HGC679/2012
ID intern unic:  344764
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 679
din  10.09.2012
privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 1311 din 12 decembrie 2005
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 734
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea nomenclatoarelor  serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii şi instituţiile subordonate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 172-175, art.1423), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, după textul „Legii muzeelor nr. 1596-XV din 27 decembrie 2002” se introduce textul „ , Legii nr. 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”;
    2) în anexa nr.2:
    poziţiile 1  şi 2 vor avea următorul cuprins:
„1.

Taxa de intrare în muzeele subordonate Ministerului Culturii (pentru o persoană):

 
 
 
 

Intrare generală
 
Intrare cu preţ redus pentru:
elevi

studenţi, pensionari, adulţi cu dizabilităţi

 
Intrare gratuită pentru:

copii preşcolari (pînă la vîrsta de 7 ani)

copii din instituţii rezidenţiale

       copii în vîrstă de pînă la 18 ani cu dizabilităţi, precum şi pentru persoana însoţitoare a acestora

      adulţi cu dizabilităţi, precum şi pentru persoana care îi însoţeşte
     delegaţii oficiale, precum şi pentru delegaţii cu caracter cultural

     angajaţi ai reţelei muzeale naţionale, Ministerului Culturii şi instituţiilor naţionale din domeniul patrimoniului cultural

     elevi şi studenţi care studiază în instituţiile de învăţămînt artistic (arte plastice) şi membrii Uniunii Artiştilor Plastici, în cazul Muzeului Naţional de Arte 

militari în termen ai Armatei Naţionale
membri ai ICOM şi ICOMOS
 
Intrare generală gratuită:

pentru toate persoanele, în ultimele zile de sîmbătă şi duminică ale lunii

 
 
10
 
 
2
5
 
2.

Ghidaj (pentru un grup) în muzeele subordonate Ministerului Culturii:

 
 
Ghidaj în limba română:

pentru copii din instituţii rezidenţiale şi militari în termen ai Armatei Naţionale 

pentru elevi, studenţi
pentru adulţi

Ghidaj în alte limbi (efectuat de angajaţii muzeului):

pentru elevi, studenţi
pentru adulţi
 
 
 
gratis
30
50
 
80
100”;
 
 
    la poziţia 5, subpoziţia „pentru a fi expuse temporar, cu excepţia instituţiilor din sistemul Ministerului Culturii” se exclude;
    3) hotărîrea se completează cu anexa nr.21 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.21
la Hotărîrea Guvernului nr.1311
din 12 decembrie 2005

Nomenclatorul serviciilor cu plată prestate de

Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”

Nr. d/o
                   Denumirea serviciului
   Tariful, lei
1.

Taxa de intrare pe teritoriul Rezervaţiei (pentru o persoană):

 
 
Intrare generală
 
Intrare cu preţ redus pentru:

        elevi,

        studenţi, pensionari, adulţi cu dizabilităţi

 
 Intrarea gratuită pentru:

        copii preşcolari (pînă la vîrsta de 7 ani)

        copii din instituţii rezedenţiale

        copii în vîrstă de pînă la 18 ani cu dizabilităţi, precum şi pentru persoana însoţitoare a acestora

        adulţi cu dizabilităţi, precum şi pentru persoana care îi însoţeşte

        delegaţii oficiale, precum şi pentru delegaţii cu caracter cultural

angajaţi ai reţelei muzeale naţionale, Ministerului Culturii şi instituţiilor naţionale din domeniul patrimoniului cultural

elevi şi studenţi care studiază în instituţiile de învăţămînt artistic (arte plastice) şi membrii Uniunii Artiştilor Plastici 

militari în termen ai Armatei Naţionale
membri ai ICOM şi ICOMOS
 
Intrare generală gratuită:

     pentru toate persoanele, în ultimele zile de sîmbătă şi duminică ale lunii

 
10
 
 

5
2.
Ghidaj (un grup):
 
 
ghidaj în limba română:
 

        pentru copii din instituţii rezidenţiale şi militari în termen ai Armatei Naţionale

        pentru studenţi, elevi
        pentru adulţi
gratis
 
80
100
Ghidaj în alte limbi:
 
        pentru elevi, studenţi
        pentru adulţi
100
150
3.

Fotografierea pe teritoriul Rezervaţiei:

 
         în scopuri necomerciale

         pentru reproducerea fotografiilor în scopuri comerciale: calendare, cărţi poştale, spoturi publicitare etc.

gratis
preţ contractual
4.

Fotografierea în sălile muzeului:

 
         cu aparat obişnuit
         cu bliţ

         pentru reproducerea fotografiilor în calendare, cărţi poştale etc.

10
15
preţ contractual

Realizarea de către Rezervaţie a clişeelor de pe piesele de patrimoniu (pentru o bucată):

 
          alb-negru
          color
15
30

Realizarea de fotografii în baza clişeelor Rezervaţiei (pentru o bucată):

 
          alb-negru (9x13, 18x24)
          color (9x13, 18x24)
35
45
5.

Filmări video pe teritoriul Rezervaţiei (pentru o zi):

 
          în scopuri necomerciale

          pentru reproducerea acestora în scopuri comerciale: spoturi publicitare, filme artistice şi documentare etc.

gratis
preţ contractual
6.

Filmări video în sălile de expoziţii ale Rezervaţiei (pentru un exponat):

 
         obişnuit
         cu iluminare suplimentară
40
80
7.

Împrumutul unei piese de muzeu (pentru o piesă/zi):

 

          pentru filmări, copii etc.

          pentru expoziţii organizate de instituţii nesubordonate Ministerului Culturii

200
70
8.

Comercializarea replicilor de pe piesele de patrimoniu, cărţile poştale, cataloagele, culegerile de materiale ştiinţifice (pentru o unitate)

preţ contractual
9.
Xerocopierea unor documente muzeistice (pentru o filă)
10
10.

Selectarea materialelor ilustrative: desene, reproduceri, gravuri etc. (pentru o filă)

10
11.

Recenzarea documentaţiei expoziţionale (pentru o coală de autor)

15
12.

Expertize (pentru un obiect):

 
 
 vizuale:
 
      în sălile expoziţionale ale Rezervaţiei
      în raza Rezervaţiei

      în afara Rezervaţiei (cu suportarea cheltuielilor de transport şi diurnă de către beneficiar)

40
50
150

 consemnate prin acte detaliate de expertiză (suplimentar 30% din costul expertizei vizuale):

 
      în sălile expoziţionale
      în raza Rezervaţiei

      în afara Rezervaţiei (cu suportarea cheltuielilor de transport şi diurnă de către beneficiar)

52
65
195
13.

Filmări în sălile expoziţionale (pentru o zi):

 
      pentru un film documentar
      pentru un film de popularizare
      pentru un film artistic

      pentru un spot publicitar ce nu ţine de activitatea Rezervaţiei

300
gratis
preţ contractual
preţ contractual

Notă: în cazul în care se filmează şi piese aparte din colecţiile de patrimoniu ale Rezervaţiei, se va achita suplimentar pentru fiecare piesă taxa prevăzută la poziţia 3.

 
14.

Servicii prestate de biblioteca Rezervaţiei:

 

      eliberarea literaturii la domiciliu (pentru un exemplar/1zi)

      eliberarea literaturii pentru xeroxare (pentru un exemplar)

      selectarea şi punerea la dispoziţie a literaturii din depozit (pentru un exemplar)

5
2
10
15.

Parcarea transportului pe teritoriul Rezervaţiei:

 
     autoturisme
     microbuze
     autobuze
10
30
50”;
 
    4) anexa nr.6:
    la capitolul I punctul 1, după cuvîntul „muzeele” se introduc cuvintele „ , Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”;
    capitolul II:
    la punctul 2.5.1, cuvintele „Complexul muzeal „Orheiul Vechi” se substituie cu cuvintele „Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”;
    la punctul 2.5.2, după textul „Legea muzeelor nr. 1596-XV din 27 decembrie 2002”, se introduce textul „ , Legea nr. 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi”.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul culturii                                                            Boris Focşa
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 679. Chişinău, 10 septembrie 2012.