LPC281/2012
ID intern unic:  346072
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 281
din  07.12.2012
pentru modificarea şi completarea Codului fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 27.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272a     art Nr : 869
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2261:
    la punctul 1), după cuvintele „utilizînd informaţii” se introduc cuvintele „de la sursa de plată a venitului”;
    la punctul 9), după cuvintele „pentru procurarea” se introduc cuvintele „şi/sau schimbul”;
    articolul se completează cu punctul 10) cu următorul cuprins:
    „10) Declaraţie cu privire la disponibilul de mijloace băneşti  – declaraţie care nu se consideră dare de seamă fiscală, care conţine date despre disponibilul de mijloace băneşti ale persoanei fizice la sfîrşitul zilei de 1 ianuarie 2012, 1 noiembrie 2012 sau 28 decembrie 2012 şi care nu poate fi prezentată după termenul-limită de prezentare.”
    2. Articolul 2263:
    în partea introductivă, cuvintele „care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi” se exclud;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început  pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate;”.
    3. Articolul 2264 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2264. Obiectele estimării prin metode
                               indirecte
    Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt orice venituri obţinute de subiecţii estimării începînd cu 1 ianuarie 2012.”
    4. Articolul 2266:
    la alineatul (5), cuvintele „nu se vor considera neimpozabile” se substituie cu cuvintele „se vor considera impozabile”;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) La determinarea venitului impozabil, venitul obţinut din activitatea în baza patentei de întreprinzător ce nu depăşeşte mărimea prevăzută la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, proporţional perioadei de activitate, se va considera venit neimpozabil.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Pentru subiecţii estimării care, la data de 31 decembrie 2011, aveau 18 ani împliniţi şi care au fost sau nu au fost obligaţi să depună declaraţia conform art. 2267, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu 500 mii de lei. Pentru subiecţii estimării care au depus declaraţia conform art. 2267, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de mijloace băneşti declarate.”
    la alineatul (8), cuvintele „persoana fizică” se substituie  cu cuvintele „subiectul estimării”.
    5. Articolul 2267:
    la alineatul (1), cuvintele „care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi” se exclud, iar după cuvintele „sau reşedinţei” se introduc cuvintele „ori la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”;
    la alineatul (3), textul: „Sumele declarate conform alin. (1) se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat în calitate de venituri obţinute în perioada de pînă la 1 ianuarie 2012.” se substituie cu textul: „Sumele declarate conform alin. (1) se consideră neimpozabile şi se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat obţinut în perioada de după 1 ianuarie 2012.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) La declararea disponibilului de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012 prin intermediul reprezentantului persoanei fizice cetăţean al Republicii Moldova, la declaraţie va fi anexat originalul documentului ce confirmă acest drept, autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.”
    la alineatul (5) litera b), cuvîntul „ , adresa” se exclude;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Documentele eliberate de persoanele nerezidente sau de persoanele care nu deţin cetăţenia Republicii Moldova urmează a fi prezentate în original. La declaraţia privind disponibilul de mijloace băneşti va fi anexată copia originalului prezentat, cu traducere în limba de stat, autentificată notarial, cu excepţia documentelor întocmite în limba rusă sau în limba engleză.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace băneşti în sumă mai mare de un milion de lei, total sau parţial în numerar, pot confirma disponibilul de numerar prin depunerea acestora în conturile bancare deschise în instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau de 28 decembrie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la sfîrşitul zilei de 1 ianuarie 2012 şi soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul zilei de 1 noiembrie 2012 sau, după caz, de 28 decembrie 2012 va fi luată în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite.”
    6. La articolul 2268 alineatul (1), cuvintele „persoana fizică” se substituie cu cuvintele „subiectul estimării”.
    7. La articolul 22610 alineatul (1), cuvintele „persoanei fizice supuse verificării” se substituie cu cuvintele „subiectului estimării”.
    8. Articolul 22611:
    la alineatul (1) litera a), cuvintele „birouri notariale” se substituie cu cuvintele „persoane care desfăşoară activitate notarială”;
    alineatul (2):
    la punctul 3), sintagma „Serviciul Grăniceri” se substituie cu sintagma „Poliţia de Frontieră”;
    la punctul 4), cuvintele „pachetele de servicii turistice livrate” se substituie cu cuvintele „serviciile turistice prestate”;
    la punctul 5), textul „a bunurilor imobiliare, a mijloacelor de transport, a bijuteriilor de lux, a lucrărilor de artă de valoare şi anticariat” se exclude.
    la punctul 8), după cuvîntul „notarii” se introduc cuvintele „şi alte persoane care desfăşoară activitate notarială”;
    la alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(3) Persoanele indicate la alin. (2) sînt obligate să prezinte informaţiile gratuit, în modul şi în termenele stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Informaţiile vor conţine, dar nu se vor limita la:”;
    la alineatul (5), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(5) Informaţiile vor conţine date despre:”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 281. Chişinău, 7 decembrie 2012.