LPM178/2012
ID intern unic:  344738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 178
din  11.07.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 644
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. –  Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 71 punctul 1, după cuvintele „agenţii economici” se introduce textul „(cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi asociaţiilor de microfinanţare)”.
    2. La articolul 10 punctul 6, textul „ , însă nu mai puţin de 10000 de lei,” se exclude.
    Art. II. – La articolul 73 din Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, după cuvintele „maculaturii prelucrate” se introduce textul „ , a deşeurilor şi resturilor din fontă, fier sau oţel”.
    Art. III. – Articolul 8 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la litera f), textul „raport cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii şi actul auditului” se înlocuieşte cu textul „raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii şi raportul auditorului”;
    articolul se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „ l) prezintă Ministerului Finanţelor copia de pe raportul  auditorului.”
    Art. IV. – Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 28, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Planul de admitere la studii superioare de masterat cu finanţare bugetară prevede admiterea pînă la 50% din numărul total de absolvenţi cu diplomă de licenţă ai anului respectiv.”
    2. La articolul 281, alineatul (9) se abrogă.
    3. Articolul 40:
    la alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) fac propuneri pentru planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare din bugetul de stat şi pe bază de contract în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi postuniversitar;”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Guvernul aprobă planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanţare din bugetul de stat şi pe bază de contract, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studiu, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi postuniversitar de stat şi private.”
    4. La articolul 41 alineatul (5), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) propune autorităţii administraţiei publice centrale responsabile pentru elaborarea şi promovarea politicii naţionale în domeniul muncii cotele de admitere în instituţiile de învăţămînt privat şi în cele de stat din subordine;”.
    5. Articolul 49:
    la alineatul (1), cuvintele „pot obţine” se înlocuiesc cu cuvintele „dispun de”, iar cuvintele „ , în modul stabilit de Guvern” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Autonomia universitară constă în dreptul comunităţii universitare de a se organiza şi a se autogestiona (domeniile conducerii, structurării şi funcţionării instituţiei), de a-şi exercita libertăţile academice fără niciun fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu politicile şi strategiile naţionale ale dezvoltării învăţămîntului superior şi postuniversitar.”
    la alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) organizarea admiterii candidaţilor la studii, ţinînd cont de criteriile specifice profilului instituţiei de învăţămînt superior de stat;”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În plan financiar, autonomia universitară se realizează prin:
    a) desfăşurarea activităţii în condiţii de autogestiune pe principii de nonprofit, în modul stabilit de Guvern;
    b) administrarea resurselor financiare prin conturi bancare, inclusiv a transferurilor din bugetul de stat;
    c) utilizarea resurselor disponibile pentru desfăşurarea activităţii statutare, conform propriilor decizii;
    d) acumularea veniturilor proprii din taxe, servicii acordate, lucrări executate şi din alte activităţi specifice, conform nomenclatorului serviciilor prestate aprobat de Guvern;
    e) stabilirea, în coordonare cu organul ierarhic superior, a cuantumului taxelor pentru studiile pe bază de contract şi pentru serviciile acordate şi lucrările executate contra plată, întru asigurarea realizării scopurilor şi obiectivelor statutare;
    f) administrarea imobilelor, a fondurilor fixe şi a întregului patrimoniu gestionat şi asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a bazei materiale a instituţiei;
    g) utilizarea patrimoniului şi a drepturilor aferente pentru realizarea scopurilor statutare ale instituţiei de învăţămînt superior de stat.”
    6. Articolul 61 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Instituţia de învăţămînt superior de stat este o unitate cu autonomie financiară care activează în condiţiile art. 49.”
    Art. V. – La articolul 22 alineatul (5) litera e) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, cuvintele „în privinţa contribuabilului care nu-şi îndeplineşte obligaţiile stipulate în Codul fiscal” se înlocuiesc cu cuvintele „în scopul exercitării atribuţiilor stabilite de legislaţia fiscală”.
    Art. VI. – La articolul 2 alineatul (1) litera a) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 753), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „petroliere” se introduc cuvintele „ , cu excepţia gazului lichefiat,”.
    Art. VII. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 322, alineatul (3) se abrogă.
    2. La articolul 324, alineatul (4) se abrogă.
    [Art.VIII abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art. IX. – Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 69 alineatul (6), cuvintele „rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale” se înlocuiesc cu textul: „raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanţelor.”
    2.  La articolul 71, alineatul (2) se completează în final cu textul: „În cazul în care statul deţine mai mult de 50% din capitalul social, cel puţin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanţelor.”
    Art. X. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la alineatul (2), cuvintele “de pe lîngă Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal” se înlocuiesc cu cuvintele “şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor”;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, dacă legea nu prevede altfel.”
    2. Articolul 5:
    la punctul 32) litera f), cuvintele „Departamentului de executare a deciziilor judecătoreşti” se înlocuiesc cu cuvintele „executorului judecătoresc”;
    articolul se completează cu punctul 40) cu următorul cuprins:
    „40) Dispozitive şi sisteme pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar:
    a) maşină de casă şi de control cu memorie fiscală (în continuare – maşină de casă şi de control) – aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv pentru păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală şi dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate;
    b) sistemul informatic „Gateway Fiscal” – platformă hardware şi software, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în numerar (terminal cash-in), prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate.”
    3. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar, respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control;”.
    4. La articolul 12, punctul 1) va avea următorul cuprins:
    “1) Royalty (redevenţă) – plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.”
    5. La articolul 15 litera a), cifrele “25200” se înlocuiesc, în ambele cazuri, cu cifrele “26700”.
    6. Articolul 18:
    la litera e), textul „ , cu excepţia veniturilor specificate la art. 20 lit. o1)” se exclude;
    litera h) se completează în final cu textul “ , cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice”.
    7. Articolul 20:
    la litera y), după cuvintele „materiei prime secundare” se introduc cuvintele „şi ambalajului returnabil”;
    litera z8) se abrogă.
    8. La articolul 32 alineatul (2), cuvîntul “patru” se înlocuieşte cu cuvîntul “doi”.
    9. Articolul 33:
    la alineatul (1), cifrele “8640” se înlocuiesc cu cifrele “9120”;
    la alineatul (2), cifrele “12840” se înlocuiesc cu cifrele “13560”.
    10. Articolul 34:
    la alineatul (1), cifrele “8640” se înlocuiesc cu cifrele “9120”;
    la alineatul (2), cifrele “12840” se înlocuiesc cu cifrele “13560”.
    11. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifrele “1920” se înlocuiesc cu cifrele “2040”, iar  cifrele “8640” – cu cifrele “9120”;
    la alineatul (2) litera d), cifrele “8640” se înlocuiesc cu cifrele “9120”.
    12. La articolul 36 alineatul (2), după textul “art. 52 alin. (1)” se  introduce textul “şi la art. 533”.
    13. La articolul 46 alineatul (3), cuvintele “legislaţia contabilităţii” se înlocuiesc cu cuvintele “prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”.
    14. Articolul 541:
    la alineatul (1), cuvintele “pe parcursul perioadei fiscale declarate” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele “perioadei precedente” se înlocuiesc cu cuvintele “perioadei fiscale precedente”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Agenţii economici menţionaţi la alin. (1) care, la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de la 100000 la 600000 lei pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit  din momentul  în care sînt înregistraţi benevol în calitate de plătitori de T.V.A.”
    la alineatul (4), cuvintele “subiecţi ai” se înlocuiesc cu cuvintele “plătitori de”.
    15. După  articolul 541 se introduce articolul 541/1 cu următorul cuprins:
    „Articolul 541/1. Perioada fiscală
    (1) Prin perioadă fiscală se înţelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitatea operaţională.
    (2) Pentru agenţii economici nou-creaţi, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării agentului economic şi pînă la finele anului calendaristic.
    (3) Pentru agenţii economici lichidaţi sau reorganizaţi, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic şi pînă la data radierii agentului economic din Registrul de stat.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al prezentului articol, pentru agenţii economici specificaţi la art. 541 alin. (4), perioadă fiscală privind aplicarea regimului de impozitare conform prezentului capitol se consideră perioada de la începutul anului calendaristic şi pînă la data înregistrării acestora ca plătitori de T.V.A.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al prezentului articol, pentru agenţii economici specificaţi la art. 541 alin. (5), perioadă fiscală privind aplicarea regimului de impozitare conform prezentului capitol se consideră perioada de la data la care aceştia au încetat a fi plătitori de T.V.A. şi pînă la sfîrşitul anului calendaristic.”
    16. La articolul 542, cuvintele “perioada fiscală declarată” se înlocuiesc  cu cuvintele “perioada fiscală de declarare”.
    17. Articolul 544 :
    la alineatul (3), cuvîntul “gestiune” se înlocuieşte cu cuvîntul “declarare”;
    la alineatul (4), după cuvintele “dării de seamă”  se introduc cuvintele “privind impozitul pe venit”.
    18. La articolul 74 alineatul (1), textul “alin. (1)” se exclude.
    19. La articolul 80, alineatul (2) se abrogă.
    20. Articolul 83 alineatul (2) litera b):
    la prima liniuţă, cifrele “8640” se înlocuiesc cu cifrele “9120”;
    la liniuţa a doua, cifrele “25200” se înlocuiesc cu cifrele “26700”;
    la liniuţa a treia, cifrele “25200” se înlocuiesc cu cifrele “26700”;
    la liniuţa a patra, cifrele “25200” se înlocuiesc cu cifrele “26700”.
    21. La articolul 84 alineatul (1), textul “Contribuabilii care obţin venit nu din munca salariată sau de la care nu se reţine la sursa de plată impozitul pe venit din dobînzi şi royalty, conform art. 89 alin. (2), şi obligaţiile fiscale ale cărora, conform prezentului titlu, depăşeau în anul fiscal precedent suma de 400 lei” se înlocuieşte cu cuvintele “Agenţii economici”.
    22. Articolul 89  va avea următorul cuprins:
    “Articolul 89. Reţinerea impozitului din dobînzi
    Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată.”
    23. La articolul 901:
    alineatul (2)  se abrogă;
    la alineatul (3), textul “alin. (1)” se exclude;
    la alineatul (31), după liniuţa a treia se introduce o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    “ – 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.”
    la alineatul (34), textul “alin. (1)” se exclude.
    24. La articolul 92 alineatul (3), textul “art. 88, 89 alin. (1), art. 90 şi 91” se înlocuieşte cu textul “art. 88–91”.
    25. La articolul 94 literele a) şi c), textul “sau 1121” se exclude.
    26. La  articolul 96 litera b):
    liniuţele a patra şi a cincea se abrogă;
    la liniuţa a şasea, cifra “6” se înlocuieşte cu cifra “8”.
    27. Codul se completează cu articolele 1012 şi 1013 cu următorul cuprins:
    “Articolul 1012. Restituirea T.V.A. pentru livrările
                               producţiei de fabricaţie proprie
                               din fitotehnie şi horticultură
                                în formă naturală şi producţiei
                               de fabricaţie proprie din zootehnie
                                în formă naturală, masă vie
                                şi sacrificată, efectuate de agenţii
                                economici producători agricoli
    (1) Subiecţii impozabili agenţi economici producători agricoli care, începînd cu 1 ianuarie 2013, livrează pe teritoriul ţării, conform art. 96 lit. a), producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată au dreptul la restituirea a 60% din suma T.V.A. aferentă acestor livrări, achitată la buget conform art. 101 alin. (1). T.V.A. se restituie în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile.
    (2) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor), iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.
    Articolul 1013. Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli)
                             capitale în autovehicule pentru
                              transportul a minimum 22
                             de persoane, cu excepţia şoferului
    (1) Agenţii economici care nu sînt înregistraţi în calitate de contribuabili de T.V.A. şi care, începînd cu 1 ianuarie 2013, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, au dreptul la restituirea sumei T.V.A. aferente acestor investiţii, achitată la buget. Restituirea T.V.A. se efectuează într-un termen ce nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale.
    (2) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor), iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.”
    28. Articolul  102:
    la alineatul (1), textul “şi 1121”, în ambele cazuri, se exclude;
    la alineatul (2), textul “Prevederile respective nu se extind asupra livrărilor efectuate conform art. 103 alin. (1) pct. 23).” se exclude;
    la alineatul (8) punctul 1) litera f),  liniuţele întîi şi a patra se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) La apariţia condiţiilor stabilite la art. 1181, subiectul impozabil este în drept să treacă în cont suma T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorului pe valorile materiale, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale.”
    29. Articolul 103:
    alineatul (1):
    la punctul 12) litera c), cuvintele „cu excepţia celor folosite” se înlocuiesc cu cuvîntul „inclusiv”, iar cuvintele “cu excepţia operaţiunilor” se înlocuiesc cu cuvintele „inclusiv operaţiunile”;
    punctul 23) se abrogă;
    la alineatul (2), litera b) se completează în final cu textul: “ . Dacă la realizarea exportului suma T.V.A. pentru marfa respectivă a fost restituită, scutirea de T.V.A. nu se acordă. Nerestituirea T.V.A. se confirmă printr-un certificat emis de inspectoratul fiscal de stat teritorial sau de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după caz”.
    30. La articolul 111 alineatul (1) litera e), liniuţa a treia se completează în final cu textul „ , inclusiv prin centrele de informare telefonică stabilite la subclasa 74.86.0  a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei  aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 694-ST din 9 februarie 2000”.
    31. La articolul 117 alineatul (3), după cuvintele “în numerar”, în toate patru cazuri, se introduc cuvintele “şi/sau cu card bancar”.
    32. Articolul 1181:
    la alineatul (1) partea introductivă, cuvintele „în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, iar pentru subiecţii impunerii cu T.V.A. care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.”
    33. La articolul 121 alineatul (1), cuvîntul „anexa” se înlocuieşte cu cuvîntul „anexele”.
    34. La articolul 122 partea introductivă, cuvîntul „anexei” se înlocuieşte cu cuvîntul „anexelor”.
    35. Articolul 123:
    la alineatul (1) litera b), după cuvîntul „anexa” se introduce textul „nr. 1”;
    la alineatul (4), textul “art. 260 alin. (5)” se înlocuieşte cu textul “art. 261 alin. (4)”;
    la alineatul (5), textul “vinurile din struguri, din fructe şi pomuşoare, vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon” se înlocuieşte cu textul “vermuturile şi alte vinuri din struguri proaspeţi, alte băuturi fermentate de la poziţiile tarifare 2205 şi 220600”;
    la alineatul (51), cuvintele „Modul de procurare şi de utilizare” se înlocuiesc cu cuvintele „Modul şi termenele de procurare, utilizare şi de circulaţie”.
    36. La articolul 124 alineatul (13), după cuvîntul „anexa” se introduce textul „nr. 1”.
    37. Anexa la titlul IV:
    anexa unică devine anexa nr. 1;
    la poziţia tarifară 220300 coloana 4, cifrele “1,85” se înlocuiesc cu cifrele „1,94”;
    poziţia tarifară 2205:
    în coloana 3, textul “alcool absolut/valoarea în lei” se exclude;
    în coloana 4, textul “15 lei + 15%” se înlocuieşte cu textul “10 lei”;
    poziţia tarifară 220600:
    în coloana 3, textul “alcool absolut/valoarea în lei” se exclude;
    în coloana 4, textul “15 lei + 15%” se înlocuieşte cu textul “10 lei”;
    poziţia tarifară 2207:
    în coloana 3, textul “/valoarea în lei” se exclude;
    în coloana 4, textul “15 lei + 15%” se înlocuieşte cu textul “70 lei”;
    poziţia tarifară 2208:
    în coloana 3, textul “/valoarea în lei” se exclude;
    în coloana 4, textul “30 lei + 30%” se înlocuieşte cu textul “70 lei”;
    poziţia tarifară 240220:
    la prima liniuţă coloana 4, textul “20 lei + 24%” se înlocuieşte cu textul    “30 lei + 30%”;
    la liniuţa a doua coloana 4, cifrele “20” se înlocuiesc cu cifrele “30”;
    după poziţia tarifară 240290000 se introduce poziţia tarifară 2403 cu următorul cuprins:
 
