HGM929/2012
ID intern unic:  345957
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 929
din  13.12.2012
cu privire la modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 1002
    MODIFICAT
    HG974 din 15.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1057; în vigoare 19.11.16


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                              Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa

    Nr. 929. Chişinău, 13 decembrie 2012.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 929
din 13 decembrie 2012

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 9 din anexa nr.1 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, textul „Act constatator privind calcularea sau recalcularea drepturilor de import/export;” se substituie cu textul:
    „Decizie de regularizare;
    Act de audit postvămuire;
    Proces-verbal de reverificare a declaraţiilor vamale;”.
    [Pct.2 abrogat prin HG974 din 15.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1057; în vigoare 19.11.16]
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, alineatul al treilea se abrogă;
    2) în anexa nr.1 la hotărîre:
    în tot textul, cuvintele „act constatator” se substituie cu cuvintele „decizie de regularizare” la formele gramaticale corespunzătoare, iar cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei” la formele gramaticale corespunzătoare;
    se completează cu punctul 3071 cu următorul cuprins:
    „3071. Mărfurile străine introduse în zonele libere începînd cu data de 8 noiembrie 2011 nu pot fi introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova şi pot fi scoase doar în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.”;
    punctele 311, 317, 318 se abrogă;
    punctul 313 va avea următorul cuprins:
    „313. În zona liberă pot fi desfăşurate activităţile stabilite prin Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere”;
    punctul 319 se completează în final cu fraza „Introducerea zilnică în zona liberă a mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, avînd valoarea totală indicată în documentele de însoţire ale acestora care nu va depăşi 300 de euro inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei vamale.”;
    la punctul 320, cuvintele „de rezidenţii acestor zone” se exclud;
    punctele 324 şi 325 vor avea următorul cuprins:
    „324. În destinaţia vamală zona liberă pot fi plasate mărfurile în vederea prelucrării, asamblării, depozitării, reparării, utilizării sau consumului final, inclusiv pentru realizarea unor construcţii.
    325. În cazul introducerii frecvente în zonele libere a mărfurilor străine sau autohtone destinate utilizării într-un proces de producere sau pentru consum final, declaraţia vamală de plasare în zona liberă (în continuare – declaraţie de plasare)  poate fi depusă periodic. O astfel de declaraţie periodică se va efectua cel puţin o dată pe lună în cazul mărfurilor autohtone şi de două ori pe lună în cazul mărfurilor străine. Aceste prevederi nu se aplică mărfurilor accizate.
    În cazul solicitării de către organul vamal a unei garanţii pentru acoperirea obligaţiei vamale care poate să apară, rezidentul zonei libere va depune această garanţie sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau transfer de mijloace băneşti la contul de garanţii al Serviciului Vamal. Valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective.”;
    la punctul 333, ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „La introducerea mărfurilor autohtone din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, se achită drepturile de import în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”.
    punctele  334 şi 336 vor avea următorul cuprins:
    „334. Livrarea mărfurilor autohtone în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se efectuează în baza declaraţiei vamale de plasare în zona liberă:
    a) pentru mărfurile autohtone care se introduc din ţară în zonele libere în vederea depozitării, realizării de construcţii, utilizării sau a altor activităţi similare în interiorul zonei libere, formalităţile vamale se efectuează numai la biroul (postul) vamal care deserveşte zona liberă, prin depunerea de către rezidentul zonei libere (sau de către reprezentantul acestuia) doar a unei declaraţii de plasare (regim extins 7900), cu indicarea în rubrica 2 a declaraţiei vamale a denumirii şi a codului fiscal al agentului economic care a livrat marfa în zona liberă;
    b) în cazul în care mărfurile autohtone plasate anterior sub destinaţia vamală zona liberă (cod extins 7900) vor fi supuse ulterior unor operaţiuni de prelucrare, schimbarea codului extins al destinaţiei vamale din 7900 în 7679 va fi efectuată în baza unei cereri de schimbare a regimului, depuse de către rezidentul zonei libere la biroul (postul) vamal care supraveghează activitatea zonei libere, fără perfectarea unei noi declaraţii vamale, dar prin operarea modificărilor în sistemul Asycuda World. Procedura va fi similară şi în cazul de schimbare a codului extins al destinaţiei vamale pentru mărfurile autohtone din 7679 în 7900;
    c) mărfurile autohtone destinate consumului final sau introducerii temporare în scopul utilizării în zona liberă urmează a fi introduse în zona liberă prin declararea verbală a acestora cu condiţia prezentării facturii fiscale sau facturii. Mărfurile autohtone introduse temporar în zona liberă prin declararea verbală urmează a fi scoase din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova utilizînd aceeaşi formă de declarare şi prezentare a facturii;
    d) mărfurile autohtone destinate exportului (scoaterii în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova) se introduc în zonele libere pe baza declaraţiilor vamale de plasare în zona liberă şi a declaraţiilor vamale de export.
    335. Livrarea mărfurilor autohtone din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se efectuează în baza unei declaraţii vamale de import a mărfurilor reintroduse, depuse de destinatarul mărfurilor la biroul (postul) vamal care supraveghează activitatea zonei libere.
