HGC932/2012
ID intern unic:  345960
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 932
din  18.12.2012
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în  unele hotătîri ale Guvernului
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 1005
    În vederea executării prevederilor art. II din Legea nr.163 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169, art. 567),  Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului (se anexează).
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor bugetare alocate pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                   Dorin Recean

    Nr. 932. Chişinău, 18 decembrie 2012.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 932
din 18 decembrie 2012

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr. 1 punctul 2 din note la tabelul nr. 4, cuvintele „15 – cu vîrsta de pînă la 3 ani şi 20 – cu vîrsta 3-6 (7) ani )” se substituie cu cuvintele „20 – cu vîrsta de pînă la 3 ani şi 25 – cu vîrsta 3-6 (7) ani )”;
    2) la anexa nr.4, punctul 2 din note la tabelul nr.4 se completează cu următoarea propoziţie:
    „Absolvenţii ciclului II al învăţămîntului superior (studii superioare de masterat) vor beneficia de spor doar în cazul în care nu au avut întrerupere a duratei de studii între ciclul I şi ciclul II.”;
    3) notele la anexa nr.10:
    a) punctul 1 se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „autobuze şcolare          1,50”;
    b) la punctul 6, alineatul doi se exclude;
    c) se completează cu punctele 7 şi 8 cu următorul cuprins:
    „7.  Şoferii de autoturisme care deservesc aparatul primăriilor municipiilor, consiliilor raionale, direcţiilor şi secţiilor autonome ale acestora, aparatul primăriei oraşelor, satelor (comunelor), precum şi care deservesc serviciile desconcentrate în teritoriu ale ministerelor şi altor organe administrative centrale, beneficiază de:
    spor lunar pentru vechime în muncă calculat în procente faţă de salariul tarifar în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă

Mărimea sporului în %

faţă de salariul tarifar

între 2 şi 5 ani 10
între 5 şi 10 ani 15
între 10 şi 15 ani 20
între 15 şi 20 ani 25
peste 20 ani 30
    spor la salariu pentru intensitatea muncii în limitele mijloacelor alocate în acest scop care nu vor depăşi 30% din salariul tarifar, ţinînd cont de sporul lunar pentru vechime în muncă;
    premiu lunar, utilizînd în acest scop 50% din fondul de retribuire a muncii pentru o lună, calculat din salariul tarifar, ţinînd cont de sporul lunar pentru vechime în muncă;
    ajutor material anual în mărimea unui salariu mediu lunar.
    8. Şoferilor de autobuze şcolare li se plăteşte un spor pentru înaltă responsabilitate în trafic de pînă la 50% din salariul tarifar.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, sintagma „Serviciul Grăniceri, conform anexei nr.3” se exclude;
    2) la punctul 9 alineatele unu şi trei, sintagma „Serviciul Grăniceri” şi respectiv, „Serviciului Grăniceri” se exclud;
    3) la punctul 17, sintagma „Serviciul Grăniceri” se substituie cu sintagma „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    4) la punctul 19, sintagma „directorul general al Serviciului Grăniceri” se exclude;
    5) anexa nr.2:
    a) punctul 1 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru funcţiile corpului de ofiţeri şi subofiţeri ale Poliţiei de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne, conform tabelului nr.13 din prezenta anexă.”;
    b) punctul 2:
    subpunctul 7), după cuvîntul „poliţiştii” se completează cu cuvintele „ , poliţiştii de frontieră”;
    se completează cu subpunctele 8), 9) şi 10) cu următorul cuprins:
    „8) pentru îndeplinirea serviciului în condiţii specifice Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor li se stabileşte un spor în mărime de 30% din salariul de funcţie;
    9) poliţiştilor de frontieră care îndeplinesc serviciul în unităţile (subunităţile), dislocate în afara localităţilor (în cazul în care locuiesc în aceste unităţi (subunităţi), li se stabileşte un spor în mărime de 5% din salariul de funcţie – în cazul situării la o distanţă de la 5 pînă la 10 km şi de 10% – la o distanţă mai mare de 10  km;
    10) persoanele din corpul de ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei de Frontieră – specialişti ai organelor de cifrare, beneficiază de un spor calculat din salariul de funcţie pentru stagiu neîntrerupt în activitatea de cifrare, în următoarele mărimi:
    de la 1 pînă la 3 ani – 5%;
    de la 3 pînă la 6 ani – 10%;
    peste 6 ani               - 15%.”;
    c) tabelul nr.1 pînă la Notă va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.1
 
Salariile de funcţie

pentru funcţiile corpului de ofiţeri al aparatului central al Ministerului

Afacerilor Interne, corpului de ofiţeri din aparatul central al Departamentului

Poliţiei de Frontieră şi ale corpului de conducere al aparatului central al

subdiviziunilor subordonate care asigură elaborarea politicilor

Funcţia
Grila de salarii, lei

pentru corpul de ofiţeri al aparatului central al ministerului

pentru corpul de ofiţeri din aparatul central al Departamentului Poliţiei de Frontieră

pentru corpul de conducere al aparatului central al subdiviziunilor subordonate care asigură elaborarea politicilor

Director (şef) departament de pe lîngă minister

-
2000-2750
2000-2750

Director (şef )direcţie generală

1850-2600
1850-2600
1850-2600
Şef direcţie
1700-2450
1700-2450
1700-2450
Şef secţie
1500-2250
1500-2250
1500-2250
Şef serviciu, birou
1400-2100
1400-2100
-
Specialist principal, inspector principal
1300-1950
1300-1950
-
Specialist superior, inspector superior
1200-1800
1200-1800
-
Specialist, inspector
1100-1650
1100-1650
-”

    d) tabelul nr. 8 se exclude;
    e) se completează cu un nou tabel, nr.13, cu următorul cuprins:
Tabelul nr.13 

Categoriile de salarizare

pentru corpul de ofiţeri şi subofiţeri

din subdiviziunile Poliţiei de Frontieră

Funcţia

Categoria de salarizare

 
Şef direcţie regională, şef centru
21

Şef secţie, şef sector

20
Şef serviciu
19

Şef unitate, specialist, ofiţer analiza riscului, ofiţer de serviciu, medic de specialitate

16-18

Şef schimb, inspector superior

17

Ajutor al ofiţerului de serviciu, şef gardă, şef depozit 

15-16
Corpul de subofiţeri
9-14”

    7) anexa nr.3 se exclude;
    8) punctul 2 din note la anexa nr.12 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „De sporul în cauză nu beneficiază membrii delegaţiei şi experţii cu statut de funcţionar public.”
    3. Punctul 3 din note la tabelul nr.2 la anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se exclude.
    4. Completările expuse în punctul 1 şi punctul 8 din note la anexa nr. 10 din Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” se vor pune în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2013.