2403
 
 

Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate; tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite”; extracte şi esenţe de tutun

kg
100 lei

    la poziţia tarifară 270710100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 270720100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 270730100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 270750 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 270900100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 271011110-271019290 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 271019310-271019490 coloana 4, cifrele “1200” se înlocuiesc cu cifrele “1260”;
    la poziţia tarifară 271019510 coloana 4, cifrele “1200” se înlocuiesc cu cifrele “1260”;
    la poziţia tarifară 271019610 coloana 4, cifrele “1200” se înlocuiesc cu cifrele “1260”;
    după poziţia tarifară 271019610 se introduc poziţiile tarifare 271019630,   271019650 şi 271019690 cu următorul cuprins:
 

271019630

Păcură cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2%

tona
1260 lei

271019650

Păcură cu un conţinut de sulf peste 2% în greutate, dar de maximum 2,8%

tona
1260 lei

271019690

Păcură cu un conţinut de sulf de peste 2,8% în greutate

tona
1260 lei

    la poziţia tarifară 271112 coloana 4, cifrele “1800” se înlocuiesc cu cifrele “1890”;
    la poziţia tarifară 271113 coloana 4, cifrele “1800” se înlocuiesc cu cifrele “1890”;
    la poziţia tarifară 271114000 coloana 4, cifrele “1800” se înlocuiesc cu cifrele “1890”;
    la poziţia tarifară 271119000 coloana 4, cifrele “1800” se înlocuiesc cu cifrele “1890”;
    la poziţia tarifară 280430000 coloana 4, cifrele “100” se înlocuiesc cu cifrele “105”;
    la poziţia tarifară 280440000 coloana 4, cifrele “110” se înlocuiesc cu cifrele “116”;
    la poziţia tarifară 290110000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290124100 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290129000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290211000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290219 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară ex.290220000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290230000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290244000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290290900 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290511000-290513000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290514 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 290516 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară ex.290519000 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 2909 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 381400900 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 381700500 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 381700800 coloana 4, cifrele “2885” se înlocuiesc cu cifrele “3030”;
    la poziţia tarifară 711311000 coloana 4, cifrele “2,00” se înlocuiesc cu cifrele “2,10”;
    la poziţia tarifară 711319000 coloana 4, cifrele “30” se înlocuiesc cu cifrele “32”;
    la poziţia tarifară 711320000 coloana 4, cifrele “30” se înlocuiesc cu cifrele “32”;
    poziţiile tarifare 8703, 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332 şi 870333 se exclud;
    în note, punctele 7 şi 71 se abrogă.
    38. Titlul IV se completează cu anexa nr. 2 cu următorul cuprins:
 „Anexa nr. 2
Cota accizului pentru mijloacele de transport
Poziţia tarifară Denumirea mărfii Unitatea de măsură

Cota accizului în funcție de termenul de exploatare a mijlocului de transport

0–7 ani 8
ani
9
 ani
10
ani
8703

Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia tarifară 8702), inclusiv maşinile de tipul „break” şi maşinile de curse:

 
 
 
 
 
 

- Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie:

 
 
 
 
 
870321

- - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3

cm3
0,38 euro
0,40 euro
0,42
euro
0,44
euro
870322

- - Cu capacitatea cilindrică de peste

1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3

cm3
0,50 euro
0,53 euro
0,55 euro
0,58 euro
870323

- - Cu capacitatea cilindrică de peste

1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3

cm3
0,77 euro
0,81 euro
0,85 euro
0,89 euro
 

- - Cu capacitatea cilindrică de peste

2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3

cm3
1,27 euro
1,33 euro
1,40 euro
1,46 euro
870324

- - Cu capacitatea cilindrică de peste

3000 cm3
cm3
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
 

- Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

 
 
 
 
