HGM981/2012
ID intern unic:  346066
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 981
din  22.12.2012
cu privire la Muzeul Naţional de Literatură
„Mihail Kogălniceanu”
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1055
    MODIFICAT
   
HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18


    În scopul muzeeficării, protecţiei şi punerii în circuitul ştiinţific a colecţiilor Centrului Naţional de Studii Literare şi Muzeografie „Mihail Kogălniceanu”, precum şi asigurării accesului publicului larg la patrimoniul naţional literar, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite din 1 ianuarie 2013, cu titlu gratuit, în conformitate cu hotărîrea Adunării generale extraordinare a AO „Uniunea Scriitorilor din Moldova” din 5 octombrie 2012, din administrarea Uniunii Scriitorilor din Moldova în subordinea Ministerului Culturii, Centrul Naţional de Studii Literare şi Muzeografie „Mihail Kogălniceanu”, cu sediul în mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 98, atribuindu-i denumirea „Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu”.
    2. Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” va prelua în gestiune, cu titlu gratuit, de la  AO „Uniunea Scriitorilor din Moldova” spaţiul de 572 m2, situat pe adresa menţionată în punctul 1 al prezentei hotărîri.
    3. Transmiterea se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.19, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Ministerul Culturii:
    a) va institui, în comun cu  AO „Uniunea Scriitorilor din Moldova”, comisia de predare-primire a Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu”;
    b) va aloca mijloacele financiare necesare pentru întreţinerea muzeului nominalizat în limita alocaţiilor şi unităţilor de personal aprobate. 
    [Pct.5 abrogat prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    6. Compartimentul „Muzee” din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.775), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia 6 cu următorul cuprins:
    „6. Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu”.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                    Boris Focşa
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 981. Chişinău, 22 decembrie 2012.