OMFC64/2012
ID intern unic:  344584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 64
din  14.06.2012
privind acceptarea şi publicarea Standardelor
de audit şi Codului etic
Publicat : 24.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 177-180     art Nr : 1060
    Întru executarea prevederilor Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530), cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.180  din 23 martie 2012 „Privind aplicarea Standardelor de audit şi Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 60-62, art. 210),
O R D O N:
    1. Se acceptă, în baza Acordului privind dreptul de reproducere a Standardelor de audit şi Codului etic în Republica Moldova, semnat de Ministerul Finanţelor la 2 aprilie 2012 şi Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare al Federaţiei Internaţionale a Contabililor la 4 aprilie 2012, aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru auditul rapoartelor financiare ce cuprind perioadele începînd cu 1 ianuarie 2012, publicarea în Ediţie Specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor în reţeaua Internet a:
    1) Standardului Internaţional de Control al Calităţii (ISQC):
    ISQC 1 Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe
    2) Standardelor Internaţionale de Audit (ISA):
    ISA 200 Obiective generale ale auditorului independent şi desfăşurarea unui audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit
    ISA 210 Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit
    ISA 220 Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare
    ISA 230 Documentaţia de audit
    ISA 240 Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor financiare
    ISA 250 Luarea în considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare
    ISA 260 Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa
    ISA 265 Comunicarea deficienţilor în controlul intern către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către conducere
    ISA 300 Planificarea unui audit al situaţiilor financiare
    ISA 315 Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă prin înţelegerea entităţii şi a mediului său
    ISA 320 Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit
    ISA 330 Răspunsul auditorului la riscurile evaluate
    ISA 402 Consideraţii de audit aferente unei entităţi care utilizează o organizaţie prestatoare de servicii
    ISA 450 Evaluarea denaturărilor identificate pe parcursul auditului
    ISA 500 Probe de audit
    ISA 501 Probe de audit – consideraţii specifice pentru elementele selectate
    ISA 505 Confirmări externe
    ISA 510 Misiuni de audit iniţiale – solduri iniţiale
    ISA 520 Proceduri analitice
    ISA 530 Eşantionarea în audit
    ISA 540 Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimărilor contabile la valoarea justă şi a prezentărilor aferente
    ISA 550 Părţi afiliate
    ISA 560 Evenimente ulterioare
    ISA 570 Principiul continuităţii activităţii
    ISA 580 Declaraţii scrise
    ISA 600 Considerente speciale – auditul situaţiilor financiare ale grupului (inclusiv activitatea auditorilor componentelor)
    ISA 610 Utilizarea activităţii auditorilor interni
    ISA 620 Utilizarea activităţii unui expert din partea auditorului
    ISA 700 Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare
    ISA 705 Modificări ale opiniei raportului auditorului independent
    ISA 706 Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul auditorului independent
    ISA 710 Informaţii comparative – cifre corespondente şi situaţii financiare comparative
    ISA 720 Responsabilităţile auditorului cu privire la alte informaţii din documentele care conţin situaţii financiare auditate
    ISA 800 Considerente speciale – auditul situaţiilor financiare întocmit în conformitate cu cadrele generale cu scop special
    ISA 805 Considerente speciale – audituri ale componentelor individuale ale situaţiilor financiare, elementelor specifice, conturi sau aspecte ale situaţiilor financiare
    ISA 810 Misiuni de raportare cu privire la situaţii financiare simplificate
    3) Codului  etic al profesioniştilor contabili (Codul etic)
    4) Declaraţiilor Internaţionale privind Practica de Audit (IAPS):
    IAPS 1000 Proceduri de confirmare interbancară
    IAPS 1004 Relaţia dintre organele de supraveghere bancară şi auditorii externi ai băncilor
    IAPS 1005 Considerente speciale în auditul entităţilor mici
    IAPS 1006 Auditul situaţiilor financiare ale băncilor
    IAPS 1010 Luarea în considerare a aspectelor privind mediul înconjurător în auditul situaţiilor financiare
    IAPS 1012 Auditul instrumentelor financiare derivate
    IAPS 1013 Comerţul electronic – efecte asupra auditului situaţiilor financiare
    IAPS 1014 Raportul auditorului cu privire la conformitatea cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
    5) Standardelor Internaţionale pentru Misiunile de Revizuire (ISRE):
    ISRE 2400 Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare
    ISRE 2410 Revizuirea situaţiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entităţii
    6) Standardelor Internaţionale pentru Misiunile de Asigurare (ISAE):
    ISAE 3000 Misiunile de asigurare, altele decât auditurile  sau revizuirile informaţiilor financiare istorice
    ISAE 3400 Examinarea informaţiilor financiare prognozate
    7) Standardelor Internaţionale pentru Servicii Conexe (ISRS):
    ISRS 4400 Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaţiile financiare
    ISRS 4410 Misiuni de compilare a situaţiilor financiare
    2. Se abrogă:
    1) Standardele Naţionale de Audit (SNA):
    SNA 110 Terminologia folosită în Standardele Naţionale de Audit
    SNA 120 Baze conceptuale ale Standardelor Naţionale de Audit
    SNA 200 Obiectivul şi principiile generale ale unui audit al rapoartelor financiare
    SNA 210 Condiţiile angajamentelor de audit
    SNA 220 Controlul calităţii lucrărilor de audit
    SNA 230 Documentaţia
    SNA 240 Frauda şi eroarea
    SNA 250  Luarea în considerare a cerinţelor actelor legislative şi normative la exercitarea auditului rapoartelor financiare
    SNA 260 Comunicarea aspectelor de audit  persoanelor (organelor) autorizate responsabile de conducerea agentului economic
    SNA 300 Planificarea
    SNA 310 Cunoaşterea business-ului
    SNA 320 Caracter semnificativ în audit
    SNA 330 Proceduri de audit  aferente riscurilor evaluate
    SNA 400 Evaluarea riscului şi controlul intern
    SNA 401 Auditul în mediul sistemelor informaţionale computerizate
    SNA 402 Probleme de audit ce ţin de agenţii economici care utilizează serviciile organizaţiilor de deservire
    SNA 500 Dovezi de audit
    SNA 501 Dovezi de audit – probleme suplimentare referitoare la anumite posturi
    SNA 505 Confirmări externe
    SNA 510 Angajamentele iniţiale – solduri la începutul perioadei
    SNA 520 Proceduri analitice
    SNA 530 Eşantionul de audit şi alte proceduri de testare selectivă
    SNA 540 Auditul estimărilor contabile
    SNA 545 Auditul evaluărilor şi dezvăluirilor în rapoartele financiare ale elementelor reflectate la valoarea justă
    SNA 550 Părţi legate
    SNA 560 Evenimente după data întocmirii rapoartelor financiare
    SNA 570 Principiul continuităţii activităţii
    SNA 580 Declaraţii ale conducerii
    SNA 600 Utilizarea lucrărilor altui auditor
    SNA 610 Utilizarea lucrărilor de audit intern
    SNA 620 Utilizarea lucrărilor expertului
    SNA 700 Raport al auditorului asupra rapoartelor financiare
    SNA 710 Informaţia comparativă
    SNA 720 Altă informaţie în documentele ce includ rapoartele financiare auditate
    SNA 800 Raport al auditorului privind auditul cu obiectiv special
    SNA 810 Examinarea informaţiei financiare previzionale
    SNA 910 Angajamente de examinare limitată a rapoartelor financiare
    SNA 920 Angajamente de efectuare a procedurilor convenite referitoare la  informaţia financiară
    SNA 930  Angajamente de întocmire a rapoartelor financiare
    2) Regulamentele privind Practica de Audit (RPPA):
    RPPA 1000 Proceduri de confirmare interbancare
    RPPA 1001 Auditul în mediul sistemelor informaţionale computerizate – microcomputere autonome 
    RPPA 1002 Auditul în mediul sistemelor informaţionale computerizate – sisteme computerizate ce activează în regim de timp real
    RPPA 1003 Auditul în mediul sistemelor informaţionale computerizate – sisteme de baze de date
    RPPA 1004 Relaţiile dintre organele ce reglementează activitatea bancară şi auditorii externi
    RPPA 1005 Particularităţi ale auditului micului business
    RPPA 1007 Comunicarea cu conducerea
    RPPA 1008 Evaluarea riscului şi controlul intern – particularităţi în mediul  sistemelor informaţionale computerizate
    RPPA 1009 Tehnici de audit cu utilizarea computerilor
    RPPA 1010 Examinarea problemelor de  mediu la exercitarea auditului rapoartelor financiare
    RPPA 1013 Comerţul electronic - efectul asupra auditului rapoartelor financiare
    RPPA 1014 Raport al auditorului cu privire la conformitatea rapoartelor financiare cu Standardele Naţionale de Contabilitate
    3) Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Republica Moldova,
    aprobate prin ordinile ministrului finanţelor nr. 62 din 12.06.2000, nr. 118 din 12.12.2000, nr. 127 din 25.12.2000, nr. 29 din 01.03.2001, nr. 68 din 08.07.2002, nr. 51 din 05.08.2003, nr. 66 din 06.11.2003, nr. 44 din 15.07.2004, nr. 90 din 29.12.2004, nr. 39 din 14.04.2005, nr. 58 din 23.06.2005, nr. 87 din 17.10.2005, nr. 30 din 02.03.2006, nr. 51 din 22.06.2006, nr. 71 din 06.10.2006, nr. 16 din 12.02.2007, nr. 60 din 05.06.2007, nr. 96 din 26.11.2007, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-93 din 29.07.2000, nr. 157-159 din 21.12.2000, nr. 163-165 din 29.12.2000, nr. 29-30 din 15.03.2001, nr. 103-105 din 18.07.2002, nr. 173-176 din 12.08.2003, nr. 239-242 din 05.12.2003, nr. 119-122 din 23.07.2004, nr. 242-245 din 31.12.2004, nr. 62-64 din 22.04.2005, nr. 92-94 din 08.07.2005, nr. 151-153 din 11.11.2005,  nr. 47-50 din 24.03.2006, nr. 98-101 din 30.06.2006, nr. 162-163 din 13.10.2006, nr. 29-31 din 02.03.2007, nr. 82-85 din 15.06.2007, nr. 188-191 din 07.12.07).

    MINISTRUL FINANŢELOR                                 Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 64. Chişinău, 14 iunie 2012.