nu trebuie să depăşească suma indicată în rîndul 070. Suma totală a pierderilor fiscale în contabilitatea financiară se reflectă în contul extrabilanţier “Pierderi fiscale nereclamate”.
    18. În rîndul 0901 se indică venitul impozabil pînă la aplicarea facilităţilor fiscale care se determină prin următorul calcul: rîndul 070 – rîndul 080.
    19. În rîndul 0902 se indică suma venitului scutit de impozitare ca rezultat al utilizării facilităţilor (înlesnirilor) fiscale. Unele facilităţi se acordă sub formă de scutire parţială sau totală de impozitare a venitului.
    Respectiv, în rîndul 0902 se reflectă suma venitului scutit de impozitare, însă mărimea acestuia nu trebuie să depăşească indicatorul din rîndul 0901 „Suma venitului impozabil pînă la aplicarea facilităţilor fiscale”.
    Indicatorul rîndului 0902 se utilizează la întocmirea anexei 4D, în sensul estimării sumei impozitului pe venitul nevărsat la buget.
    20. În rîndurile 090 şi 100 se reflectă suma venitului impozabil sau a pierderilor fiscale calculate pentru perioada fiscală de gestiune care se determină prin următorul calcul: rîndul 090 = rîndul 0901 – rîndul 0902. În rîndul 100 se reflectă rezultatul negativ determinat în urma calculării indicatorului rîndului 070. Suma din rîndul 100 se înregistrează fără semnul „-”.
    21. În rîndul 110 se indică cota impozitului pe venit aplicabilă în perioada fiscală respectivă.
    22. În rîndul 120 se reflectă suma impozitului pe venit.
    Pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică acest indicator se determină prin calculul: rîndul 090 × rîndul 110.
    Pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică acest indicator se determină conform anexei 5D.
    23. În rîndul 130 se reflectă suma facilităţilor acordate din suma calculată a impozitului pe venit. Rîndul respectiv se completează în baza anexei 6D, indicînd totalul din coloana 5 a acesteia.
    24. În rîndul 140 se reflectă suma impozitului pe venit nevărsat la buget ca rezultat al acordării facilităţii corespunzătoare privind scutirea parţială sau totală a venitului de impozitare şi se determină în baza anexei 4D, fiind egală cu totalul din coloana 4. Indicatorul în cauză poartă doar un caracter informaţional, adică nu se utilizează la determinarea sumelor reflectate în rîndurile 150–200 din Declaraţie.
    25. În rîndul 150 se reflectă suma impozitului pe venit, exceptînd facilităţile fiscale şi se determină: rîndul 120 – rîndul 130.
    26. În rîndul 160 se reflectă suma totală a trecerilor în cont care reprezintă suma rîndurilor 1601 (anexa 7D) şi 1602 suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată conform prevederilor art. 89 din Codul fiscal.
    27. În rîndul 170 se reflectă suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului care se determină prin calculul: rîndul 170 = rîndul 150 – rîndul 160. Rîndul 170 se completează doar în cazul constatării valorii pozitive a operaţiunii (rîndul 150 minus rîndul 160). În cazul constatării valorii negative a operaţiunii indicate se completează rîndul 200 şi, respectiv, nu se completează anexa 10D.
    28. În rîndul 1801 se reflectă suma totală a impozitului pe venit achitat în rate pe parcursul perioadei fiscale, în conformitate cu art.84 din Codul fiscal.
    29. Rîndul 1802 se completează de către persoanele juridice care pînă la finele perioadei fiscale au efectuat repartizarea prealabilă a dividendelor acţionarilor (asociaţilor) săi.
    30. În rîndul 180 se indică suma totală a impozitului pe venit achitat de către contribuabili în perioada fiscală de gestiune (rîndul 1801 + rîndul 1802).
    31. Indicatorii din rîndurile 190 şi 200 se determină respectiv prin următorul calcul:
    a) pentru suma impozitului pe venit spre plată: rîndul 190 = rîndul 150 – rîndul 160 – rîndul 180;
    b) pentru suma plăţii în plus a impozitului pe venit : rîndul 200 = rîndul 160 + rîndul 180 – rîndul 150.
    Completarea anexei 1D. Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale
    1. În rîndul 0201 coloana 2 se reflectă suma venitului obţinut sub formă de cîştiguri de la companii promoţionale.
    2. În rîndul 0202 coloana 2 se reflectă suma dobînzilor aferente depozitelor bancare depuse pe un termen ce depăşeşte 3 ani şi valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni emise pe un termen ce depăşeşte 3 ani (art.24 alin.(8) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal).
