OMSM1239/253/2012
ID intern unic:  346100
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1239/253
din  10.12.2012
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013
a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1632     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    MODIFICAT
   
OMS1511/387 din 20.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1877
   
OMS880/242 din 06.08.13, MO177-181/16.08.13 art.1231
   
OMS648/189 din 05.06.13, MO125-129/14.06.13 art.868

    Ministerul Sănătăţii, în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002 şi în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N Ă:
    1. Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Norme metodologice) conform anexei.
    2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare, directorul Direcţiei sănătăţii Consiliului municipal Chişinău, directorul Direcţiei sănătăţii şi protecţiei sociale UTA Găgăuzia, şeful Secţiei sănătate a Primăriei mun. Bălţi, directorii Agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină vor asigura respectarea Normelor metodologice aprobate în cadrul prestării serviciilor medicale.
    3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare care prestează asistenţa medicală în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală au obligaţia să afişeze în locuri accesibile pentru pacienţi şi vizitatori informaţia privind numărul contractului şi data cînd acesta a fost încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, spectrul şi tipul serviciilor contractate în baza acestuia, conform prevederilor Normelor metodologice şi lista serviciilor la care au dreptul persoanele asigurate şi neasigurate în instituţia respectivă.
    4. Şeful Direcţiei asistenţă medicală primară, şeful Direcţiei asistenţă medicală spitalicească şi urgenţă, şeful Direcţie buget, finanţe şi asigurări vor acorda suportul consultativ-metodic necesar în vederea realizării prevederilor Normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin ni- asumăm.

    MINISTRUL SĂMĂTĂŢII                                            Andrei USATÎI

    Director general                                                              Mircea BUGA

    Nr. 1239/253-A. Chişinău, 10 decembrie 2012.

Anexă
la Ordinul comun al MS şi CNAM
nr.1239/253-A din10.12.2012
NORMELE
metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic
 al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Norme metodologice) sînt elaborate în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr.251 din 08.11.2012 şi Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – Program unic), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007, toate cu ulterioarele modificări şi completări.
    2. Normele metodologice determină principiile de bază de organizare a serviciilor medicale şi de plată a acestora pe tipurile prevăzute de Programul unic, acordate în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare, contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    3. Normele metodologice stabilesc condiţiile acordării asistenţei medicale pentru fiecare nivel şi tip, modalitatea de plată şi criteriile privind contractarea prestatorilor eligibili în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în funcţie de parametrii financiari legiferaţi prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv.
    4. Reglementarea condiţiilor acordării asistenţei medicale pentru fiecare tip de asistenţă şi servicii prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală are ca scop asigurarea accesului echitabil la asistenţa medicală de toate nivelurile, cu respectarea continuităţii şi oportunităţii de acordare a acesteia, în volumul stabilit de Programul unic pentru toate persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii.
    5. Pentru persoanele neasigurate, volumul şi condiţiile acordării serviciilor medicale la nivel de asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi asistenţă medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească, în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, acoperite din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform legislaţiei, sînt stabilite de Programul unic şi prezentele Norme metodologice.
    Lista maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator include infecţia HIV/SIDA şi tuberculoza, iar în condiţii de staţionar:
    a) tuberculoza;
    b) psihozele şi alte tulburări mentale şi de comportament  în forme acute;
    c) alcoolismul şi narcomania, în caz de urgenţă medicală;
    d) afecţiunile oncologice şi hematologice maligne confirmate;
    e) HIV/SIDA şi sifilisul;
    f) hepatita virală acută A, botulismul, meningitele şi meningoencefalitele virale, bacteriene şi parazitare, gripa pandemică, varicela, rujeola, leptospiroza, malaria, febra tifoidă şi paratifoidă, tifos exantematic, holera, tetanosul, antraxul, bruceloza, febrele hemoragice, febra Q, parotidita epidemică, rabia, trihineloza, pesta, iersinioza, tularemia, difteria.
    6. Reglementarea modalităţilor de plată şi de contractare a prestatorilor de servicii medicale are ca scop asigurarea echităţii şi proporţionalităţii în procesul de achitare pentru serviciile medicale acordate pe diferite tipuri de asistenţă medicală în funcţie de volumul mijloacelor acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi eficienţei prestatorilor în baza criteriilor de contractare ai acestora de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    7. Normele metodologice se aplică şi sînt obligatorii pentru toţi subiecţii asigurării obligatorii de asistenţă medicală stabiliţi prin Legea nr.1585-XVIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, alte acte normative şi legislative în vigoare, inclusiv pentru toţi prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Capitolul II. Condiţiile acordării asistenţei medicale pentru
fiecare tip de asistenţă medicală şi servicii
medicale prestate
 în cadrul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală
    8. Organizarea asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se efectuează conform următoarelor condiţii generale:
    a) atît în caz de boală cît si în caz de vizită profilactică, persoana se prezintă iniţial, cu actul de identitate (buletinul) şi poliţa de asigurare obligatorie de asistentă medicală la medicul de familie, care organizează asistenţa medicală necesară în volumul stabilit de Programul unic şi prezentele Norme metodologice;
    b) în toate cazurile în care neacordarea la timp a asistenţei medicale pune în pericol viaţa pacientului şi/sau a celor ce-l înconjoară sau prezintă urmări grave pentru starea sănătăţii pacientului sau a sănătăţii publice, asistenţa medicală urgentă se acordă de orice medic, din orice instituţie medico-sanitară indiferent de forma juridică de organizare ce a încheiat contract cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în regim continuu, pîna la stabilizarea stării sănătăţii pacientului şi/sau transmiterea pentru tratament în altă instituţie medicală;
    c) asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi asistenţa medicală primară se acordă tuturor persoanelor, inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, cetăţeni ai Republicii Moldova, în volumul stabilit de Programul unic şi prezentele Norme metodologice, inclusiv prescrierea medicamentelor compensate în volumul stabilit de actele normative în vigoare, fără a fi condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii;
    d) în toate cazurile, cînd este necesară acordarea asistenţei medicale urgente, informaţia privind statutul persoanei, inclusiv prezenţa poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se solicită doar la finalul acordării asistenţei medicale urgente;
    e) în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, cînd persoana necesită asistenţă medicală specializată de ambulator şi/sau spitalicească consultul/internarea se efectuează la trimiterea medicului de familie, serviciului de asistenţa medicală urgentă prespitalicească, medicului specialist de profil şi la adresarea persoanei fără bilet de trimitere – în mod de urgenţă;
    f) asistenţa medicală programată (specializată de ambulator şi spitalicească) se acordă în instituţiile raionale şi municipale, conform principiului teritorial, în baza biletului de trimitere (formular 027/e) emis de medicul de familie în cazurile în care pacientul necesită asistenţă medicală, însa lipsesc stările menţionate la lit. b) a prezentului punct.
    9. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor asigurate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitalicească, în cazurile expuse la p.8 lit. e) şi f), sînt acoperite din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    10. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor asigurate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitalicească, în cazurile nerespectării prevederilor p.8 lit. f), sînt achitate de pacient în casa instituţiei medico-sanitare, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.
    11. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor neasigurate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitalicească sînt achitate de către pacient în corespundere cu costurile prevăzute în Catalogul unificat de tarife pentru serviciile prestate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale si raionale, cu excepţia maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, conform listei stabilite la pct. 5 din prezentele Norme metodologice.
    12. Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate în cadrul asistenţei medicale primare persoanelor neînregistrate pe lista medicului de familie respectiv, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, sînt achitate de pacient în casa instituţiei medico-sanitare, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale primare gratuite (înregistrarea conform cererii), cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.
Asistenţa medicală urgentă prespitalicească
    13. Instituţiile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească asigură acordarea asistenţei medicale respective populaţiei (maturi şi copii), indiferent de prezenţa poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, pe întreg teritoriul deservit în regim nonstop, organizînd la necesitate, pentru operativitate, deplasarea echipei şi în afara teritoriului de deservire a subdiviziunilor subordonate de asistenţă medicală urgentă.
    14. Asistenţă medicală urgentă prespitalicească se efectuează la apelul pacientului, altor persoane din numele pacientului sau la solicitarea lucrătorilor medicali şi se asigură în regim continuu, începînd de la locul accidentului sau îmbolnăvirii, în timpul transportării şi pînă la transmiterea pacientului instituţiei medico-sanitare. La solicitare, pînă la sosirea echipei de asistenţă medicală urgentă, asistenţa respectivă se acordă de orice instituţie medicală aflată în apropierea locului accidentului sau îmbolnăvirii.
    15. Instituţiile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească asigură operativitatea reacţionării şi deservirii urgenţelor medico-chirurgicale, tinînd cont de gradul urgenţei şi principiile de prioritizare stabilite de actele normative în vigoare.
    16. Persoanelor cu urgenţe medico-chirurgicale, deservite de instituţiile ce prestează servicii de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, care necesita consultaţie şi tratament la etapa spitalicească sau specializată de ambulator, la indicaţii medicale li se asigură transport medical asistat în regim continuu de la locul accidentului sau îmbolnăvirii pînă la transmiterea acestora instituţiei medico-sanitare respective.
    17. În cazul urgenţelor medico-chirurgicale majore care pun în pericol viaţa pacientului, cînd optimizarea timpului cheltuit pentru deplasare este vital necesar şi serviciul de asistenţă medicală urgentă prespitalicească dispune de capacităţile necesare, acesta asigură transportarea medicală asistată în spitalele republicane sau municipale de profil, la solicitarea instituţiilor medico-sanitare raionale/municipale. În cazurile menţionate instituţia solicitantă oferă specialiştii necesari pentru asistarea pacientului.
    18. Transferarea urgenţelor obstetricale şi neonatale, referite de la nivelul I la nivelul II şi de la nivelul I sau II la nivelul III, în cazurile şi în modul menţionat la punctul 17, se efectuează prin intermediul staţiilor teritoriale de asistenţă medicală urgentă.
    19. Transportarea medicală asistată prin intermediul Serviciului republican „AVIASAN” se efectuează la solicitarea instituţiilor medico-sanitare, care, pînă la sosirea echipei respective, asigură supravegherea pacientului, efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale, tratamentul intensiv necesar în conformitate cu actele normative în vigoare.
    20. Alte servicii medicale, decît cele prevăzute în Programul unic (transportarea pacienţilor pentru consultaţii, investigaţii în alte instituţii medicale, transportarea personalului de urgenţă de la/la domiciliu etc.), sînt prestate de către instituţiile de asistenţă medicală urgentă în temeiul contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate bilateral între instituţii sau contra plată, efectuată conform tarifelor aprobate, dar fără a periclita activitatea lor de bază.
    21. Transportarea medicală asistată a bolnavilor cu probleme psihiatrice şi narcologice, precum şi a bolnavilor cu tuberculoză, pentru tratament spitalicesc în spitalele de profil de nivel terţiar, se efectuează de către spitalele raionale, după coordonarea de către ei a internării cu spitalele de profil respective.
