HGM766/2012
ID intern unic:  345080
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
REGULAMENT Nr. 766
din  15.10.2012
cu privire la alocarea mijloacelor financiare
pentru diminuarea consecinţelor secetei din anul 2012
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 828
    MODIDFICAT
    HG820 din 06.11.12, MO234-236/09.11.12 art.878

    În scopul diminuării consecinţelor secetei din anul curent şi susţinerii producătorilor la semănatul grîului de toamnă pentru roada anului 2013, precum şi în scopul păstrării şeptelului de animale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerul Finanţelor va aloca Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, din mijloacele financiare acumulate pe contul special destinate pentru acoperirea pagubelor provocate de seceta din anul 2012, în măsura acumulărilor la acest cont, mijloace în sumă de 50,0 mil.lei, precum urmează:
    12,0  mil.lei – pentru procurarea cerealelor furajere, în scopul asigurării parţiale a nutriţiei vacilor din zonele afectate de secetă;
    38,0 mil.lei – pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la semănatul grîului de toamnă pentru roada anului 2013.
    2. Se aprobă Regulamentul privind modul de alocare a mijloacelor financiare pentru diminuarea consecinţelor secetei din anul 2012 (se anexează).
    3. Responsabil de implementarea prezentei Hotărîri este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, care va informa Guvernul, trimestrial, despre executarea prezentei Hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                      Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 766. Chişinău, 15 octombrie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 766
din 15 octombrie 2012

REGULAMENT
privind modul de alocare a mijloacelor financiare
pentru diminuarea consecinţelor secetei din anul 2012
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de alocare a mijloacelor financiare pentru diminuarea consecinţelor secetei din anul 2012 (în continuare – Regulament) stabileşte modul de alocare a mijloacelor financiare, destinate compensării parţiale a cheltuielilor suportate la semănatul grîului de toamnă pentru roada anului 2013, precum şi procurării cerealelor furajere în scopul asigurării parţiale cu nutreţuri a vacilor, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea ajutorului, modalitatea distribuirii şi cuantumul acestuia.
    [Pct.1 modificat prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    a) solicitant – persoană fizică sau juridică care a semănat suprafaţa de teren deţinută cu grîu de toamnă pentru roada anului 2013, şi/sau deţinător de vaci înregistrate din raioanele de Sud şi Centru care au depus o cerere în acest sens;
    [Pct.2 lit.a) modificată prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    b) compensaţie – ajutor bănesc nerambursabil şi neimpozabil acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la semănatul grîului de toamnă pentru roada anului 2013, precum şi pentru procurarea cerealelor furajere.
    [Pct.2 lit.b) modificată prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    3. Pot solicita compensaţie pentru procurarea cerealelor furajere persoanele care sînt deţinători de vaci, clinic sănătoase, înregistrate în registrul animalelor:
    [Pct.3 modificat prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    a) din raioanele de Sud (Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia şi Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia);
    b) din fermele zootehnice situate în raioanele de Centru (Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti şi Ungheni, precum şi mun. Chişinău), amplasate în extravilanul localităţilor.
    [Pct.3 lit.b) modificată prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    [Pct.3 lit.c) exclusă prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    4. În scopul obţinerii compensaţiei pentru semănatul grîului de toamnă, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să fie deţinător legal al terenurilor agricole, atribuite conform art. 12 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991;
    b) să însămînţeze terenurile agricole cu grîu de toamnă pentru roada anului 2013 pînă la 30 octombrie;
    c) suprafaţa minimă eligibilă pentru acordarea compensaţiei să constituie 1 ha.
    5. Mărimea compensaţiei pentru un hectar de teren agricol însămînţat cu grîu de toamnă va fi calculată prin raportarea sumei totale alocate la suprafaţa totală însămînţată.
    [Pct.5 alineat în redacţia HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    În cazul în care solicitanţii au beneficiat de ajutor sub formă de seminţe de grîu, acordat în toamna anului 2012, mărimea compensaţiei va fi determinată de diferenţa dintre compensaţia calculată pentru suprafaţa însămînţată cu grîu de toamnă şi valoarea grîului semincer acordat, reieşind din preţul de piaţă al acestuia ( 6 lei/kg).
   [Pct.5 în redacţia HG820 din 06.11.12, MO234-236/09.11.12 art.878]
Capitolul II. Modul de acordare a compensaţiei
    6. În scopul acordării compensaţiei, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, primăriile municipiilor Chişinău şi Bălţi, Guvernatorul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia vor crea, în termen de 5 zile din data intrării în vigoare a prezentului Regulament, comisii speciale, în a căror componenţă vor fi incluşi primarul localităţii – preşedinte al comisiei, secretarul consiliului – secretar al comisiei, inginerul cadastral, un reprezentant din partea producătorilor agricoli şi medicul veterinar de liberă practică, în cazul compensaţiei pentru procurarea cerealelor furajere.
    [Pct.6 modificat prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    7. Solicitantul de compensaţie va depune o cerere de modelul stabilit în anexele nr.1 sau nr.2 la prezentul Regulament.
    [Pct.7 modificat prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    8. Comisia specială a primăriei, în termen de pînă la 10 noiembrie 2012:
    - va examina cererile de alocare a compensaţiei pentru semănatul grîului de toamnă şi va completa actul de constatare a suprafeţei semănate de facto, la faţa locului, conform anexei nr. 1;
    - va examina cererile conform anexei nr.2 şi va completa actul de constatare a efectivului de vaci mulgătoare existente şi pasibile acordării compensaţiei;
    - va completa, în baza cererilor examinate, listele beneficiarilor de compensaţii, conform anexei nr. 3 şi anexei nr. 4;
    - în cazul neacceptării cererii, va informa în scris solicitantul, cu indicarea motivului refuzului.
    [Pct.8 modificat prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    9. Listele specificate în pct.8 al prezentului Regulament se întocmesc în 2 exemplare originale, fiecare filă se semnează de toţi membrii comisiei speciale locale. Un exemplar, inclusiv  în format electronic (excel) se depune la serviciile/secţiile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură. Al doilea exemplar  se păstrează la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi. Termenul de păstrare a listelor este de 3 ani.
    10. Secţiile/serviciile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în termen de 5 zile din momentul recepţionării listelor solicitanţilor de la comisiile speciale ale primăriilor, vor asigura transmiterea acestora comisiei constituită prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    11. Comisia, constituită prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare este formată din 7 membri: reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ai Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură şi ai asociaţiilor profesionale din domeniu.
    12. Comisia, în termen de 10 zile de la recepţionarea listelor solicitanţilor:
    - verifică, calculează şi autorizează spre plată compensaţiile pentru suprafaţa terenurilor agricole semănate cu grîu de toamnă pentru roada anului 2013;
   - calculează şi aprobă pentru fiecare solicitant mărimea compensaţiei pentru procurarea cerealelor furajere, reieşind din raportarea alocaţiilor prevăzute conform punctului 1 al hotărîrii la numărul total de vaci mulgătoare incluse în liste.
    [Pct.12 modificat prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
   
[Pct.12 modificat prin HG820 din 06.11.12, MO234-236/09.11.12 art.878]
    13. Rezultatele examinării vor fi consemnate într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii Comisiei.
    14. Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, în baza procesului-verbal al comisiei de examinare, va asigura perfectarea documentelor privind transferul compensaţiilor, de regulă, la contul bancar al beneficiarului, iar în cazul în care acesta nu deţine cont bancar, compensaţia va fi repartizată beneficiarului prin intermediul oficiilor poştale, de la domiciliul beneficiarului. Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, în baza unui acord de colaborare încheiat cu Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, va asigura repartizarea compensaţiilor conform listelor aprobate în baza procesului-verbal al comisiei de examinare, transmis Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, cu publicarea lor inclusiv pe pagina web a Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură.
    [Pct.14 în redacţia HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    15. Cheltuielile aferente repartizării de către Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” a compensaţiilor către beneficiari vor fi efectuate din contul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fără achitarea acestora din contul mijloacelor destinate diminuării consecinţelor secetei din anul 2012.
    [Pct.15 în redacţia HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    16. După distribuirea compensaţiilor, Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, în termen de 10 zile, va prezenta Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură un raport generalizat privind distribuirea compensaţiilor către beneficiari, cu anexarea listelor de plată semnate de beneficiari, inclusiv originalele pentru confirmare. Listele de plată a compensaţiei se păstrează la Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” pe parcursul a 3 ani.
    [Pct.16 în redacţia HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]
    17. Responsabili de corectitudinea şi temeinicia înscrierii în liste a solicitanţilor de compensaţii sînt comisiile speciale locale, iar de distribuirea către beneficiarii acceptaţi, în baza proceselor-verbale ale comisiilor centrale, vor fi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură şi, după caz, Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei
    [Pct.17 în redacţia HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]

    [Capitolul III exclus prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG978 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1053]