    3. În rîndul 0203, coloana 2 se indică suma venitului obţinut din dobînzile de la valorile mobiliare de stat (art.24 alin.(9) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codul fiscal) şi constatat în contabilitatea financiară care nu se impozitează.
    4. Rîndul 02041 se completează în cazul în care în urma pierderii forţate a proprietăţii (incendii, inundaţii, furturi, deteriorări etc.) s-a primit compensaţie. Compensaţia poate fi primită de la companiile de asigurări, în cazul în care proprietatea este asigurată, de la alte persoane vinovate de pierderea proprietăţii sau din alte surse.
    În coloana 2 se reflectă veniturile excepţionale constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cifra 0.
    5. Rîndul 02042 se completează în cazul în care suma compensaţiei primite drept consecinţă a ieşirii forţate a proprietăţii sau deteriorării ei parţiale nu a fost investită (folosită) sau a fost investită (folosită) parţial la procurarea (construcţia) altei proprietăţi de acelaşi fel (reparaţia proprietăţii deteriorate parţial), pe parcursul perioadei permise pentru înlocuire.
    Coloana 2 nu se completează, iar în coloana 3 se reflectă diferenţa dintre suma compensaţiei primite şi suma mijloacelor repartizate pentru procurarea (construcţia) proprietăţii de acelaşi fel sau pentru reparaţia proprietăţii deteriorate pe parcursul perioadei permise spre înlocuire (sfîrşitul anului următor celui în care s-a produs pierderea sau deteriorarea parţială).
    6. Rîndul 0205 este completat de contribuabilii care au trecut de la metoda de casă la metoda calculelor (specializării exerciţiilor).
    Coloana 2 se completează numai în anul modificării metodei de evidenţă. În ea se indică suma totală a excedentului obţinut în urma modificării metodei de evidenţă conform art.44 alin.(8) din Codul fiscal. Coloana 3 se completează în primii trei ani de modificare a metodei de evidenţă (cîte 1/3 din excedent).
    7. În rîndul 0206 se reflectă ajustarea venitului din vînzarea mijloacelor fixe utilizate în activitatea de întreprinzător. În coloana 2 se reflectă rezultatul pozitiv constatat în contabilitatea financiară la vînzarea mijloacelor fixe, determinat în conformitate cu prevederile SNC sau SIRF, iar în coloana 3 – venitul determinat în baza prevederilor art.27 alin.(2) din Codul fiscal.
    În cazul în care se vînd mijloacele fixe care la momentul înstrăinării acestora nu au fost folosite în activitatea de întreprinzător (fiind supuse conservării), venitul din vînzarea lor se determină ca diferenţa dintre suma încasată şi baza valorică a acestora. Baza valorică a mijloacelor fixe conservate se determină în conformitate cu pct.88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003, cu completările şi modificările ulterioare.
    8. Rîndul 0207 se completează în cazul efectuării donaţiilor. În scopurile impozitării, potrivit prevederilor art.42 din Codul fiscal, contribuabilul care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată (valoarea de bilanţ) sau preţul lui de piaţă la momentul donării. Coloana 2 nu se completează, deoarece în contabilitatea financiară nu se constată venituri, ci numai cheltuieli, iar coloana 3 se completează în baza anexei 1.1D.
    9. Rîndul 0208 se completează de către persoanele care pe parcursul perioadei fiscale au efectuat operaţiuni (vînzare, schimb sau alt mod de înstrăinare) cu activele de capital enumerate în art.37 alin.(2) din Codul fiscal. Rîndul 0208 se completează în baza anexei 1.2D.
    Datele din anexa 1.2D se transferă în rîndul 0208 în felul următor: totalul coloanei 2 din anexa 1.2D – în coloana 2 rîndul 0208; totalul coloanei 9 din anexa 1.2D – în coloana 3 rîndul 0208.
    10. În rîndul 0209 se reflectă suma venitului obţinut, conform datelor contabilităţii financiare, de la încasarea creanţelor, raportate anterior la cheltuielile perioadei, fie direct, fie prin intermediul unei rezerve (rezerva pentru casarea creanţelor compromise) în calitate de datorii compromise, însă în baza prevederilor art.31 alin.(1) din Codul fiscal, nepermise spre deducere. În coloana 2 se reflectă suma venitului respectiv constatat, conform datelor contabilităţii financiare, iar în coloana 3 – 0.
