OSVC521/2012
ID intern unic:  346118
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 521
din  10.12.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile
simplificate de vămuire
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1637     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
___________Oleg Efrim
nr. 904 din 21. 12. 2012

    În scopul facilitării comerţului şi transportului internaţional de mărfuri pe baza principiului selectivităţii controlului vamal, precum şi în temeiul prevederilor articolelor 131, 184 şi 192 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007) cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedurile simplificate de vămuire, conform anexei.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.
    3. Serviciul Vamal va întreprinde măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului ordin  şi va aduce în concordanţă actele sale normative cu prevederile acestuia.
    4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Serviciului Vamal nr.214-O din 1 august 2011 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de vămuire la domiciliu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.1123).

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                      Tudor BALIŢCHI

    Nr. 521-o. Chişinău, 10 decembrie 2012.


Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 521-O din 10.12.2012
REGULAMENTUL
privind procedurile simplificate de vămuire
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul facilitării traficului internaţional de mărfuri conform principiului selectivităţii şi stipulează condiţiile şi modul de acordare a simplificărilor vamale la trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală.
    2. În sensul prezentului Regulament noţiunea titularul procedurii simplificate de vămuire (în continuare titularul procedurii) semnifică persoana juridică înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, care întruneşte condiţiile şi beneficiază de simplificările vamale, prevăzute de prezentul Regulament.
II. SIMPLIFICĂRILE VAMALE
    3. Conform prezentului Regulament, titularului procedurii i se acordă statut de:
    1) agent economic cu risc scăzut – dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile stipulate în pct.6 subpunctele 1)-5) şi solicită să beneficieze de simplificările stipulate în pct.4 lit.a)-h) din prezentul Regulament;
    2) agent economic cu vămuire la domiciliu – dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile stipulate în pct.6 subpunctele 1)-8) şi solicită să beneficieze de simplificările stipulate în pct.4 lit.a)-m) din prezentul Regulament. Metodologia procedurii de vămuire la domiciliu se stabileşte conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    3) agent economic credibil – dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile stipulate în pct.6 subpunctele 1)-7), 9) şi solicită să beneficieze de simplificările stipulate în pct.4 lit.a)-o) din prezentul Regulament;
    4) transportator de încredere – dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile stipulate în pct.6 subpunctele 1), 4)-5), 8),10) şi solicită să beneficieze de simplificările stipulate în pct.4 lit.g)-i),  p)-q) din prezentul Regulament.
    4. Titularul procedurii, în conformitate cu pct.3 din prezentul Regulament, poate solicita să beneficieze de următoarele simplificări vamale:
    a) aplicarea parametrilor de selectivitate preferenţiali în sistemul de analiză a riscurilor al Serviciului Vamal din Sistemul Informaţional “Asycuda World”;
    b) reducerea numărului de controale fizice;
    c) reducerea numărului de acte prezentate la vămuirea mărfurilor;
    d) efectuarea vămuirii în mod prioritar;
    e) efectuarea, la cererea titularului procedurii controlului vamal în alte locuri, acceptate de organul vamal, decît cele de amplasare a organului vamal respectiv;
    f) posibilitatea vămuirii mărfurilor, la solicitarea titularului procedurii, în zilele de odihnă şi în afara orelor de program, conform orarului coordonat preventiv cu organele vamale;
    g) traversarea frontierei vamale în regim prioritar, pe un sens de intrare/ieşire separat, dacă infrastructura postului vamal permite acest lucru;
    h) acordarea asistenţei (informaţie, consultaţii) necesare derulării procedurii simplificate de vămuire de către colaboratorii vamali desemnaţi în acest scop;
    i) posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal solicitat cu înştiinţare prealabilă a organului vamal;
    j) vămuirea la sediul titularului procedurii simplificate, în locurile de încărcare sau de descărcare a mărfurilor, pe baza unei declaraţii vamale electronice cu semnătură digitală;
    k) exonerarea de la controlul vamal nedistructiv;
    l) eliberarea certificatului de origine în mod prioritar;
    m)  aplicarea sigiliilor proprii, care corespund cerinţelor stabilite de Serviciul Vamal şi asigurarea evidenţei acestora în forma stabilită de Serviciul Vamal;
    n) posibilitatea vămuirii mărfurilor la orice post vamal, fără înştiinţarea prealabilă a organului vamal;
    o) posibilitatea depunerii declaraţiei vamale incomplete, simplificate, periodice conform legislaţiei;
    p) exceptarea de la obligaţia de cîntărire a mijlocului de transport cu/sau fără marfă;
    q) eliberarea certificatului de agreare timp de o zi lucrătoare.