Asistenţa medicală primară
    22. Medicul de familie este specialistul de prim contact la care apelează persoana şi care are obligaţia de a organiza acordarea asistenţei medicale primare şi după caz, accesul la celelalte tipuri de asistenţă şi servicii medicale prevăzute de Programul unic.
    23. Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară, este obligatorie înregistrarea pe lista medicului de familie, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al MS şi CNAM nr. 627/163-A din 9 septembrie 2010, fiind respectat principiul deservirii teritoriale a populaţiei cu acordarea îngrijirilor medicale persoanelor în contextul familiei şi familiilor în cadrul comunităţii, fără a produce discriminări.
    Instituţia medicală, indiferent de forma juridică de organizare, oferă posibilităţi familiei de a alege medicul de familie în cadrul instituţiei care deserveşte  teritoriul unde îşi are loc de trai persoana respectivă.
    24. În situaţiile de urgenţă asistenţa medicală primară se acordă persoanelor, indiferent pe lista cărui medic de familie sînt acestea înscrise.
    25. Instituţiile medicale primare asigură toate persoanele înregistrate pe lista medicului de familie cu documentaţie medicală primară necesară, de model aprobat de către Ministerul Sănătăţii, şi sînt responsabile de completarea acestora cu date şi informaţii relevante privind dinamica stării de sănătate şi serviciile medicale prestate, garantînd păstrarea lor şi confidenţialitatea informaţiei în modul stabilit de legislaţie şi alte acte normative în vigoare.
    26. Pentru realizarea volumului de asistenţă medicală primară prevăzut în Programul unic şi prezentele Norme metodologice, conducătorul instituţiei medico-sanitare respective asigură în toate instituţiile medicale subordonate condiţiile necesare prin:
    a) asigurarea instituţiei cu cadre medicale;
    b) procurarea echipamentului medical necesar;
    c) asigurarea cu medicamente de urgenţă şi consumabile;
    d) procurarea preparatelor destinate dezinfecţiei curente/finale, dezinsecţiei, utilajului şi accesoriilor pentru instituţiile medico-sanitare în vederea asigurării activităţii instituţiei in regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare;
    e) organizarea accesului la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    f) efectuarea examenelor medicale profilactice şi determinarea grupurilor de risc;
    g) organizarea supravegherii, inclusiv la domiciliu, a persoanelor cu maladii cronice;
    h) supravegherea şi monitorizarea de către medicul de familie a evoluţiei sarcinii femeilor gravide conform planului de supraveghere a gravidelor;
    i) organizarea accesului populaţiei din localităţile rurale fără medic de familie la asistenţă medicală primară;
    j) organizarea deplasărilor medicilor specialişti de profil în localităţile rurale pentru examinarea copiilor, inclusiv a elevilor, gravidelor şi persoanelor ce nu se pot deplasa fără ajutor etc.;
    k) colectarea şi transportarea prin serviciul de curier din localităţile rurale către laborator a sîngelui şi altor probe/produse biologice, prelevate în scop diagnostic;
    l) stabilirea relaţiilor de colaborare şi schimbul de informaţii necesare cu lucrătorii medicali din instituţiile preşcolare şi preuniversitare;
    m) organizarea rezolvării maximale a problemelor de sănătate la nivelul asistenţei medicale primare şi trimiterii în termen optim şi oportun a pacienţilor pentru consultaţii specializate de ambulator şi internare în instituţia medico-sanitară teritorială de tip spitalicesc.
    27. Pentru eficientizarea acordării asistenţei medicale primare vizitele la medicul de familie se programează telefonic, prin internet sau la prezentarea directă a pacientului sau rudelor acestuia.
    28. Programul de lucru al instituţiei medicale primare se elaborează în funcţie de specificul localităţii (rural/urban), anotimp (vară/iarnă), numărul medicilor de familie/asistenţilor medicali, asigurînd accesul populaţiei la asistenţă medicală primară conform cererii, în interval optimal de timp.
    29. Examenele medicale profilactice prevăzute de actele normative în vigoare la persoanele din grupurile ţintă (vîrstă, grupuri de risc, contingent pereclitant) se realizează de către medicul de familie şi echipa sa, avînd ca suport cabinetele de triaj, centrul de servicii prietenoase tinerilor, cabinetul de sănătate a reproducerii.
    30. Efectuarea investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare în cadrul examenelor medicale profilactice anuale, inclusiv în cadrul examenelor medicale în comisie efectuate la nivel de asistenţă medicală primară (antropometria, aprecierea IMC, tonometria oculară, măsurarea tensiunii arteriale, examenul ginecologic profilactic cu prelevarea citologiei după caz, microradiofotografia) se efectuează la prezentare directă în cabinetul de triaj, cabinetul de sănătate a reproducerii/centrul de servicii prietenoase tinerilor/cabinetul ginecologic profilactic/asitentul medical în perinatologie, cabinetul microradiofotografie. Datele despre realizarea acestora se consemnează în documentaţia de evidenţă medicală primară, medicul de familie şi echipa sa asigurînd evidenţa realizării acestora de către toate persoanele înregistrate pe listă.
    31. Cheltuielile pentru investigaţiile prevăzute de actele normative în vigoare la prestarea serviciilor medicale profilactice, inclusiv: examenele medicale anuale, examinarea grupurilor de risc, examenele medicale în comisie a elevilor instituţiilor preşcolare şi de învăţămînt, examenele medicale ale abiturienţilor pentru admitere, examenele medicale profilactice pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice, de învăţămînt şi întremare (bugetare), se asigură de către instituţia medicală primară. În aceste cazuri instituţia medicală primară asigură cu transport deplasarea în teritoriu a medicilor specialişti de profil.
    32. Examinările profilactice, inclusiv de depistare precoce a patologiei colului uterin şi glandei mamare (examen clinic, frotiu pentru examinare citologică, colposcopia) se efectuează la adresare directă în cabinetul de sănătate a reproducerii/centrul de servicii prietenoase tinerilor/Centrul de Sănătate a Femeii. Medicul de planificare a familiei/obstetrician-ginecolog asigură efectuarea manoperelor medicale specifice specialităţii, cu efectuarea examenelor medicale prevăzute de actele normative ale Ministerului Sănătăţii. Instituţiile medico-sanitare primare asigură procurarea dispozitivelor medicale şi contraceptivelor cu efect prolongat pentru persoanele din grupurile vulnerabile şi grupurile de risc medical şi social.
    33. Asigurarea materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale de unică utilizare, inclusiv şi a medicamentelor în cazuri de urgenţă şi prim ajutor, se asigură de către instituţia medicală primară.
    34. Efectuarea investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare în cadrul serviciilor curative prestate, inclusiv pentru situaţii de urgenţă, stabilite în compartimentele I şi III din anexa nr. 4 a Programului Unic şi prezentele Norme metodologice se asigură de către instituţia medicala primară la solicitarea (prescrierea) medicului de familie pentru toate persoanele, indiferent dacă acestea au sau nu au statut de persoană asigurată.
    35. Trimiterea, în cazurile prevăzute la p.34, se efectuează pe formulare de model aprobat, completate conform cerinţelor acestora şi confirmate prin semnătura şi parafa medicului de familie. Pentru asigurarea accesului şi oportunităţii efectuării investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare la nivelul medicinii primare, instituţia medicală primară procură teste-expres, inclusiv pentru determinarea glicemiei în condiţii de domiciliu, în limita surselor financiare planificate în acest scop.
    36. În cazul, cînd instituţia medico-sanitară de asistenţă medicală primară nu dispune de capacităţile necesare pentru efectuarea investigaţiilor paraclinice, de diagnostic şi tratament prevăzute pentru asistenţa medicală primară în compartimentele I şi III din anexa nr.4 a Programului Unic şi în prezentele Norme metodologice, efectuarea acestora se va realiza în cadrul altor instituţii medicale, în baza contractelor de prestare a serviciilor medicale încheiate bilateral.
    37. Activităţile, la realizarea cărora participă atît medicii de familie, cît şi medicii specialişti de profil, se organizează în conformitate cu ordinul comun al instituţiilor medico-sanitare respective cu respectarea condiţiilor stabilite de prezentele Norme metodologice.
    38. Certificatele (formularele) eliberate în cadrul realizării activităţilor de suport, se asigură de către instituţia medico-sanitară responsabilă, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, inclusiv la solicitarea pacientului sau reprezentantului legal, autorităţilor publice locale şi centrale, organelor de drept.
    39. Conducătorul instituţiei medico-sanitare primare asigură procurarea în volumul necesar a formularelor de evidenţă medicală primară, conform modelului aprobat de Ministerul Sănătăţii.
    40. În cazurile, cînd starea pacientului sau stabilirea/precizarea diagnosticului şi aprecierea tacticii de tratament în continuare a maladiei depăşeşte competenţa medicului de familie, sau conform protocoalelor clinice şi standardelor medicale în vigoare supravegherea maladiei date se face de către sau de comun acord cu medicul specialist de profil, medicul de familie organizează trimiterea pacientului respectiv la consultaţie în baza înscrierii în documentaţia medicală primară sau biletului de trimitere (formular 027/e) după caz. În aceste cazuri consultaţia persoanei asigurate se efectuează de către medicul specialist de profil din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    41. Consultaţia persoanei neasigurate de către medicul specialist de profil se efectuează contra plată (cu excepţia cazurilor stabilite la p.5), în modul stabilit, în corespundere cu Catalogul unificat de tarife pentru serviciile prestate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale.
    42. Consultaţia de către medicul specialist de profil din instituţia medico-sanitară respectivă, aflată în acelaşi teritoriu (raion, municipiu), se acordă doar în baza documentaţiei medicale primare (formulare: 025/e; 111/e; 112/e; 113/e etc.), în care este indicată consultaţia specialistului necesar. La trimiterea pentru consultaţie programată, medicul de familie asigură efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale, în volumul stabilit de actele normative în vigoare, în limita competenţei profesionale.
    43. La prezentarea directă la medicul specialist de profil în cazurile prevăzute de anexa nr.2 la Programul unic, medicul specialist de profil efectuează înscrieri în documentaţia medicală primară, sau completează extras (formular 027/e) în cazul cînd pacientul este din alt teritoriu.
    44. După efectuarea consultaţiei respective, medicul de familie asigură supravegherea în dinamică a pacientului în conformitate cu recomandările medicului specialist de profil.
    45. Trimiterea pentru internare programată în spital se efectuează de către medicul de familie în cazurile justificate din punct de vedere medical şi epidemiologic în situaţiile, care au la bază criteriile stabilite în Programul unic.
    46. Programarea internărilor în cadrul instituţiilor medico-sanitare raionale/municipale se efectuează prin coordonare, cu conducătorul sau persoanele responsabile din instituţiile abilitate, după caz prin telefon, înregistrînd data respectivă în documentaţia medicală primară.
