OMFC118/2012
ID intern unic:  345199
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 118
din  23.10.2012
cu privire la aprobarea completărilor în
Normele metodologice privind executarea de casă
a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor
Publicat : 31.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 228     art Nr : 1278     Data intrarii in vigoare : 31.10.2012
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a  mijloacelor bugetului  public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele completări:
    1. În Capitolul II „Încasarea şi evidenţa veniturilor bugetului public naţional” punctul 2.4.6. „Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat” să se completeze cu un subpunct cu următorul conţinut: „2.4.6.6. Pentru restituirea în numerar, din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a plăţilor achitate în plus sau incorect de către  persoanele fizice, se prezintă spre executare, în format electronic şi pe suport de hîrtie, trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale, Certificatele de confirmare privind restituirea mijloacelor în numerar din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale (în continuare – Certificat) (anexa nr.II-9a)  în 2 exemplare, însotite de Borderoul de retragere a numerarului din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale persoanelor fizice, aferente plăţilor achitate în plus sau incorect  (în continuare – Borderou) (anexa nr.II-9b)  în 4 exemplare, confirmate prin semnăturile persoanelor împuternicite cu dreptul primei şi a doua semnături, cu aplicarea ştampilei rotunde umede pe suport de hîrtie şi semnăturile digitale pe suport electronic.
    Responsabilitatea de corectitudinea întocmirii documentelor de restituire în numerar a plăţilor achitate în plus sau incorect de către  persoanele fizice revine organelor fiscale.
    Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor remit inspectoratelor fiscale 1 exemplar al Borderoului cu menţiunea despre primirea documentelor spre executare. Exemplarul 2 rămîne la trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor. Exemplarele 3 şi 4 sînt destinate băncii deservente.
    Pe măsura primirii de la inspectoratele fiscale a Borderoului, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor asigură prezentarea acestuia băncii deservente, în format electronic şi pe suport de hîrtie.
    După executarea restituirii mijloacelor în numerar, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor remit inspectoratelor fiscale exemplarul 2 al Certificatului, cu aplicarea menţiunii despre executare. Certificatele sînt însoţite de Registrul documentelor executate aferente restituirii în numerar a plăţilor achitate în plus sau incorect de către  persoanele fizice (anexa nr.II-9c).
    Primul exemplar al Certificatului rămîne la trezorerie.
    În cazul neexecutării restituirii mijloacelor în numerar, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor remit inspectoratelor fiscale Certificatele însoţite de Registrul documentelor neexecutate aferente restituirii în numerar a plăţilor achitate în plus sau incorect de către  persoanele fizice (anexa nr.II-9d).
    Modul de conlucrare dintre trezoreriile teritoriale şi banca deserventă este reglementat de acordul / contractul privind prestarea serviciilor bancare.”
    2.  Se introduc patru anexe noi, cu denumirile următoare:
    - Certificat de confirmare privind restituirea mijloacelor în numerar din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale (anexa nr.II-9a).
    - Borderoul de retragere a numerarului din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale persoanelor fizice, aferente plăţilor achitate în plus sau incorect (anexa nr. II-9b).
    -  Registrul documentelor executate aferente restituirii în numerar a plăţilor achitate în plus sau incorect de către  persoanele fizice (anexa nr.II-9c).
    - Registrul documentelor neexecutate aferente restituirii în numerar a plăţilor achitate în plus sau incorect de către persoanele fizice (anexa nr.II-9d).
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                      Veaceslav  NERGRUŢA

    Nr. 118. Chişinău, 23 octombrie 2012.

   
anexa nr.II-9a

    anexa nr.II-9b

    anexa nr.II-9c

    anexa nr.II-9d