HGM996/2012
ID intern unic:  346213
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 996
din  27.12.2012
privind unele măsuri de reformare a sistemului
infrastructurii calităţii
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 4
    MODIFICAT
   
HG976 din 16.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1059; în vigoare 15.10.16
   
HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052


    În temeiul art. 6 din Legea nr.590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.99-102, art.328)  şi art. 2 alin.(3) din Legea metrologiei nr. 647-XVI din 17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, 2008), cu modificările si completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit.e) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează instituţiile publice Institutul Naţional de Metrologie şi Institutul de Standardizare din Moldova.
    [Pct.1 modificat prin HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052]
    2. Se aprobă:
    [Pct.2 modificat prin HG976 din 16.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1059; în vigoare 15.10.16]
    [Pct.2 modificat prin HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052]
    3. Ministerul Economiei, în termen de 3 luni, va iniţia reorganizarea prin contopire a ÎS „Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”, ÎS „Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi”, ÎS „Centrul de Standardizare şi Metrologie din Ceadîr-Lunga” în ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”.
    4. Ministerul Economiei se desemnează în calitate de fondator al ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” şi se împuterniceşte să întreprindă toate măsurile necesare în vederea înregistrării acesteia în modul prevăzut de lege.
    5. Transmiterea activelor şi pasivelor, a mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale, necesare pentru executarea pct.1 şi 3 ale prezentei hotărîri, se va efectua în baza actelor de primire-predare, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea ÎS „Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”, ÎS „Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi”, ÎS „Centrul de Standardizare şi Metrologie din Ceadîr-Lunga” se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    7. Ministerul Economiei:
    va asigura Institutul Naţional de Metrologie cu spaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii;
    în comun cu Cancelaria de Stat, va asigura Institutul de Standardizare din Moldova, cu titlu gratuit, cu spaţii pentru îndeplinirea adecvată a atribuţiilor în calitate de organism naţional de standardizare pe plan naţional, regional şi internaţional.
    [Pct.7 modificat prin HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052]
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.768), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 3 se completează cu poziţiile „Institutul Naţional de Standardizare” şi „Institutul Naţional de Metrologie”;
    2) la anexa nr. 5:
    poziţiile „Întreprinderea de Stat „Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”, mun. Chişinău”, „Întreprinderea de Stat „Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi”, „Întreprinderea de Stat „Centrul de Standardizare şi Metrologie din Ceadîr-Lunga” se exclud;
    se completează cu poziţia „Întreprinderea de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 996. Chişinău, 27 decembrie 2012.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG976 din 16.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1059; în vigoare 15.10.16]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052]