    47. Internarea se efectuează în temeiul biletului de trimitere (formular 027/e), completat conform cerinţelor formularului, cu indicarea diagnosticului, datelor despre evoluţia bolii, rezultatele investigaţiilor efectuate, inclusiv în dinamică, după caz, tratamentul efectuat în condiţii de ambulator. Biletul de trimitere cu antetul instituţiei medico-sanitare primare se autentifică doar prin aplicarea parafei medicului de familie.
    Pe biletul de trimitere se indică „Se trimite pentru internare programată în secţia..., sau „Se trimite pentru internare urgentă în secţia...”.
    48. În cazul depistării/suspectării unei maladii, care prezintă pericol endemo-epidemic, medicul de familie va întreprinde măsuri de izolare şi raportare, şi va organiza măsuri pentru preîntîmpinarea sau restrîngerea epidemiei/endemiei, organizînd consultul medicului specialist de profil, inclusiv la domiciliu, care va organiza asistenţa medicală ulterioară conform indicaţiilor medicale şi sanitaro-epidemiologice. În aceste cazuri, medicul de familie asigură, de comun cu specialiştii de profil şi din sănătatea publică, examinarea şi supravegherea contacţilor din focar, organizarea măsurilor de rigoare în vederea excluderii răspîndirii maladiilor în cauză, în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    49. La externarea din spital, medicul de familie asigură supravegherea tratamentului de susţinere a pacientului în condiţii de ambulator, cu efectuarea, conform indicaţiilor medicale şi recomandărilor incluse de către medicul curant în extrasul din fişa medicală de staţionar (formular 027/e), a investigaţiilor paraclinice şi de diagnostic, în volumul stabilit de actele normative în vigoare  pentru asistenţa medicală primară.
    50. Medicul de familie coordonează, organizează şi prestează, după caz, acordarea îngrijirilor medicale comunitare, inclusiv paliative, la domiciliu în conformitate cu actele normative în vigoare, conlucrînd cu administraţia publică locală şi prestatorii, după caz, în vederea asigurării prestării serviciilor de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu în funcţie de necesităţile beneficiarului, asigurînd supravegherea îngrijirilor prestate pe toată perioada necesară, conform indicaţiilor medicale.
Asistenţa medicală specializată de ambulator
    51. Asistenţa medicală specializată de ambulator, în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul unic, se acordă persoanelor asigurate de către medicul specialist de profil împreună cu personalul mediu încadrat în realizarea actului medical, inclusiv şi persoanelor neasigurate în cazul infecţiei HIV/SIDA şi tuberculoza.
    52. Pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în Programul unic, inclusiv organizator-metodice, ce ţin de competenţa specialistului şi a personalului respectiv şi sînt prevăzute în actele normative ale Ministerului Sănătăţii, conducătorul instituţiei medico-sanitare respective asigură condiţiile necesare prin:
    a) asigurarea cu cadre medicale;
    b) dotarea corespunzătoare cu echipament, medicamente şi consumabile necesare, dispozitivelor medicale şi contraceptivelor cu efect prolongat pentru persoanele din grupurile vulnerabile şi grupurile de risc medical şi social;
    c) procurarea preparatelor destinate dezinfecţiei curente/finale, dezinsecţiei, utilajului şi accesoriilor pentru instituţiile medico-sanitare în vederea asigurării activităţii instituţiei in regim sanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare;
    d) planificarea corectă a timpului de muncă, tinînd cont de specificul specialităţii în vederea asigurării accesului populaţiei la serviciile respective;
    e) programarea vizitelor persoanelor asigurate în mod prioritar;
    f) organizarea procesului de programare la medicul specialist de profil conform înscrierii efectuate telefonic sau nemijlocit de către pacient la acesta sau persoana numită responsabilă, în baza biletului de trimitere al medicului de familie;
    g) asigurarea evidenţei şi supravegherii medicale a pacienţilor cu maladii care permit prezentarea directă la medicul specialist de profil;
    h) supravegherea şi monitorizarea de către medicul obstetrician-ginecolog a evoluţiei sarcinii femeilor gravide conform planului de conduită cu asigurarea asistenţei medicale şi antrenarea, la necesitate, a altor medici-specialişti;
    i) organizarea deplasărilor medicilor specialişti de profil în localităţile rurale pentru examinarea copiilor, inclusiv a elevilor, gravidelor şi persoanelor ce nu se pot deplasa fără ajutor etc.;
    j) coordonarea şi acordarea suportului consultativ-metodic instituţiilor de asistenţă medicală primară în conduita maladiilor cu impact asupra sănătăţii publice;
    k) monitorizarea situaţiei în teritoriu privind morbiditatea şi măsurile întreprinse, inclusiv la nivel de administraţie publică locală, pentru maladiile cu impact asupra sănătăţii publice;
    l) organizarea şi participarea la realizarea activităţilor necesare în focarele de boli infecţioase;
    m) organizarea deplasărilor medicilor specialişti de profil pentru supravegherea pacienţilor cu maladiile prevăzute în Programul unic, care necesită supraveghere de comun cu medicul de familie şi permit prezentarea directă a pacientului la medicul specialist de profil. În aceste cazuri instituţia medicală, care prestează servicii de asistenţă medicală specializată de ambulator, asigură cu transport deplasarea în teritoriu a medicilor specialişti de profil;
    n) organizează, la necesitate, prescrierea de către medicii specialişti de profil (psihiatri şi neurologi) a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu actele normative în vigoare, în limita surselor financiare planificate în acest scop, monitorizînd permanent situaţia la capitolul dat şi cu realizarea măsurilor de intervenţie oportune.
    53. Consultaţia medicului specialist de profil din teritoriu se acordă persoanelor asigurate în baza biletului de trimitere eliberat de către:
    a) medicul de familie;
    b) medicul specialist de profil, pentru care persoana asigurată a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie.
    În cazul efectuării consultaţiei respective de către medicul specialist din alt teritoriu/localitate, acesta remite în mod obligatoriu medicului/instituţiei, care a trimis pacientul la consultaţie formularul 027/e, completat cu informaţia referitor la diagnosticul, rezultatele investigaţiilor efectuate, recomandările de tratament şi supraveghere  etc.
    54. Specialiştii de profil acordă asistenţa medicală specializată de ambulator (consultaţie medicală/de control) şi la domiciliu în cazul în care medicul de familie a solicitat şi a argumentat necesitatea acordării acesteia în condiţii de domiciliu, efectuînd înscrierea respectivă în documentaţia medicală primară, cu informarea specialistului de profil respectiv şi şefului secţiei. În aceste cazuri, la necesitate, instituţia medicală primară asigură cu transport deplasarea la domiciliu a medicului specialist de profil.
    55. Prezentarea repetată a pacientului pentru următoarele consultaţii în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără un nou bilet de trimitere şi se organizează de medicul specialist respectiv, conform programării în modul stabilit.
    56. Prezentarea directă la medicul specialist de profil fără bilet de trimitere pentru afecţiunile stabilite în anexa nr.2 la Programul unic se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) dacă bolnavul nu trebuie monitorizat de către medicul de familie;
    b) pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de evoluţia bolii. În aceste cazuri medicul specialist de profil informează medicul de familie dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în conduita terapeutică, prin efectuarea înscrierilor respective în documentaţia medicală primară (formulare: 025/e; 111/e; 112/e etc.) sau în biletul de trimitere/extras (formular 027/e).
    57. În cadrul consultaţiilor medicului specialist este asigurat întreg volumul de servicii şi manopere medicale prevăzute în Programul unic, conform diagnosticului stabilit şi specificului specialităţii, din contul surselor financiare ale asistenţei medicale specializate de ambulator.
    În cazul cînd persoana, trimisă la consultaţie  necesită pentru diagnosticul respectiv alte investigaţii, decît cele efectuate de către medicul de familie, acestea se efectuează în baza biletului de trimitere al medicului specialist de profil din contul surselor financiare ale asistenţei medicale specializate de ambulator.
    58. Trimiterea la investigaţii se efectuează în baza biletului de trimitere, completat în modul stabilit de prezentele Norme metodologice cu aplicarea semnăturii şi parafei medicului. Pentru efectuarea investigaţiilor respective este interzisă solicitarea semnăturilor suplimentare sau a parafelor nereglementate.
    59. Investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare, necesare în cadrul organizării examenelor medicale în Comisii: examinarea medicală a candidaţilor şi conducătorilor de vehicul; examinarea medicală periodică a angajaţilor în condiţii nocive de muncă, se efectuează contra plată, achitată în modul stabilit nemijlocit de persoană şi respectiv de către angajator conform contractului de prestare servicii. Examinarea medicală, investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare a premilitarilor, recruţilor şi rezerviştilor se efectuează în volumul prevăzut de actele normative în vigoare, inclusiv grupa sîngelui şi Rh factor, microradiofotografia etc., conform indicaţiilor medicale, în baza trimiterii medicului specialist de profil, din contul surselor financiare ale asistentei medicale specializate de ambulator şi surselor financiare ale administraţiei publice locale pentru persoanele neasigurate.
    60. În cazul cînd instituţiile medico-sanitare de nivel teritorial nu dispun de capacităţile necesare pentru efectuarea asistenţei medicale specializate de ambulator, prevăzută de Programul unic, aceasta se va realiza în cadrul altei instituţii medico-sanitare publice atît de nivel teritorial, cît şi naţional, în baza contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate bilateral. Costurile la serviciile medicale prestate sînt negociabile şi nu pot depăşi mărimea stabilită în Catalogul unificat de tarife pentru serviciile prestate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale si raionale.
    61. În cadrul consultaţiei persoanei asigurate, trimise de către medicul de familie sau care s-a prezentat direct la medicul specialist de profil, ultimul înregistrează datele despre rezultatele examenului clinic, diagnosticul si recomandările de tratament în documentaţia medicală primară de ambulator.
    62. La prezentarea directă a persoanei asigurate la medicul specialist de profil, în cazul maladiilor indicate în anexa nr.2 la Programul unic, inclusiv la adresările persoanei asigurate în cazurile de urgenţă, inclusiv traumatisme, investigaţiile de laborator şi instrumentale prevăzute în compartimentul II şi III din anexa nr. 4 a Programului unic se efectuează la trimiterea medicului specialist de profil din contul mijloacelor asistenţei medicale specializate de ambulator.
    63. La prezentarea directă a persoanei asigurate la medicul specialist de profil, cu excepţia cazurilor prevăzute în pct. 62, cheltuielile pentru serviciile medicale prestate sînt achitate de pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.
    64. Vizitele efectuate la medicul specialist de profil pe parcursul unui episod de boală se efectuează în baza biletului de trimitere (formular 027/e) eliberat primar de medicul de familie, gratuit din contul mijloacelor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    65. La necesitate, medicul specialist de profil asigură trimiterea persoanei  asigurate pentru consultaţie medicală la un alt medic specialist de profil din aceeaşi instituţie în cadrul aceluiaşi caz de boală, în baza înscrierii respective în documentaţia medicală primară, organizînd la necesitate programarea pentru consultaţia necesară.
