OIFPSC1070/2012
ID intern unic:  345102
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1070
din  08.10.2012
cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare
a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale,
aprobată prin Ordinul IFPS nr.446 din 21 iunie 2012
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 1230
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 şi luînd în consideraţie modificările şi completările introduse în art.1181 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.178 din 11.07.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.190-192 din 14.09.2012),
ORDON:
    1.  A modifica Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr.446 din 21.06.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-134/802 din 29.06.2012), după cum urmează:
    1) Prima propoziţie din punctul 5 se substituie cu următorul text: „Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registru în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, iar pentru subiecţii impunerii cu TVA care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.
    Termenul de 5, 10 zile pentru înregistrarea facturii fiscale în Registru se va determina, începînd cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală. Termenul expiră la ora 24 a ultimei zile a termenului.”
    2) Punctul 6 se expune în următoarea redacţie:
    „Sînt obligatorii pentru înregistrare în Registru:
    a) facturile fiscale eliberate în scopul ajustării valorii impozabile a livrării impozabile în cazurile prevăzute de art.98 al Codului fiscal, în care valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru, inclusiv cu semnul „minus”;
    b) facturile fiscale eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în cazul în care valoarea fără TVA din factura fiscală în cauză depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru;
    c) facturile fiscale eliberate în care sînt reflectate şi livrări scutite de TVA, concomitent cu livrările impozabile şi/sau refacturarea cheltuielilor compensate, dacă valoarea totală a livrării fără TVA pe factura dată, cu excepţia valorii livrării scutite de TVA, va  depăşi mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru.”
    2. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscale Principal de Stat şi ÎS „Fiscservinform”.
    3. Direcţia metodologia administrării fiscale va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Nicolae VICOL

    Nr. 1070. Chişinău, 8 octombrie 2012.