    5. La acordarea simplificărilor vamale stipulate în pct.4 din prezentul Regulament, Serviciul Vamal aplică măsurile de control necesare asigurării securităţii şi siguranţei traficului internaţional de mărfuri, conform art.192 din Codul vamal şi exercitării atribuţiilor stipulate în legislaţie.
III. CONDIŢIILE DE ACORDARE A STATUTULUI
 DE TITULAR AL PROCEDURII
    6. Condiţiile pentru acordarea statutului de titular al procedurii sînt următoarele:
    1) lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat;
    2) desfăşurarea activităţii în domeniul comerţului extern de cel puţin 2 ani, din data perfectării primei declaraţii vamale;
    3) perfectarea în decursul ultimilor 2 ani, anterior prezentării cererii de solicitare a statului de titular al procedurii, a cel puţin 100 de declaraţii vamale;
    4) dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate, confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii disponibile. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care la momentul efectuării controlului această solvabilitate poate fi constatată;
    5)  lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimilor 2 ani, anterior prezentării cererii. Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în cursul celor doi ani anteriori prezentării cererii, atît solicitantul, cît şi persoanele responsabile din întreprinderea acestuia sau care exercită controlul asupra gestiunii întreprinderii, dacă este cazul, reprezentantul solicitantului, nu au comis o încălcare a legislaţiei vamale. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate determina, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi nu creează suspiciuni cu privire la bună-credinţa solicitantului;
    6) dispunerea de un sistem satisfăcător de gestiune a evidenţei operaţiunilor comerciale şi dacă este cazul, a documentelor de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale;
Condiţia este considerată realizată dacă solicitantul îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) utilizează un sistem contabil care să fie compatibil cu reglementările contabile generale şi care va facilita controalele vamale prin audit;
    b) permite accesul fizic sau electronic al organului vamal la registrele de evidenţă gestionate şi, dacă este cazul, la registrele sale de transport;
    c) dispune de un sistem logistic, care să asigure condiţii de gestionare separată a mărfurilor străine de cele autohtone;
    d) dispune de o organizare administrativă care să corespundă tipului şi amplorii operaţiunilor de comerţ exterior şi care să fie adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri, precum şi de un sistem de control intern, care să asigure identificarea tranzacţiilor ilegale sau cu iregularităţi;
    e) desfăşoară proceduri corespunzătoare de arhivare a documentelor şi informaţiilor care asigură protecţia datelor;
    f) informează angajaţii responsabili cu privire la necesitatea de a informa organele vamale în cazul apariţiei unor dificultăţi în îndeplinirea cerinţelor stabilite de prezentul Regulament, şi desemnează persoanele de contact cu informarea Serviciului Vamal;
    g) întreprinde măsuri adecvate de securitate a tehnologiilor informaţionale pentru a proteja sistemul informatic şi documentaţia solicitantului împotriva oricăror imixtiuni.
    7) Dispune de amplasamente, echipamente şi personal necesare manipulării mărfurilor.
    Condiţia este considerată realizată în cazul în care sînt îndeplinite următoarele cerinţe:
    a) clădirile utilizate în cadrul procedurilor simplificate de vămuire sunt construite din materiale care rezistă la tentativele de acces ilegal şi oferă o protecţie împotriva imixtiunilor;
    b) există măsuri de control adecvate pentru a împiedica accesul neautorizat în zonele de manipulare a mărfurilor;
    c) măsurile privind manipularea mărfurilor să excludă introducerea, substituirea sau pierderea neautorizată a mărfurilor şi defectarea unor unităţi de încărcare;
    d) există, dacă este cazul, proceduri care permit asigurarea gestionării licenţelor de import şi/sau de export legate de interdicţii sau de restricţii şi distingerea acestor mărfuri de alte mărfuri;
    e) solicitantul efectuează verificări anuale privind antecedentele penale ale personalului, care ocupă posturi sensibile sub aspectul securităţii (persoanele responsabile pentru primirea-predarea, depozitarea mărfurilor, perfectarea documentelor aferente acestor operaţiuni, precum şi personalul de securitate);
    f) solicitantul se asigură că angajaţii săi responsabili participă la programe de sensibilizare cu privire la asigurarea securităţii;
    8) solicitantul s-a înregistrat în calitate de principal obligat în operaţiunile de tranzit, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.288-O din 20 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.28-30, art.72);
    9) solicitantul are ca partener de afaceri în lanţul logistic de livrare internaţională transportatorul de încredere;
    10)  dispune de echipamente şi personal necesar pentru realizarea operaţiunilor de transportare a mărfurilor.