 
870331

- - Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3

cm3
0,50 euro
0,53 euro
0,55 euro
0,58 euro
870332

- - Cu capacitatea cilindrică de peste

1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3

cm3
1,27 euro
1,33 euro
1,40
euro
1,46 euro
870333

- - Cu capacitatea cilindrică de peste

2500 cm3
cm3
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
3,50 euro
 
     Note:
    1. Cota accizelor se majorează pentru autoturismele cu termenul de exploatare:
    de la 3 la 5 ani – cu 0,02 euro pentru fiecare cm3;
    de la 5 la 7 ani  – cu 0,03 euro pentru fiecare cm3;
    de la 7 la 8 ani  – cu 0,04 euro pentru fiecare cm3;
    de la 8 la 9 ani  – cu 0,05 euro pentru fiecare cm3;
    de la 9 la 10 ani  – cu 0,06 euro pentru fiecare cm3;
    de 10 ani  – cu 0,07 euro pentru fiecare cm3.
    2. Prin derogare de la prezenta anexă,  suma accizului calculat pentru fiecare autovehicul de epocă de la poziţia tarifară 8703 este de 10 mii euro.”
    39. Articolul 129:
    la punctul 1), cuvintele „inspectoratul fiscal de stat teritorial aflat” se înlocuiesc cu cuvintele “ , inspectoratul fiscal de stat teritorial şi/sau inspectoratul fiscal de stat specializat aflate”;
    articolul se completează cu punctul 11) cu următorul cuprins:
    “11) Inspectorat fiscal de stat specializat – organ fiscal specializat în exercitarea unor atribuţii de administrare fiscală  pe întreg  teritoriul Republicii Moldova sau pe o anumită rază de activitate ori care deserveşte o anumită  categorie de contribuabili.”
    punctul 3) se completează în final cu cuvintele “şi/sau al inspectoratului fiscal de stat specializat”;
    la punctul 8), după cuvintele „ziua de odihnă.” se introduce textul: „În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic, ultima zi se consideră ziua deplină.”
    40. Articolul 132:
    la alineatul (2), după cuvintele „inspectorat fiscal de stat teritorial” se introduc cuvintele “sau inspectorat fiscal de stat specializat”;
    la alineatul (3), după cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se introduc cuvintele “şi  inspectoratelor  fiscale de stat specializate”;
    la alineatul (5), după cuvintele „raza de deservire a contribuabililor” se introduc cuvintele “ , precum şi atribuţiile de bază şi raza de activitate ale inspectoratelor fiscale de stat specializate”.
    41. Articolul 133:
    alineatul (1):
    la literele a) şi b), după cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se introduc cuvintele „şi a inspectoratelor  fiscale de stat specializate”;
    litera l) se completează în final cu cuvintele „şi inspectoratelor fiscale de stat specializate”;
    la alineatul (2), după cuvintele “Inspectoratul fiscal de stat teritorial” se introduc cuvintele  “ , precum şi inspectoratul  fiscal de stat specializat”;
    la alineatul (3), după cuvintele “inspectoratul fiscal de stat teritorial” se introduc cuvintele „sau  inspectoratul  fiscal de stat specializat”.
    42. La articolul 134 alineatul (3), după cuvintele “inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” se introduc cuvintele “şi ale inspectoratelor fiscale de stat specializate”.
    43. La articolul 136 litera h), textul “al impozitului pe venit şi T.V.A.” se înlocuieşte cu textul “de T.V.A. şi accize”.
    44. La articolul 146 alineatul (4), textul “ , după caz, în comun cu organele de resort,” se exclude, iar textul: “regulamentul lor. În cazul creării de posturi fiscale în locuri publice, decizia este coordonată cu organul executiv al administraţiei publice locale.” se înlocuieşte cu textul: “Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale. În cazul creării de posturi fiscale în locuri publice proprietate publică, decizia  se aduce la cunoştinţă  organului executiv al administraţiei publice locale.”
    45. Articolul 175:
    la alineatul (3), cuvintele „ordinul de plată” se înlocuiesc cu cuvintele „documentul de plată”;
    la alineatul (4), cuvintele „ordinului de plată”, în ambele cazuri, şi cuvintele „ordinul de plată” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „documentului de plată” şi „documentul de plată”;
    la alineatul (7), textul “art. 101 alin. (5)” se înlocuieşte cu textul  “art. 101 alin. (8), art. 1011 alin. (4)”.
    46. La articolul 176 alineatul (21), cuvintele „următor anului de gestiune” se exclud.
    47. Articolul 187:
    la alineatul (3):
    litera j) va avea următorul cuprins:
    “j) pentru darea de seamă pe suport de hîrtie – semnătura, autentificată cu ştampilă, a persoanelor responsabile (conducătorul şi contabilul-şef) ale contribua-bilului sau semnătura contribuabilului (a reprezentantului acestuia);”
    alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) pentru darea de seamă în format electronic – semnătura digitală, aplicată în modul stabilit de Guvern, sau semnătura electronică de autentificare, aplicată în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a persoanelor menţionate la lit. j).”
    la alineatul (6), după cuvintele “avizul poştal” se introduc cuvintele “ , o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat”.
    48. Articolul 2011 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) În cazul sechestrării producţiei agricole nerecoltate, organul fiscal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, copia actului de sechestru şi hotărîrea de executare silită a obligaţiei fiscale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea pentru notarea aplicării sechestrului în Registrul producţiei agricole sechestrate, conform modului şi formularului aprobat de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Din acest moment, contribuabilului îi este interzis să efectueze fără acordul organului fiscal tranzacţii de înstrăinare a producţiei agricole nerecoltate sechestrate.”
    49. Articolul 226:
    la alineatul (5), după cuvintele „(sucursalei sau filialei acesteia)” se introduce textul „prin intermediul sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare”;
    la alineatul (6), litera b) se abrogă;
    la alineatul (7), după textul „3 zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”.
    50. La articolul 2261 punctul 4), textul „ , cu excepţia veniturilor ce au fost impozitate final la sursa de plată şi a veniturilor neimpozabile” se exclude.
    51. La articolul 2262, textul „alin.(1)” se exclude.
    52. La articolul 2263 litera b), cifrele „300” se înlocuiesc cu cifrele „500”.
    53. La articolul 2264  litera b), după cuvîntul „rudelor” se introduc cuvintele „şi afinilor”, iar  liniuţa a doua se completează în final cu cuvintele „sau de afinitate”.
    54. Articolul 2266:
    alineatul (4):
    în partea introductivă, textul „şi de veniturile neimpozabile conform art.20 obţinute după 1 ianuarie 2012” se înlocuieşte cu textul „ , de veniturile neimpozabile conform art. 20 obţinute după 1 ianuarie 2012 şi de veniturile ce au fost impozitate final la sursa de plată”, iar după cuvîntul „rudelor” se introduc  cuvintele „şi afinilor”;
    litera b) se completează în final cu cuvintele „sau de afinitate”;
    la alineatul (5), după textul „art. 14” se introduce textul „alin. (1)”;
    la alineatul (6), cuvintele „au obligaţia de a depune” se înlocuiesc cu cuvintele „au depus” , iar cifrele „300” se înlocuiesc cu cifrele „500”;
    alineatul (8) se completează în final cu textul: „În cazul în care în procesul aplicării metodelor indirecte de estimare pentru o perioadă fiscală concretă se vor stabili legături cauzale cu alte perioade fiscale, organul fiscal va examina fiecare perioadă fiscală necesară care începe cu data de 1 ianuarie 2012, în funcţie de fiecare caz concret.”
    articolul se completează cu alineatele (9) şi (10) cu următorul cuprins:
    „(9) Atribuţiile de aplicare a prevederilor prezentului capitol se pun în sarcina structurilor organizatorice ale Serviciului Fiscal de Stat prin ordin al conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are competenţă în aplicarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice, potrivit prezentului capitol, pe întreg teritoriul ţării.
    (10) În scopul aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, organul fiscal:
    a) solicită, în condiţiile legii, informaţii de la sursele indirecte de informaţii enumerate la art. 22611, precum şi de la Comisia Electorală Centrală, de la consiliile electorale de circumscripţie, de la Comisia Naţională de Integritate, de la notari, executori judecătoreşti şi de la avocaţi;
    b) analizează informaţiile, documentele şi alte probe referitoare la posibilii subiecţi ai estimării prin metode indirecte;
    c) confruntă informaţiile obţinute din toate sursele de informaţii cu cele din declaraţiile cu privire la impozitul pe venit sau constată faptul nedepunerii acestei declaraţii;
    d) solicită, în condiţiile legii, informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte probe de la persoana fizică supusă controlului fiscal şi/sau de la persoanele cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
    e) discută constatările organului fiscal cu persoana fizică supusă controlului şi/sau cu reprezentantul legal al acesteia;
    f) stabileşte, după caz, venitul impozabil estimat prin metodele indirecte prevăzute de prezentul cod, precum şi obligaţiile fiscale corespunzătoare acestuia;
    g) adoptă o decizie asupra cazului de încălcare fiscală în condiţiile prezentului cod.”
    55. La articolul 2267:
    alineatul (1)  va avea următorul cuprins:
    “(1) Persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care, la situaţia de la 1 ianuarie 2012, deţine mijloace băneşti în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligaţia să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei, pînă la 31 decembrie 2012, declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declaraţie documentele care confirmă disponibilul sumei declarate.”
    articolul se completează cu alineatele (4), (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(4) Drept documente care confirmă disponibilul sumei declarate, prevăzute la alin. (1), servesc:
    a) extrasul din cont eliberat de instituţia financiară pe numele deţinătorului de mijloace băneşti;
    b) copia contractului de împrumut şi/sau certificatul eliberat de persoana care a primit împrumutul.
    (5) Documentele enumerate la alin. (4) vor conţine, în mod obligatoriu, date despre:
    a) emitentul documentului (numele, prenumele, denumirea, codul fiscal, adresa juridică);
    b) persoana fizică (numele, prenumele, codul fiscal, adresa);
    c) suma de mijloace băneşti aflate în cont la situaţia de la 1 ianuarie 2012 sau la altă dată stabilită de lege, cu indicarea numărului contului – în cazul emiterii documentului de către instituţia financiară;
    d) soldul de mijloace băneşti împrumutate la situaţia de la 1 ianuarie 2012 cu referire la documentul de primire a mijloacelor în casă sau la contul bancar şi la contractul de împrumut, dacă persoana care a primit împrumutul are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă – în cazul emiterii documentului de către împrumutător;