    11. În rîndul 02010 se reflectă venitul obţinut sub formă nemonetară: în coloana 2 – se reflectă valoarea constatată în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – se indică valoarea medie a preţului de livrare a mărfurilor şi/sau de prestare a serviciilor analogice pe luna precedentă lunii în care a fost obţinut venit sub formă nemonetară. În cazul în care, pe luna precedentă lunii în care a fost obţinut venit sub formă nemonetară, nu au fost efectuate livrări de mărfuri şi/sau prestări de servicii, venitul obţinut sub formă nemonetară nu poate fi mai mic decît preţul de cost al mărfurilor livrate şi/sau al serviciilor prestate în luna curentă (art.21 alin.(1) din Codul fiscal).
    12. În rîndul 02011 se reflectă ajustarea venitului rezultat din transmiterea proprietăţii în schimbul unei cote de participaţie (pachetului de acţiuni), conform art.20 lit. m) şi art. 55 din Codul fiscal.
    13. În rîndul 02012 se reflectă veniturile obţinute din fondurile speciale şi care în baza Codului fiscal sînt specificate ca venit neimpozabil, în cazul în care acestea sînt utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
    14. În rîndul 02013 se indică suma venitului obţinut în urma anulării penalităţilor şi amenzilor şi calificate ca surse de venit neimpozabile.
    15. În rîndul 02014 se indică veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale potrivit art.20 lit.z) din Codul fiscal.
    16. În rîndul 02015 se indică venitul rezultat din neachitarea datoriei în cazul în care formarea acesteia este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului.
    Venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic în legătură cu expirarea termenului de prescripţie stabilit prin Codul civil sau lichidarea creditorului, reprezintă, conform art.18 lit. j) din Codul fiscal, sursă de venit impozabilă. Excepţie fac cazurile în care formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului.
    Termenele de prescripţie generale şi speciale se determină în conformitate cu prevederile Codului civil.
    Nu se consideră drept venit impozabil, potrivit prevederilor art.18 lit. j) din Codul fiscal, venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, în cazul în care ultimului i s-a intentat un proces de insolvabilitate.
    17. În rîndul 02016 se reflectă ajustarea venitului din reevaluarea mijloacelor fixe şi a altor active, conform prevederilor art. 20 lit. z9) din Codul fiscal.
    18. În rîndul 02017 se reflectă ajustarea venitului rezultat din trecerea de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, conform prevederilor art. 44 alin. (9) din Codul fiscal.
    19. În rîndul 02018 se reflectă ajustarea venitului obţinut sub formă de dividende, potrivit prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal. În conformitate cu art. 901  alin. (31) din Codul fiscal, venitul sub formă de dividende începînd cu perioada fiscală 2012 se impozitează prin reţinerea finală a impozitului.
    20. În rîndul 02019 se reflectă ajustarea altor venituri, dar pentru care legislaţia fiscală prevede alte reguli decît cele stabilite de Standardele Naţionale de Contabilitate sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
    21. Suma rîndului 020 coloana 4 a anexei 1D este egală cu suma rîndurilor 0201–02016 şi se transferă în rîndul 020 din Declaraţie.
Completarea anexei 1.1D. Venitul din donarea activelor
    Dacă se donează mijloace fixe care au fost folosite anterior în activitatea de întreprinzător, în coloana 2 din anexa 1.1D se reflectă baza valorică a acestor mijloace fixe, determinată în conformitate cu pct.88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003, cu completările şi modificările ulterioare. În cazul în care se donează alte active curente (mărfuri, producţie finită, materiale), în coloana 2 se va reflecta valoarea lor de bilanţ, conform datelor din contabilitatea financiară. În coloana 3 din anexa 1.1D se reflectă valoarea de piaţă a activelor donate (determinată în baza art.5 pct.26) din Codul fiscal), iar în coloana 4 – mărimea maximă reflectată în coloana 2 şi coloana 3. Suma coloanei 4 din anexa 1.1D se reflectă în coloana 3, rîndul 0207 din anexa 1D.
Completarea anexei 1.2D. Rezultatul din
operaţiunile legate de activele de capital
    În rîndul 0208 coloana 2 din anexa 1.2D se reflectă rezultatul (venitul, pierderea) din operaţiunile cu activele de capital constatat în contabilitatea financiară pe fiecare activ, care este definit ca activ de capital. În cazul constatării în evidenţa financiară a pierderilor indicatorul respectiv se indică cu semnul minus. În coloanele 3 şi 4 se reflectă rezultatul obţinut pentru fiecare din aceste active, conform prevederilor Codului fiscal. Indicatorii coloanelor 5, 6 şi 8 se determină prin calcul. În coloana 7 se reflectă suma pierderii de capital care nu este permisă spre deducere în perioada fiscală precedentă, dar permisă spre deducere în perioada fiscală curentă, iar în coloana 10 – suma pierderii de capital care nu este permisă spre deducere în anul fiscal curent, dar care urmează a fi raportată în anul fiscal următor, adică suma care urmează a fi reflectată în următorul an fiscal – coloana 7. Datele din anexa 1.2D se transferă în rîndul 0208 în felul următor: totalul coloanei 2 din anexa 1.2D – în coloana 2, rîndul 0208; totalul coloanei 9 din anexa 1.2D – în coloana 3 rîndul 0208.
