HCNPFC28/9/2012
ID intern unic:  344446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 28/9
din  28.06.2012
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară
nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, aprobat prin
Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.8/6
din 26 februarie 2010
Publicat : 17.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 170-174     art Nr : 988
ÎNREGISTRAT:
    Ministrul justiţiei
    _________ Oleg EFRIM
    nr. 885 din 08.08.2012

    În temeiul prevederilor art.43 alin.(3) şi art.53 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 “Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), cu modificările şi completările ulterioare,

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.8/6 din 26 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.81-83, art.310), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.751 din 18 mai 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La punctul 3 cuvintele „transmiterea informaţiei clientului pe suport de hîrtie sau electronic poate avea loc numai cu acordul participantului profesionist.” se exclud;
    2) La punctul 5:
    a) subpunctul 3) se completează în final cu cuvintele „şi după caz, adresa subdiviziunii separate în care s-au contractat serviciile”;
    b) la subpunctul 4) după cuvintele „certificat de calificare,” se completează cu cuvintele „canalele de distribuţie,”, iar cuvintele „filialele şi reprezentanţele” se substituie cu cuvintele „subdiviziunile separate”;
    c) la subpunctul 5) cuvîntul „trimestrială” se substituie cu cuvîntul „disponibilă”;
    d) subpunctul 7) se exclude;
    3) La punctul 6 cuvintele „în oficiul şi filiale şi reprezentanţele” se substituie cu cuvintele „la sediul şi subdiviziunile separate ale”, iar cifra „10” se substituie cu cifra „15”;
    4) La punctul 8:
    a) în partea introductivă cuvintele „în oficiul” se substituie cu cuvintele „la sediul”;
    b) subpunctul 3) „raportul de audit” se substituie cu cuvintele „opinia auditorului”, iar cuvîntul „acesta” se substituie cu cuvîntul „auditul”;
    5) Punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „12. La solicitarea potenţialilor clienţi sau clienţilor, informaţiile stabilite de prezentul Regulament trebuie furnizate pe suport de hîrtie sau pe alt suport disponibil şi accesibil pentru aceştia. Obligaţia de a face dovada furnizării informaţiilor respective se pune în sarcina participantului profesionist la piaţa financiară nebancară.”;
    6) Punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „18. Asigurătorul sau intermediarul în asigurări/reasigurări trebuie să pună la dispoziţia potenţialului asigurat, asiguratului şi/sau beneficiarului următoarea informaţie:
    1) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu şi a clauzelor opţionale suplimentare;
    2) modalitatea de plată a primelor de asigurare, durata şi termenele de plată a acestora;
    3) informaţii despre primele aferente fiecărui beneficiu, atît cele principale cît şi opţionale, după caz;
    4) elementele de calcul a despăgubirii de asigurare şi/sau a indemnizaţiei de asigurare;
    5) modalitatea de plată a despăgubirii de asigurare şi/sau a indemnizaţiei de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
    6) temeiurile de exonerare de răspundere ale asigurătorului;
    7) valoarea de răscumpărare anuală, a sumelor asigurate pe parcursul derulării contractului de asigurare de viaţă, precum şi cazurile în care valoarea de răscumpărare a poliţei de asigurare de viaţă este „0”.”;
    7) După punctul 18 se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins:
    „181. În cazul contractelor de asigurare de viaţă, asigurătorul şi/sau intermediarul în asigurări/reasigurări informează, în scris, asiguratul la fiecare aniversare a contractului despre situaţia bonusurilor (beneficiilor) şi a sumelor care reprezintă participarea la profit, precum şi despre orice modificare a informaţiei indicate în pct.5 subpct.1)-3) şi pct.18 subpct.1), 3)-4) şi 8) din prezentul Regulament.”;
    8) Punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „19. Pînă la încheierea oricăror contracte de asigurare iniţiale şi dacă este cazul la modificarea sau la reînnoirea acestora intermediarul în asigurări şi/sau reasigurări trebuie să informeze clientul sau potenţialul client asupra:
    1) analizei riscului, care sugerează acoperirea prin asigurare corespunzătoare pentru client;
    2) conţinutului şi termenelor contractului de asigurare, condiţiilor de asigurare ale asigurătorului;
    3) consecinţelor neplăţii primei de asigurare în termenele stabilite;
    4) costurilor şi beneficiilor produselor individuale pentru asigurarea de viaţă propuse de asigurător;
    5) relaţiilor sale cu asigurătorul sau reasigurătorul, în special cele care pot afecta independenţa şi imparţialitatea sa în îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de client, inclusiv:
    a) obligaţii, dacă există, de a activa exclusiv cu unul sau cu un număr limitat de asigurători (reasigurători), punînd la dispoziţia clientului denumirea asigurătorului (reasigurătorului);
    b) favorizării de către asigurător (reasigurătorului) a intermediarului în raport cu alţi intermediari privind comisionul intermedierii;
    c) termenelor şi condiţiilor contractului sau acordurilor încheiate cu asigurătorul (reasigurătorul).
    6) capacităţii de oferire a asistenţei clienţilor în procesarea daunelor, inclusiv asupra detaliilor în cazul existenţei limitărilor sau restricţiilor privind această asistenţă;
    7) solvabilităţii asigurătorului (reasigurătorului) punînd la dispoziţia clientului orice altă informaţie deţinută referitoare la activităţile asigurătorului (reasigurătorului) şi care poate afecta capacitatea de plată a asigurătorului (reasigurătorului);
    9) După punctul 19 se completează cu punctul 191 cu următorul cuprins:
    „191. Brokerul de asigurare şi/sau reasigurare oferă asistenţă clientului pe durata termenului contractului de asigurare (reasigurare), se asigură că clientul înţelege şi monitorizează executarea contractului intermediat de el pentru client.”.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE
                    Victor CAPTARI


    Nr. 28/9. Chişinău, 28 iunie 2012.