    e) înregistrarea şi data emiterii documentului.
    (6) Documentele eliberate de persoanele din străinătate urmează a fi prezentate în original, cu traducere în limba de stat autentificată notarial, cu excepţia celor întocmite în limba rusă sau în limba engleză.
    (7) Persoanele fizice care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace băneşti în numerar în sume mai mari de un milion de lei pot confirma disponibilul prin depunerea acestora pe conturile lor bancare deschise la instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la data de 1 noiembrie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luată în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite.”
    56. La articolul 2268:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Diferenţa pozitivă dintre cheltuielile individuale şi valorile elementelor expuse la art. 2266 alin. (4)–(6) constituie venit impozabil estimat.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Diferenţa pozitivă dintre venitul impozabil estimat şi venitul declarat constituie venit impozabil nedeclarat.”
    57. La articolul 2269:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Diferenţa pozitivă dintre, pe de o parte, intrările/ieşirile de mijloace băneşti în/din conturile bancare şi/sau intrările/ieşirile de sume în numerar şi, pe de altă parte, valorile elementelor expuse la art. 2266 alin. (4)–(6) constituie venit impozabil estimat.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Diferenţa pozitivă dintre venitul impozabil estimat şi venitul declarat constituie venit impozabil nedeclarat.”
    58. La articolul 22610:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „În scopul aplicării prezentului capitol, rezultatele reevaluării valorii proprietăţii nu au impact asupra creşterii sau descreşterii valorii proprietăţii, dacă legea nu prevede altfel.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Diferenţa pozitivă dintre, pe de o parte, creşterea sau descreşterea valorii proprietăţii şi, pe de altă parte, valorile elementelor expuse la art. 2266    alin. (4)–(6) constituie venit impozabil estimat. La stabilirea diferenţei se va ţine cont şi de normele care reglementează impozitarea creşterii de capital.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Diferenţa pozitivă dintre venitul impozabil estimat şi venitul declarat constituie venit impozabil nedeclarat.”
    59. Articolul 22611:
    alineatul (2):
    în partea introductivă, textul “ , în termenele şi în modul stabilit în contractul încheiat între acestea şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,” se exclude;
    la punctul 4), cuvintele „foile turistice procurate” se înlocuiesc cu cuvintele „pachetele de servicii turistice livrate”;
    articolul se completează cu alineatele (3), (4) şi (5)  cu următorul cuprins:
    „(3) Persoanele indicate la alin. (2) sînt obligate să încheie cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat contracte de prezentare a informaţiei şi să prezinte gratuit informaţiile în modul şi termenele stabilite în contracte. Contractele de prezentare a informaţiei vor conţine, dar nu se vor limita la:
    a) denumirile părţilor;
    b) măsurile de asigurare a confidenţialităţii;
    c) periodicitatea şi termenele de prezentare;
    d) perioada pentru care se prezintă informaţia;
    e) denumirea informaţiei;
    f) conţinutul informaţiei;
    g) referinţa la sursa primară (documentul primar);
    h) responsabilităţile părţilor.
    (4) Modul de prezentare şi structura informaţiei se  stabilesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (5) Contractele vor prevedea prezentarea informaţiilor privind:
    a) intrările/ieşirile pe parcursul unui an fiscal de mijloace băneşti în/din fiecare cont bancar şi/sau în/din conturile bancare ale unei persoane fizice în sume ce depăşesc 300 mii lei;
    b) serviciile turistice procurate de o persoana fizică pe parcursul unui an fiscal în valoare totală de peste 100 mii lei;
    c) primele de asigurare achitate de o persoană fizică pe parcursul unui an fiscal în valoare totală mai mare de 100 mii lei;
    d) tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate pe parcursul unui an fiscal, care în total depăşesc suma de 100 mii lei pentru o persoană fizică;
    e) contractele autentificate notarial pe parcursul unui an fiscal cu valoare totală mai mare de 300 mii lei pe numele unei persoane fizice.”
    60. La articolul 22613:
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru selectarea persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile, organele  fiscale procedează la identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice.
    (4) Activitatea de identificare a riscurilor constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:
    a) stabilirea surselor de informaţii;
    b) culegerea informaţiilor deţinute de alte persoane;
    c) formalizarea informaţiei în structura necesară analizei;
    d) stabilirea indicatorilor fiscali şi patrimoniali pentru definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare a venitului impozabil.”
articolul se completează cu alineatele (5)–(14) cu următorul cuprins:
    “(5) Stabilirea surselor de informaţii se realizează prin evaluarea informaţiei deţinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice şi prin stabilirea necesarului de informaţii care trebuie obţinute pentru identificarea diferenţelor dintre situaţia fiscală şi veniturile declarate organelor fiscale.
    (6) Culegerea informaţiilor deţinute de persoanele juridice şi/sau fizice se realizează prin oricare dintre următoarele modalităţi:
    a) accesul la bazele de date pe baza protocoalelor sau acordurilor de colaborare şi schimb de informaţii încheiate, în condiţiile legii, între organele fiscale şi persoanele deţinătoare;
    b) solicitarea informaţiei necesare în baza unei cereri adresate de organul fiscal persoanei deţinătoare;
    c) obţinerea informaţiilor de către organele fiscale din surse deschise accesului public.
    (7) Formalizarea informaţiei în structura necesară analizei se efectuează asupra:
    a) grupurilor masive de informaţii, existente în bazele de date proprii ale organelor fiscale sau descărcate din bazele de date ale altor persoane la care Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are acces;
    b) informaţiilor individuale obţinute din oricare surse prevăzute la alin. (6).
    (8) În scopul definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare a veniturilor impozabile, se vor avea în vedere, în principal, următorii indicatori fiscali şi patrimoniali privind persoanele fizice:
    a) veniturile declarate de persoana fizică şi de plătitorii de venit;
    b) creşterea/descreşterea proprietăţii persoanei fizice;
    c) cheltuielile individuale efectuate;
    d) fluxurile mijloacelor băneşti.
    (9) Informaţiile utilizate pentru indicatorii prevăzuţi la alin. (8) sînt cele obţinute din surse directe şi indirecte.
    (10) Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă din punct de vedere fiscal se realizează prin:
    a) compararea veniturilor declarate de persoana fizică şi de plătitorii de venit cu fluxurile mijloacelor băneşti, precum şi cu valoarea creşterii/descreşterii valorii proprietăţii şi a cheltuielilor individuale efectuate;
    b) evaluarea riscului de nedeclarare, care reprezintă diferenţa dintre, pe de o parte,  veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală;
    c) stabilirea diferenţei semnificative dintre veniturile impozabile estimate şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit.
    (11) Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 300 mii lei. Diferenţa stabilită în sumă de pînă la 300 mii lei inclusiv se va considera risc minim acceptat.
    (12) Dacă constată o diferenţă semnificativă între, pe de o parte, veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, veniturile impozabile estimate, organul fiscal va iniţia verificarea prealabilă.
    (13) Selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării fiscale prealabile se face din lista celor care depăşesc 300 mii lei, în funcţie de nivelul diferenţei semnificative (nivelul de risc).
    (14) Activitatea de gestionare a riscurilor de nedeclarare se realizează prin:
    a) întocmirea listei persoanelor care depăşesc riscul minim acceptat;
    b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării fiscale prealabile, avînd în vedere valoarea riscului de nedeclarare, începînd cu cea mai mare valoare negativă, cu respectarea valorii riscului minim acceptat. Dacă, din informaţiile deţinute, organul fiscal identifică existenţa în lista prevăzută la lit. a) a unor persoane care au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin pînă la gradul al III-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane;
    c) actualizarea datelor şi informaţiilor obţinute la etapa de analiză şi selectare a persoanelor fizice cu cele ce se constată în cadrul verificărilor fiscale prealabile.”
    61. Articolul 22614:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Verificarea fiscală prealabilă se efectuează la sediul organului fiscal în baza informaţiilor deţinute de acesta.”
    alineatul (8) se completează în final cu cuvintele “de la data înştiinţării privind iniţierea verificării prealabile”;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Raportul de verificare fiscală prealabilă nu este act administrativ.”
    62. Articolul 22615:
    la alineatul (2),  cuvîntul „avere” se înlocuieşte cu cuvîntul „proprietate”;
    articolul se completează cu alineatele (151), (152) şi (153) cu următorul cuprins:
    „(151) Pe parcursul desfăşurării controlului, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat poate solicita instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, persoanelor fizice sau juridice documentele şi informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de control.
    (152) La solicitarea motivată a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, conducătorii instituţiilor, autorităţilor publice, persoanelor juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să prezinte acestuia, în cel mult 15 zile lucrătoare, pe suport de hîrtie sau în format electronic, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele care ar putea conduce la soluţionarea cauzei.
    (153)  Documentele, informaţiile, explicaţiile şi/sau alte probe relevante pentru control sînt cele necesare stabilirii situaţiei fiscale a persoanei fizice după cum urmează:
    a) situaţia cheltuielilor individuale;
    b) situaţia bunurilor imobile şi mobile deţinute, intrările şi ieşirile de patrimoniu în cursul perioadei verificate;
    c) situaţia valorilor mobiliare şi a cotelor de participare în societăţi comerciale sau alte entităţi;
    d) bunuri aparţinînd unor persoane fizice sau juridice puse la dispoziţia persoanei fizice;
    e) împrumuturi, credite acordate şi/sau contractate;