    336. La scoaterea din zona liberă a mărfurilor autohtone, introduse în baza pct.334 în vederea scoaterii în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, se va depune doar o declaraţie de scoatere din zona liberă, avînd regimul vamal extins 1079, după care mărfurile se plasează în regim de tranzit pînă la un birou (post) vamal de frontieră. Declaraţia menţionată se va depune de expeditor la biroul (postul) vamal care supraveghează activitatea zonei libere.”;
    se completează cu punctul 3361, cu următorul cuprins:
    „3361. La returnarea (reintroducerea) pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova din zona liberă a mărfurilor menţionate la pct.335, se depune la biroul (postul) vamal care deserveşte zona liberă o declaraţie vamală de import. În acest caz, regimul vamal extins va fi 4078, cu indicarea în calitate de responsabil financiar a importatorului şi încasarea drepturilor de import aferente (TVA).”;
    punctele 340 şi 341 vor avea următorul cuprins:
    „340. Mărfurile străine care se introduc în zonele libere în vederea depozitării, fără ca acestea să fie supuse unor operaţiuni de prelucrare, se plasează în zonă liberă pe baza declaraţiei vamale de tranzit emise de un birou (post) vamal de frontieră şi a declaraţiei de plasare avînd regimul vamal extins 7800.
    În cazul în care mărfurile străine plasate anterior sub regimul vamal extins 7800 vor fi supuse ulterior unor operaţiuni de prelucrare, schimbarea regimului vamal din 7800 în 7600 va fi efectuată în baza unei cereri de schimbare a regimului, depuse de către rezidentul zonei libere la biroul (postul) vamal care deserveşte zona liberă, fără perfectarea unei noi declaraţii vamale, dar prin operarea modificărilor în sistemul Asycuda World. Procedura va fi similară şi în cazul de schimbare a regimului vamal extins din 7600 în 7800.
    341. La scoaterea în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine plasate în zona liberă în baza pct.340, rezidentul va depune la biroul (postul) vamal care supraveghează activitatea zonei libere o declaraţie cu regimul vamal extins 3178, după care marfa se plasează în regim de tranzit pînă la frontieră.”;
    subsecţiunea 7 din secţiunea 10 se completează cu litera D cu următorul cuprins:
    „D. Introducerea în zonele libere a mărfurilor străine şi a mărfurilor autohtone care participă împreună la operaţiuni de prelucrare în interiorul zonei libere şi scoaterea produselor prelucrate din zonele libere
    3461. Pentru mărfurile străine care urmează a fi plasate în interiorul zonelor libere în vederea prelucrării, declaraţia de plasare va avea regimul vamal extins 76** în funcţie de regimul vamal anterior al acestora.         Pentru mărfurile care anterior au fost plasate numai în regim vamal de tranzit, regimul vamal extins va fi 7600.
    Plasarea mărfurilor nu va fi condiţionată de emiterea unei autorizaţii de prelucrare.
    3462. Pentru mărfurile autohtone care se introduc în zonele libere pentru prelucrare suficientă (supunere unui ciclu de producere cu sau fără utilizarea mărfurilor străine) de către rezidentul zonei libere (sau de către reprezentantul acestuia)  se va depune doar o declaraţie de plasare (regim extins 7679) la biroul (postul) vamal care deserveşte zona liberă.
    Plasarea mărfurilor nu va fi condiţionată de emiterea unei autorizaţii de prelucrare.
    3463. Produsele obţinute din prelucrarea suficientă a mărfurilor străine şi autohtone introduse în zona liberă şi care obţin certificate de origine a Republicii Moldova pot fi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, direct din zona liberă, în baza declaraţiei de export (regim extins 1076), urmate de plasarea acestora în regim de tranzit pînă la un birou (post) vamal de frontieră.
    3464. Produsele rezultate din prelucrarea mărfurilor străine şi autohtone introduse în zona liberă, care nu obţin certificate de origine a Republicii Moldova, pot fi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova direct din zona liberă, pe baza declaraţiei de reexport (cod extins 3176), urmate de plasarea acestora în regim de tranzit pînă la un birou (post) vamal de frontieră.
    La controlul documentar al declaraţiei vamale de reexport, organul vamal verifică concordanţa dintre datele declaraţiei depuse şi declaraţia de plasare în zonă.
    3465. În cazul în care mărfurile autohtone introduse în zona liberă destinate prelucrării nu sînt folosite în proces de producţie, acestea pot fi scoase din ţară sau reintroduse conform regimurilor vamale export sau import. Declaraţiile vamale respective urmează a fi depuse de către expeditor/destinatar la biroul (postul) vamal care supraveghează activitatea zonei libere.”;
    la punctul 351, după cuvîntul „zone” se introduce  cuvîntul „libere”;
    punctul 355 se abrogă;
    la punctul 361:
    cuvintele „autorizaţiilor de funcţionare” se înlocuiesc cu cuvîntul „licenţei”;
    după cuvintele „pentru aceste magazine” se introduce textul „(în condiţiile stabilite de Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător)”;
    textul „Avizul Serviciului Vamal se transmite Ministerului Economiei şi Comerţului împreună cu întreaga documentaţie.
    Autorizaţia aprobată de Ministerul Economiei şi Comerţului se eliberează persoanei juridice solicitante numai după plata taxei de autorizare, care se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.
    Ministerul Economiei şi Comerţului va informa în scris Serviciul Vamal despre decizia luată pentru fiecare solicitare” se exclude;
    la punctul 364, textul „ , iar produsele petroliere – în limitele capacităţii rezervorului mijlocului de transport cu care se traversează frontiera de stat” se exclude;
    2) anexa nr.28 la Regulament se completează cu poziţia 5 cu următorul cuprins:
    „5. Produsele petroliere.”;
    3) anexa nr.2 la hotărîre se abrogă.