    66. În cazul cînd stabilirea diagnosticului, tratamentul sau examinarea persoanei asigurate depăşeşte competenţa instituţiei medico-sanitare teritoriale, medicul specialist de profil trimite pacientul la consultaţie medicală, investigaţii de înaltă performanţă şi internare în cadrul instituţiilor medico-sanitare contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea acestor servicii.
    Biletul de trimitere se completează conform cerinţelor stabilite în punctul 47, cu menţiunea „Se trimite pentru internare programata în secţia...,” sau „Se trimite pentru consultaţie/investigaţie de înaltă performanţă în...”.
    În cazul trimiterii persoanei asigurate la servicii de înaltă performanţă în propria instituţie, trimiterea se asigură în baza înscrierii în documentaţia medicală primară (formulare  025/e; 111/e; 112/e etc.).
    Instituţiile medico-sanitare asigură evidenţa trimiterilor la servicii de înaltă performanţă în vederea gestionării corecte a fluxului de pacienţi şi respectării cotei părţi stabilite pentru fiecare teritoriu/instituţie.
    67. Specialistul de profil din instituţia medico-sanitară publică republicană consultă pacientul în baza biletului de trimitere a medicului specialist de profil din instituţia medico-sanitară teritorială (raională, municipală).
    68. La constatarea necesităţii efectuării consultaţiilor altor specialişti de profil şi/sau investigaţiilor de înaltă performanţă, inclusiv şi din alte instituţii medico-sanitare publice de nivel naţional (republicane) pentru cazul respectiv de boală, specialistul de profil din instituţia medico-sanitară publică republicană asigură consultaţia şi/sau investigaţia necesară în baza înscrierii respective în documentaţia medicală primară sau biletului de trimitere (formular 027/e), organizînd la necesitate programarea pentru consultaţia şi/sau investigaţia necesară.
    69. În cazul cînd, pacientul fiind trimis din teritoriu la consultaţia medicului specialist de profil din instituţia medico-sanitară republicană, se constată necesitatea spitalizării în instituţie de nivel republican, acesta asigură spitalizarea sau, după caz, programarea internării, în baza înscrierii respective în documentaţia medicală primară sau biletului de trimitere (formular 027/e).
    70. Efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) şi manoperelor medicale specifice, inclusiv serviciilor medicale de înaltă performanţă, se efectuează în baza biletului de trimitere, emis de către specialistul de profil, conform indicaţiilor medicale.
    71. Instituţiile medico-sanitare publice de nivel naţional duc evidenţa serviciilor medicale prestate la trimiterea instituţiilor medico-sanitare teritoriale/republicane şi informează instituţia medico-sanitară teritorială despre rezultatele examinărilor efectuate, completînd extrasul (formular 027/e) cu indicarea detaliată a tuturor datelor despre rezultatele consultaţiilor şi investigaţiilor, efectuate la nivel naţional, despre diagnosticul stabilit şi recomandările de tratament în continuare.
    72. Organizarea consultului persoanelor asigurate de către colaboratorii catedrelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, care activează în cadrul secţiilor consultative/policlinicilor şi instituţiilor medico-sanitare, se realizează în conformitate cu mecanismul expus la capitolul dat.
    73. Se interzice solicitarea si/sau aplicarea pe biletul de trimitere la consultaţii, investigaţii, internare programată în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice naţionale a altor semnături şi parafe decît cele indicate pe formular, respectiv: parafa cu antetul instituţiei medico-sanitare, semnătura şi parafa personală a medicului şi a instituţiei medico-sanitare.
Asistenţa medicală stomatologică
    74. Asistenţa medicală stomatologică în volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală se efectuează la adresarea contingentului nominalizat în policlinicile, secţiile şi cabinetele stomatologice, contractate de CNAM. Pentru realizarea volumului de asistenţă medicală stomatologică, conducătorul instituţiei medico-sanitare publice respective asigură condiţiile necesare prin:
    a) asigurarea cu cadre medicale;
    b) dotarea corespunzătoare cu echipament, medicamente şi consumabilele necesare;
    c) organizarea examenelor medicale a copiilor din grădiniţe, instituţiile de învăţămînt secundar general şi profesional;
d) monitorizarea situaţiei privind prestarea serviciilor de asistenţă medicală stomatologică şi întreprinderea măsurilor ce se impun pentru realizare.
Asistenţa medicală spitalicească
    75. Asistenţa medicală spitalicească se acordă persoanelor asigurate în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul unic de către instituţiile medico-sanitare spitaliceşti, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    76. Conducătorul instituţiei medico-sanitare de asistenţă medicală spitalicească asigură acordarea asistenţei respective în volumul stabilit de Programul unic prin:
    a) asigurarea cu cadre medicale şi echipamentul respectiv;
    b) dotarea corespunzătoare a instituţiei cu medicamente şi consumabile necesare, incluse în formularul farmacoterapeutic al instituţiei medico-sanitare în cauză;
    c) condiţii necesare pentru supravegherea pacienţilor în secţia de internare;
    d) asigurarea condiţiilor hoteliere în corespundere cu normele sanitare în vigoare;
    e) asigurarea alimentaţiei, conform normativelor stabilite pentru afecţiunea respectivă;
    f) organizarea efectuării oportune şi în volum deplin a manoperelor medicale specifice, investigaţiilor instrumentale şi de laborator, consultaţiilor specialiştilor, conform indicaţiilor medicale prescrise de medicul curant, medicii consultanţi şi/sau Consiliul Medical pentru maladia de bază, precum şi pentru maladiile concomitente stabilite şi care influenţează rezolvarea cazului.
    77. Trimiterea pentru internare în instituţiile medico-sanitare de toate nivelurile a persoanelor ce necesită asistenţă spitalicească se efectuează în funcţie de starea sănătăţii pacientului şi/sau influenţa maladiei asupra sănătăţii publice a populaţiei.
    78. Cazul tratat este un serviciu medical spitalicesc, exprimat prin cazul rezolvat, care cuprinde: spitalizarea pacientului conform criteriilor stabilite în Programul unic, asigurarea condiţiilor hoteliere şi alimentaţia adecvată, stabilirea diagnosticului şi aplicarea tratamentului conform standardelor medicale de diagnostic şi tratament, protocoalele clinice instituţionale sau naţionale şi finalizat cu externare (cu excepţia decesului) sau transfer în altă instituţie de un nivel mai înalt după argumentarea prin dovezi clinice, paraclinice (după caz) a stabilizării, ameliorării stării cu prescrierea recomandărilor concrete pentru etapa următoare.
    79. Internarea de urgenţă sau necondiţionată în spital se efectuează independent de prezenţa poliţei de asigurare:
    a) cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie;
    b) cu bilet de trimitere eliberat de medicul specialist de profil;
    c) la trimiterea serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă, inclusiv spitalizarea, prin intermediul serviciului „AVIASAN”, a pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale în instituţiile medico-sanitare republicane/municipale, la solicitarea instituţiilor spitaliceşti raionale şi municipale, în cazurile cînd volumul şi gradul de complexitate a asistenţei medicale depăşeşte posibilităţile instituţiei medico-sanitare respective;
    d) fără bilet de trimitere, la prezentarea directă a pacientului în cazuri urgente, confirmate şi documentate de către personalul medical al secţiei de internare.
    80. Internarea gravidelor cu urgenţe obstetricale (sarcina extrauterină, avort spontan, naştere) se efectuează necondiţionat (indiferent de prezenţa poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală).
    81. În cazurile de naştere, dacă femeia gravidă nu dispune de poliţa de asigurare, instituţia medicală spitalicească eliberează un certificat care atestă stările menţionate pentru a fi prezentat instituţiilor medicale primare cu scop de evidenţă şi prezentare ulterioară agenţiilor/reprezentanţelor teritoriale ale CNAM în vederea eliberării acesteia a poliţei de asigurare. În certificat se va indica obligatoriu momentul survenirii naşterii, care a condiţionat internarea de urgenţă şi se va specifica termenul pentru care urmează a fi eliberată poliţa de asigurare (perioada sarcinii, patrurientei şi lăuziei, după caz).
    82. Spitalizarea prin serviciul AVIASAN a persoanelor asigurate cu urgenţe medico-chirurgicale în instituţiile medico-sanitare publice republicane se face la cererea instituţiilor medico-sanitare raionale/municipale, în cazul indicaţiilor medicale pentru asistenţă medicală la nivelul respectiv sau cînd instituţia medico-sanitară raională/municipală nu dispune de echipamentul si tehnologiile medicale necesare.
    83. Internarea programată se efectuează după cum urmează:
    a) în spitalele de nivel secundar (raionale/municipale) - în baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie la care este înregistrat pacientul respectiv;
    b) în spitalele de nivel terţiar (republicane) - în baza biletului de trimitere eliberat de medicul specialist de profil, coordonată cu spitalul respectiv;
    c) în cazul maladiilor oncologice primar depistate, inclusiv spitalizarea repetată pentru prelungirea tratamentului complex - în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie/medicul specialist de profil sau programării de către spitalul de nivel terţiar (în acest caz nu este necesar biletul de trimitere de la medicul de familie/specialistul de profil), conform schemelor de tratament;
    d) în instituţiile spitaliceşti specializate pacienţii cu tuberculoză se internează în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie/medicul specialist de profil;
    e) pacienţii tematici se internează în spitalele de nivel terţiar (republicane) şi de nivel secundar (municipale) în limita cotei stabilite de actele normative în vigoare.
    84. Femeile gravide sînt referite la naştere în instituţiile medico-sanitare, cu respectarea strictă a principiilor de regionalizare şi triere a gravidelor în acordarea asistenţei medicale perinatale.
    85. La adresarea directă pentru internare în instituţiile medicale spitaliceşti fără programare, în cazurile nerespectării prevederilor pct.83, cheltuielile sînt achitate de către pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală.
    86. La indicaţii medicale şi sociale, stabilite de Comisia Medical Consultativă (ordinul nr.647 din 21.09.2010), femeilor gravide li se asigură internarea pentru întreruperea sarcinii indiferent de prezenţa poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu respectarea mecanismului stabilit la p.81.
    87. Mamele (îngrijitorii) sînt spitalizate pentru îngrijirea copilului cu vîrsta sub 5 ani şi/sau în cazurile justificate din punct de vedere medical. Cheltuielile hoteliere şi de alimentare pentru mamă sînt suportate de instituţia medico-sanitară respectivă din costul cazului tratat.
    88. Pacienţii afectaţi de infecţia HIV/SIDA şi tuberculoză sînt spitalizaţi atît la trimiterea medicului de familie sau a medicului specialist de profil, cît şi  în cazul adresării directe a pacientului.
