OMAIA253/2012
ID intern unic:  344585
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ORDIN Nr. 253
din  31.07.2012
сu privire la aprobarea Instrucţiunii privind eliberarea certificatelor
de cazier judiciar şi altor certificate de către Direcţia informaţii şi
evidenţe operative
Publicat : 24.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 177-180     art Nr : 1061     Data intrarii in vigoare : 24.08.2012
    Abrogat prin OMAI60 din 03.03.14, MO80-85/04.04.14 art.423

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492), Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494) şi Hotărîrii Guvernului nr. 508 din 11.05.2006 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 553),
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi altor certificate de către Direcţia informaţii şi evidenţe operative, conform anexei.
    2. Se acordă dreptul de a semna certificate de cazier judiciar şi alte certificate eliberate de către Direcţia informaţii şi evidenţe operative:
    a) şefului Direcţiei informaţii şi evidenţe operative;
    b) şefului adjunct al Direcţiei informaţii şi evidenţe operative;
    c) şefului Secţiei acte juridice a Direcţiei informaţii şi evidenţe operative.
    3. Se abrogă Ordinul MAI nr. 372 din 12.11.2010 „Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la ordinea de eliberare a actelor juridice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 227-230, art. 833).
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL AFACERILOR INTERNE                                    Dorin RECEAN

    Nr. 253. Chişinău, 31 iulie 2012.

