LPC165/2012
ID intern unic:  344731
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 165
din  11.07.2012
cu privire la modificarea şi completarea
Codului audiovizualului al Republicii Moldova
nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 640
    MODIFICAT
    LP323 din 27.12.12, MO10-14/18.01.13 art.55

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) programe autohtone – programe a căror producere sau coproducere este concepută de către radiodifuzori aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova şi/sau de către producători de programe independenţi din Republica Moldova;”
    articolul se completează cu litera n1) cu următorul cuprins:
    „n1) plasare de produse – orice formă de prezentare constînd în includerea unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia ori menţiunea unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia, astfel încît acesta să fie prezentat în cadrul unui program în schimbul unei plăţi sau contraprestaţii;”.
    2. Articolul 11 se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Radiodifuzorii sînt obligaţi să respecte normele ortografice, ortoepice, morfologice şi sintactice ale limbii de stat.”
    3. La articolul 19:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Radiodifuzorii sînt liberi să ofere timpi de emisie destinaţi publicităţii sau teleshoppingului doar posturilor de televiziune pentru care deţin licenţă de emisie, cu respectarea condiţiilor prezentului cod.
    (3) Distribuitorii de servicii nu au dreptul să plaseze publicitate sau teleshopping în serviciile de programe retransmise. Începînd cu 1 iulie 2013, distribuitorii de servicii acoperă publicitatea şi teleshoppingul din serviciile de programe străine retransmise.”
    [Art.I  pct.3), al.(3) modificat prin LP323 din 27.12.12, MO10-14/18.01.13 art.55]
    alineatul (4) se abrogă.
    4. După articolul 19 se introduce articolul 191 cu următorul cuprins:
    „Articolul 191. Plasare de produse
    (1) Radiodifuzorii sînt în drept să efectueze plasarea de produse doar în condiţiile şi în cazurile prevăzute de prezentul articol.
    (2) Plasarea de produse este permisă în programe şi emisiuni ce constituie producţie autohtonă.
    (3) Programele în care sînt plasate produse trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să nu afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a radiodifuzorului;
    b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea produselor sau serviciilor respective;
    c) să nu scoată în evidenţă în mod exagerat produsele şi/sau serviciile în cauză.
    (4) Radiodifuzorii sînt obligaţi să difuzeze anunţul privind plasarea de produse:
    a) la începutul şi la sfîrşitul programului în care sînt plasate produse;
    b) la reluarea, după o pauză publicitară, a programului în care sînt plasate produse.
    Anunţul trebuie să asigure o percepţie clară şi vizibilă a mesajului.
    (5) Plasarea de produse se accepta în următoarele modalităţi de utilizare a produsului: în fundal, mînuire (atingerea produsului), expunere implicită (folosirea produsului), garderobă (purtarea produsului), verbalizare (menţionarea produsului), verbalizare şi mînuire (menţionarea şi atingerea produsului).
    (6) Verbalizarea nu va conţine referiri la caracteristicile de identificare a produsului plasat.
    (7) Volumul total de timp folosit pentru plasarea de produse în programe şi emisiuni ce constituie producţie autohtonă nu poate depăţi 2 minute dintr-un total de 30 de minute ale programelor şi emisiunilor difuzate.
    (8) Este interzisă plasarea de produse care se referă la băuturile alcoolice, produsele din tutun, produsele şi tratamentele medicale, la activitatea cazinourilor, jocurile electronice şi la cîştigurile băneşti.”
    5. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Pot fi sponsorizate doar producţiile autohtone. Emisiunile politice şi programele de ştiri nu pot fi sponsorizate.”
    6. La articolul 23, alineatul (12) se completează în final cu textul: „Pîna la respectarea condiţiilor de licenţiere, inclusiv respectarea integrală a concepţiei generale de programe, emisia este interzisa.”
    7. Articolul 29 se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Lista serviciilor de programe televizate străine permise pentru retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
    (7) Distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii vor include în ofertele lor numai posturile de televiziune din străinătate ale căror servicii de programe nu conţin publicitate şi teleshopping.”
    8. La articolul 38 alineatul (2) litera h), după textul „şi (14),” se introduce textul „art. 191,”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctului 7, care se pune în aplicare de la 1 iulie 2013.
    [Art.II în redacţia LP323 din 27.12.12, MO10-14/18.01.13 art.55]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 165. Chişinău, 11 iulie 2012.