Completarea anexei 2D. Ajustarea (majorarea / micşorarea)
cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale
    1. În rîndul 0301 se reflectă ajustarea cheltuielilor personale şi familiale raportată în contabilitatea financiară la cheltuielile perioadei de gestiune, dar care nu sînt permise spre deducere, conform prevederilor art.23 şi art.24 alin.(2) din Codul fiscal.
    2. În rîndul 0302 se reflectă suma cheltuielilor de delegaţii: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile constatate în limitele normelor stabilite de Guvern.
    3. În rîndul 0303 se reflectă ajustarea cheltuielilor de asigurare: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile permise la deducere, conform modului stabilit de legislaţie.
    4. În rîndul 0304 se reflectă suma cheltuielilor de reprezentanţă: în coloana 2 – suma cheltuielilor efective constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – suma cheltuielilor în limitele normativelor stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr.130 din 6 februarie 1998 “Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut”, care se determină în baza anexei 2.1D.
Suma rîndului 03045 coloana 4 din anexa 2.1D se transferă în rîndul 0304 coloana 2 din anexa 2D, iar suma din rîndul 03046 coloana 4 anexa 2.1D – în rîndul 0304 coloana 3 din anexa 2D.
    5. În rîndul 0305 coloana 2 se indică pierderile suportate în cazul schimbului sau vînzării proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor, prestării serviciilor între persoanele interdependente. Noţiunea de persoană interdependentă este specificată în art.5 pct.12) din Codul fiscal.
    6. În rîndul 0306 coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor efectuate în folosul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcţii de răspundere sau al unui conducător al agentului economic, al unui membru al societăţii sau al altei persoane interdependente, în cazul lipsei justificării acestei plăţi constatate în contabilitatea financiară. Justificarea suportării cheltuielilor respective este generată de conformarea acestora prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente”, precum şi de obligativitatea corespunderii lor preţurilor de piaţă.
    7. În rîndul 0307 coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor suportate, dar care nu sînt achitate, în urma apariţiei obligaţiei faţă de o persoană interdependentă ce foloseşte metoda de casă.
    8. În rîndul 0308 se reflectă suma cheltuielilor achitate, efectuate de către persoana ce foloseşte metoda calculelor, persoana interdependentă ce foloseşte metoda de casă, care în perioadele fiscale precedente nu au fost permise spre deducere din cauza neachitării lor.
    9. În rîndul 0309 coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare, constatate în evidenţa financiară pe parcursul anului fiscal (art.24 alin.(9) din Codul fiscal).
    În aceste cheltuieli se includ cheltuielile achitate sau suportate aferente obţinerii venitului scutit de impozit. Venituri scutite de impozit sînt considerate veniturile indicate în art.20 din Codul fiscal, precum şi veniturile scutite de impozit, conform Legii bugetului de stat pe anul corespunzător şi Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.
    10. În rîndul 03010 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de dobînzile calculate. În coloana 2 se reflectă cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile constatate în limitele stabilite de art.25 alin.(2)  din Codul fiscal.
    11. În rîndul 03011 se reflectă ajustarea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară ca cheltuieli ale perioadei, în coloana 3 – cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art.27 din Codul fiscal.
    Se consideră cheltuieli constatate în contabilitatea financiară cheltuielile care, conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, au fost atribuite la cheltuielile perioadei, adică au influenţat rezultatul financiar. În coloana 2 nu se reflectă suma cheltuielilor capitalizate.
    Determinarea sumei-limită a cheltuielilor pentru reparaţie permise spre deducere se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.289 din 14 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale”.
    12. În rîndul 03012 se reflectă suma uzurii mijloacelor fixe: în coloana 2 – suma constatată în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – suma calculată conform prevederilor Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14 martie 2007.
    13. În rîndul 03013 se reflectă suma cheltuielilor legate de investigaţii şi cercetări ştiinţifice (cu excepţia cheltuielilor respective aferente terenurilor sau altei proprietăţi supuse uzurii, precum şi cheltuielile legate de descoperirea sau precizarea locului de amplasare a resurselor naturale, determinării cantităţii şi calităţii lor): în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile recunoscute în scopuri fiscale.
