LPC274/2012
ID intern unic:  346083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 274
din  30.11.2012
pentru modificarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 871
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art.  447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 punctul 371), textul „şi adjunctul lui” se înlocuieşte cu textul „şi adjuncţii lor”.
    2. La articolul 255 alineatul (1), textul „urmăririi penale” se înlocuieşte cu textul „procesului penal”.
    3. La articolul 274 alineatul (5), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „În cazul în care consideră că lipsesc temeiurile pentru a începe urmărirea penală, procurorul, prin ordonanţă, abrogă ordonanţa de începere a urmăririi penale şi dispune refuzul în pornirea urmăririi penale şi clasarea procesului penal.”
    4. La articolul 511 alineatul (2) se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Marian LUPU

    Nr. 274. Chişinău, 30 noiembrie 2012.