HGM965/2012
ID intern unic:  346051
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 965
din  20.12.2012
privind modificarea şi completarea unor hotărîri
ale Guvernului
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1040
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    În temeiul articolului 31 din Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art. 259), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art. 415), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    punctul 3 se completează în final cu următorul alineat:
    „Structura aparatului central al Inspecţiei de Stat în Construcţii”, conform anexei nr.4.”;
    se  completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „31. Se stabileşte efectivul-limită al Inspecţiei de Stat în Construcţii în număr de 65 de unităţi (inclusiv: aparatul central – 22 de unităţi, inspecţiile teritoriale – 43 de unităţi), cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.”;
    2) punctul 20 din anexa nr. 2:
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) propune modificări în structura Inspecţiei în limita stabilită a fondului de salarizare şi a efectivului-limită;”;
    litera p) se exclude;
    3) se completează cu anexa nr. 4 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 360
din 25 iunie 1996

STRUCTURA
aparatului central al Inspecţiei de Stat în Construcţii
Conducerea
    Direcţia organizare, sistematizare şi efectuarea controlului în construcţii
    Direcţia control al volumelor şi costurilor lucrărilor în construcţii
    Direcţia control al calităţii produselor pentru construcţii şi drumuri
    Serviciul juridic
    Serviciul economico-financiar
    Serviciul resurse umane”.
   [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                       Marcel Răducan
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 965. Chişinău, 20 decembrie 2012.