HGM990/2012
ID intern unic:  346110
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 990
din  26.12.2012
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1067     Data intrarii in vigoare : 05.03.2013
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „lista categoriilor de funcţii ale Ministerului Afacerilor Interne subrogate de generali, conform anexei nr.4” se exclud;
    2) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte efectivul-limită al Ministerului Afacerilor Interne, al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia în număr de 17374 unităţi (dintre care 168 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale şi 759 unităţi – personal auxiliar), inclusiv:
    efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne în număr de 158 unităţi;
    efectivul-limită al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în număr de 17216 unităţi (dintre care 148 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale şi 759 unităţi – personal auxiliar), cu excepţia militarilor în termen ai Trupelor de Carabinieri, inclusiv:
    efectivul-limită al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în număr de 2477 unităţi (dintre care 20 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale şi 87 unităţi – personal auxiliar);
    efectivul-limită al Departamentului Poliţiei de Frontieră în număr de 3500 unităţi (dintre care 240 unităţi – personal auxiliar).”;
    3) în anexa nr. 1:
    la punctul 6, după cuvîntul „incendiilor,” se introduc cuvintele „privind managementul integrat al frontierei de stat, autorizării trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, combaterea criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale,”;
    punctul 7:
    subpunctul 4) se completează în final cu cuvintele:
    „ , precum şi coordonarea procesului de integrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova”;
    se completează cu un nou subpunct cu următorul conţinut:
    „9) asigurarea securităţii statului pe segmentul realizării şi menţinerii regimului frontierei de stat şi al zonei de frontieră.”;
    punctul 8:
    la subpunctul 4), cuvintele „şi azilului” se substituie cu cuvintele „ , azilului şi integrării străinilor”;
    subpunctul 18) se completează în final cu cuvintele:
    „ , coordonează procesul de integrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova”;
    se completează cu subpunctele 34)-37) cu următorul cuprins:
    „34) asigură securitatea frontierei de stat a Republicii Moldova şi a inviolabilităţii teritoriului Republicii Moldova şi a apelor teritoriale;
    35) reprezintă interesele Republicii Moldova la frontiera de stat;
    36) favorizează traficul internaţional de mărfuri şi colaborarea transfrontalieră;
    37) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor la frontiera de stat a Republicii Moldova.”;
    4) anexa nr.2:
    poziţiile „Direcţia juridică”, „Direcţia informare şi relaţii cu publicul”, „Direcţia cooperare internaţională şi integrare europeană” şi „Secretariat (cu statut de direcţie)” se substituie, respectiv, cu poziţiile „Direcţia generală juridică”, „Direcţia relaţii publice”, „Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană” şi „Direcţia secretariat”;
    poziţia „Direcţia investigaţii şi securitate internă” se exclude;
    se completează cu poziţiile „Direcţia administrare şi politici de dezvoltare”, „Secţia protecţie a datelor cu caracter personal” şi „Serviciul e-Transformare”;
    5) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
LISTA
autorităţilor administrative şi instituţiilor
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
    Inspectoratul General al Poliţiei*
    Departamentul Poliţiei de Frontieră
    Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale*
    Departamentul trupelor de carabinieri
    Biroul migraţie şi azil*
    Serviciul tehnologii informaţionale*
    Serviciul securitate internă şi combatere a corupţiei*
    Academia „Ştefan cel Mare”
    Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne**
    Clubul sportiv central „Dinamo”**;
    * Serviciul public cu statut de departament pe lîngă minister.
    ** Serviciul public cu statut de direcţie pe lîngă minister.”;
    6) anexa nr. 4 se exclude.
    [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
     3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 5 martie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 990. Chişinău, 26 decembrie 2012.