    Condiţia este considerată respectată în cazul în care sînt îndeplinite următoarele cerinţe:
    a) solicitantul deţine în proprietate cel puţin 5 unităţi de transport agreate pentru transportarea internaţională de mărfuri şi numai prin intermediul lor se va efectua transportarea mărfurilor;
    b) lipsa divergenţelor între greutatea unităţii de transport (inclusiv a remorcii) înscrisă în certificatul de înmatriculare şi greutatea de facto a acesteia;
    c) solicitantul efectuează verificări anuale privind antecedentele penale, încălcările legislaţiei vamale a personalului, care ocupă posturi sensibile sub aspectul securităţii;
    d) se asigură că angajaţii săi responsabili participă la programe de instruire cu privire la transportarea mărfurilor sub supraveghere vamală.
    7. Deţinerea statutului de titular al procedurii se supune supravegherii permanente de către Serviciul Vamal, care aplică toate formele de control vamal necesare pentru a verifica respectarea cerinţelor legate de deţinerea statutului, prevăzute de prezentul Regulament, Codul vamal şi alte acte normative aferente.
    8. Rezultatele controlului efectuat de către Serviciul Vamal pot servi drept temei pentru suspendarea sau retragerea statutului, conform capitolului IV din prezentul Regulament.
    9. În cazul modificării prevederilor prezentului capitol, Serviciul Vamal va revizui statutul tuturor titularilor procedurilor, acordat pînă la intrarea în vigoare a modificărilor corespunzătoare.
IV. PROCEDURA DE ACORDARE A STATUTULUI
 DE TITULAR AL PROCEDURII
    10. Statutul titularului procedurii se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmite de către solicitant conform anexei nr.2 la prezentul Regulament (în continuare – cerere), care se depune la aparatul central al Serviciului Vamal, fiind însoţită de documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct.6 din prezentul Regulament şi Chestionarul de autoevaluare, prevăzut în anexa nr.3 la prezentul Regulament. Solicitantul este obligat să furnizeze Serviciului Vamal toate informaţiile care confirmă respectarea condiţiilor de acordare a statutului titularului procedurii.
    11. Prin semnarea cererii solicitantul îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea următoarelor obligaţiuni:
    a) să respecte condiţiile privind beneficierea de simplificările vamale;
    b) să se conformeze condiţiilor de acordare a statutului titularului procedurii, conform pct.3 din prezentul Regulament;
    c) în cazul modificării datelor care au fost indicate în cerere, conform pct.10 din prezentul Regulament, să informeze Serviciul Vamal, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, din momentul survenirii modificărilor;
    d) să informeze Serviciul Vamal, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, despre modificarea oricăror date care ar putea condiţiona suspendarea sau retragerea statutului titularului procedurii conform capitolului IV din prezentul Regulament;
    e) să prezinte, la solicitarea organului vamal, date suplimentare necesare vămuirii şi controlului vamal, inclusiv auditului postvămuire conform prevederilor Secţiunii a 291 din Codul vamal.
    12. Examinarea cererii de către Serviciul Vamal cuprinde verificarea, în special, a următoarelor:
    a) complexitatea informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele anexate la aceasta;
    b) volumul şi complexitatea operaţiunilor de comerţ exterior derulate de solicitant, ţinînd cont de caracteristicile specifice ale agentului economic;
    c) modul de organizare a evidenţei şi îndeplinirii condiţiilor necesare desfăşurării în condiţii optime a supravegherii vamale şi exercitării auditului postvămuire.