    14. În rîndul 03014 coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor aferente formării fondurilor de rezervă. În conformitate cu art.31 din Codul fiscal nu sînt permise spre deducere cheltuielile ce ţin de formarea rezervelor.
    15. În rîndul 03015 se reflectă suma datoriilor compromise ce urmează a fi deduse: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile constatate în scopuri fiscale, conform art.31 alin.(1) din Codul fiscal.
    16. În rîndul 03016 coloana 3 se reflectă cheltuielile suportate de către contribuabil legate de activitatea de întreprinzător care pe parcursul anului fiscal au fost deduse din fondurile de rezervă create anterior şi care nu au fost permise spre deducere (art.31 alin.(2) din Codul fiscal; rîndul 0314 din anexa 2D).
    17. Rîndul 03017 se completează numai de către instituţiile financiare. În coloana 2 se reflectă suma defalcărilor de reduceri pentru pierderi la active, angajamente condiţionale, constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 se reflectă suma defalcărilor de reduceri pentru pierderi la active, angajamente condiţionale, determinate conform regulamentului aprobat de Banca Naţională a Moldovei (art.31 alin.(3) din Codul fiscal).
    18. Rîndul 03018 se completează de companiile de asigurări care indică suma cheltuielilor legate de formarea rezervelor: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, în coloana 3 – cheltuielile privind formarea rezervei, conform prevederilor art.50 alin.(3) din Codul fiscal.
    19. În rîndul 03019 coloana 2 se reflectă cheltuielile legate de achitarea penalităţilor, amenzilor şi altor sancţiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative.
    20. În rîndul 03020 se reflectă pierderile din vînzarea mijloacelor fixe: în coloana 2 – pierderile constatate în contabilitatea financiară, în coloana 3 – pierderile constatate în scopuri fiscale.
    Determinarea rezultatului de la înstrăinarea mijloacelor fixe se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.289 din 14 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale”.
    21. În rîndul 03021 coloana 2 se reflectă pierderile legate de ieşirea mijloacelor fixe în cazurile neindicate în rîndul 03020, inclusiv în cazul ieşirii forţate a proprietăţii reflectate în contabilitatea financiară ca pierderi excepţionale.
    22. În rîndul 03022 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de amortizarea proprietăţii nemateriale: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile constatate conform art.28 din Codul fiscal.
    23. În rîndul 03023 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile constatate conform art.29 din Codul fiscal.
    24. În rîndul 03024 se reflectă ajustarea cheltuielilor de investiţii. În coloana 2 se reflectă cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile în limitele venitului din investiţii – în cazul în care venitul din investiţii este mai mic decît cheltuielile pentru investiţii.
    25. În rîndul 03025 coloana 2 se reflectă suma contribuţiilor băneşti efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, conform datelor contabilităţii financiare.
    26. În rîndul 03026 coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor neconfirmate documentar.
    27. În rîndul 03027 se reflectă ajustarea cheltuielilor viitoare pentru recultivarea terenurilor: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile constatate în baza prevederilor art.29 alin.(5) din Codul fiscal.
    28. În rîndul 03028 se reflectă ajustarea cheltuielilor viitoare privind recuperarea pierderilor producţiei agricole în cazul atribuirii terenurilor prin hotărîre de Guvern: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile constatate în conformitate cu art.29 alin.(5) din Codul fiscal.
    29. În rîndul 03029 se reflectă ajustarea cheltuielilor aferente plăţilor în folosul salariaţilor care nu pot fi considerate ca plăţi salariale. Fiind cheltuieli care nu sînt permise spre deducere, potrivit prevederilor art. 24 alin.(1) din Codul fiscal, în coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, în coloana 3 se reflectă cifra 0.
    De regulă, la plăţile respective se atribuie plăţile sub formă de ajutoare materiale acordate salariaţilor în legătură cu diferite circumstanţe, inclusiv cele de ordin personal. În afară de aceasta, în calitate de plăţi nedeductibile pot fi considerate şi plăţile efectuate de către contribuabil pentru recuperarea cheltuielilor personale ale salariaţilor care sînt definite prin art.19 din Codul fiscal ca facilităţi acordate de către patron.
    30. În rîndul 03030 se reflectă ajustarea cheltuielilor aferente titularilor patentelor de întreprinzător.
    31. În rîndul 03031 se reflectă ajustarea cheltuielilor aferente reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale. În coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile aferent reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor în conformitate cu art.24 alin.(13) din Codul fiscal.
