HGA980/2012
ID intern unic:  346065
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 980
din  22.12.2012
cu privire la aprobarea componenţei nominale
a Colegiului Ministerului Educaţiei
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1054
    Abrogată prin HG676 din 25.09.15, MO267-273/02.10.15 art.769

    În temeiul articolului 20 punctul 3) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Ministerului Educaţiei, conform anexei.
    2. În caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri.
    3. La punctul 19 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.721), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „15” se substituie cu cifra „17”. 
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 503 din 11 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 114-116, art. 569).

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                Maia Sandu

    Nr. 980. Chişinău, 22 decembrie 2012.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 980
din 22 decembrie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Colegiului Ministerului Educaţiei
    Sandu Maia                           -    ministru al educaţiei, preşedinte al Colegiului
    Grosu Igor                             -    viceministru al educaţiei
    Handrabura Loretta               -    viceministru al educaţiei
    Potîng Tatiana                        -    viceministru al educaţiei
    Lucinschi Chiril                       -    deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
                                                        preşedinte al Comisiei Parlamentare Cultură,
                                                        Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport şi Mass-Media
    Pasecinic Ion                           -    consultant principal în Direcţia dezvoltare socială,
                                                         Cancelaria de Stat
    Bostan Ion                               -    preşedinte al Consiliului Rectorilor din Republica
                                                         Moldova, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei
    Tighineanu Ion                          -    vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Palade Gabriel                          -    preşedinte al Consiliului directorilor de colegii,
                                                          director al Colegiului Financiar-Bancar „Alexandru
                                                          Diordiţa” din Chişinău
    Balova Vera                              -    şef al Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport, Unitatea
                                                          teritorială autonomă Găgăuzia
    Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana  -    şef al Direcţiei generale educaţie, şi sport a
                                                          mun. Chişinău
    Ivanov Dumitru                          -    preşedinte al Consiliului Republican al Sindicatului
                                                          şi Ştiinţei
    Iovcev Ion                                 -    director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din
                                                          or.Tiraspol
    Cucu Gheorghe                         -    preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a
                                                          Republicii Moldova
    Terzi-Barbăroşie Daniela           -    psiholog, expert de gen, Centrul „Parteneriat pentru
                                                          Dezvoltare”
    Gavriliuc Cezar                          -    preşedinte al Centrului de Informare şi Documentare
                                                          Drepturile Copilului (cu drept de vot consultativ)
    Chilianu Ana-Maria                   -    studentă, anul II, Academia de Studii Economice din
                                                           Moldova (cu  drept de vot consultativ)