    f) tranzacţii cu metale preţioase, obiecte de artă şi alte bunuri de valoare;
    g) donaţii, sponsorizări şi/sau succesiuni;
    h) alte precizări necesare stabilirii situaţiei fiscale.”
    alineatul (24) va avea următorul cuprins:
    „(24)  Controlul fiscal repetat se efectuează în conformitate cu  prezentul cod.”
    articolul se completează cu alineatul (25) cu următorul cuprins:
    „(25)  În cazul în care în procesul controlului fiscal se vor constata cheltuieli sau venituri comune ale persoanei supuse controlului cu alte persoane, organul fiscal este în drept să iniţieze procedura de aplicare a metodelor indirecte de estimare a obligaţiei fiscale.”
    63. Codul se completează cu articolul 22616  cu următorul cuprins:
    „Articolul 22616. Mecanismul de declarare
                                 şi de asigurare a confidenţialităţii
    (1) Declaraţiile privind disponibilul de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012 se  depun, pe suport de hîrtie, la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei de către persoanele care au această obligaţie conform art. 2267. În cazul în care persoana fizică nu dispune de domiciliu sau reşedinţă, declaraţia se prezintă la organul fiscal teritorial în raza căruia se deserveşte agentul economic care a constituit ultimul loc de muncă al persoanei fizice. Persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova prezintă declaraţia la organul fiscal teritorial corespunzător razei de deservire stabilite potrivit art. 132 alin. (5).
    (2) Declaraţiile cu privire la proprietate se depun, pe suport de hîrtie, la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de către persoanele care au această obligaţie conform art. 22615  alin. (2).
    (3) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat desemnează prin ordin funcţionarii fiscali, inclusiv pe cei din inspectoratele fiscale de stat teritoriale, responsabili de recepţionarea declaraţiilor privind disponibilul de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012 şi a declaraţiilor cu privire la proprietate, încheind cu aceştia contracte de asigurare a confidenţialităţii.
    (4) Declaraţiile se depun la persoanele responsabile de recepţionarea lor în termenul stabilit la art. 2267 alin. (1) şi la art. 22615 alin. (2).
    (5) Persoanele responsabile de recepţionarea declaraţiilor au următoarele atribuţii:
    a) primesc şi verifică respectarea condiţiilor de formă ale declaraţiilor, stabilite în modul prevăzut de prezentul cod;
    b) în cazul în care depistează greşeli în declaraţia completată, recomandă declarantului să le rectifice;
    c) înregistrează declaraţiile în Registrul declaraţiilor privind disponibilul de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012 şi în Registrul declaraţiilor cu privire la proprietate, ale căror modele sînt aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
    d) eliberează imediat persoanei care a depus declaraţia o recipisă de primire, al cărei model este aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
    e) la cerere, pun gratuit la dispoziţia persoanei fizice formularele declaraţiilor;
    f) acordă consultanţă referitoare la completarea corectă şi prezentarea în termen a declaraţiei;
    g) la solicitarea declarantului, acordă consultanţă referitoare la aplicarea prevederilor legale privind metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.
    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (5), persoanele responsabile de recepţionarea declaraţiilor se subordonează direct conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care răspunde de desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora.
    (7) După verificarea declaraţiilor şi anexelor la ele şi înregistrarea lor în registrul respectiv, persoanele responsabile de recepţionarea declaraţiilor le îndosariază într-un dosar confidenţial, care se păstrează într-un seif metalic.
    (8) Pînă la 15 ianuarie 2013, dosarele care conţin declaraţiile privind disponibilul de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012, cu anexele la ele, şi lista documentelor cuprinse în ele se şnuruiesc, se sigilează  şi se transmit de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Dosarele menţionate se transmit, printr-un act de primire-predare, persoanei desemnate  prin ordin al conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    (9) Declaraţiile privind proprietatea se păstrează în dosarul confidenţial al fiecărui contribuabil în privinţa căruia s-a iniţiat procedura de control.
    (10) Modul de păstrare a dosarelor cu declaraţii şi a dosarelor contribuabililor în privinţa cărora s-a iniţiat procedura de control este stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (11) Orice informaţie primită de organul fiscal este tratată ca secret fiscal şi, prin derogare de la art. 131 alin. (5), este prezentată doar organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală. Autorităţile menţionate vor utiliza informaţia numai în acest scop. Organul fiscal poate dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau în baza hotărîrilor judiciare pe problemele legate de utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice. Rezultatele controalelor fiscale pot fi date publicităţii doar după expirarea tuturor căilor de atac.
    (12) Funcţionarii fiscali cărora le-au devenit cunoscute date şi informaţii care constituie secret fiscal sînt obligaţi să nu divulge aceste informaţii decît în condiţiile alin. (11), atît în perioada exercitării atribuţiilor, cît şi după demisionare. Nerespectarea prevederilor alin. (11) atrage răspundere conform legislaţiei.
    (13) Indicarea în declaraţiile privind disponibilul de mijloace băneşti şi cu privire la proprietate a datelor inexacte sau incomplete, în mărimi mai mari decît riscul minim acceptat, atrage răspundere conform legislaţiei.
    (14) Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat deţine dreptul  exclusiv de semnare a citaţiei bancare cu privire la solicitarea de la băncile comerciale a informaţiei care este secret bancar.”
    64. La articolul 229 alineatul (1), cuvintele „şi provizorii” se înlocuiesc cu textul „ , a conturilor bancare deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi şi a conturilor bancare provizorii”.
    65. La articolul 233 alineatul (1), după textul “la locul săvîrşirii încălcării,” se introduce textul “cu excepţia situaţiilor cînd legea nouă prevede sancţiuni mai blînde,”.
    66. La articolul 257, alineatul (1) se abrogă.
    67. Articolul 261 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    “(41) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care contribuabilul depune de sine stătător darea de seamă corectată în conformitate cu art. 188, cu condiţia ca aceasta să nu conţină informaţii şi date neveridice.”
    68. La articolul 280:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se  completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul administrat, le prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile de la data adoptării lor şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.”
    69. Articolul 281 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, subiectul anterior al impunerii este în drept să solicite/să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporţional perioadei în care a deţinut această calitate.”
    70. La articolul 282 alineatul (4), textul „ , persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier),” se înlocuieşte cu cuvintele „şi persoanele fizice”.
    71. La articolul 283 alineatul (2), textul „30 mii lei, exceptînd” se înlocuieşte cu textul „30 mii lei. Pentru”, iar cuvintele „pentru care scutirea de plata  impozitului pe bunurile imobiliare” – cu textul „scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru categoriile de persoane indicate la alin. (1) lit. h)–l)”.
    72. La articolul 290, litera m) se completează în final cu cuvintele „ , în modul stabilit de aceasta”.
    73. La articolul 291 alineatul (1) litera a), textul “în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă” se înlocuieşte cu cuvîntul “care”.
    74. Articolul 293:
    la alineatul (1), după textul „lit. k),” se introduce  textul „n), o) şi p)”;
    la alineatul (2), după textul „lit. k),” se  introduce textul „n), o) şi p)”;
    la alineatul (4), textul „lit. c) liniuţa a doua şi la lit. e)” se înlocuieşte cu textul „lit. e) şi q)”;
    la alineatul (5), textul „(aferente publicităţii exterioare) stipulate la art. 291 lit. c) şi obiectelor impunerii stipulate la art. 291 lit. e)” se înlocuieşte cu textul „stipulate la art. 291 lit. e), i), j) şi q)”.
    75. La articolul 294 alineatul (3), cuvintele „poate fi achitată” se înlocuieşte cu textul „ , taxa pentru parcaj, taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor şi taxa pentru evacuarea deşeurilor pot fi achitate”.
    76. Articolul 298:
    la alineatul (1), textul „lit. k) şi l)” se înlocuieşte cu textul „lit. k), l), n), o)  şi p)”;
    la alineatul (2), textul „lit. k) şi l)” se înlocuieşte cu textul „lit. k), l), n), o)  şi p)”.
    77. Anexa la titlul VII:
    la litera i) coloana 2, textul „locuri în unitatea” se înlocuieşte cu textul „unităţi”;
    la litera o):
    în coloana 3, cuvîntul “anual” se exclude;
    în coloana 4, textul “Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar” se înlocuieşte cu textul “Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale”;
    la litera p) coloana 3, după cuvîntul „lei” se introduce cuvîntul „lunar”.
    78. Articolul 335 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
     „(21) Începînd cu 1 noiembrie 2012, se introduce taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova ale persoanelor fizice (vinieta).”
    79.  Anexa nr.1 la titlul IX:
    poziţia 4 literele c), d) e) şi f):
    în coloana 3, cuvîntul „tonă” se înlocuieşte cu cuvîntul „unitate”;
    în coloana 4, cifrele „100” se înlocuiesc cu cifrele “2000”;
    la poziţia 5 coloana 4, cifrele „1000” se înlocuiesc cu cifrele  “500”;
    poziţia 6:
    litera a):
    în coloana 3, cuvîntul „tonă” se înlocuieşte cu cuvîntul „unitate”;
    în coloana 4, cifrele „120” se înlocuiesc cu cifrele “450”;
    litera b):
    în coloana 3, cuvîntul „tonă” se înlocuieşte cu cuvîntul „unitate”;
    în coloana 4, cifrele „120” se înlocuiesc cu cifrele “750”.
    Art. XI. – Articolul 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (28) cu următorul cuprins:
    “(28) Prevederile art. 20 lit. z9)  şi ale art. 24 alin. (18) din Codul fiscal nu se aplică rezultatelor obţinute din trecerea de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.”
    Art. XII. – Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16–17, art. 101), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1) litera c), după cuvintele „maculaturii prelucrate” se introduc cuvintele „ , a deşeurilor şi resturilor din fontă, fier sau oţel”.
    2. Anexa nr. 3 se completează în final cu o poziţie nouă cu următorul cuprins:
 