    89. În cazul cînd persoana asigurată, trimisă în modul stabilit la consultaţie la medicul specialist de profil în instituţia medico-sanitară de nivel republican, necesită internare în secţiile spitaliceşti ale instituţiei respective, la prezenţa locurilor vacante la zi, pacientul se internează în aceeaşi zi, cu bilet de trimitere (formular 027/e) eliberat de medicul specialist de profil responsabil de pacienţii din ambulator, coordonat cu şeful subdiviziunii respective.
    90. Dacă medicul specialist de profil al instituţiei medico-sanitare publice republicane, în urma examinării persoanei asigurate trimisă pentru consultaţie/investigaţie în modul stabilit, constată stare de urgenţă la persoana asigurată, aceasta este internată în instituţia medico-sanitară publică republicană conform indicaţiilor pentru cazurile de urgenţă.
    91. Instituţiile medico-sanitare publice efectuează internarea programată a persoanelor asigurate ca pacienţi tematici, la cererea catedrelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din cota locurilor disponibile pentru internări programate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, în baza biletului de trimitere eliberat în modul stabilit.
    Planificarea numărului şi profilului pacienţilor tematici se face din timp, de comun acord cu administraţia instituţiilor medico-sanitare publice, fără a perturba procesul diagnostico-curativ şi principiul proporţionalităţii, stabilit pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.
    92. Instituţiile medico-sanitare publice spitaliceşti duc evidenţa serviciilor medicale prestate pacienţilor (persoanelor asigurate şi neasigurate separat) trimişi de instituţiile medico-sanitare teritoriale şi informează instituţia medico-sanitară teritorială prin extras din fişa medicală de staţionar (formular 027/e) completat conform cerinţelor formularului.
    93. Efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) şi a manoperelor medicale specifice, se efectuează pacienţilor internaţi, în volum deplin, conform protocoalelor clinice şi standardelor medicale în vigoare.
    94. În cazul cînd instituţia medico-sanitară spitalicească nu dispune de capacităţi de efectuare a investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) în volum deplin, efectuarea lor se asigură în temeiul contractelor bilaterale cu alte instituţii medico-sanitare, inclusiv cu Centrele de Sănătate Publică.
    95. În perioada de noapte, secţiile de internare ale spitalelor asigură pînă în dimineaţa zilei următoare supravegherea persoanelor (pacienţilor) transportate de ambulanţă sau care s-au adresat direct în orele tîrzii ale serii după ajutor medical, dar care, conform indicaţiilor medicale, nu necesită spitalizare şi urmează a fi tratate în condiţii de ambulator. Cheltuielile respective vor fi acoperite din contul mijloacelor alocate secţiilor de internare, conform prevederilor din Capitolul IV al prezentelor Norme metodologice.
    96. În cazul cînd bolnavii internaţi necesită transferare programată pentru continuarea tratamentului spitalicesc în spitalele de profil, inclusiv pentru pacienţii cu maladii psihiatrice, narcologice şi tuberculoză, instituţia organizează transportarea medicală asistată a acestora cu transportul sanitar propriu, după coordonarea prealabilă de către ei a internării cu spitalele de profil respective. Se interzice externarea la domiciliu a pacienţilor cu tuberculoză ce necesită transfer în instituţia medico-sanitară de profil.
Servicii medicale de înaltă performanţă
    97. Serviciile medicale de înaltă performanţă în volumul şi pe tipurile, specificate în anexa nr.5 al Programului unic se acordă persoanelor asigurate de către instituţiile medico-sanitare contractate pentru prestarea acestui tip de servicii de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    98. Instituţiile medico-sanitare respective, informează instituţiile medico-sanitare de nivel teritorial şi naţional, inclusiv Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, despre numărul investigaţiilor garantate fiecărui teritoriu sau instituţii de nivel naţional, tinînd cont de numărul populaţiei, indicatorii înregistraţi ai morbidităţii, solicitarea instituţiei etc.
    99. Investigaţiile (serviciile medicale) de înaltă performanţă solicitate sînt prestate în baza biletului de trimitere, completat în modul stabilit de medicul specialist de profil, în limita cotelor stabilite pentru teritoriul sau instituţia dată. Serviciile medicale, notificate cu asterisc în anexa nr. 5 al Programului Unic, pot fi efectuate inclusiv la trimiterea medicului de familie, în baza biletului de trimitere completat de acesta.
    [Pct. 99 modificat prin OMS880/242 din 06.08.13, MO177-181/16.08.13 art.1231]
    100. În cazul cînd în rezultatul investigaţiei efectuate apar indicaţii pentru efectuarea unei altei investigaţii, aceasta poate fi indicată de către medicul specialist care a efectuat prima investigaţie prin argumentarea necesităţii acesteia în Registrul persoanelor asigurate care au beneficiat de servicii medicale de înaltă performanţă (formular nr.1-19/r), aprobat prin ordinul comun al MS şi CNAM nr.448/111-A din 23.06.2010, în compartimentul „Diagnosticul la trimitere”.
    101. Instituţiile medico-sanitare, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea serviciilor medicale de înaltă performanţă, duc evidenţa serviciilor respective efectuate pentru fiecare teritoriu în parte şi în cazul cînd unele instituţii teritoriale nu solicită numărul programat de investigaţii, asigură redistribuirea proporţională a serviciilor programate, care au rămas în surplus.
    102. Serviciile medicale de înaltă performanţă, necesare pentru rezolvarea, conform protocoalelor clinice şi standardelor medicale în vigoare, a cazurilor de boală la pacienţii internaţi în secţiile spitaliceşti, se acordă de către instituţiile medico-sanitare, prestatoare de servicii medicale de înaltă performanţă, în bază de contract încheiat între acestea şi instituţia spitalicească respectivă.
Îngrijiri comunitare şi la domiciliu
    103. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, la care au dreptul persoanele asigurate, sînt acordate de către prestatorii autorizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care sînt contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în condiţiile prevăzute de prezentele Norme metodologice.
    104. Pentru pacienţi se efectuează următoarele manopere medicale, ce ţin de domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, în conformitate cu actele normative, aprobate de Ministerul Sănătăţii:
    a) monitorizarea temperaturii, tensiunii arteriale, respiraţiei, pulsului, diurezei, scaunului - la pacienţii cu accidente cerebrovasculare, insuficienţă cardio-circulatorie cronică şi patologia tubului digestiv, a ficatului şi pancreasului în perioada decompensată;
    b) îngrijirea plăgilor, escarelor, ulcerelor trofice etc.;
    c) îngrijirea stomelor (traheostomă, gastrostomă ş.a.) şi îngrijirea pacienţilor cu anus contra naturii;
    d) spălături: oculară, auriculară, vaginală şi gastrică;
    e) clisme cu scop evacuator şi cu scop terapeutic;
    f) sondaj gastric cu scop evacuator şi cu scop de alimentare a pacientului;
    g) îngrijiri paliative în condiţii de domiciliu;
    h) controlul simptomelor (îngrijirea în caz de vomă, greaţă, constipaţii, diaree, incontinenţă de urină, candidomicoză şi altele) şi a durerii (evaluarea nivelului durerii, ameliorarea durerii şi urmărirea efectului medicamentos);
    i) prevenirea escarelor de decubit etc.
    105. Prestatorul efectuează îngrijiri medicale persoanelor asigurate, cu maladii cronice în stadiu avansat (consecinţe ale ictusului cerebral, maladii în fază terminală, fracturi de col femural etc.) şi/sau după intervenţii chirurgicale mari, conform recomandării medicului de familie (bilet de trimitere), inclusiv şi în cazurile cînd îngrijirile medicale la domiciliu sînt recomandate de către medicii specialişti de profil.
    106. Asigurarea cu medicamente, materiale sanitare (consumabile), necesare pentru efectuarea îngrijirilor medicale, se realizează de către prestatorii autorizaţi, contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Reglementări comune de caracter special
    107. Pentru localităţile rurale, cu acces geografic limitat la instituţiile medico-sanitare publice specializate de ambulator şi spitaliceşti din teritoriul său de deservire, asistenţa medicală urgentă prespitalicească, asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească poate fi organizată în cadrul unei instituţii medico-sanitare publice din alt teritoriu, situată mai favorabil din punct de vedere geografic şi contractată de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea serviciilor respective populaţiei din localităţile date.
    108. Organizarea asistenţei medicale în cadrul instituţiei medico-sanitare publice din alt teritoriu, în astfel de cazuri  se efectuează prin coordonare bilaterală cu instituţiile medico-sanitare din teritoriile respective.
    109. Pentru asigurarea prestării serviciilor de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, specializată de ambulator şi spitalicească populaţiei din localităţile limitrofe unui alt teritoriu, Compania Naţională de Asigurări în Medicină va efectua modificarea contractului de prestare a serviciilor medicale la compartimentul dat ţinînd cont de numărul populaţiei înregistrate în localităţile respective.
    110. De asemenea, prestarea serviciilor de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, specializată de ambulator şi spitalicească populaţiei din localităţile limitrofe unui alt teritoriu poate fi efectuată de instituţia amplasată geografic mai accesibil în baza contractului bilateral, încheiat între instituţii.
    111. Populaţia din localităţile limitrofe, pentru care în temeiul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în punctele 109 şi 110 a fost încheiat un contract de prestare a serviciilor de asistenţă medicală specializată de ambulator şi spitalicească cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină sau un contract bilateral între instituţii, beneficiază de servicii medicale respective în volumul stabilit de Programul unic. În toate aceste cazuri, trimiterea la consultaţii sau internare în instituţia altui teritoriu se va efectua de către medicul de familie, care deserveşte localitatea dată, în baza biletului de trimitere (formular 027/e), completat conform cerinţelor stabilite la punctul 47 al prezentelor Norme metodologice.
    112. În toate cazurile menţionate, asistenţa medicală primară se va acorda populaţiei din localităţile date în cadrul instituţiei medicale primare, care deserveşte populaţia dată, în volum stabilit pentru nivelul Centrului de Sănătate respectiv. Concomitent, instituţiile medico-sanitare publice de asistenţă medicală spitalicească şi asistenţă medicală primară de nivel teritorial (raion sau municipiu) vor asigura prestarea serviciilor medicale (investigaţii de laborator şi instrumentale) pentru instituţia medico-sanitară publică primară, care nu dispune de serviciile respective, în temeiul contractului bilateral încheiat.
    113. Serviciile medicale regionalizate vor fi prestate de către instituţiile medico-sanitare spitaliceşti prestatoare a serviciilor respective persoanelor asigurate din teritoriile arondate către acestea, Compania Naţională de Asigurări în Medicină asigurînd contractarea serviciilor respective în modul stabilit.
    114. Deficienţele înregistrate în organizarea trimiterii persoanelor asigurate la instituţiile medico-sanitare publice de nivel teritorial sau naţional cît si privind volumul investigaţiilor efectuate la nivelul (etapa) precedent(ă), se semnalează de către instituţia respectivă cu atenţionarea instituţiei medico-sanitare care a îndreptat pacientul şi informarea Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru întreprinderea măsurilor ce se impun.
