HGC851/2012
ID intern unic:  345530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 851
din  13.11.2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului naţional pentru monumentele
de for public
Publicat : 23.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 242-244     art Nr : 926
    În temeiul art. 10 alin. (2) al Legii monumentelor de for public nr.192 din 30 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.197-202, art.569), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional pentru monumentele de for public (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.681 din 10 iunie 2003 „Despre modul de edificare a monumentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2003, nr.121, art.725);
    Hotărîrea Guvernului nr.676 din 18 iunie 2007 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.681 din 10 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr.90-93, art.712).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                     Boris Focşa

    Nr. 851. Chişinău, 13 noiembrie 2012.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.851
din 13 noiembrie 2012

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI
NAŢIONAL PENTRU MONUMENTELE DE FOR PUBLIC

I. Dispoziţii generale
    1. Consiliul naţional pentru monumentele de for public (în continuare – Consiliu) este un organism ştiinţific de specialitate în domeniul monumentelor de for public, care funcţionează pe lîngă Ministerul Culturii.
    2. În activitatea sa Consiliul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legi, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.
    3. În adoptarea deciziilor care sînt de competenţa Consiliului, independenţa opiniilor membrilor acestuia este garantată.
II. Organizarea Consiliului
    4. Consiliul este format din 14 membri: artişti plastici, arhitecţi, specialişti din domeniul artelor vizuale, cercetători şi/sau critici de artă, recunoscuţi pentru competenţa profesională, precum şi experţi funcţionari publici din cadrul direcţiei de specialitate a Ministerului Culturii, numiţi prin ordinul ministrului culturii pentru un mandat de 3 ani. Numărul membrilor Consiliului experţi din cadrul direcţiei de specialitate a Ministerului Culturii nu poate depăşi patru persoane. Mandatul poate fi reînnoit în mod consecutiv.
    5. Componenţa nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul ministrului culturii, la propunerea direcţiei de specialitate a Ministerului Culturii.
    6. Consiliul este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte. Preşedintele Consiliului este numit prin ordinul ministrului culturii şi reprezintă Consiliul pe plan naţional şi internaţional. Funcţia de preşedinte al Consiliului este ocupată de persoane care nu sînt funcţionari publici în cadrul Ministerului Culturii. Vicepreşedintele Consiliului este numit prin ordinul ministrului culturii, dintre membrii Consiliului reprezentanţi ai direcţiei de specialitate a Ministerului Culturii.
    7. Secretariatul Consiliului este asigurat de către un funcţionar public din cadrul direcţiei de specialitate a Ministerului Culturii, numit prin ordinul ministrului culturii.
III. Atribuţiile Consiliului
    8. Consiliul are următoarele atribuţii:
    a) examinează concepţia şi ţinuta artistică a proiectelor monumentelor de for public şi proiectul amplasării acestora şi, după caz, avizează proiectele conform fazelor de execuţie:
    faza 1 – aviz proiect-concepţie/schiţă de idee (în baza deciziei de edificare a monumentului emise de autoritatea publică locală competentă teritorial);
    faza 2 – aviz intermediar de elaborare a proiectului monumentului (la dimensiunea 100 (una sută) cm);
    faza 3 – aviz intermediar de elaborare a proiectului monumentului (în mărime naturală, înainte de transpunerea lucrării în material definitiv);
    faza 4 – aviz final (după transpunerea lucrării în material definitiv (ulterior procesului de patinare);
    b) examinează şi avizează în cadrul fazei 2 de execuţie schiţele de proiect de amplasare a monumentelor de for public, de delimitare a zonei de protecţie a monumentelor de for public, precum şi de amenajare a terenului aferent;
    c) avizează clasarea, declasarea şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor de for public;
    d) avizează proiectele privind intervenţiile asupra monumentelor de for public existente, precum şi în zona lor de protecţie;
    e) avizează reamplasarea în spaţii publice a sculpturilor monumentale rezultate în urma organizării de tabere de creaţie plastică;
    f) propune Ministerului Culturii aprobarea metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor specifice pentru domeniul realizării şi protejării monumentelor de for public ale căror proiecte sînt elaborate de către direcţia de specialitate a Ministerului Culturii.
    9. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul poate solicita autorităţilor administraţiei publice locale informaţii privind monumentele instalate contrar prevederilor legislaţiei, fără avizul Consiliului, cu prezentarea documentaţiei asupra acestora.
    10. Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit.
IV. Funcţionarea Consiliului
    11. Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:
    a) prezidează şedinţele Consiliului;
    b) verifică, la deschiderea şedinţelor, valabilitatea acestora, astfel încît să se poată lua decizii prin întrunirea cvorumului corespunzător;
    c) dispune aducerea la cunoştinţa publicului interesat a deciziilor Consiliului.
    12. Secretarul Consiliului are următoarele atribuţii:
    a) primeşte, înregistrează şi păstrează/arhivează documentaţiile depuse de solicitanţi, conform fazelor de execuţie;
    b) verifică conţinutul documentaţiei prevăzute pentru obţinerea avizului Consiliului şi solicită eventuale completări ale acesteia;
    c) asigură prezentarea proiectelor şi materialelor documentare necesare, conform fazelor de execuţie,  în faţa Consiliului;
    d) întocmeşte procesele-verbale ale fiecărei şedinţe în termene ce nu vor depăşi două săptămîni de la data şedinţei respective de avizare;
    e) convoacă, în baza înţelegerii prealabile cu preşedintele sau, în lipsa acestuia, cu vicepreşedintele, membrii Consiliului;
    f) asigură buna funcţionare a Consiliului.
    13. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii:
    a) încălcarea prevederilor legale în domeniu;
    b) absenţe nejustificate la 3 şedinţe consecutive sau 6 absenţe pe an;
    c) demisie;
    d) alte situaţii prevăzute de lege.
    14. Constatarea situaţiilor prevăzute la pct. 13 este de competenţa secretarului Consiliului, care le aduce la cunoştinţa ministrului culturii.
    15. Revocarea membrilor în situaţiile prevăzute la pct. 13 se face prin ordin al ministrului culturii.
    16. În cazul în care unul dintre membrii Consiliului pierde această calitate, în locul acestuia va fi numit un nou membru prin ordin al ministrului culturii.
    Numirea unui nou membru al Consiliului se realizează la propunerea direcţiei de specialitate a Ministerului Culturii.
    17. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe de lucru ordinare. Consiliul se întruneşte în şedinţe de cel mult o dată în două săptămîni.
    18. Şedinţa de lucru este legal constituită în prezenţa a cel puţin 8 (opt) membri din numărul total al membrilor Consiliului.
    19. Membrii Consiliului sînt convocaţi individual, prin grija secretariatului.
    20. Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor de lucru sînt anunţate de către secretariat cu cel puţin 2 zile calendaristice înainte de desfăşurarea acestora.
    21. Fiecare membru al Consiliului are dreptul la un singur vot.
    22. În cazul nerealizării cvorumului, şedinţele pot fi reprogramate pentru aceeaşi săptămînă sau pentru săptămîna următoare.
    23. Şedinţele Consiliului sînt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
    24. Secretarul Consiliului constată şi menţionează în procesul-verbal îndeplinirea cvorumului. În lipsa cvorumului, şedinţa se suspendă ca nefiind statutară, iar subiectele aflate pe ordinea de zi se reprogramează pentru o altă şedinţă.
    25. Deciziile se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi.
    26. Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului şi deciziile adoptate se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, care se ştampilează, în original, pe fiecare filă, de către direcţia de specialitate a Ministerului Culturii. Procesele-verbale ale şedinţelor se aprobă de viceministrul culturii responsabil de domeniul artelor plastice, împuternicit în acest sens prin ordinul ministrului culturii. Procesul-verbal este confidenţial şi poate fi pus numai la dispoziţia membrilor Consiliului, conducerii Ministerului Culturii şi funcţionarilor direcţiei de specialitate a acestuia, precum şi organelor şi instituţiilor abilitate prin lege.
    27. Deciziile Consiliului se consemnează, pentru fiecare subiect în parte, în fişe de avizare. Fişa de avizare este parte componentă a procesului-verbal al şedinţei, este semnată de către preşedintele de şedinţă şi de secretar.
    Avizul este valabil pe durata a trei ani de la data emiterii lui de către Ministerul Culturii.
V. Retribuirea activităţii Consiliului
    28. Retribuirea membrilor Consiliului se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în limitele mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru autoritatea publică centrală de specialitate.
VI. Dispoziţii finale
    29. La lucrările Consiliului participă, pentru a-şi susţine proiectele supuse avizării, autorii/elaboratorii documentaţiilor, cu delegarea acestora de către beneficiar. În caz de necesitate, la lucrările Consiliului pot fi invitaţi reprezentanţi ai autorităţii publice locale beneficiare.
    30. Persoanele prevăzute la pct. 31 nu participă la deliberări şi la procesul de votare, după susţinerea punctelor proprii de vedere aceştia urmînd a părăsi şedinţa.
    31. Alte categorii de invitaţi, cu acceptul preşedintelui de şedinţă şi a secretarului, pot participa la lucrările Consiliului fără drept de vot şi fără dreptul de a asista la procesul de votare.
    32. Documentele şedinţelor Consiliului sînt, în ordinea de arhivare, următoarele:
    a) ordinea de zi şi lista de prezenţă;
    b) procesul-verbal al şedinţei;
    c) un exemplar al schiţei/documentaţiei de proiect şi/sau al oricărui alt document examinat, însoţit de un exemplar al fişei de avizare corespunzătoare.