7204

Deşeuri şi resturi din fontă, de fier sau de oţel (fier vechi); deşeuri lingotate din fier sau oţel

 


    Art. XIII. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28:
    la litera j), textul „şi 4902” se înlocuieşte cu textul „ , 4902, 4903 00 000, 4904 00 000 şi 4905”;
    la litera l), cuvîntul “originare” se înlocuieşte, în ambele cazuri,  cu cuvîntul “autohtone”, iar cuvintele “componentei de import a mărfii” – cu cuvintele „mărfurilor importate utilizate pentru producerea mărfurilor autohtone”;
    litera q) se abrogă;
    la litera v), cifrele „3000” se înlocuiesc cu cifrele „6000”.
    2. Articolul 29:
    la alineatul (2), textul “o cerere la autoritatea vamală, în care indică supraplata respectivă. La cerere se anexează certificatul fiscal teritorial, care confirmă restanţele plătitorului sau lipsa acestora faţă de buget şi fondul social” se înlocuieşte cu textul “la autoritatea vamală o cerere la care anexează actele în original ce confirmă legalitatea restituirii taxei vamale”;
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Examinînd cererea plătitorului, autoritatea vamală adoptă decizia privind restituirea, trecerea în contul altor plăţi sau refuzul de restituire a sumei taxei vamale încasate, informîndu-l în scris pe plătitor despre decizia adoptată. Autoritatea vamală examinează cererea în termen de 30 de zile calendaristice.
    (4) Restituirea taxei vamale se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici, iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.”
    alineatul (5) se abrogă.
    3. Anexa nr. 1:
    la poziţia tarifară 0809 10 000 coloana 2, textul „30 iulie” se înlocuieşte cu textul „31 iulie”;
    poziţiile tarifare 1516, 3401, 3909, 3920, 3923, 4804 şi poziţia 4823 90 vor avea următorul cuprins:
  
1516

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile lor, hidrogenate total sau parţial interesterificate, reesterificate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:

 
1516 10
– grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile lor
5
1516 20
– grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile lor
15
 
 
 
3401

Săpunuri; produse şi preparate organice tensioactive folosite ca săpun, în formă de bare, în calupuri, în bucăţi, chiar modelate, chiar conţinînd săpun; produse şi preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul, chiar conţinînd săpun; hîrtie, vată, fetru şi materiale neţesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent

6,5
 
3909

Răşini aminice, răşini fenolice şi poliuretani, sub forme primare

6,5
 
3920

Alte plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule şi lame, din materiale plastice nealveolare, neramforsate, nestratificate, neasociate cu alte materiale, neprevăzute cu un suport

6,5
 
3923

Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; buşoane, dopuri, capace, capsule şi alte dispozitive de închidere, din materiale plastice

6,5
 
 
 
4804

Hîrtii şi cartoane Kraft, necretate, în rulouri sau în coli, altele decît cele de la poziţia 4802 sau 4803:

 
 
– hîrtii şi cartoane pentru coperţi, numite "Kraftliner":
 