    115. La constatarea permanentă a deficienţelor respective, documentate cu dovezi argumentate privind cheltuielile suplimentare, suportate de către instituţiile medico-sanitare publice de nivel teritorial sau naţional din cauza prestării sub nivelul necesar şi volumul stabilit a serviciilor medicale acordate pacienţilor trimişi de către instituţiile medico-sanitare de la etapa precedentă, se va lua decizia de restituire a cheltuielilor respective în baza facturilor prezentate, în temeiul acordului semnat de ambele instituţii, iar în caz de conflict, după coordonare cu Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Capitolul III. Investigaţiile paraclinice
    116. Investigaţiile paraclinice, de care beneficiază populaţia în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se specifică conform nivelului la care se prestează după cum urmează:
    a) Investigaţiile paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie;
    b) Investigaţiile paraclinice efectuate la trimiterea medicului specialist de profil;
    c) Serviciile de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice;
    d)  Serviciile medicale de înaltă performanţă.
    117. Serviciile medicale paraclinice la trimiterea medicului de familie se acordă conform indicaţiilor medicale, indiferent de statutul persoanei (atît persoanelor asigurate, cît şi celor neasigurate) şi sînt specificate în compartimentul I al anexei nr. 4 a Programului unic.
    118. Serviciile medicale paraclinice la trimiterea medicului specialist de profil specificate în compartimentul II al anexei nr. 4 a Programului unic se efectuează persoanelor asigurate (iar persoanelor neasigurate – doar în caz de HIV/SIDA şi tuberculoză), în cazul cînd pacientul se prezintă la acesta pentru asistenţă medicală în conformitate cu prezentele Norme metodologice.
    119. În cazul investigaţiilor de radiodiagnostic, numărul de incidenţe, volumul necesar al investigaţiei şi investigaţiile necesare pentru stabilirea diagnosticului imagistic se stabilesc în final de medicul imagist radiolog.
    120. Serviciile de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice de care beneficiază populaţia în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală la trimiterea medicului de familie şi medicului specialist de profil, specificate în compartimentul III din anexa nr. 4 a Programului Unic, se acordă respectiv:
    a) în Centrele de sănătate din localităţile rurale la prescrierea medicului de familie;
    b) în IMSP raionale şi municipale la prescrierea specialistului în fizioterapie şi kinetoterapie sau medicului specialist de profil şi medicului de familie.
Capitolul IV. Modalitatea de plată şi criteriile
privind contractarea prestatorilor de servicii medicale
A. Particularităţile contractării pe tipuri de asistenţă medicală
    121. Pentru anul 2013 este prevăzută contractarea următoarelor tipuri de asistenţă medicală:
    a) asistenţa medicală urgentă prespitalicească;
    b) asistenţa medicală primară;
    c) asistenţa medicală specializată de ambulator;
    d) asistenţa medicală spitalicească;
    e) servicii medicale de înaltă performanţă;
    f) îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu.
    122. Pentru contractarea serviciilor medicale vor fi utilizate următoarele metode de plată a prestatorilor de servicii medicale:
    - per capita;
    - per serviciu;
    - per caz tratat;
    - per zi-pat;
    - per vizită;
    - buget global;
    - plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat;
    - bonificaţia pentru indicatori de performanţă.
    123. În cadrul procesului de contractare se va ţine cont de fluxul real format al pacienţilor asiguraţi şi de realizarea treptată a echităţii în distribuirea resurselor financiare.
    124. Plafoanele de cheltuieli pentru fiecare tip de asistenţă medicală sînt stabilite în Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013, după cum urmează:
    a) asistenţa medicală urgentă prespitalicească – 333 663,0 mii lei;
    b) asistenţa medicală primară – 1192267,5 mii lei, inclusiv medicamente compensate – 192449,3 mii lei;
    [Pct.124 lit.b) în redacţia OMS1511/387 din 20.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1877]
    [Pct.124 lit.b) modificată prin OMS648/189 din 05.06.13, MO125-129/14.06.13 art.868]
    c) asistenţa medicală specializată de ambulator – 291213,0 mii lei;
    [Pct.124 lit.c) în redacţia OMS1511/387 din 20.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1877]
    d) asistenţa medicală spitalicească – 1993446,1 mii lei;
    [Pct.124 lit.d) în redacţia OMS1511/387 din 20.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1877]
    e) servicii medicale de înaltă performanţă – 139635,2 mii lei;
    [Pct.124 lit.e) în redacţia OMS1511/387 din 20.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1877]
    f) îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu – 5 775,1 mii lei.
    125. În cazul depăşirii sumei semestriale planificate pe ţară pentru compensarea medicamentelor, această depăşire va fi reţinută proporţional din contul instituţiilor medico-sanitare, care au depăşit suma limită pentru prescrierea medicamentelor compensate, inclusiv a instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti la depăşirea sumei planificate pentru medicamentele psihotrope, anticonvulsivante şi antidiabetice injectabile (insuline).
    [Pct.125 modificat prin OMS648/189 din 05.06.13, MO125-129/14.06.13 art.868]
Asistenţa medicală urgentă prespitalicească
    126. Metodele de plată în asistenţa medicală urgentă prespitalicească sînt:
    a) plata „per capita”;
    b) bonificaţia pentru indicatori de performanţă.
    127. La planificarea volumului de finanţare a serviciilor medicale va fi luat în calcul numărul de persoane identic celor înregistrate în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară situate în teritoriul de deservire a instituţiei de asistenţă medicală urgentă prespitalicească la 1 noiembrie 2012.
    128. Ca temei pentru achitarea bonificaţiei se stabileşte îndeplinirea următorilor indicatori de performanţă:
    a) Indicatorul 1: Lipsa divergenţelor între diagnosticul serviciului asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi diagnosticul clinic stabilit.
    Criteriul de îndeplinire – rata coincidenţei diagnosticului serviciului asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi diagnosticul clinic stabilit nu mai mică de 85% cu condiţia prezentării a cel puţin 90% cotoare a foilor de însoţire a pacienţilor transportaţi la spital (formular 144/e) care au solicitat asistenţă medicală de urgenţă (pentru persoanele care nu au fost spitalizate serveşte diagnosticul din secţia de internare).
    b) Indicatorul 2:  Asigurarea staţiei zonale cu medici.
    Criteriul de îndeplinire – asigurarea staţiei zonale cu medici (2,5 unităţi ocupate la 10 000 populaţie totală a teritoriului deservit).
    129. Raportarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă se face trimestrial. Evidenţa indicatorilor nu este cumulativă.
    130. Tariful „per capita” stabilit în asistenţa medicală urgentă prespitalicească este de 92,41 lei. Suma anuală constituie 316 973,4 mii lei.
    131. Suma anuală pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă este de 16 689,6 mii lei, inclusiv pentru:
    - indicatorul 1 – 13 405,6 mii lei
    - indicatorul 2 – 3 284,0 mii lei.
Asistenţa medicală primară
    132. Instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală vor fi contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină în baza criteriilor stipulate în prezentele Norme metodologice.
    133. Filialele instituţiilor medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală vor avea cod propriu (cu includerea acestora în nomenclator) şi poziţii contractuale separate.
    134. Metodele de plată în asistenţa medicală primară sînt:
    a)  plata „per capita”;
    b)  bonificaţie pentru indicatori de performanţă;
    c)  plata prin buget global (pentru Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor).
    135. La planificarea volumului de finanţare a serviciilor medicale va fi luat în calcul numărul total de persoane (asigurate şi neasigurate) înregistrate în „Registrul persoanelor luate la evidenţă în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” la data de 1 noiembrie 2012, ajustat la risc de vîrstă conform următoarelor grupuri :
    - de la 0 pînă la 4 ani 11 luni 29 zile
    - de la 5 pînă la 49 ani 11 luni 29 zile
    - de la 50 ani şi peste.
    136. Ca temei pentru achitarea bonificaţiei se stabileşte îndeplinirea următorilor indicatori de performanţă:
    a) Indicatorul 1: Internarea programată
    Criteriul de îndeplinire:
    1.1. numărul internărilor efectuate programat (în instituţiile spitaliceşti cu raportare electronică către CNAM pe bază de DRG) la trimiterea medicului de familie în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 20 puncte pentru fiecare internare programată efectuată a pacientului.
    b) Indicatorul 2: Depistarea şi supravegherea maladiilor nontransmisibile
Criterii de îndeplinire:
    2.1. numărul persoanelor cu vîrsta peste 18 ani cărora li s-a măsurat tensiunea arterială în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 1 punct pentru fiecare persoană cu vîrsta peste 18 ani căreia i s-a măsurat tensiunea arterială prima dată în anul de gestiune;
    2.2. numărul persoanelor cu hipertensiune arterială care se află la evidenţă şi primesc tratament antihipertensiv conform protocolului clinic naţional sub supravegherea medicului de familie în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 3,5 puncte (lunar) pentru fiecare persoană cu hipertensiune arterială care se află la evidenţă şi primeşte tratament antihipertensiv (nu mai mult de 1 vizită în trimestru);
    2.3. numărul persoanelor cu hipertensiune arterială instruite conform programului „Şcoala pacientului hipertensiv” în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoană cu hipertensiune arterială instruită conform programului „Şcoala pacientului hipertensiv”;
    2.4. numărul persoanelor cărora li s-a apreciat indicele SCORE în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 10 puncte pentru fiecare persoană căreia i s-a apreciat indicele SCORE conform metodologiei aprobate (nu mai mult de o dată pe an pentru persoană);
    2.5. numărul persoanelor peste 45 de ani şi din grupul de risc investigate la glicemie în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 de puncte pentru fiecare persoană peste 45 de ani şi din grupul de risc investigate la glicemie prima dată în anul de gestiune;
    2.6. numărul persoanelor cu diabet zaharat care se află la evidenţă şi primesc tratament conform protocolului clinic naţional sub supravegherea medicului de familie în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 3,5 puncte (lunar) pentru fiecare persoană cu diabet zaharat care se află la evidenţă şi primeşte tratament (nu mai mult de 1 vizită în trimestru);
    2.7. numărul persoanelor cu diabet zaharat instruite conform programului „Şcoala pacientului cu diabet zaharat” în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoană cu diabet zaharat instruită conform programului „Şcoala pacientului cu diabet zaharat”;
    2.8. numărul examenelor ginecologice profilactice cu prelevarea citologiei în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 5 puncte pentru fiecare caz de examinare ginecologică profilactică cu prelevarea citologiei efectuată conform cerinţelor protocolului clinic naţional (o dată la 2 ani la femei cu vîrsta de la 25 ani, inclusiv la grupurile de risc);
    2.9. numărul persoanelor luate la evidenţă primar cu tumori maligne în luna de raportare: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II. Valoarea realizării indicatorului constituie 10 puncte pentru fiecare persoană luată la evidenţă primar cu tumori maligne confirmate: forme vizuale - st.I, formele nevizuale - st.I-II.