    13. Serviciul Vamal efectuează controlul solicitantului pentru a verifica respectarea tuturor condiţiilor stipulate în prezentul Regulament.
    14. În cazul în care titularul procedurii care deţine un statut, conform pct.3 din prezentul Regulament, solicită acordarea unui alt statut, Serviciul Vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate cu ocazia acordării statutului titularului procedurii.
    15. Serviciul Vamal examinează cererea şi documentele anexate în termen de pînă la 30 de zile calendaristice din data recepţionării acestora. Termenul dat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile calendaristice, în cazuri temeinic justificate, cu informarea în scris a solicitantului. Acest termen nu include timpul necesar recepţionării informaţiei de la alte organe de control, menţionate în pct.16 din prezentul Regulament.
    16. La examinarea cererii Serviciul Vamal solicită de la alte organe de control competente (Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat) prezentarea informaţiei despre respectarea de către solicitant a legislaţiei în domeniul corespunzător, iar în cazul cererii de acordare a statutului de transportator de încredere şi informaţie privind activitatea solicitantului în domeniul transportului internaţional, prezentată de Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA).
    17. Procesul de examinare a cererii şi rezultatele verificărilor sînt documentate de către subdiviziunile Serviciului Vamal desemnate cu acest scop. 
    18. Serviciul Vamal refuză acordarea statutului titularului procedurii în următoarele cazuri:
    a)  cererea sau documentele care confirmă respectarea condiţiilor de acordare a statutului titularului procedurii nu corespund cerinţelor stipulate în pct.10 din prezentul Regulament; 
    b)  solicitantul nu corespunde condiţiilor de acordare a statutului solicitat, conform pct.6 din prezentul Regulament;
    c)  cererea este depusa pîna la expirarea unui an de la data retragerii statutului titularului procedurii, deţinut anterior.
    19. Decizia de refuz a Serviciului Vamal se aduce la cunoştinţă solicitantului în scris cu expunerea motivelor acesteia şi poate fi atacată conform prevederilor capitolului XI din Codul vamal.
    20. Statutul titularului procedurii se acordă prin emiterea Ordinului Serviciului Vamal, care se aduce la cunoştinţa solicitantului şi produce efecte începînd cu a treia zi lucrătoare din data emiterii.
    21. Statutul titularului procedurii se acordă pe o perioadă nelimitată.
    22. Serviciul Vamal gestionează baza de date a titularilor procedurilor, în format electronic şi asigură actualizarea acesteia. Informaţia din baza de date poate fi prezentată, la solicitare altor organe de control şi autorităţilor publice competente. Lista titularilor procedurii poate fi făcută publică prin publicare pe pagina web oficială a Serviciului Vamal cu acordul prealabil al titularilor respectivi.
IV. SUSPENDAREA ŞI RETRAGEREA STATUTULUI
DE TITULAR AL PROCEDURII

    23. Serviciul Vamal suspendă statutul titularului procedurii în următoarele cazuri:
    a) se constată nerespectarea unor condiţii de acordare a statutului, stipulate în pct.6 din prezentul Regulament; 
    b) se constată nerespectarea obligaţiunilor, stipulate în pct.10 din prezentul Regulament;
    c) există motive suficiente de a considera că titularul procedurii a comis o încălcare a legislaţiei vamale. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate să decidă altfel, dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale precum şi nu creează suspiciuni cu privire la bună-credinţa titularului.
    24. În cazurile stipulate în pct.23 lit.c) statutul titularului procedurii se suspendă pe întreagă durată a procesului contravenţional, în conformitate cu prevederile Codului vamal şi Codului contravenţional sau pe întreaga durată a procesului penal, conform Codului de procedură penală.
    25. Înainte de a adopta o decizie privind suspendarea statutului titularului procedurii, în temeiul pct.23 lit.a) sau b) din prezentul Regulament, Serviciul Vamal preavizează titularul procedurii, care este în drept să-şi remedieze situaţia şi/sau să prezinte argumentele în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. Ca excepţie, suspendarea produce efecte imediat dacă tipul sau nivelul riscului de încălcare a legislaţiei vamale necesită acest lucru.
    26. În cazul în care titularul procedurii preavizat nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor în termenul stipulat în pct.25 din prezentul Regulament, Serviciul Vamal suspendă statutul pentru 90 de zile calendaristice, cu informarea titularului procedurii despre aceasta.