4804 11
– – nealbite
5
4804 19
– – altele
5
 

– hîrtii Kraft pentru saci:

 
4804 21
– – nealbite:
 
4804 21 100

– – – în care minimum 80% din greutatea totală a compoziţiei fibroase este constituită din fibre de conifere obţinute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă

0
4804 21 900
– – – altele
5
4804 29
– – altele:
 
4804 29 100

– – – în care minimum 80% din greutatea totală a compoziţiei fibroase este constituită din fibre de conifere obţinute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă

0
4804 29 900
– – – altele
5
 
– hîrtii şi cartoane Kraft, cu o greutate pînă la 150 g/m2 :
 
4804 31
– – nealbite
5
4804 39
– – altele
5
 
– alte hîrtii şi cartoane Kraft, cu o greutate de peste
150 g/m2, dar sub 225 g/m2:
 
4804 41
– – nealbite
5
4804 42

– – albite uniform în masă şi la care peste 95% din greutatea compoziţiei fibroase totale este constituită din fibre de lemn obţinute printr-un procedeu chimic

5
4804 49
– – altele
5
 
 
– alte hîrtii şi cartoane Kraft, cu o greutate de minimum
225 g/m2:
 
4804 51
– – nealbite
5
4804 52

– – albite uniform în masă şi la care peste 95% din greutatea compoziţiei fibroase totale este constituită din fibre de lemn obţinute printr-un procedeu chimic

5
4804 59
– – altele
5
 
4823 90
– altele:
 
4823 90 400

– – hîrtie şi carton de felul celor folosite pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice

5
4823 90 850
– – altele
0
 
    4. La punctul 8 din nota la anexa nr. 2, cuvîntul „valutei” se înlocuieşte cu cuvintele „monedei naţionale şi valutei străine”, iar în final se introduc cuvintele „şi Banca Naţională a Moldovei”.
    Art. XIV. – Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (2), textul “ , fără perceperea drepturilor de import de la agenţii economici care declară mărfurile pentru procesul propriu de producere, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale, şi cu încasarea drepturilor de import de la ceilalţi agenţi economici cu restituirea ulterioară a acestora, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale” se exclude;
    la alineatul (18):
    litera a) se completează în final cu  textul “ , conform listei întreprinderilor aprobată de Guvern”;
    litera b) se completează în final cu textul  “ , conform listei organizaţiilor/ întreprinderilor aprobată de Guvern”.
    Art. XV. – Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiţia ca veniturile din vînzări ale titularului de patentă să nu depăşească 100000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.”
    2. În anexă, poziţia 2.1 se exclude.
    Art. XVI. – Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 noţiunea „indemnizaţie unică la naşterea copilului şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani”, cuvintele „indemnizaţie unică la naşterea copilului şi” se exclud.
    2. La articolul 41 litera d), cuvintele „indemnizaţie unică la naşterea copilului şi” se exclud.
    Art. XVII. – Articolul 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (4) litera a), la alineatul (41) litera b), la alineatul (43) şi la alineatul (5), după cuvîntul „anexa” se introduce textul „nr. 1”;
    la alineatul (5), textul “ , fără perceperea drepturilor de import de la agenţii economici care declară mărfurile pentru procesul propriu de producere, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale, şi cu încasarea drepturilor de import de la ceilalţi agenţi economici cu restituirea ulterioară a acestora, cu excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale” se exclude.
    Art. XVIII. – Articolul 4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), cifrele “2013” se înlocuiesc cu cifrele “2014”;
    alineatul (8) se abrogă.
    Art. XIX. – La articolul 5 alineatul (2) litera i) din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările ulterioare, cifrele „75” se înlocuiesc cu cifrele „60”, iar cifrele „100” – cu cifrele „80”.
    Art. XX. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 20:
    la alineatul (4) liniuţa a patra, cifra „7” se înlocuieşte cu cifrele „10”;
    la alineatul (9), cuvintele “pentru autovehicule uzate” se înlocuiesc cu cuvintele “uzate pentru autovehicule”.
    2. La articolul 69:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing financiar se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 3 ani. În cazul în care valoarea contractului de leasing financiar depăşeşte suma de 2 milioane de euro, termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară se va majora pînă la 5 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 1 an.”
    3. Articolul 73:
    la alineatul (2), cuvîntul „locator” se înlocuieşte cu cuvîntul „locatar”, iar cifrele “50” se înlocuiesc cu cifrele “70”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul rezilierii contractului de leasing pînă la expirarea acestuia, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea reziduală a obiectului leasingului, dar nu mai puţin de 70% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi.”
    4. La articolul 1251 alineatul (5) litera f), cuvintele “reprezentanţei bancare” se înlocuiesc cu cuvîntul „băncii”.
    5. La articolul 1281 alineatul (3), cuvintele „reprezentanţele bancare” se înlocuiesc cu cuvîntul „băncile”.
    6. La articolul 129 alineatul (5), după cuvintele „pînă la achitarea deplină” se introduce textul „ , cu excepţia conturilor bancare deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi”.
    7. Articolul 176:
    la alineatul (1), cuvintele “a expirat termenul limită de tranzit acordat” se înlocuiesc cu cuvintele „regimul vamal de tranzit a fost încheiat”;
    la alineatul (4), textul “declarării ori, în lipsa acestuia, transportatorul lor” se înlocuieşte cu textul: „declarării. În cazul plasării mărfurilor sau mijloacelor de transport sub regimul vamal de tranzit, responsabil pentru depunerea declaraţiei vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării ori, în lipsa acestuia, transportatorul lor.”
    Art. XXI. – La articolul 10 alineatul (4) din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, cuvintele „directorului general aprobată de Guvern” se substituie cu cuvintele „prim-ministrului”.
    Art. XXII. – În cuprinsul Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, cuvintele „serviciul vamal” se înlocuiesc cu cuvintele „organul vamal”.
    Art. XXIII. – La articolul 6 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările ulterioare,  alineatul (3) se completează în final cu textul „şi la cererea organelor fiscale în scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul fiscal”.
    Art. XXIV. – Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 10:
    la alineatul (1) litera a) liniuţa a patra, litera b) liniuţa a patra şi la alineatul (2) litera d), cifra “7” se înlocuieşte cu cifrele “10”;
    alineatele (7), (8) şi (10) vor avea următorul cuprins:
    „(7) Mijloacele de transport auto neînmatriculate în Republica Moldova care au termenul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia autovehiculelor de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar cele concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702 – termenul de exploatare de peste 7 ani, care aparţin persoanelor fizice şi sînt introduse pe teritoriul Republicii Moldova pot fi înstrăinate numai în scopul scoaterii lor ulterioare de pe teritoriul ţării.
    (8) Persoanelor fizice li se interzice introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a motoarelor şi caroseriilor care au termenul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia celor pentru autovehiculele de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar a motoarelor şi caroseriilor destinate autovehiculelor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702 – termenul de exploatare de peste 7 ani, cu excepţia motoarelor şi caroseriilor introduse pe teritoriul ţării de persoane fizice nerezidente în conformitate cu regimul vamal de tranzit, cu condiţia escortării obligatorii a acestora de către serviciul de supraveghere şi escortare.”
    „(10) Se interzice organelor vamale vămuirea mijloacelor de transport auto, motoarelor şi caroseriilor care au termenul de exploatare de peste 10 ani (cu excepţia autovehiculelor de epocă de la poziţia tarifară 8703), iar a celor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane, clasificate la poziţia tarifară 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor pentru acestea – termenul de exploatare de peste 7 ani, care aparţin persoanelor fizice rezidente.”
    2. În anexă:
    după poziţia tarifară 8471 se introduc poziţiile tarifare 8517 12 000 şi 8519 cu următorul cuprins:
 
8517 12 000

Telefoane pentru reţeaua de telefonie mobilă şi pentru alte reţele fără fir

2 unităţi
8519

Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului

1 unitate
 
    poziţia tarifară 8520  se exclude;
    după poziţia tarifară 8525 se introduce poziţia tarifară 8527 cu următorul cuprins:
 