Anexă
la Ordinul MAI nr.253
din 31 iulie  2012

INSTRUCŢIUNE
privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi altor
certificate
de către Direcţia informaţii şi evidenţe operative
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Instrucţiune reglementează eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi altor certificate (în continuare - certificate) de către Direcţia informaţii şi evidenţe operative.
    2. În sensul prezentei Instrucţiuni, se definesc următoarele noţiuni:
    cerere privind eliberarea certificatelor – solicitare, adresată de către persoana fizică sau juridică, vizînd eliberarea, în formă materializată, a informaţiei ce se conţine în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice (în continare Registru), inclusiv parvenită de la organele de resort ale altor state;
    certificat de cazier judiciar – document oficial în care organele de poliţie abilitate consemnează faptul prezenţei înscrierilor în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice, luîndu-se în consideraţie stingerea antecedentelor penale şi/sau aflarea persoanei sub urmărirea penală, care se eliberează la solicitarea electronică sau scrisă a titularului categoriei speciale de date cu caracter personal. Autorităţilor publice centrale sau locale se acordă prin procedura Ghişeului Unic conform art. 10 al Legii nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea Ghişeului Unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător.
    3. Direcţia informaţii şi evidenţe operative a Ministerului Afacerilor Interne (în continuare DIEO) eliberează următoarele certificate:
    a) certificat de cazier judiciar pentru persoane fizice şi juridice;
    b) certificat despre unitatea de transport în căutare;
    c) certificat privind căutarea persoanei sau unităţii de transport după hotarele ţării;
    d) certificat privind verificarea persoanelor juridice după hotarele ţării.
    4. Tarifele achitate pentru eliberarea certificatelor prevăzute în punctul 3 al prezentei Instrucţiuni sînt stabilite în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006 „Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”.
    5. Certificatele se eliberează în limba de stat şi în limba rusă.
Capitolul II
Regulile de înregistrare, examinare şi evidenţă
a cererilor pentru întocmirea certificatelor
    6. Cererea electronică privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar se depune de către persoana fizică:
    a) pe portalul guvernamental al serviciilor electronice www.servicii.gov.md, la compartimentul Ministerului Afacerilor Interne sau prin intermediul terminalelor electronice de plată, prin completarea cîmpurilor obligatorii şi confirmarea electronică a plăţii;
    b) prin intermediul instituţiilor bancare.
    La depunerea cererii online, sistemul va genera o recipisă cu datele de înregistrare a cererii. Recipisa va putea fi imprimată sau solicitantul va avea posibilitatea să noteze codul operaţiunii pentru a o putea achita în instituţiile bancare sau terminalele electronice de plată.
    După confirmarea plăţii, persoanei i se eliberează un talon confirmativ, în care se indică: numele, prenumele, patronimicul, IDNP, data depunerii cererii, taxa achitată, data şi ora eliberării certificatului.
    Talonul confirmativ se prezintă împreună cu actul de identitate la ghişeul DIEO la data şi ora indicate pe el şi serveşte temei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar.
    7. Cererea electronică privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar se depune de către persoana fizică (la prezentarea confirmării plăţii) în subdiviziunea specializată a DIEO numai în următoarele cazuri:
    a) deficienţe fizice vădite sau alte motive. Datele de identitate, necesare pentru eliberarea certificatului, vor fi obţinute cu utilizarea scannerului pentru scanarea datelor (barcode) de pe actul de identitate;
    b) lipsa IDNP din motive religioase sau alte motive. Cererea va fi depusă cu completarea blanchetei speciale cu ajutorul operatorului împuternicit al Secţiei acte juridice a DIEO.
    8. Cererile privind eliberarea certificatelor persoanelor juridice, despre unităţile de transport în căutare şi certificatelor de cazier judiciar a persoanelor fizice pe teritoriul Republicii Moldova şi una din ţările CSI se depun doar în subdiviziunea specializată a DIEO, pe suport material.
    9. La cererea depusă de către persoana juridică se anexează obligatoriu copia certificatului de înregistrare a unităţii de drept, cu aplicarea ştampilei persoanei juridice. Depunerea cererii se efectuează de către reprezentant, în baza procurii emise de către persoana juridică.
    10. În corespundere cu cerinţele de eliberare a informaţiei, în cererea privind eliberarea certificatului despre unitatea de transport în căutare, persoana indică datele conform actului de identitate. La cerere se anexează copia certificatului de înmatriculare a unităţii de transport, eliberat pe numele solicitantului.
    11. Cererile se întocmesc citeţ, cu litere de tipar, separat  pentru  fiecare  persoană sau unitate de transport.
    12. Persoana achită costul certificatului prin intermediul instituţiilor bancare sau terminalelor electronice de plată.
    13. Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării pot depune cereri pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la reprezentanţele diplomatice ale Republicii Moldova în respectivele state, cu respectarea prevederilor pct. 39 din prezenta Instrucţiune.
Capitolul III
Regulile de prelucrare a cererilor pentru întocmirea
certificatelor de cazier judiciar şi certificatelor despre
unităţile de transport  în căutare
    14. Cererea (inclusiv cea în format electronic) cu bonul de plată sînt primite şi verificate de către persoana responsabilă din cadrul Secţiei acte juridice a DIEO.
    15. La înregistrarea şi examinarea cererilor, persoana responsabilă este obligată să verifice corespunderea datelor din cerere cu actul care identifică persoana (paşaportul, buletinul de identitate, buletinul de identitate pentru apatrid, permis de şedere pentru cetăţeni străini şi altele), iar pentru certificatele despre unităţile de transport în căutare – cu certificatul de înmatriculare a unităţii de transport. În caz de necesitate, el este obligat să acorde consultaţiile respective despre modul de completare a cererilor.
    16. Persoanei care a depus cererea i se eliberează imediat talon confirmativ despre înregistrarea cererii, în care este indicat timpul cînd a fost înregistrată cererea, data şi ora cînd va fi eliberat certificatul de cazier judiciar şi alte certificate.
    17. Cererile pe suport material sînt înregistrate în Borderoul cererilor privind eliberarea certificatelor, iar cererile electronice – în baza electronică de date a cererilor procesate.
    18. În cazul întocmirii certificatului de cazier judiciar pentru persoană fizică, cererile primite sînt transmise în Secţia identificări a DIEO pentru verificare după fişierul nominal, iar în cazul întocmirii certificatului despre unitatea de transport în căutare sau persoană juridică, cererile primite sînt transmise în Secţia asigurare informaţională a DIEO pentru verificare după Banca centrală de date şi Banca de date interstatală a ţărilor – membre ale CSI.
    19. Verificarea după fişierul nominal se efectuează în scopul obţinerii  informaţiei  necesare  despre  persoana care solicită certificat de cazier judiciar referitor la reţinerea acesteia, ca fiind suspectată de comiterea infracţiunilor, punerea ei sub învinuire, arestare, condamnare, revizuire a sentinţelor, locul şi timpul executării pedepsei, eliberare, deces în locurile de detenţie, evadare din instituţii penitenciare, de sub arest, anunţare în căutare, graţiere, amnistie, reabilitare judecătorească şi altele.
    În procesul verificării şi adoptării deciziei de eliberare a certificatului de cazier judiciar se iau în consideraţie datele deţinute în privinţa persoanei parvenite de la organele de resort atît de pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi ale altor state.
    20. Datele din fişierul nominal se expun pe verso cererii citeţ şi fără abrevieri. Datele neclare din fişele de evidenţă se precizează înainte de a fi eliberate.
    În caz cînd persoana care solicită certificat de cazier judiciar este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice, se face menţiunea: “Este înscris în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice...”, cu ulterioara indicare a informaţiei conţinute în Registru.
    21. Dacă persoana controlată nu este înscrisă în Registru, pe verso cererii se aplică ştampila cu indicarea codului, semnăturii executantului şi datei efectuării controlului, conform următorului model:
                                              „pentru uz intern”

