LPC127/2012
ID intern unic:  344560
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 127
din  08.06.2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV
din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere
a activităţii de întreprinzător
Publicat : 24.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 177-180     art Nr : 586
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (1) litera a), punctul 28) se completează în final cu textul:
    „ , activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb  educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Condiţiile de licenţiere, lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare a licenţei, temeiurile de suspendare şi retragere a licenţei pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, sînt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege.”
    2. La articolul 18 alineatele (2) şi (3), după cuvîntul „anexa”, în 3 cazuri,  se introduce textul „nr. 1”.
    3. Anexa la lege devine „Anexa nr. 1” .
    4. Legea se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
Licenţierea activităţii de încadrare/înscriere a studenţilor
în programe de schimb educaţional-cultural
    1. Condiţiile de licenţiere pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară:
    a) deţinerea unor spaţii (încăperi nelocative) şi dotări tehnice şi tehnologice necesare pentru buna desfăşurare a activităţii licenţiate (computer, telefon, fax);
    b) contracte de colaborare încheiate cu intermediarii/angajatorii străini – persoane juridice autorizate de autoritatea publică competentă din străinătate să implementeze programe de schimb educaţional-cultural, întocmite în conformitate cu dreptul internaţional privat şi cu legislaţia civilă a Republicii Moldova;
    c) existenţa următoarelor clauze minime în contractele de colaborare cu intermediarii/angajatorii străini:
    - asigurarea medicală (durata ei, cine o achită şi pe teritoriul cărui stat);
    - asigurarea pentru accidente de muncă;
    - compensarea daunelor şi prejudiciilor produse prin accidentele de muncă;
    - transportul accidentatului sau al defunctului în ţară;
    - expedierea actelor constatatoare ale accidentelor de muncă la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova;
    d) prestarea serviciilor de mediere a procesului de înscriere/încadrare în programele de schimb educaţional-cultural doar în baza unor contracte încheiate cu participanţii la program (în conformitate cu contractele de colaborare menţionate la lit. b)), în care vor fi expres prevăzute serviciile oferite şi costurile acestora. O clauză contractuală obligatorie se va referi la faptul că participantul la program  îşi asumă responsabilitatea de a informa autorităţile moldoveneşti, prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din străinătate, privind noul său loc de muncă şi şedere temporară; asigurarea reparării prejudiciilor suferite de participanţii la programe cauzate prin neonorarea clauzelor contractului de prestare a serviciilor de mediere, precum şi a clauzelor din alte contracte sau antecontracte, inclusiv din cele nenumite, încheiate cu participanţii la programe;
    e) prestarea serviciilor de mediere a participării studenţilor la programele de schimb educaţional-cultural contra unei sume ce va include toate taxele şi plăţile aferente serviciilor respective şi care nu va depăşi 500 dolari SUA per student;
    f) deţinerea unei pagini web funcţionale, pe care vor fi plasate şi actualizate informaţii privind condiţiile de participare la program şi ofertele veridice privind locurile de muncă, datele de contact ale persoanelor responsabile ale titularului de licenţă;
    g) existenţa unui personal calificat:
    - conducătorul – cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent pe teritoriul acestei ţări, avînd studii superioare sau studii medii de specialitate,  cunoscător al uneia din limbile de circulaţie internaţională şi fără antecedente penale nestinse;
    - angajatul – persoană cu studii superioare sau studii medii de specialitate,  cunoscătoare a uneia din limbile de circulaţie internaţională;
    h) asigurarea aducerii la cunoştinţa participanţilor la program a datelor de contact ale intermediarului/angajatorului (sponsorului) autorizat;
    i) crearea şi gestionarea propriei baze de date prin înregistrarea tuturor participanţilor la programe, a ofertelor veridice de locuri de muncă, precum şi a perioadei de valabilitate a ofertelor;
    j) asigurarea confidenţialităţii datelor personale ale participanţilor la programe şi utilizarea acestora doar în scopuri legate de activitatea licenţiată;
    k) organizarea sesiunilor de orientare pentru participanţii la programe, cu prezentarea informaţiei complete şi veridice privind posibilitatea de angajare în străinătate, privind condiţiile stipulate în ofertele angajatorului străin, condiţiile climatice şi de trai, cultura ţării de destinaţie;
    l) întocmirea şi ţinerea registrelor de evidenţă a persoanelor înscrise/ selectate/încadrate în programe şi a certificatelor eliberate de instituţiile de învăţămînt superior;
    m) transmiterea lunară, pe adresa Camerei de Licenţiere şi a Ministerului Afacerilor Interne (în format electronic sau pe suport de hîrtie), a listelor participanţilor înscrişi/încadraţi în programe, cu indicarea, pentru fiecare participant, a perioadei de valabilitate a ofertei de muncă acceptate şi a locului de şedere a acestuia, în baza Regulamentului cu privire la mobilitatea studenţilor încadraţi în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, elaborat de Ministerul Educaţiei şi aprobat prin hotărîre de Guvern;
    n) încadrarea/înscrierea în programe doar a persoanelor ce întrunesc următoarele condiţii:
    - student la învăţămîntul de zi, fapt confirmat prin certificatul eliberat de instituţia de învăţămînt superior;
    - cunoaşterea  suficient de bună (la nivel de conversaţie) a  limbii ţării în care urmează să fie încadrat în muncă, fapt confirmat de întocmirea fişei test de cunoaştere a limbii;
    o) asigurarea participanţilor la programe, în proporţie de 100%, cu locuri de muncă anterior plecării din ţară.
    2. Lista documentelor suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din prezenta lege care se anexează la declaraţia de eliberare a licenţei:
    a) copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau a contractului de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată;
    b) copia contractului de colaborare încheiat cu intermediarul/angajatorul străin;
    c) copia documentului ce confirmă dreptul intermediarului/angajatorului străin de a derula activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, legalizat în modul stabilit;
    d) proiectul contractului de prestare a serviciilor de mediere;
    e) copiile diplomelor de studii superioare sau studii medii de specialitate ale conducătorului şi angajaţilor;
    f) copiile buletinelor de identitate ale conducătorului şi angajaţilor;
    g) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului privind lipsa antecedentelor penale.
    3. Suspendarea temporară a licenţei pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară.
    3.1. Licenţa poate fi suspendată temporar în conformitate cu Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    3.2. Drept temei pentru realizarea acţiunilor de suspendare temporară a licenţei servesc:
    a) expirarea termenului documentului eliberat de autoritatea publică competentă, ce confirmă dreptul intermediarului/angajatorului (sponsorului) străin de a implementa programe de schimb educaţional-cultural, legalizat în modul stabilit, şi/sau a termenului contractului de colaborare cu intermediarul/angajatorul (sponsorul) din ţara de destinaţie;
    b) netransmiterea lunară, pînă la data de 5 a următoarei luni, pe adresa  Camerei de Licenţiere, a listelor participanţilor încadraţi în programe, conform condiţiilor de licenţiere;
    c) în alte situaţii prevăzute de art. 20 din prezenta lege.
    4. Retragerea licenţei pentru activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară.
    4.1. Licenţa poate fi retrasă în conformitate cu Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    4.2. Drept temei pentru realizarea acţiunilor de retragere a licenţei servesc:
    a) existenţa unei sentinţe definitive a instanţei de judecată privind condamnarea titularului de licenţă sau a unei persoane responsabile a acestuia pentru infracţiunile de trafic de fiinţe umane, organizarea migraţiei ilegale sau falsul în acte publice;
    b) desfăşurarea activităţii de către titularul de licenţă în lipsa unui contract de colaborare cu intermediarul/angajatorul (sponsorul) străin sau în baza unui contract cu termenul expirat, sau cu un intermediar/angajator (sponsor) străin neindicat în licenţă;
    c) desfăşurarea activităţii de către titularul de licenţă fără a avea încheiate contracte de prestare a serviciilor de mediere cu participanţii la programe;
    d) efectuarea directă sau indirectă a publicităţii false privind ofertele de muncă în străinătate;
    e) desfăşurarea activităţii la o altă adresă decît cea indicată în licenţă;
    f) neexecutarea obligaţiilor de reparare a prejudiciilor cauzate participanţilor la programe prin neonorarea obligaţiilor contractuale;
    g) repetarea uneia din situaţiile care au condus la suspendarea temporară a licenţei, cu excepţia cazului de sistare temporară a licenţei la iniţiativa titularului de licenţă;
    h) alte cazuri prevăzute la art. 21 din prezenta lege.
    4.3. Titularul licenţei retrase are dreptul să solicite eliberarea unei noi licenţe după expirarea termenului de 3 ani de la data retragerii primei licenţe.
    5. Contractul de colaborare cu intermediarul/angajatorul străin şi termenul de valabilitate al acestuia şi al actelor permisive de rigoare vor fi indicate în anexa la licenţă.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 127. Chişinău, 8 iunie 2012