    c) Indicatorul 3: Supravegherea gravidei şi copilului
    Criteriul de îndeplinire
    3.1. numărul gravidelor luate la evidenţă în termen de gestaţie pînă la 12 săptămîni  în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului pentru fiecare gravidă raportată constituie 30 puncte;
    3.2. numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 3 puncte pentru fiecare gravidă căreia i s-a indicat administrarea acidului folic în primul trimestru al sarcinii;
    3.3. numărul gravidelor cărora li s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 3 puncte pentru fiecare gravidă căreia i s-a indicat administrarea preparatelor de fier în primul trimestru al sarcinii;
    3.4. numărul gravidelor investigate prin examen ultrasonor în termenele stabilite în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului la fiecare termen raportat constituie 5 puncte pentru fiecare gravidă căreia i s-a efectuat examen ultrasonor în termenele stabilite de standardele în vigoare;
    3.5. numărul gravidelor, care au efectuat vizitele la medicul obstetrician-ginecolog în termenele stabilite în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului la fiecare termen raportat constituie 5 puncte pentru fiecare gravidă care a fost consultată de către medicul obstetrician – ginecolog în termenele  stabilite de standardele în vigoare;
    3.6. numărul gravidelor care au efectuat vizitele la medicul de familie în termenele stabilite în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului la fiecare termen raportat constituie 5 puncte pentru fiecare gravidă care a fost consultată de către medicul de familie în termenele stabilite de standardele în vigoare;
    3.7. numărul copiilor supravegheaţi conform standardelor în vigoare şi care au împlinit 3 luni în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 20 puncte cînd copilul cu vîrsta de 3 luni, inclusiv cel născut în anul 2012, a fost supravegheat conform standardului în vigoare în primele 3 luni de viaţă;
    3.8. numărul copiilor supravegheaţi conform standardelor în vigoare şi care au împlinit 6 luni în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 20 puncte cînd copilul cu vîrsta de 6 luni, inclusiv cel născut în anul 2012, a fost supravegheat conform standardului în vigoare în perioada de la 3 la 6 luni;
    3.9. numărul copiilor supravegheaţi conform standardelor în vigoare şi care au împlinit 12 luni în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 20 puncte cînd copilul cu vîrsta de 12 luni, inclusiv cel născut în anul 2012, a fost supravegheat conform standardului în vigoare în perioada de la 6 la 12 luni.
    d) Indicatorul 4: Depistarea şi supravegherea tratamentului pacienţilor cu tuberculoză în condiţii de ambulator
    Criteriul de îndeplinire
    4.1. numărul persoanelor din grupul de risc investigate la tuberculoză în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 4 puncte pentru fiecare persoană din grupul de risc investigată la tuberculoză;
    4.2. numărul persoanelor luate la evidenţă primar cu tuberculoză în luna de raportare. Valoarea realizării indicatorului constituie 10 puncte pentru fiecare persoană luată la evidenţă primar cu tuberculoză;
    4.3.  numărul de cazuri finalizate de tratament a pacienţilor cu tuberculoză în condiţii de ambulator conform standardelor DOTS. Valoarea realizării indicatorului constituie 80 puncte pentru fiecare caz de tratament supravegheat, inclusiv cazul iniţiat în anul 2012, finalizat în luna de raportare.
    137. Sumele contractuale destinate pentru asistenţa medicală primară se formează din:
    a) suma alocată per capita în funcţie de următoarele categorii de vîrstă:
    - de la 0 pînă la 4 ani 11 luni 29 zile – 356,76 lei
    - de la 5 pînă la 49 ani 11 luni 29 zile – 209,88 lei
    - de la 50 ani şi peste –  314,80 lei.
    Suma totală destinată finanţării per capita constituie 844 243,7 mii lei.
    b) suma estimativă pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă în cuantum anual de 148 933,0 mii lei;
    c) suma de 192449,3 mii lei, alocată pentru compensarea costului medicamentelor prescrise persoanelor (asigurate şi neasigurate) de către instituţiile medico-sanitare în limitele stabilite la p.141;
    [Pct.137 lit.c) modificată prin OMS648/189 din 05.06.13, MO125-129/14.06.13 art.868]
    d) suma de 5 201,8 mii lei alocată prin buget global pentru Centrele de sănătate prietenoase tinerilor;
    e) suma de 1 439,7 mii lei alocată pentru IMSP, indicate la pct.12 lit.i) din Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29.12.2003.
    138. Raportarea către CNAM a îndeplinirii indicatorilor de performanţă în asistenţa medicală primară se efectuează lunar, inclusiv în formă electronică.
    139. Volumul bonificaţiei se estimează lunar în funcţie de numărul de puncte acumulate de instituţia medico-sanitară şi valoarea calculată a unui punct.
    140. Valoarea unui punct se calculează lunar prin raportarea 1/12 parte a cuantumului anual pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă (p.137 b)) la numărul total de puncte acumulate şi raportate de prestatorii de AMP pentru luna respectivă.
    141. Suma-limită pentru prescrierea medicamentelor compensate se calculează în modul următor:
    a) pentru instituţiile medico-sanitare primare - în conformitate cu punctele acumulate în funcţie de numărul populaţiei asigurate, cu ajustare la numărul de bolnavi asiguraţi cu HTA. Suma totală constituie 153 964,3 mii lei. Valoarea unui punct constituie 37,8 lei.
    Instituţia va acumula:
    - pentru fiecare persoană asigurată înregistrată în „Registrul persoanelor luate la evidenţă în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă     medicală” - 1 punct;
    - pentru o persoană asigurată cu HTA (conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate) – 4,7  puncte;
    b) pentru instituţiile medico-sanitare ce prescriu medicamente compensate psihotrope şi anticonvulsivante, în conformitate cu numărul de persoane (asigurate şi neasigurate) cu schizofrenie şi epilepsie conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate. Suma totală constituie 13 377,0 mii lei.
    c) pentru instituţiile medico-sanitare ce prescriu antidiabetice injectabile (insuline) în conformitate cu numărul de persoane (asigurate şi neasigurate) cu diabet zaharat tip I insulinodependent conform datelor Centrului Naţional de Management în Sănătate. Suma totală constituie 25108,0 mii lei.
    [Pct.141 lit.c) introdusă prin OMS648/189 din 05.06.13, MO125-129/14.06.13 art.868]
Asistenţa medicală specializată de ambulator
    142. Asistenţa medicală specializată de ambulator include:
    a) asistenţa medicilor specialişti de profil;
    b) asistenţa medicală stomatologică.
    143. Asistenţa medicală stomatologică se împarte în:
    - asistenţă stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun. Chişinău;
    - asistenţă stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun. Bălţi, IMS raionale şi din UTA Găgăuzia.
    144. Metodele de plată a asistenţei medicale specializate de ambulator sînt:
    1) Pentru asistenţa medicilor specialişti de profil:
    - „per capita”;
    - „per caz tratat”;
    - „buget global”;
    - „plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat”.
    2) Pentru asistenţa medicală stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun. Chişinău:
    - „per capita”;
    - „buget global”.
    3) Pentru asistenţa medicală stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun.Bălţi, IMS raionale şi din UTA Găgăuzia:
    - „per capita”.
    145. La estimarea volumului contractual de servicii medicale în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator va fi luat în calcul numărul de persoane asigurate identic celor înregistrate în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară situate în teritoriul de deservire a instituţiei de asistenţă medicală specializată de ambulator la 1 noiembrie 2012.
    146. Pentru prestatorii care oferă servicii specializate de ambulator după principiul teritorial, finanţarea asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate de către medicii specialişti de profil se stabilesc în baza tarifului „per capita”, achitat în limita sumei anuale de 193 619,6 mii lei în mărime de:
    - 81,88 lei pentru instituţiile medico-sanitare din mun Chişinău (suma alocată nu prevede acoperirea volumelor de asistenţă medicală prestată de instituţiile medico-sanitare finanţate pe buget global);
    - 90,01 lei pentru instituţiile medico-sanitare din mun. Bălţi;
    - 82,43 lei pentru instituţiile medico-sanitare raionale şi din UTA Găgăuzia.
    147. Finanţarea prestatorilor care nu oferă servicii specializate de ambulator după principiul teritorial este stabilită în limita sumei anuale de 56 621,7 mii lei prin următoarele metode:
    a) plata prin „buget global” - instituţiile medico-sanitare republicane, punctele traumatologice din mun.Chişinău, Policlinica Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, Dispensarul Dermatovenerologic Municipal Chişinău, Centrele comunitare de sănătate mintală, laboratorul naţional de referinţă a Institutului de ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, laboratorul de referinţă al Spitalului Clinic Municipal Bălţi, laboratorul diagnostic şi confirmare HIV/SIDA, secţia consultativă a Spitalului Clinic Municipal nr.1, pentru acoperirea cheltuielilor de tratament a persoanelor neasigurate afectate de infecţia HIV/SIDA şi tuberculoză în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    b) plata per „caz tratat” - pentru asistenţa medicilor specialişti de profil prestată de centrele de reabilitare a bolnavilor de narcomanie;
    c) plata „retrospectivă per serviciu” în limitele bugetului contractat - pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimentaţie şi transport public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiţii de ambulator a bolnavilor cu tuberculoză, caz nou şi readmis.
    148. Suma alocată pentru asistenţa stomatologică constituie 38 516,2 mii lei, inclusiv:
    a) finanţarea prin „buget global” (pentru prestatorii care nu oferă servicii după principiul teritorial). Suma pe an constituie 8 883,2 mii lei.
    b) finanţarea „per capita” pentru asistenţa stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun.Chişinău la tariful de 7,60 lei. Suma pe an constituie 4 854,8 mii lei.
    Notă: Ţinînd cont de specificul structurii asistenţei medicale stomatologice din mun.Chişinău, suma alocată „per capita” nu prevede acoperirea volumelor de asistenţă medicală prestată de instituţiile medico-sanitare finanţate pe buget global.
    c) finanţarea „per capita” pentru asistenţa stomatologică prestată în instituţiile medico-sanitare din mun.Bălţi, IMS raionale şi din UTA Găgăuzia la tariful „per capita” – 14,44 lei. Suma pe an constituie 24 742, 8 mii lei.
    d)    suma de 35,4 mii lei alocată pentru IMSP, indicate la pct.12 lit.i) din Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29.12.2003.