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA INFORMAŢII ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

SECŢIA IDENTIFICĂRI

 

NU DISPUNE DE INFORMAŢII

privind tragerea la răspundere penală

 

EXECUTANT NR.___

 

Semnătura _______   data ____________


    22. Rezultatele verificării unităţii de transport sînt consemnate de către persoana responsabilă din Secţia asigurare informaţională a DIEO într-un certificat, semnat şi înregistrat în Borderoul de evidenţă al subdiviziunii. Certificatul se transmite în Secţia acte juridice a DIEO pentru întocmirea proiectului certificatului despre unităţile de transport în căutare.
Capitolul IV
Întocmirea certificatelor
    23. Certificatul se întocmeşte în baza cererilor sau certificatelor verificate, care sînt transmise în Secţia acte juridice.
    24.  Certificatele sînt confecţionate pe hîrtie formatul A5 cu semne de protecţie specială. Modelul hîrtiei se aprobă prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    25. Persoanei, care nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice, precum şi persoanei care este înscrisă în Registru, dar conform art.54 din Codul penal (redacţia anului 1961) sau, după caz, art.111 din Codul penal (redacţia anului 2002), se consideră ca neavînd antecedente penale, i se eliberează certificat de cazier judiciar cu următorul text:
    a) persoana fizică:
    Persoana identificată prin IDNP (în cazurile prevăzute de pct. 9 lit. b) din Instrucţiune se indică seria, numărul şi data eliberării actului de identitate) __________, nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.
    Лицо, идентифицированное посредством IDNP (в случаях, предусмотренных пунктом 9 лит. b) данной Инструкции, указываются серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность) __________, не значится в Регистре криминалистической и криминологической информации Республики Молдова.
    b) persoana juridică:
    datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)_, nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.
    основные данные юридического лица (название, регистрационный номер, дата регистрации и фискальный код или IDNO), не значится в Регистре криминалистической и криминологической информации Республики Молдова.
    26. Persoanei, care a fost trasă la răspundere penală, însă conform art.54 Cod penal (redacţia anului 1961) sau, după caz, art.111 Cod penal (redacţia anului 2002) antecedentele penale nu sînt stinse, precum şi persoanele care se află sub urmărire penală, pînă la emiterea deciziei definitive pe dosarul penal, i se eliberează certificat de cazier judiciar cu următorul text:
    a) persoana fizică:
    Persoana identificată prin IDNP (în cazurile prevăzute de pct. 9 lit. b) din Instrucţiune se indică seria, numărul şi data eliberării actului de identitate) __________, este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova.
    b) persoana juridică:
    datele de bază ale persoanei juridice (denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării şi codul fiscal sau IDNO)_, este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice a Republicii Moldova.
    27. Persoanelor, care solicită certificat de cazier judiciar pe teritoriul Republicii Moldova şi al unei ţări din spaţiul CSI, se întocmeşte, după caz, certificat de cazier judiciar cu unul din textele indicate în punctele 25 sau 26, cu indicarea ţărilor pe bazele de date ale cărora a fost verificată persoana.
    28. În privinţa unităţii de transport, care nu se află în căutare, se eliberează certificat cu următorul text:
    Conform datelor MAI al Republicii Moldova _(marca, numărul motorului şi caroseriei unităţii de transport), nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.
    В соответствии с данными МВД Республики Молдова ___(марка, номер двигателя и кузова транспортного средства) ,  не находится в розыске на территории Республики Молдова.
    29. În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.508 din 11 mai 2006 „Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” se eliberează certificate despre unitatea de transport în căutare pe teritoriul Republicii Moldova, ţărilor membre ale CSI în limba de stat şi în limba rusă.
    În privinţa unităţii de transport, care nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor membre ale CSI, se eliberează certificat cu următorul conţinut:
    Conform datelor MAI al Republicii Moldova _(marca, numărul motorului şi caroserii unităţii de transport), nu se află în căutare pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor membre ale CSI.
    В соответствии с данными МВД Республики Молдова (марка, номер двигателя и кузова транспортного средства), не находится в розыске на территории Республики Молдова и стран-участников СНГ.