    27. În cazul în care titularul procedurii a întreprins măsurile pentru a se conforma cerinţelor în termenul stabilit în pct.26 din prezentul Regulament, Serviciul Vamal anulează suspendarea cu informarea titularului procedurii despre aceasta. Suspendarea poate fi anulată înainte de expirarea termenului de suspendare.
    28. În cazul în care titularul procedurii se află temporar în incapacitate de a respecta una din condiţiile de acordare a statutului, prevăzute în pct.6 din prezentul Regulament, acesta poate cere suspendarea statutului, informînd Serviciul Vamal şi precizînd data la care se va conforma condiţiilor respective, dar care nu poate depăşi termenul de 90 de zile. În cazul în care titularul procedurii nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor în perioada de suspendare, Serviciul Vamal retrage statutul.
    29. Serviciul Vamal retrage statutul titularului procedurii în următoarele cazuri:
    a) titularul procedurii cu statut suspendat nu a întreprins măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor, pînă la expirarea termenului de suspendare;
    b) în cazurile stipulate în pct.27 din prezentul Regulament;
    c) titularul procedurii a comis o încălcare a legislaţiei vamale, constatată conform procedurii legale. Ca excepţie, Serviciul Vamal poate să decidă altfel, dacă determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale precum şi nu creează suspiciuni cu privire la bună-credinţa titularului;
    d) la solicitarea titularului procedurii.
    30. Decizia privind suspendarea sau retragerea statutului titularului procedurii se aprobă prin emiterea Ordinului Serviciului Vamal, care se aduce la cunoştinţa titularului procedurii şi poate fi atacat conform capitolului XI din Codul vamal.

Anexa nr.1
la Regulamentul privind procedurile
simplificate de vămuire
Metodologia procedurii de vămuire la domiciliu
I. Dispoziţii generale
    1. În sensul prezentei metodologii, următoarele noţiuni semnifică:
    a) Titularul procedurii de vămuire la domiciliu– agent economic cu vămuire la domiciliu, conform pct.3 lit. b) din prezentul Regulament; 
    b) Locul de destinaţie - sediul titularului procedurii de vămuire la domiciliu, locurile de încărcare sau de descărcare a mărfurilor;
    c) Semnătură digitală – procedeu, prevăzut de legislaţie, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic în SI“Asycuda World”;
    d) Declaraţia electronică – declaraţia vamală în detaliu, confirmată prin semnătura digitală a reprezentantului titularului PVD sau brokerului vamal utilizînd SI “Asycuda World”;
    e) Colaboratorul vamal împuternicit – colaboratorul vamal desemnat de şeful biroului vamal, responsabil de efectuarea controlului vamal al titularului PVD.
    2.    Procedura de vămuire la domiciliu (în continuare - PVD) se acordă pentru plasarea mărfurilor sub următoarele destinaţii vamale:
    a)    40xx – Import
    b)    10xx – Export
    c)    51xx - Perfecţionarea activă
    d) 3151- Reexportul mărfurilor plasate în regim de perfecţionare activă cu suspendare sau a produselor compensatoare rezultate din acestea.
    3.    PVD poate fi acordată pentru vămuirea  mărfurilor, cu excepţia celor:
    a) care cad sub incidenţa Legii nr.1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.137-138, art.970);
    b) care cad sub incidenţa Legii nr.111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.451);
    c) supuse accizelor, cu excepţia poziţiei tarifare 8703 - autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tipul “break” şi maşinile de curse, cu termenul de exploatare de pînă la 1 an;
    d) pentru vămuirea cărora de către organele vamale sau alte autorităţi sînt prelevate probe sau mostre pentru efectuare de cercetări (expertiză);
    e) transportate prin intermediul transmiterilor poştale internaţionale;
    f) care beneficiază de tratament tarifar preferenţial şi favorabil;
    g) care au mai mulţi destinatari/expeditori;
    h) autohtone vămuite la export, care sînt depozitate în antrepozit pînă la scoaterea de pe teritoriul vamal, în cazul regimului vamal de export.
