LPM164/2012
ID intern unic:  344727
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 164
din  11.07.2012
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 638     Data intrarii in vigoare : 14.03.2013
    MODIFICAT
    RMO25 din 05.02.16, MO25-30/05.02.16 pag.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 32 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Acordarea de credite
    (1) Acordarea de credite se efectuează în conformitate cu regulamentele interne ale băncii, care nu contravin legii şi cuprind cel puţin condiţiile acordării de credite solicitanţilor (clienţilor, administratorilor şi angajaţilor băncii), împuternicirile, obligaţiile şi structura subdiviziunii interne în ale cărei atribuţii intră gestionarea operaţiunilor legate de acordarea creditelor (comitetul de credit), modul de luare a deciziilor privind acordarea de credite, limitele creditării, modul de garantare a creditelor.
    (2) În activitatea de acordare a creditelor, banca este obligată să respecte limitele şi cerinţele privind concentrarea riscurilor (expunerile) şi alte măsuri de prudenţă stabilite conform prezentei legi şi actelor normative ale Băncii Naţionale.
    (3) Banca oferă gratuit solicitantului informaţii despre condiţiile de acordare a creditelor, care cuprind cel puţin:
    a) rata, modul de calculare şi plată a dobînzii, precum şi condiţiile în care aceasta se poate modifica pînă la rambursarea integrală a creditului;
    b) plăţile şi alte costuri aferente creditului (comisioane, taxe, alte remuneraţii şi penalităţi legate nemijlocit de contractul de credit), precum şi criteriile obiective în baza cărora acestea se pot modifica;
    c) numărul şi suma tranşelor, precum şi alte obligaţii legate de rambursarea creditului;
    d) condiţiile şi costurile în cazul rambursării creditului înainte de termen;
    e) în cazul garantării creditului cu ipotecă – informaţia cu privire la dreptul părţilor de a solicita notarului învestirea contractului de ipotecă cu formulă executorie, explicînd clar dreptul băncii, în acest caz, la executarea silită a dreptului de ipotecă în conformitate cu Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă, fără adresarea în instanţa judecătorească (în mod extrajudiciar), în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, dacă părţile au convenit de comun acord asupra acestui drept şi dacă contractul de ipotecă propus de bancă prevede un asemenea drept;
    f) alte informaţii pe care este obligată să le ofere conform legislaţiei.
    (4) Dobînda şi costurile aferente creditului se stabilesc expres în contractul de credit, inclusiv pentru cazul rambursării creditului înainte de termen.
    (5) Pentru efectuarea finanţării comune, băncile au dreptul să încheie acorduri privind creditele de consorţiu. În cadrul unui astfel de acord, băncile participante stabilesc condiţiile de acordare a creditului şi desemnează o bancă responsabilă pentru executarea acordului. Băncile participante poartă riscul aferent creditului acordat proporţional mijloacelor investite în consorţiu.
    (6) Banca urmăreşte ca solicitantul de credit să dea dovadă de credibilitate în ceea ce priveşte rambursarea creditului. Rambursarea creditului poate fi garantată prin gaj al bunurilor mobile şi imobile (ipotecă), prin garanţie bancară, prin fidejusiune şi prin alte modalităţi prevăzute de lege sau în contract. Banca are dreptul să acorde credit fără garanţie (credit în alb) numai în cazul solvabilităţii şi credibilităţii înalte ale solicitantului de credit.
    (7) Banca are dreptul să ceară prezentarea dărilor de seamă, altor documente şi informaţii referitoare la situaţia financiară şi la activitatea solicitantului de credit, a persoanei care constituie o garanţie personală, necesare pentru evaluarea solvabilităţii şi credibilităţii acestora, să întreprindă, în limitele legale, alte măsuri în scopul verificării veridicităţii informaţiilor prezentate, precum şi să efectueze controlul asupra utilizării conform destinaţiei a creditului acordat.
    (8) Creditul poate fi acordat prin înregistrarea sumei creditului în contul curent al debitorului, prin transferarea în vederea executării documentelor de plată prezentate de debitor sau, la indicaţia/cu acordul lui, de un terţ, prin transferarea către terţ în conformitate cu indicaţiile debitorului, prin eliberarea în numerar, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (9) Pentru fiecare tranzacţie de credit banca păstrează cererea pentru credit, copia de pe decizia persoanei care a autorizat creditul privind aprobarea tranzacţiei sau copia de pe procesul-verbal al şedinţei consiliului băncii (în cazul în care decizia a fost luată de consiliu), documentele contractuale, altă documentaţie de credit.
