LPC233/2012
ID intern unic:  345531
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 233
din  25.10.2012
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1
la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi
al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile
de învăţămînt superior, ciclul I
Publicat : 23.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 242-244     art Nr : 775
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Anexa nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101–103, art.  476), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la compartimentul „3. ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI DREPT”:
    poziţia „34 Ştiinţe ale comunicării” se completează cu cuvintele „şi informării”.
    subpoziţia „344 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„344 Științe ale informării

344.1 Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică
 180

344.2 Tehnologia comunicării în domeniul infodocumentar

 180

344.3 Servicii informaționale și socioculturale

180”
    la poziţia „36 Ştiinţe economice”, subpoziţia „363 Business şi administrare” se completează cu o specialitate nouă cu următorul cuprins: 

 „363.5 Managementul resurselor umane

180”

    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative  în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 233. Chişinău, 25 octombrie 2012.