LPC198/2012
ID intern unic:  344746
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 198
din  12.07.2012
privind modificarea şi completarea
Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI
din 24 octombrie 2008
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 648
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 115, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Arderea în cîmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice şi cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 400 alineatul (1), după textul „98–107,” se introduce textul „115 alin. (3),”.
    3. La articolul 406 alineatul (1), după cifrele „115” se introduce textul „alin. (1), (2) şi (4)”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 198. Chişinău, 12 iulie 2012.