LPC193/2012
ID intern unic:  345060
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 193
din  05.10.2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26 din 4 martie 2010
privind Zona Economică Liberă „Bălţi”
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 701
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 1 alineatul (2) din Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39–40, art. 105), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la litera a), cifra „1,50” se înlocuieşte cu cifra „2,02”;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) un teren de 12,00 hа, amplasat pe str. V. Crăsescu nr. 1, oraşul Străşeni.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr. 193. Chişinău, 5 octombrie 2012.