8527

Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

1 unitate
 
    poziţia tarifară 8525 20 910  se exclude.
    Art. XXV. – Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248–253, art. 996), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (2), punctul 12) va avea următorul cuprins:
    „12) executarea documentelor executorii prin care autoritatea administraţiei publice locale/instituţia publică este obligată să efectueze anumite plăţi;”
    alineatul (4):
    la punctul 6), cuvintele „ , televiziunii publice locale” se exclud;
    punctul 7) se abrogă;
    punctul 9) va avea următorul cuprins:
    „9) executarea documentelor executorii prin care autoritatea administraţiei publice locale/instituţia publică este obligată să efectueze anumite plăţi;”
    alineatul (5):
    punctul 7) se abrogă;
    punctul 9) va avea următorul cuprins:
    „9) executarea documentelor executorii prin care autoritatea administraţiei publice locale/instituţia publică este obligată să efectueze anumite plăţi;”
    alineatul (6):
    la punctul 13), cuvintele „ , televiziunii publice” se exclud;
    punctul 14) se abrogă;
    punctul 16) va avea următorul cuprins:
    „16) executarea documentelor executorii prin care autoritatea administraţiei publice locale/instituţia publică este obligată să efectueze anumite plăţi;”.
    2. Articolul 11 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Transferurile cu destinaţie specială stipulate la alin. (1) din prezentul articol se includ, la momentul înregistrării acestora în cont, în bugetul unităţii administrativ-teritoriale în baza dispoziţiei executorului (ordonatorului) principal de buget, cu rectificarea ulterioară a bugetului respectiv.”
    3. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, au dreptul:
    a) să angajeze împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare;
    b) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an bugetar.
    (2) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ- teritoriale de nivelul întîi, în baza deciziei autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, au dreptul:
    a) să angajeze împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare;
    b) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an bugetar.”
    4. La articolul 14, alineatele (1) şi (6) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, au dreptul:
    a) să contracteze împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli de capital de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare;
    b) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an bugetar.”
    „(6) Prevederile  alin. (1)–(3) şi (5) sînt aplicabile în cazul în care suma totală a plăţilor anuale (rambursarea sumei de principal, achitarea dobînzilor şi altor plăţi aferente) legate de deservirea datoriilor bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la împrumuturile contractate sau garantate şi/sau care urmează a fi contractate sau garantate nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective.”
    5. Articolul 28 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) La solicitarea autorităţilor executive şi în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, Ministerul Finanţelor poate plasa mijloacele soldurilor temporar libere ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial, în depozite la Banca Naţională a Moldovei.”
    6. Articolul 32:
    la alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) asigurarea organizării şi ţinerii contabilităţii în conformitate cu actele normative şi prezentarea în termen a rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale.”
    la alineatul (2), cuvintele „al municipiului Bălţi şi al municipiului Chişinău” se înlocuiesc cu cuvintele „cu excepţia municipiului Chişinău,”.
    Art. XXVI. – Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modifi-cările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Începînd cu anul 2013, plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, se efectuează în modul următor:
    a) primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele  financiare ale angajatorului, iar şomerilor li se plătesc din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
    b) începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.”
    2. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    3. Articolul 17 se abrogă.
    Art. XXVII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din   24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11 se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) deciziile de regularizare întocmite de Serviciul Vamal.”
    2. La articolul 92, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Această prevedere nu se aplică conturilor bancare deschise conform acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi.”
    Art. XXVIII. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 35 alineatul (2):
    la subalineatul al patrulea,  textul „1 ianuarie 2012” se înlocuieşte cu textul „1 ianuarie 2014”;
    subalineatul al şaselea se completează în final cu textul: „Premierea cadrelor didactice şi a corpului profesoral se va efectua începînd cu anul 2014 pentru rezultatele anului şcolar (de studii) 2013–2014.”
    2. La punctul 2 din notele la anexa nr. 11, textul „anul 2012” se înlocuieşte cu textul „anul 2014”.
    Art. XXIX. – Articolul 16 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93,  art. 399), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Politica de contabilitate a Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină se elaborează de sine stătător de către acestea, se coordonează cu  Ministerul Finanţelor şi se aprobă de autoritatea publică centrală de specialitate respectivă.”
    Art. XXX. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 30:
    la alineatul (2), după cuvîntul „Termenul” se introduce cuvîntul „general”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Termenul special de prescripţie pentru contravenţiile prevăzute în capitolul XV al cărţii întîi este de 12 luni.”
    2. Articolul 295:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 15 la 25” se înlocuieşte cu textul „de la 25 la 75”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 15 la 25” se înlocuieşte cu textul „de la 25 la 75”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 10 la 25” se înlocuieşte cu textul „de la 20 la 75”;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Neîndeplinirea cerinţelor privind utilizarea în evidenţa analitică şi sintetică a formularelor stabilite în actele normative în vigoare, precum şi nerespectarea modalităţii de efectuare a  inventarierii
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    3. Articolul 298:
    alineatul (1):
    în dispoziţie, cuvintele „de la bugetele de toate nivelurile” se înlocuiesc cu cuvintele „din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional”;
    sancţiunea se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
    sancţiunea alineatului (2) se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
    alineatul (3):
    în dispoziţie, cuvintele „instituţiilor bugetare” se înlocuiesc cu cuvintele „instituţiilor publice”;
    sancţiunea se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
    alineatul (4):
    în dispoziţie, cuvintele  „de la bugetele de toate nivelurile” se înlocuiesc cu cuvintele „din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional”;
sancţiunea se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, efectuarea de cheltuieli de către instituţiile finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional din bani publici în sume ce depăşesc limitele lor anuale stabilite pentru achiziţionarea unui tip de mărfuri, lucrări şi servicii; divizarea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii din banii publici prin contracte separate; neînregistrarea la Trezoreria de Stat sau la una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a contractelor de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii din mijloacele bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în valoarea contractului stabilită de Guvern; achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii fără încheierea contractelor; transferarea mijloacelor bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru produse, lucrări şi servicii fără înregistrarea prealabilă a contractelor la Trezoreria de Stat sau la una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    alineatul (51):
    în dispoziţie, cuvintele  „de la bugetele de toate nivelurile şi de către întreprinderile de stat/municipale” se înlocuiesc cu cuvintele „din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional, de către întreprinderile de stat/municipale şi de către societăţile comerciale cu cota de participare a statului/unităţii administrativ-teritoriale”, iar după cuvîntul „arendaşi” se introduc cuvintele  „şi/sau chiriaşi”;
    în sancţiune, textul „de 220 de unităţi convenţionale” se înlocuieşte cu textul „de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
    alineatul (6):
    în dispoziţie, cuvintele „finanţate de la buget” se înlocuiesc cu cuvîntul „publice”;
    în sancţiune, textul „de la 30 la 40 de unităţi convenţionale” se înlocuieşte cu textul „de la 190 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Admiterea de către instituţiile finanţate din mijloacele bugetelor şi fondurilor componente ale bugetului public naţional a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat
    se sancţionează cu amendă de la 190 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    Art. XXXI. – La articolul III alineatul (3) din Legea nr. 276-XVI din 18 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 878), cu modificările ulterioare, cifrele „2013” se înlocuiesc cu cifrele „2015”.
    Art. XXXII. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63,   art. 213) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6 se completează cu alineatul (101) cu următorul cuprins:
    „(101) Trecerea funcţionarilor publici într-o treaptă de salarizare superioară conform prevederilor alin. (9) se va efectua în limita mijloacelor prevăzute în acest scop pentru anul bugetar respectiv.”
    2. La articolul 17, cifrele „2013” se înlocuiesc cu cifrele „2014”.
    Art. XXXIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului IV punctele 5 şi 6; articolului X punctul 5, punctul 6 referitor la art. 18 lit. h), punctul 7 referitor la art. 20 lit. z8), punctul 9, punctul 10, punctul 11, punctul 20, punctul 21, punctul 22, punctul 23 referitor la art. 901 alin. (31), punctul 24, punctul 26, punctul 27, punctul 28 referitor la art. 102 alin. (2), punctul 29 referitor la art. 103 alin. (1) pct. 23), punctul 33, punctul 34, punctul 35 referitor la art. 123 alin. (1), punctul 36, punctul 37, punctul 38, punctul 70, punctul 79; articolului XIII punctul 1 referitor la art. 28 lit. j) şi lit. q), punctul 3 referitor la anexa nr. 1 poziţiile tarifare 1516, 3401, 3909, 3920, 3923, 4804 şi poziţia  482390; articolului XIV referitor la art. 4 alin. (18); articolului XV; articolului XVI; articolului XVII referitor la completarea art. 4 alin. (4), (41), (43) şi (5); articolului XX punctul 1 referitor la art. 20 alin. (4); articolului  XXIV; articolului  XXV punctul 1 referitor la abrogarea punctului 7) din art. 8 alin. (4),  a punctului 7) din art. 8 alin. (5) şi a punctului 14)  din art. 8 alin. (6); articolului XXVI, care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2013;  articolului X punctul 12, care se pune în aplicare cu începere de la 13 ianuarie 2012; articolului X punctul 32 referitor la   art. 1181 alin. (11), care se pune în aplicare cu începere de la 1 iulie 2012.
    (2) Guvernul:
    a) în termen de 2 luni, va prezenta propuneri de modificare şi completare a Codului fiscal în partea ce ţine de introducerea taxei pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova ale persoanelor fizice (vinieta);
    b) în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 178. Chişinău, 11 iulie 2012.