LPC168/2012
ID intern unic:  344735
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 168
din  11.07.2012
pentru modificarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 642
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. –  Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000  privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul  5 alineatul  (6) şi la articolul 6 alineatul  (2), textul „Legii nr. 123-XV din  18 martie 2003” se înlocuieşte cu textul  „Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006”.
    2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
     „(1) Mandatul alesului local este incompatibil cu:
    a) calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică;
    b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
    c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei;
    d) calitatea de şef, de şef adjunct în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale);
    e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Marian LUPU

    Nr. 168. Chişinău, 11 iulie 2012.