HGC883/2012
ID intern unic:  345664
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 883
din  26.11.2012
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe
în scopuri fiscale
Publicat : 30.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 245-247     art Nr : 954
    În temeiul art. 26 alin. (10) şi art.27 alin. (4) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 39-42, art. 305), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 3:
    se completează după alineatul doi cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Mijloacele fixe primite ca aport în capitalul social şi folosite în activitatea de întreprinzător reprezintă obiect al calculării uzurii.”;
    la alineatul trei propoziţia a doua, cuvîntul „întreţinere” se exclude.
    2. Punctul 5 exemplul 1:
    în prima propoziţie, cifra „5000” se substituie cu cifra „10 000”;
    tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr. 1
(în lei)
Perioada de
gestiune
Baza valorică
a mijloacelor
 fixe la
începutul
perioadei de
gestiune
Suma
intrărilor
Baza valorică
a mijloacelor
fixe la finele
perioadei de
gestiune
Uzura
calculată
Baza valorică
a mijloacelor
fixe la începutul
următoarei
perioade de
gestiune
1 2 3 4 (2+3) 5 (4x30%) 6 (4-5)
Primul an
10 000 - 10 000 10 000x30%=3000 7000
Al doilea an
7000 - 7000 7000x30%=2100 4900
Al treilea an
4900 - 4900 4900 0”
    3. La punctul 6 alineatul unu, după cuvintele din paranteze „în cazul înstrăinării” se completează cu sintagma „sau ieşirii”.
    4. Punctul 8:
    la alineatul patru, cuvîntul „întreţinere,” se exclude;
    la alineatul doi din exemplul 2, cifrele 5000 şi 135000 se substituie, respectiv, cu cifrele 10 000 şi 130 000.
    5. Punctul 10:
    la alineatul patru, după cuvintele „proprietăţii înlocuite” se completează cu textul „ , majorată cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea proprietăţii, care nu este acoperită din venitul obţinut în cazul pierderii forţate”;
    la alineatul şase, cuvîntul „întreţinere,” se exclude.
    6. La punctul 14, în exemplul 4, ultimul alineat, cifra „127000” se substituie cu cifra „127 500”.
    7. Punctul 21, în exemplul 7:
    la alineatul întîi prima propoziţie, cifra „5000” se substituie cu cifra „15 000”;
    tabelul nr. 7 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr. 7
(în lei)
Perioadele de
gestiune
Baza
valorică a
mijloacelor fixe
la începutul
perioadei de
gestiune
Ajustările
perioadei
de
gestiune
Baza valorică a
mijloacelor
fixe la finele perioadei
de gestiune
 
Uzura calculată
în perioada de
gestiune
Baza valorică
a mijloacelor
fixe la începutul
următoarei
perioade de
gestiune
1
2
3
4 (2+3)
5 (4x30%)
6 (4-5)
Primul an
15 000/3 - 15 000/3 15 000 x 30% = 4500 10 500/3
Al doilea an
10 500/3 - 10 500/3 10 500 x 30% = 3150  7350/3
Al treilea an
 7350/3 -  7350/3  7350 x 30% = 2205  5145/3
Al patrulea an
 5145/3 -  5145/3 5145    0/3”
 
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Admitem că limita stabilită la art. 27 alin. (5) din Codul fiscal constituie 6000 lei. Conform exemplului, baza valorică a proprietăţii la începutul perioadei de gestiune (anul patru) constituie 5145 lei. Deci, în perioada de gestiune (anul patru) se permite deducerea sumei de 5145 lei.”.
    8. Denumirea capitolului XI în final se completează cu textul „şi modul de determinare a bazei valorice a mijloacelor fixe”.
    9. La punctul 22 tabelul nr. 101, cifra „14000” se substituie cu cifra „140 000”.
    10. Punctul 24 în final se completează cu următoarele alineate:
    „Baza valorică a autoturismului, inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art. 26 alin. (9) lit. b) din Codul fiscal, reprezintă valoarea acestuia micşorată cu suma uzurii calculate.
    Baza valorică a proprietăţii pe care se calculează uzura, constatată conform prevederilor art. 26 alin. (3) din Codul fiscal se determină prin calcul, pornind de la valoarea de intrare a proprietăţii care a fost inclusă în categoria respectivă şi micşorată cu suma uzurii calculate în scopuri fiscale ale acestora.”.
    11. În anexa nr. 1 poziţia 4 şi anexa nr.2 poziţia 3 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, cifra „10%” se substituie cu cifra „12,5%”.

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                           Veaceslav Negruţa
 
    Nr. 883. Chişinău, 26 noiembrie 2012.