II. Metodologia pentru regimul vamal de import şi
perfecţionare activă

    4. Procedura de vămuire la domiciliu în cazul regimului de import  cuprinde următoarele etape:
    1) Prezentarea mijloacelor de transport cu mărfuri la locul de destinaţie şi încheierea operaţiunii de tranzit:
    a) Mărfurile destinate plasării sub regimul vamal de import sînt orientate de postul vamal de frontieră către postul vamal de destinaţie, în raza de activitate a căruia se află titularul PVD, conform procedurii de tranzit sub acoperirea Carnetului TIR (conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1086 din 25 noiembrie 1997) sau a Declaraţiei de tranzit T1 (conform prevederilor Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova nr.288-o din 20 decembrie 2005), cu perfectarea acestora pe suport de hîrtie şi în formă electronică,
    b) Încheierea procedurii de tranzit se efectuează în format electronic în SI “Asycuda World” de către colaboratorul vamal împuternicit după depunerea de către titularul PVD a declaraţiei electronice de import. În cazul procedurii de tranzit sub acoperirea Carnet TIR în declaraţia electronică de import se va introduce obligatoriu numărul Carnetului TIR.
    Titularul va elibera transportatorului declaraţia electronică de import pe suport de hîrtie cu ştampila umedă a titularului.
    c) În cazul în care încheierea operaţiunii de tranzit s-a efectuat cu încălcări procedurale, titularul PVD consemnează acest fapt în modul stabilit în SI “Asycuda World” şi anunţă imediat organul vamal de destinaţie.
    2) Achitarea drepturilor de import, conform legislaţiei;
    3) Completarea, stocarea şi înregistrarea pe serverul organului vamal a declaraţiei electronice de import:
    a) Declaraţia electronică de import se depune în orele de program ale organului vamal.
    b) Declararea mărfurilor se efectuează prin completarea, confirmarea prin semnătură digitală a reprezentantului titularului PVD sau brokerului vamal, stocarea informatică pe serverul organului vamal şi înregistrarea declaraţiei electronice, în conformitate cu cerinţele SI “Asycuda World”. Prevederile Codului vamal şi altor acte normative privind completarea, rectificarea sau retragerea declaraţiilor vamale în detaliu se aplică în mod corespunzător declaraţiei electronice, în condiţiile prezentului Regulament.
    c) În cazul cînd din motive tehnice sau din alte motive întemeiate, nu este posibilă  înregistrarea pe serverul organului vamal a declaraţiei electronice, titularul PVD imprimă declaraţie pe suport de hîrtie şi o depune, cît mai curînd posibil, colaboratorului vamal împuternicit care face menţiune pe declaraţie vamală privind data şi ora primirii declaraţiei.
    4) Decontarea drepturilor de import conform procedurii stabilite în S.I. “Economist”.
    5) Controlul declaraţiei electronice:
    a) Controlul vamal al declaraţiei electronice se efectuează în termen maxim de 3 ore din momentul înregistrării acesteia pe serverul organul vamal. Termenul menţionat se calculează începînd cu momentul înregistrării declaraţiei electronice în SI “Asycuda World” sau, din data şi ora primirii declaraţiei stabilită conform subpunctului 3) lit.c) al prezentului punct.
    b) În cazul în care în termenul stipulat în subpunctul 5 lit.a), organul vamal decide efectuarea controlului vamal documentar şi/sau fizic al mărfurilor, acesta se efectuează de către colaboratori vamali desemnaţi prin ordin intern a şefului biroului vamal (echipele de control) la locul de destinaţie, în termen de pînă la 3 ore din momentul înştiinţării titularului despre decizia organului vamal.
    6) Descărcarea mărfurilor:
    Dacă organul vamal nu intervine în termenul menţionat la subpunctul 5 lit.a), titularul PVD este în drept să înlăture sigiliile de pe compartimentul marfar a mijlocului de transport şi să descarce mărfurile.