    (10) Banca prezintă, în modul stabilit de Legea nr. 122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit, cel puţin unui birou al istoriilor de credit toate informaţiile de care dispune, necesare pentru formarea istoriilor de credit în privinţa tuturor debitorilor care şi-au dat acordul pentru prezentarea informaţiilor respective.”
    Art. II. – Legea nr. 1453-XV din  8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 35, alineatul (1) se completează cu litera o2) cu următorul cuprins:
    „o2) învestirea cu formulă executorie a actelor notariale;”.
    2. Legea se completează cu articolul 541 cu următorul cuprins:
    „Articolul 541. Învestirea cu formulă executorie
                             a actelor notariale
    (1) Procedura de învestire cu formulă executorie a actului notarial poate fi aplicată, sub sancţiunea nulităţii, la solicitarea părţilor, doar actelor juridice stabilite de lege care conţin clauza privind acceptarea de către părţi a învestirii cu formulă executorie a actului respectiv.
    (2) Învestirea cu formulă executorie se efectuează concomitent cu autentificarea actului juridic. În girul de autentificare notarul va efectua următoarea menţiune: „La solicitarea părţilor, prezentul act notarial a fost învestit cu formulă executorie.”
    (3) Actele juridice menţionate la alin. (1) care constată o creanţă certă şi lichidă şi care sînt învestite cu formulă executorie au putere de document executoriu la data exigibilităţii creanţei.”
    3. La articolul 74, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Depunerea la păstrare se confirmă prin certificat.”
    4. Legea se completează cu articolul 741 cu următorul cuprins:
    „Articolul 741. Păstrarea sumelor de bani primite
                              în depozit
    (1) Persoana care desfăşoară activitate notarială depune neîntîrziat suma de bani primită în depozit într-un cont curent special deschis la o bancă comercială care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, în limitele teritoriului de activitate al notarului. Pentru fiecare sumă de bani primită în depozit se deschide un cont curent separat.
    (2) Suma de bani păstrată în contul curent special nu constituie venitul persoanei care desfăşoară activitate notarială şi nu poate fi urmărită în baza pretenţiilor creditorilor acesteia.
    (3) De sumele de bani păstrate în conturile curente speciale este în drept să dispună numai persoana care desfăşoară activitate notarială. Dispunerea de banii păstraţi în contul curent special se efectuează numai în folosul creditorului, la cererea scrisă a acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege privind restituirea mijloacelor băneşti către debitor.
    (4) Suma de bani păstrată în contul curent special se transmite, la cererea scrisă, creditorului persoană juridică prin virament în contul lui bancar, iar creditorului persoană fizică – prin virament în contul lui bancar sau în numerar, dacă legea nu prevede altfel.
    (5) În cazul calculării dobînzilor şi altor beneficii aferente sumei de bani păstrate în contul curent special, acestea aparţin creditorului, iar în cazul restituirii sumei către debitor, dobînzile şi beneficiile trec în proprietatea acestuia.
    (6) În cazul încetării sau suspendării activităţii notarului, Ministerul Justiţiei dispune prin ordin declinarea către altă persoana care desfăşoară activitate notarială a competenţei de dispunere de sumele de bani păstrate în conturile curente speciale.”
    Art. III. – Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 603), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 31 alineatul (2), după cuvintele „dacă este cazul, al debitorului” se introduc cuvintele „sau la altă adresă arătată în acest scop în contractul de ipotecă”.
    [Art. III al.1 modificat prin RMO25 din 05.02.16, MO25-30/05.02.16 pag.16]
    2. La articolul 33, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , sau în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie prevăzut la art. 331”.