    32. În rîndul 03032 coloana 2 se reflectă suma pierderilor rezultate din evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale la valoarea realizabilă netă în conformitate cu prevederile stabilite de Standardele Naţionale de Contabilitate sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. În coloana 3 se indică cifra 0.
    33. În rîndul 03033 coloana 2 se reflectă suma pierderilor rezultate din evaluarea investiţiilor pe termen scurt la valoarea de piaţă în conformitate cu prevederile stabilite de Standardele Naţionale de Contabilitate sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. În coloana 3 se indică cifra 0.
    34. În rîndul 03034 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locaţiune operaţională (arendă). În coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art.27 alin. (9) lit. b) din Codul fiscal.
    Determinarea sumei-limită a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locaţiune operaţională (arendă) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.289 din 14 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale”.
    35. În rîndul 03035, se reflectă ajustarea cheltuielilor aferente proprietăţii la care se calculează uzura (amortizarea). Acest rînd se completează doar în cazul în care suma cheltuielilor respective a influenţat rezultatul financiar.
    36. În rîndul 03036 se reflectă ajustarea cheltuielilor aferente formării provizioanelor, precum şi pentru prime de asigurare, conform prevederilor art. 24 alin.(16) din Codul fiscal. În coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile determinate conform prevederilor art. 24 alin.(16) din Codul fiscal.
    37. În rîndul 03037 se reflectă suma contribuţiilor efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare în formă nemonetară. În coloana 2 se reflectă valoarea de bilanţ a activelor transmise, iar în coloana 3 – baza valorică a acestora determinată în scopuri fiscale.
    38. În rîndul 03038 se reflectă suma contribuţiilor băneşti efectuate sub formă de donaţie, conform datelor contabilităţii financiare.
    39. În rîndul 03039 se reflectă suma cheltuielilor aferente eliminărilor supranormative de substanţe poluante în mediul înconjurător şi folosirea supralimită a resurselor naturale  (art.24 alin.(12) din Codul fiscal).
    40. În rîndul 03040 se reflectă suma cheltuielilor aferente taxelor de aderare şi cotizaţiilor de membru destinate activităţii patronatelor. În coloana      2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art.24 alin.(15) din Codul fiscal.
    41. În rîndul 03041 se reflectă ajustarea cheltuielilor din reevaluarea mijloacelor fixe sau altor active, conform prevederilor art. 24 alin.(18) din Codul fiscal.
    42. În rîndul 03042 se reflectă ajustarea cheltuielilor pentru formarea provizioanelor de către organizaţiile de microfinanţare. În coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile determinate conform prevederilor art. 31 alin.(4) din Codul fiscal.
    43. În rîndul 03043 se reflectă ajustarea cheltuielilor pentru formarea provizioanelor de către companiile de leasing. În coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile determinate conform prevederilor art. 31 alin.(6) din Codul fiscal.
    44. În rîndul 03044 se reflectă ajustarea cheltuielilor rezultate din trecerea de la Standardele Naţionale de Contabilitate sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, conform prevederilor art. 44 alin. (9) din Codul fiscal.
    45. În rîndul 03045 se reflectă ajustarea altor cheltuieli rezultate din trecerea de la SNC la SIRF care nu se conformă prevederilor art. 44 alin. (9) din Codul fiscal.
    46. În rîndul 03046  se reflectă alte cheltuieli care nu sînt permise spre deducere la determinarea obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit şi care nu sînt enumerate în poziţiile anterioare.
    47. Suma rîndului 030 coloana 4 din anexa 2D este egală cu suma rîndurilor 0301 – 03046 şi se transferă în rîndul 030 din Declaraţie.
Completarea anexei 2.1D. Cheltuieli de reprezentanţă
    Anexa 2.1D se completează cu scopul evaluării cheltuielilor de reprezentanţă care sînt permise la deducere în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal. Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.130 din 6 februarie 1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut”, suma-limită a cheltuielilor de reprezentanţă, care se permite spre deducere din venitul brut, constituie:
    a) 0,5% din suma venitului brut, încasat de la comercializarea mărfurilor;
    b) 1% din suma celorlalte tipuri de venit brut, fără taxa pe valoarea adăugată şi accize.
    Suma rîndului 03045 coloana 4 din anexa 2.1D se transferă în rîndul 0304 coloana 2 din anexa 2D, iar suma din rîndul 03046 coloana 4 anexa 2.1D – în rîndul 0304 coloana 3 din anexa 2D.
    Completarea anexei 3D Suma scutirilor
Completarea anexei 3 D. Suma scutirilor
    Anexa 3D se întocmeşte de către contribuabilii cu forma organizatorică cu statut de persoană fizică.
