LPC236/2012
ID intern unic:  345917
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 236
din  26.10.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 849
    Prezenta lege asigură transpunerea parţială a Directivei Consiliului 2004/81/CE din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente.
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 alineatul (3) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) străinii care sînt sau care au fost victime ale traficului de fiinţe umane – pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie şi pentru eliberarea permisului respectiv.”
    Art. II. – Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164–167, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Clauza de adoptare va fi precedată de următorul preambul:
    „Prezenta lege asigură transpunerea parţială a următoarelor acte:
    Convenţia CoE din 3 mai 2005 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane;
    Convenţia Naţiunilor Unite din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalităţii transnaţionale organizate;
    Decizia-cadru a Consiliului 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane;
    Decizia-cadru a Consiliului 2001/220/JAI din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale;
    Directiva Consiliului 2004/81/CE din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente.”
    2. În cuprinsul legii, textele „cetăţean străin sau apatrid”, „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” şi „un răgaz de reflecţie” se înlocuiesc, respectiv, cu textele „străin”, „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi „o perioadă de reflecţie”.
    3. Articolul 2 se completează cu punctul 14) cu următorul cuprins:
    „14) perioadă de reflecţie – interval de timp de 30 de zile, acordat victimei traficului de fiinţe umane pentru ca aceasta să poată să se recupereze, să evite influenţa traficanţilor şi/sau să ia o decizie în cunoştinţă de cauză în privinţa faptului dacă va coopera sau nu cu organele de drept.”
    4. La articolul 8, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Activitatea Comitetului naţional este asigurată de Secretariatul permanent.”
    5. La articolul 10 alineatul (1):
    punctul 6) se abrogă;
    punctul 8) va avea următorul cuprins:
    „8) Ministerul Afacerilor Interne asigură identificarea victimelor traficului de fiinţe umane şi eliberează permise de şedere provizorie străinilor victime ale traficului de fiinţe umane în cazul în care şederea acestora este necesară în legătură cu situaţia lor personală sau cu participarea lor la procesul penal împotriva traficantului, în condiţiile art. 24 alin. (6);”.
    6. La articolul 21 alineatul (5), textul „în condiţiile Legii cu privire la actele stării civile şi ale Legii privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal” se înlocuieşte cu textul „în conformitate cu legislaţia în vigoare”.
    7. La articolul 23 alineatul (1), textul „Codul de procedură penală şi de Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal” se înlocuieşte cu textul „legislaţia în vigoare”.
    8. La articolul 24 alineatul (6), cuvîntul „temporară” se înlocuieşte cu textul „provizorii, eliberate în mod gratuit”.
    Art. III. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 31:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazului prevăzut la art. 421”;
    alineatul (2) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane;”.
    2. Legea se completează cu articolul 421 cu următorul cuprins:
    „Articolul 421. Acordarea şi prelungirea dreptului de
                            şedere provizorie pentru victimele
                            traficului de fiinţe umane
    (1) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane poate fi acordat şi/sau prelungit străinului care este sau care a fost victimă a traficului de fiinţe umane, inclusiv în cazul cînd acesta a intrat în mod ilegal pe teritoriul ţării, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) străinul manifestă o voinţă clară de a coopera cu autorităţile competente la identificarea şi tragerea la răspundere penală a participanţilor la săvîrşirea infracţiunii a cărei victimă este;
    b) străinul a rupt orice relaţii cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii a cărei victimă este;
    c) şederea pe teritoriul ţării a străinului este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal;
        d) străinul nu prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică.
    (2) Prin derogare de la art. 32 alin. (2), la cererea de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane, străinul va anexa:
    a) ordonanţa organului de urmărire penală de recunoaştere a sa în calitate de parte vătămată;
    b) documentul de trecere a frontierei de stat sau orice alt document care confirmă identitatea sa, iar în cazul în care acestea lipsesc – o declaraţie pe propria răspundere în care va menţiona datele sale de identitate;
    c) confirmarea privind adresa de domiciliu sau de reşedinţă în Republica Moldova.
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane poate fi acordat, la solicitarea victimei, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade de pînă la 6 luni, în condiţiile alin. (1). La expirarea dreptului de şedere provizorie, în privinţa victimelor traficului de fiinţe umane se aplică dispoziţiile generale privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    (4) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane poate fi revocat în una dintre următoarele situaţii:
    a) victima a reluat din proprie iniţiativă şi întreţine în mod activ legătura cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii;
    b) autorităţile competente consideră cooperarea victimei ca fiind frauduloasă ori consideră plîngerea acesteia ca fiind frauduloasă sau nefondată;
    c) şederea străinului pe teritoriul ţării prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică;
    d) victima a încetat să coopereze în cadrul procesului penal;
    e) a intervenit una dintre situaţiile specificate la art. 275 al Codului de procedură penală.
    (5) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane şi permisul de şedere aferent se eliberează în mod gratuit.”
    3. La articolul 68 alineatul (1) litera e) se completează în final cu textul „ , pe perioada de reflecţie”.
    4. La articolul 69, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul persoanelor specificate la art. 68 alin. (1) lit. e), la solicitarea organului de urmărire penală, autoritatea competentă pentru străini poate anula tolerarea dacă se stabileşte că străinul a reluat  din proprie iniţiativă şi întreţine în mod activ legătura cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii a cărei victimă este sau că prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică.”
    Art. IV. – Se desemnează Ministerul Afacerilor Interne ca autoritate naţională responsabilă de implementarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Marian  LUPU

    Nr. 236. Chişinău, 26 octombrie  2012.