Asistenţa medicală spitalicească
    149. Metodele de plată pentru asistenţa medicală spitalicească sînt:
    a) plata pe „caz tratat” în cadrul sistemului DRG (Case-Mix) - pentru volumul de activitate spitalicească de scurtă durată prestat persoanelor asigurate şi neasigurate cu maladii social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice spitalizate în instituţiile specializate în limitele prevederilor Programului Unic.
    b) plata pe „ zi-pat”:
    - pentru asistenţa medicală pe profilul „ftiziatrie”;
    - pentru îngrijirile medicale paliative prestate în condiţii de hospice;
    c) plata pe „buget global”:
    - pentru volumul de asistenţă spitalicească prestat pacienţilor asiguraţi în secţia de internare care ulterior nu au fost spitalizaţi;
    - pentru serviciile prestate în Departamentele Medicină de Urgenţă ale IMSP CNŞPMU, Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, Spitalul Clinic Municipal Bălti; ICŞDOSMşiC;
    - pentru secţiile dializă;
    - pentru asistenţa medicală pe profilurile psihiatrie, inclusiv pentru tratamentul prin constrîngere (după precizarea diagnosticului), narcologie şi psihiatrie concomitent cu ftiziatrie;
    - serviciul „Aviasan”;
    - pentru medicamente costisitoare.
    d) plata „retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat” pentru cheltuielile de transport public de la/la domiciliu în vederea efectuării dializei;
    150. Pentru spitalele rambursate în funcţie de complexitatea cazurilor (DRG şi CASE-MIX) în anul 2012 în regim-pilot în contract se specifică:
    - numărul de cazuri tratate contractate;
    - ICM realizat de spital retrospectiv în anul precedent;
    - tarif propriu;
    - suma contractuală.
    151. Pentru spitalele care în anul 2012 nu au fost rambursate în funcţie de DRG în contract se specifică:
    - numărul de cazuri tratate contractate;
    - ICM estimat pentru spital/realizat în baza raportării retrospective pe 6 luni;
    - tarif propriu, calculat pentru respectarea bugetului neutru;
    - suma contractuală.
    152. Pentru respectarea bugetului neutru, tariful propriu se va stabili în cadrul negocierilor cu instituţiile medico-sanitare în funcţie de numărul convenit de cazuri tratate care urmează a fi prestate în anul 2013 şi ICM realizat/estimat pentru instituţie în anul 2012, fără a depăşi pentru tarif limita superioară de 4000 lei şi cea inferioară de 2500 lei, în scopul unificării graduale a tarifului naţional.
    153. Procedeele de colectare, raportare a datelor la nivel de pacient şi rambursare în funcţie de complexitatea cazurilor se stipulează în Regulamentul cu privire la modalitatea de codificare, raportare şi validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanţării spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX), aprobat de MS şi CNAM.
    154. Contractarea asistenţei medicale spitaliceşti pe profilurile de lungă durată (psihiatrie, narcologie, psihiatrie concomitent cu ftiziatrie) se realizează în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, stabilite în actele normative ale Ministerului Sănătăţii.
    155. Serviciile prestate în secţiile de internare ale prestatorilor de servicii medicale spitaliceşti persoanelor asigurate, care ulterior nu au fost spitalizate (cu excepţia Departamentelor Medicină de Urgenţă ale IMSP CNŞPMU, Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, Spitalul Clinic Municipal Bălţi, ICŞDOSMşiC) se contractează separat, la nivelul sumei anului 2012.
    156. Suma totală destinată serviciului dializă constituie 45 000,0 mii lei. Estimarea bugetelor globale pe prestatori pentru serviciile de dializă va fi efectuată în funcţie de suma totală destinată serviciului de dializă şi numărul de şedinţe de dializă prestate pe parcursul anului 2012.
    Bugetul global cuprinde toate cheltuielile necesare prestării serviciilor de dializă, inclusiv cheltuielile pentru materiale de consum, achiziţionarea pieselor de schimb, eritropoetină, alimentaţia pacientului.
    1561. Suma-limită pentru medicamente costisitoare utilizate în programe speciale de tratament (hepatitele virale cronice B, C şi D, scleroza multiplă desiminată, hipertensiune pulmonară avansată) conform solicitărilor Ministerului Sănătăţii constituie 50 000,0 mii lei. Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în limita surselor financiare disponibile, va încheia contracte de acordare a asistenţei medicale cu instituţiile medico-sanitare (Spitalul Clinic Republican, Institutul Mamei şi Copilului, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Spitalul clinic de boli infecţioase “Toma Ciorba”) pentru acest scop.
    [Pct.1561 introdus prin OMS1511/387 din 20.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1877]
    157. În cadrul nevalidării cazurilor tratate, echivalentul bănesc al acestor cazuri urmează a fi exclus din suma achitată instituţiilor medico-sanitare pentru volumul de asistenţă medicală prestat în conformitate cu prevederile contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    158. Criteriile generale de nevalidare a cazurilor tratate în staţionar prezentate spre achitare:
    1) cazul tratat a persoanei neasigurate, dar prezentată ca asigurată;
    2) cazul prezentat spre achitare (prezentat în factură), dar care nu a fost efectuat;
    3) cazul prezentat spre achitare, dar care a fost achitat integral sau parţial de pacient sau de altă persoană fizică sau juridică;
    4) cazul de spitalizare neîntemeiată:
    - caz programat - fără bilet de trimitere eliberat în conformitate cu prevederile Normelor metodologice;
    - caz urgent - conform diagnosticului stabilit de secţia de internare şi după asistenţa efectuată (sau necesita a fi efectuată), conform datelor justificative din punct de vedere medical şi social, în această secţie putea fi tratat în continuare  în condiţii de ambulator;
    5) caz nerezolvat:
    a) pentru cazurile programate şi urgente:
    - monitorizarea insuficientă şi tratamentul neadecvat, cauzat de nerespectarea cerinţelor standardului de tratament, protocolului clinic instituţional;
    - externare neîntemeiată: neconfirmarea prin dovezi clinice, paraclinice (după caz) a ameliorării şi lipsei concluziei despre posibilitatea continuării tratamentului sau îngrijirii în condiţii de ambulator sau la domiciliu cu recomandări concrete pentru etapa de asistenţă medicală următoare;
    b) pentru cazurile programate:
    - cazul de spitalizare programată pentru tratament prin intervenţie chirurgicală (invazivă), însă intervenţia nu a fost efectuată;
    6) cazurile de transfer în altă instituţie:
    - în cazurile programate - cînd transferul este efectuat cu aceeaşi patologie, care era posibil de tratat în instituţia dată.
Servicii medicale de înaltă performanţă
    159. Metoda de plată pentru serviciile medicale de înaltă performanţa este – „per serviciu”.
    160. Prestatorii de servicii medicale de înaltă performanţă planifică în limita contractată, volumul şi spectrul de servicii, asigurînd accesul echitabil pentru pacienţii instituţiilor medico-sanitare, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu informarea acestora, a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi a Ministerului Sănătăţii.
Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu
    161. Îngrijirile medicale comunitare şi la domiciliu se vor contracta în temeiul actelor normative ale Ministerului Sănătăţii.
    162. Metoda de plată pentru îngrijirile medicale şi pentru îngrijirile medicale paliative prestate la domiciliu de echipa mobilă este „per vizită”.
B. Modalitatea de achitare a serviciilor medicale
 acordate

    163. Achitarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale urgente prespitalicească se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală, cu excepţia sumei destinate bonificaţiei pentru indicatorii de performanţă.
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată:
    -  integral 1/4 din suma contractuală anuală, cu excepţia sumei destinate bonificaţiei pentru indicatorii de performanţă şi cu excluderea sumelor achitate anterior;
    - suma bonificaţiei pentru indicatorii de performanţă, calculată în baza dărilor de seamă prezentate de către prestator.
    164. Achitarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale primare se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile:
    - pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală (inclusiv suma estimativă pentru indicatori de performanţă);
    - în baza facturilor prezentate de instituţiile farmaceutice contractate, la valoarea integrală a lor.
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată:
    - integral 1/4 din suma contractuală anuală (cu excepţia sumei estimative pentru indicatorii de performanţă), cu excluderea sumelor achitate anterior şi a eventualelor depăşiri peste suma-limită de prescriere a medicamentelor compensate;
    - suma bonificaţiei pentru indicatorii de performanţă, calculată în baza dărilor de seamă prezentate de către prestator, cu excluderea sumelor achitate anterior.
    165. Achitarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală.
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată:
    -  integral 1/4 din suma contractuală anuală, cu excepţia sumei destinate tratamentului bolnavilor de tuberculoză, caz nou şi readmis, în condiţii de ambulator şi cu excluderea sumelor achitate anterior şi a eventualelor depăşiri peste suma-limită de prescriere a medicamentelor compensate;
    - suma pentru tratamentul bolnavilor de tuberculoză, caz nou şi readmis, în condiţii de ambulator, calculată în baza dărilor de seamă prezentate de către prestator.
    166. Achitarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală.
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată:
    - integral suma pentru îndeplinirea cazurilor tratate, în limita 1/4 din sumele contractate, cumulativ de la începutul anului;
    - integral 1/4 din suma contractuală anuală destinată îndeplinirii serviciilor contractate după metoda de plată „buget global”, cu excluderea sumelor achitate anterior.
    -  suma pentru cheltuielile de transport public de la/la domiciliu în vederea efectuării dializei, calculată în baza dărilor de seamă prezentate de către prestator.
    167. Achitarea serviciilor medicale de înaltă performanţă se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală.
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată, integral suma pentru îndeplinirea serviciilor medicale, în limita 1/4 sumei contractate, cumulativ de la începutul anului, cu excluderea sumelor achitate anterior.
    168. Achitarea îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu se va face:
    a) lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în avans, în mărime de pînă la 80% din 1/12 parte din suma contractuală anuală.
    b) trimestrial, după prezentarea facturilor de plată, integral suma pentru îndeplinirea serviciilor medicale, în limita 1/4 sumei contractate, cumulativ de la începutul anului, cu excluderea sumelor achitate anterior.
    169. Lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, poate achita integral, conform dărilor de seamă prezentate de prestator, serviciile acordate pentru luna precedentă în limita 1/12 din suma contractuală anuală.
C. Procedura de negociere şi de soluţionare a litigiilor
    170. Contractarea serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se va face prin negocieri dintre administraţia prestatorului de servicii medicale şi reprezentanţii împuterniciţi ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, cu participarea, după caz, a reprezentantului Ministerului Sănătăţii sau a administraţiei publice locale în calitate de fondatori.
    171. Litigiile care nu pot fi soluţionate în cadrul negocierilor sînt examinate în şedinţele comisiei de mediere constituite pe bază de paritate din reprezentanţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi Ministerul Sănătăţii. Deciziile sînt definitive şi obligatorii pentru părţile contractante.
D. Dispoziţii finale
    172. Prestatorii de servicii medicale pe parcursul a 10 zile lucrătoare, din momentul semnării contractelor, vor prezenta pentru coordonare fondatorului şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (Agenţiei teritoriale) devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) pentru mijloacele provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2013, conform formularului aprobat. La devizul menţionat vor fi anexate calculele argumentate şi statele de personal pe fiecare tip de asistenţă medicală contractată.
    173. Mijloacele financiare obţinute de către prestator în urma îndeplinirii indicatorilor de performanţă vor fi utilizate în conformitate cu prevederile actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, inclusiv pentru stimularea lucrătorilor medicali care nemijlocit au contribuit la îndeplinirea acestora.