    În coloana 1 se indică numărul de ordine.
    În coloana 2 se indică codul fiscal aferent fondatorilor persoane fizice.
    În coloana 3 se indică numele şi prenumele fondatorilor.
    În coloana 4 se indică codul fiscal persoanelor întreţinute.
    În coloana 5 se indică codul fiscal al soţiei (soţului) în cazul în care fondatorul utilizează scutirea potrivit prevederilor art. 34 din Codul fiscal.
    În coloana 6  se indică suma scutirii personale utilizate conform art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.
    În coloana 7 se indică suma scutirii majore utilizate conform art. 33 alin. (2) din Codul fiscal.
    În coloana 8 se indică suma scutirii soţiei (soţului) utilizate conform art. 34 alin. (1)  din Codul fiscal.
    În coloana 9 se indică suma scutirii soţiei (soţului) utilizate conform art. 34 alin. (2) din Codul fiscal.
    În coloana 10 se indică suma scutirii pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie, art. 35 din Codul fiscal.
    În coloana 11 se indică suma scutirii persoanelor întreţinute – invalizi din copilărie, art. 35 din Codul fiscal.
    În coloana 12 se indică suma totală a scutirilor care poate fi utilizată conform prevederilor Codului fiscal. Totodată, suma respectivă nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului (rîndul 040 – rîndul 050 – rîndul 060). De asemenea, în cazul în care fondatorii, contribuabililor cu forma organizatorică cu statut de persoană fizică, ca persoană fizică a obţinut venit impozabil care urmează a fi declarat şi calculat impozitul pe venit aferent venitului respectiv, dar potrivit informaţiei la rîndul 0701 din Declaraţie acesta nu a utilizat în întregime scutirile la care are dreptul potrivit prevederilor art. 33-35 din Codul fiscal, atunci suma scutirii neutilizate poate fi folosită la determinarea obligaţiunii privind impozitul pe venit a persoanei fizice.
Completarea anexei 4D. Suma venitului scutit de impozitare
    Anexa 4D se completează de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale la plata impozitului pe venit. Aceste facilităţi se acordă sub formă de scutire a unei părţi a venitului sau a întregului venit (indicatorul rîndului 0901). La completarea coloanei 1 se indică codul corespunzător al facilităţii fiscale utilizate. Codurile aferent facilităţilor fiscale se aprobă de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Completarea anexei 5D. Suma impozitului pe venit
calculat de contribuabilii cu statut de persoană fizică
    Anexa 5D se completează de contribuabilii cu statut de persoana fizică în scopul calculării sumei impozitului pe venit, aplicînd cotele specificate în art.15 lit.a) din Codul fiscal.
Completarea anexei 6D. Suma facilităţilor fiscale
acordate din suma calculată a impozitului
pe venit
    1. Anexa 6D se completează de către agenţii economici în cazul în care facilitatea fiscală la impozitul pe venit se acordă nemijlocit din suma calculată a impozitului pe venit.
    2. Completarea anexei 6D se efectuează în felul următor: în coloana 1 se indică codul facilităţii fiscale utilizate, în coloana 2 – numărul şi data legii care prevede facilitatea respectivă, în coloana 3 – suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea fiscală, în coloana 4 – % facilităţii fiscale care se acordă din impozitul pe venit şi în coloana 5 – suma impozitului pe venit care nu este achitată bugetului. Codurile aferent facilităţilor fiscale se aprobă de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Completarea anexei 7D. Impozitul pe
venit achitat în străinătate

    Anexa 7D este completată de către contribuabil în cazul în care pe parcursul anului fiscal el a obţinut venit din surse aflate în afara Republicii Moldova şi trebuie să determine suma trecerii în cont a impozitului pe venit achitat în străinătate, în conformitate cu prevederile art.82 din Codul fiscal.
    În rîndul 16011 se indică codul ţării de unde a provenit venitul.
    În rîndul 16012 se indică suma venitului obţinut în străinătate.
    În rîndul 16013 se indică suma cheltuielilor legate de obţinerea venitului în străinătate.
    În rîndul 16014 se indică suma venitului impozabil aferent activităţii în străinătate (rîndurile 16012–16013).
    În rîndul 16015 se indică suma venitului impozabil (rîndul 090 din Declaraţie).
    În rîndul 16016 se indică cota venitului impozabil aferent activităţii din străinătate în suma totală a venitului impozabil (rîndul 16014 : rîndul 16015 × 100)%.
    În rîndul 16017 se indică suma impozitului pe venit (rîndul 150 din Declaraţie).
