LPC269/2012
ID intern unic:  346234
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 269
din  30.11.2012
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind
societăţile cu răspundere limitată
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 8
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127–130, art. 548), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor” se înlocuieşte cu sintagma „Registrul de stat al persoanelor juridice”.
    2. La articolul 3 alineatul (3), textul „numărul de înregistrare de stat” se înlocuieşte cu textul „numărul de identificare de stat”.
    3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Fondatorii şi asociaţii
    (1) Societatea poate fi constituită de unul sau de mai mulţi fondatori persoane fizice şi/sau juridice cărora legea nu le interzice acest lucru.
    (2) La data înregistrării de stat a societăţii, fondatorii acesteia devin asociaţi.
    (3) Numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50. Societatea cu un număr mai mare de 50 de asociaţi este obligată, în termen de 6 luni, să se reorganizeze, să se lichideze sau să reducă numărul asociaţilor. În cazul neîndeplinirii condiţiilor menţionate, societatea va fi lichidată în baza hotărîrii instanţei de judecată, la cererea persoanelor interesate.”
    4. Articolul 12:
    la alineatul (1), cuvîntul „sau” se înlocuieşte cu textul „şi/sau”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Actul de constituire al societăţii, constituită ca rezultat al reorganizării prin transformare, se semnează de toţi asociaţii fondatori care au decis transformarea, în condiţiile alin. (2).”
    5. La articolul 13 alineatul (1) litera a), textul „numărul de înregistrare de stat” se înlocuieşte cu textul „numărul de identificare de stat”.
    6. La articolul 17:
    alineatul (1) devine alineat unic;
    alineatul (2) se abrogă.
    7. La articolul 18 alineatul (3), propoziţia a doua se exclude.
    8. La articolul 19 alineatul (1), cuvîntul „Asociaţii” se înlocuieşte cu textul „Fondatorii, asociaţii”.
    9. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Actul de constituire al societăţii prevede modalitatea de aprobare a rezultatelor  evaluării aportului în natură de către adunarea generală a asociaţilor.”
    10. Articolul 30:
    la alineatul (1), textul „transferului dreptului de proprietate în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor” se înlocuieşte cu textul „în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobîndirea  părţii sociale”;
    la alineatul (2), textul „transferului dreptului de proprietate asupra părţii sociale” se înlocuieşte cu textul „în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobîndirea părţii sociale”.
    11. Articolul 33:
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) La majorarea capitalului social, aportul în natură se varsă în termenul stabilit de adunarea generală, dar nu mai tîrziu de 60 de zile de la adoptarea hotărîrii de majorare a capitalului social.”
     la alineatul (4), ultima propoziţie se exclude.
    12. La articolul 34 alineatul (3), textul „de 3 luni” se înlocuieşte cu textul „de 2 luni”.
    13. La articolul 36 alineatele (1) şi (2), textul „de 3 luni” se înlocuieşte cu textul „de 2 luni”.
    14. La articolul 55 alineatul (4), textul „3 zile” se înlocuieşte cu textul „5 zile”.
    15. La articolul 56, alineatul (4) se completează în final cu textul „şi la el se anexează lista asociaţilor prezenţi”.
    16. Articolul 58:
    la alineatul (1):
    partea introductivă a punctului 1) va avea următorul cuprins:
    „1) cu votul unanim al tuturor asociaţilor societăţii pentru:”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) modificarea ordinii de zi;”
    punctul 2):
    în partea introductivă, după cuvîntul „asociaţilor” se introduce textul „societăţii dacă statutul acesteia nu prevede un număr mai mare de voturi”;
    litera h) se abrogă;
    partea introductivă a punctului 3) va avea următorul cuprins:
    „3) cu majoritatea voturilor tuturor asociaţilor societăţii pentru:”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În caz de paritate a voturilor la adoptarea hotărîrilor, hotărîrea se consideră adoptată în conformitate cu prevederile stipulate în actul de constituire.”
    17. La articolul 59 alineatul (2), textul „cu majoritatea voturilor indicată la art. 58 alin. (1)” se înlocuieşte cu textul „cu majoritatea simplă a voturilor tuturor asociaţilor societăţii”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 269. Chişinău, 30 noiembrie 2012.