    3. Legea se completează cu articolul 331 cu următorul cuprins:
    „Articolul 331. Executarea dreptului de ipotecă
                              în temeiul actului notarial învestit
                              cu formulă executorie
    (1) În cazul în care ipoteca garantează obligaţiile ce rezultă din contractul de credit bancar sau de împrumut acordat de către organizaţia de microfinanţare, de către asociaţia de economii şi împrumut sau de către societatea de leasing, contractul de ipotecă poate fi învestit cu formulă executorie conform Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat, dacă părţile au convenit în mod expres aceasta în contract. În acest caz, dreptul de ipotecă poate fi executat silit, în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, fără adresarea cererii în instanţa de judecată pentru a obţine ordonanţă sau hotărîre judecătorească.
    (2) Executarea silită a dreptului de ipotecă în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie se efectuează cu respectarea prevederilor art. 30 şi 31 şi se referă doar la transmiterea bunului imobil ipotecat în posesia creditorului ipotecar în scopul executării de către acesta a dreptului de ipotecă în corespundere cu prevederile art. 34 alin. (3), precum şi la evacuarea locuitorilor în cadrul executării dreptului de ipotecă în corespundere cu prevederile art. 36.
    (3) Debitorul ipotecar poate contesta, conform prevederilor Codului de executare, încheierea de intentare a procedurii de executare emisă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, avînd dreptul să invoce apărări de fond, care se vor referi în mod exclusiv la motivele indicate la art. 33 alin. (2) din prezenta lege. În cazul în care încheierea executorului judecătoresc este anulată pe motivele menţionate, prevederile alin. (4) al prezentului articol şi ale art. 83 lit. e) din Codul de executare se aplică în mod corespunzător.
    (4) În cazul în care învestirea contractului de ipotecă cu formulă executorie este anulată ca urmare a contestării ulterioare, creditorul ipotecar este obligat să restituie bunul ipotecat sau să restituie preţul la care bunul a fost vîndut şi să repare prejudiciul cauzat.
    (5) Anularea învestirii contractului de ipotecă cu formulă executorie nu împiedică creditorul să execute dreptul de ipotecă prin instanţa de judecată în modul prevăzut la art. 32 şi 33.”
    4. La articolul 34:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ori după neexecutarea de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „În cazul vînzării bunului ipotecat ca urmare a executării silite a dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie, creditorul ipotecar sau, după caz, executorul judecătoresc va aplica, ca modalitate de vînzare, licitaţia publică, cu excepţia cazului în care există acordul scris al debitorului ipotecar, eliberat creditorului ipotecar după apariţia dreptului său de executare a dreptului de ipotecă, de a vinde bunul în alt mod prevăzut de prezenta lege.”
    alineatul (6) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) în cazul executării silite în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie – originalul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, care conţine clauza privind dreptul creditorului ipotecar de a executa dreptul de ipotecă în temeiul formulei executorii aplicate de notar, copia contractului de credit bancar sau de împrumut, care atestă faptul că creanţa a devenit exigibilă, însoţită de extrasele de evidenţă financiară, care atestă datoriile debitorului la data expirării termenului indicat în notificare şi preaviz, copiile notificării şi preavizului expediate pe adresa debitorului, conform cerinţelor art. 31, precum şi declaraţia pe propria răspundere a creditorului că nu există un litigiu judiciar în legătură cu contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie a cărui executare este solicitată şi că creanţa este exigibilă.”
    5. La articolul 36:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , sau la data indicată în notificare şi preaviz conform art. 31 – în cazul executării dreptului de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie”;
    alineatul (2) se completează în final cu textul „în corespundere cu Codul de executare şi ţinînd cont de prevederile art. 30 alin. (4) din prezenta lege şi ale alin. (3) din prezentul articol.”
    Art. IV. – Articolul 60 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul executării dreptului de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, procedura de executare se intentează cu prezentarea şi examinarea documentelor prevăzute la art. 34 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.”
    Art. V. – La articolul 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează după cum urmează:
    la punctul 6), după cuvintele „de către executori judecătoreşti,” se introduce textul „precum şi de administratori (lichidatori, administratori fiduciari, administratori provizorii) ai proceselor de insolvabilitate, de restructurare judiciară, de faliment şi de lichidare;”
    la punctul 8), după cuvintele „proprietatea fără stăpîn,” se introduc cuvintele „proprietatea întreprinderilor declarate în proces de restructurare judiciară, de faliment şi de lichidare,”.
    Art. VI. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 164. Chişinău, 11 iulie 2012.