    În rîndul 16018 se indică suma impozitului pe venit achitat în străinătate.
    În rîndul 16019 se indică suma impozitului pe venit calculat conform cotelor stabilite în Codul fiscal (rîndul 16016 × rîndul 16017 : 100).
    În rîndul 16020 se indică suma impozitului pe venit care urmează a fi trecută în cont, care se determină ca suma minimă indicată în rîndurile 16018 şi 16019.
Completarea anexei 8D. Suma impozitului pe venit
care urmează a fi achitată în rate în anul următor
anului de gestiune
    În anexa 8D se reflectă suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate în anul fiscal următor celui, pentru care se prezintă Declaraţia, în baza metodelor stabilite în art.84 din Codul fiscal. Astfel, contribuabilii sînt obligaţi să achite:
    suma calculată drept impozit, ce urmează a fi plătită pentru anul fiscal, în conformitate cu prevederile titlului II al Codului fiscal, din suma obligaţiei fiscale prognozate de către contribuabil;
    suma impozitului pe venit ce urma a fi plătită în anul precedent.
Completarea anexei 9D. Informaţia cu privire la
contribuabilii întreprinzători individuali
    1. Anexa 9D se întocmeşte de către întreprinzătorii individuali, în scopul repartizării obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit între fondatorii respectivi.
    2. În coloanele 2 şi 3 se reflectă datele generale aferente persoanelor fizice – fondatori.
    În coloana 4 se indică suma scutirilor acordate fondatorilor întreprinzătorului individual (rîndul 0701 din Declaraţie), care în total nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului: rîndul 040 – rîndul 050 – rîndul 060 din Declaraţie.
    În coloanele 5-7 la poziţia “Total” se reflectă indicatorii respectivi din rîndurile 090, 120 şi 130 din Declaraţie, indicatorii fiind repartizaţi pe fiecare fondator egal.
    3. În coloana 8 se reflectă indicatorul, care se determină prin înmulţirea indicatorului din coloana 5 la % facilităţii care se acordă din impozitul pe venit. Spre exemplu, dacă întreprinzătorul individual beneficiază de scutirea prin reducerea parţială a impozitului pe venit conform prevederilor Codului fiscal sau Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, admitem 35%, iar venitul impozabil (rîndul 090 din Declaraţie) constituie 100000 lei acesta în coloana 8 la poziţia “Total” va reflecta suma egală cu 35000 lei (100000 × 0,35), repartizată pe fiecare fondator egal.
    4. Indicatorul din coloana 9 se determină prin diferenţa dintre indicatorul reflectat la coloana 5 şi indicatorul reflectat la coloana 8.
    5. Indicatorii din coloanele 9 şi 10 se utilizează de către fondatori la completarea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care aceştia obţin venit impozabil şi sînt obligaţi să prezinte Declaraţia respectivă în baza art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.
Completarea anexei 10D. Impozitul pe
venit repartizat pe subdiviziuni
    1. Anexa 10D se întocmeşte de către contribuabilii care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central.
    2. La declararea şi evaluarea impozitului pe venit de către contribuabili urmează a se ţine cont de prevederile art. 84 din Codul fiscal conform căruia repartizarea impozitului pe venit aferent fiecărei subdiviziuni se efectuează:
    proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii (filialei) pentru anul precedent; ori
    proporţional venitului obţinut de filială (subdiviziune), conform datelor din contabilitatea financiară a acesteia pe anul precedent.
    3. Anexa 10D se completează doar în cazurile completării rîndului 170 din Declaraţie. Totalul coloanei  4 din anexa 10D trebuie  să  coincidă  cu indicatorul reflectat în rîndul 170 „Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului” din Declaraţie.
    4. În cazul în care contribuabilul a constatat pierderi fiscale, completînd rîndul 100 „Suma pierderilor fiscale” din Declaraţie, nu apare necesitatea de a completa anexa 10D.
    Totodată, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale deschide o subdiviziune, şi repartizarea impozitului se efectuează proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai subdiviziunii (filialei) pentru anul precedent, la completarea anexei 10D pentru subdiviziunea respectivă în rîndul 4 se va indica zero, deoarece indicatorul de la care este necesar a calcula repartizarea impozitului pe venit lipseşte. De asemenea, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale lichidează o subdiviziune, acesta va indica la codul subdiviziunii respective suma impozitului pe venit aferent trimestrelor în care subdiviziunea a activat pe parcurs. Pentru trimestrul în care este lichidată subdiviziunea nu se va calcula impozitul pe venit şi respectiv nu se va transfera suma impozitului la bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective.