LPC222/2012
ID intern unic:  345286
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 222
din  19.10.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 750
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20 litera y), după textul „materiei prime secundare” se introduce textul „ , inclusiv a deşeurilor şi a reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora”;
    2. Articolul 103 se completează cu alineatul (94) cu următorul cuprins:
     „(94) T.V.A nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi ca rezultat al activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.”
    Art. II. – Articolul 20 alineatul (4) din Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16–17, art. 101), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „(4) Colectarea şi achiziţionarea de la persoane fizice, pe teritoriul Republicii Moldova, de către subiecţii activităţii de întreprinzător licenţiaţi a deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, a bateriilor de acumulatoare uzate se efectuează în modul stabilit de legislaţie.”
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 222. Chişinău, 19 octombrie 2012.