    30. Certificatul este completat în mod automatizat cu ajutorul tehnicii computerizate pe blanchetă specială cu semne de protecţie, cu simbolurile MAI (în partea stîngă cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova”, iar în dreapta – cuvintele „Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova”) şi în centru – Stema de Stat a Republicii Moldova. După caz, pe certificate este aplicată ştampilă secă, alte ştampile cu simbolica Republicii Moldova, cu titlul „Pentru certificate de cazier judiciar” în limba de stat şi în limba engleză.
    31. În partea dreaptă de sus a certificatului, sub antetul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, se indică datele de identitate ale solicitantului:
    a) denumirea persoanei juridice;
    b) IDNP/IDNO (în cazurile prevăzute de pct. 7 lit. b) din Instrucţiune se indică seria, numărul şi data eliberării actului de identitate).
    Mai jos, se indică denumirea certificatului (CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR sau CERTIFICAT) cu unul din textele indicate în punctele 25, 26, 28 sau 29 din prezenta Instrucţiune.
    32. Sus, în partea stîngă a certificatului de cazier judiciar, se indică:
    a) codul certificatului de cazier judiciar/certificatului şi data întocmirii;
    b) seria şi numărul de ordine.
    33. În cîmpul de jos se indică funcţia, numele şi prenumele şefului DIEO. În partea stîngă a certificatului de cazier judiciar se indică termenul de valabilitate.
    34. Termenul de valabilitate a certificatului este de 3 luni din data eliberării.
    35. În cîmpul de jos în centru se indică cuvintele “CONFIDENŢIAL! ATENŢIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011”.
    36. În certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei juridice, în partea dreaptă, sub simbolica MAI, se indică denumirea persoanei juridice solicitante, iar sub cuvintele “CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR”, după caz, unul din textele indicate în punctele 25 sau 26, cu referinţă la datele persoanei pe numele căreia s-a solicitat certificatul de cazier judiciar.
    37. Certificatele cu cererile şi bonurile de plată anexate sînt verificate de şeful sau şeful adjunct al Secţiei acte juridice a DIEO. După verificare ele sînt prezentate persoanelor menţionate în punctul 2 al prezentului ordin pentru semnare şi aplicarea ştampilei DIEO cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi/sau altor ştampile cu datele DIEO.
    38. Certificatele întocmite sînt eliberate solicitanţilor de către persoanele responsabile din cadrul Secţiei acte juridice a DIEO sau cancelariile comisariatelor de poliţie raionale. La eliberarea certificatului persoana responsabilă verifică datele solicitantului conform actelor de identitate şi taloanele eliberate la depunerea electronică sau fizică a cererii.
    39. Certificatele de cazier judiciar sînt eliberate exclusiv:
    a) solicitantului (la prezentarea actului de identitate şi talonului care confirmă depunerea cererii);
    b) reprezentantului solicitantului (cu prezentarea originalului procurii autentificate notarial şi talonului care confirmă depunerea cererii).
    40. Cancelariile comisariatelor de poliţie raionale eliberează certificatele de cazier judiciar perfectate în decursul a 10 zile cetăţenilor care au solicitat eliberarea în comisariatele de poliţie raionale, în strictă conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni.
Capitolul V
Arhivarea. Termenele de păstrare a documentelor
    41. Informaţia referitor la solicitanţii certificatelor de cazier judiciar se sistematizează în:
    a) baza electronică de date privind cererile depuse prin intermediul portalului guvernamental www.servicii.gov.md, a instituţiilor bancare sau a terminalelor de plată (cererile electronice);
    b) borderouri, care sînt arhivate în dosare de nomenclator şi păstrate în conformitate cu actele normative ale MAI (cererile pe suport material).
    42. Cererile, care au servit drept temei pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar cu bonurile de plată, se sistematizează, arhivează şi păstrează pe durata valabilităţii certificatului de cazier judiciar.
    43. La expirarea termenului de păstrare a cererilor, care au servit drept temei pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar (3 luni), acestea sînt nimicite. Nimicirea cererilor se pune în sarcina unei comisii speciale, formată din reprezentanţii DIEO, cu întocmirea procesului-verbal respectiv.
Radierea cererilor electronice se efectuează în mod automatizat, la expirarea termenului de 3 luni din data emiterii certificatului de cazier judiciar, cu generarea unui raport electronic referitor la operaţiunea executată.