    7) Prezentarea organului vamal a documentelor pentru finalizarea PVD:
    a) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la validarea declaraţiei electronice, titularul PVD este obligat să prezinte organului vamal în raza căruia s-a efectuat vămuirea, declaraţia vamală respectivă pe suport de hîrtie, cu aplicarea ştampilei de către titularul PVD în modul stabilit.
    b) Perfectarea documentelor pe suport de hîrtie asupra încheierii operaţiunii de tranzit se efectuează după prezentarea acestora de către titularul PVD organului vamal de destinaţie, dar nu mai tîrziu de 15 zile calendaristice după încheierea tranzitului în format electronic. Prin aplicarea de către titularul PVD a semnăturii şi ştampilei pe documentul de transport, în rubrica cu menţiunea datei şi orei recepţionării mărfurilor, se confirmă încheierea procedurii de tranzit şi asumarea responsabilităţii pentru vămuirea mărfurilor de către titularul PVD.
    c) La solicitarea titularului PVD, organul vamal aplică ştampila pe copia declaraţiei electronice pe suport de hîrtie, restituind titularului PVD exemplarele corespunzătoare.
    d) Menţiunile respective în carnetul TIR pe suport de hîrtie, referitor la încheierea procedurii de tranzit, se vor efectua de către colaboratorii vamali desemnaţi ai postului vamal intern sau (la doleanţa transportatorului):
    - în cazul în care carnetul TIR a fost eliberat de către asociaţia garantă AITA, de către colaboratorul vamal desemnat în acest scop;
    - în cazul în care carnetul TIR a fost eliberat de către o asociaţie garantă a altui stat, de către colaboratorul vamal din cadrul posturilor vamale de frontieră.
III. Metodologia pentru regimul vamal de export şi reexport
    5. Intenţia de a exporta mărfurile se anunţă de către titularul PVD prin completarea şi înregistrarea în SI “Asycuda World” a declaraţiei electronice de export, pînă la încărcarea efectivă a mărfurilor în mijlocul de transport.
    6. Din momentul depunerii declaraţiei electronice de export, titularul PVD trebuie să asigure identificarea şi separarea mărfurilor de export de alte mărfuri.
    7. Operaţiunea de tranzit pentru mărfurile destinate exportului se iniţiază la biroul vamal de plecare numai în format electronic în SI “Asycuda World” (în cazul perfectării declaraţiei vamale T1). Titularul PVD va elibera transportatorului declaraţia vamală electronică printată pe suport de hîrtie cu ştampila umedă a titularului PVD şi cu numerele sigiliilor aplicate la compartimentul marfar.
    În cazul exportului cu utilizarea operaţiunii de tranzit sub acoperirea carnetului TIR, acesta se va perfecta în format electronic în SI “Asycuda World” de către colaboratorul vamal desemnat al biroului vamal de plecare. La biroul vamal de destinaţie, după încheierea operaţiunii de tranzit în format electronic, se vor completa şi toate rubricile destinate organelor vamale ale foilor detaşabile nr.1 şi nr.2 şi ale cotoarelor nr.1 şi nr.2 ale completului din carnetul TIR pe suport de hîrtie, inclusiv cele destinate biroului vamal de plecare (în conformitate cu conţinutul în format electronic al carnetului TIR cu numărul respectiv). Completul de foi detaşabile nr.1 şi nr.2 pe suport de hîrtie se vor remite în adresa biroului vamal de plecare pentru a confirma finisarea operaţiunii de tranzit. De asemenea, biroul vamal de destinaţie va aplica sigiliile vamale la compartimentul marfar al mijlocului de transport. În acest caz ar putea fi păstrate şi sigiliile proprii ale titularului PVD.
    8. După validarea declaraţiei electronice de export, în cazul perfectării declaraţiei vamale T1, titularul PVD este în drept să aplice sigilii proprii la mijloacele de transport încărcate cu mărfuri pentru export, cu respectarea procedurii de aplicare, păstrare şi evidenţă a acestora.
    După încheierea operaţiunii de tranzit în format electronic, în condiţii generale ale procedurii de vămuire, colaboratorul vamal al organului vamal de destinaţie va perfecta documentele de tranzit prezentate pe suport de hîrtie, conform procedurii stabilite la perfectarea declaraţiei vamale de tranzit T1.
    9. Operaţiunea de tranzit pentru mărfurile destinate reexportului se iniţiază la biroul vamal din raza căruia se află expeditorul numai format electronic în SI “Asycuda World” (în cazul perfectării declaraţiei vamale T1). În cazul operaţiunii de tranzit sub acoperirea carnetului TIR, aceasta se va perfecta de către organul vamal intern şi pe suport de hîrtie, cu aplicarea sigiliilor vamale la compartimentul mărfar al mijlocului de transport.

    anexa nr.2

    anexa nr.3