LPC262/2012
ID intern unic:  346286
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 262
din  16.11.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 6-9     art Nr : 30     Data intrarii in vigoare : 11.02.2013
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 31 se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Producătorilor de produse vitivinicole, obligaţi să contribuie la formarea mijloacelor Fondului Viei şi Vinului, li se permite să efectueze deduceri ale contribuţiilor  în fondul menţionat, stabilite prin Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.”
    2. La articolul 123 alineatul (6) litera b), cuvintele „băuturile alcoolice” se substituie cu cuvintele „producţia alcoolică ”.
    Art. II. – Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvîntul „rafinat” se substituie cu cuvintele „de origine agricolă rectificat”.
    2. Articolul 1: 
    la noţiunea „alcool etilic”, cuvîntul „rafinare” se substituie cu cuvîntul „rectificare”;
    noţiunea „alcool etilic rafinat” se exclude;
    la noţiunea „băutură alcoolică tare”, cuvintele „alcoolului etilic mai mare de” se substituie cu cuvintele „alcoolică de cel puţin”;
    după noţiunea „circulaţia producţiei alcoolice” se introduc noţiunile „contor de evidenţă cu memorie fiscală” şi „măsurător de volum de clasa I” cu următorul cuprins:
    „contor de evidenţă cu memorie fiscală – dispozitiv de evidenţă şi control al alcoolului etilic de origine agricolă rectificat şi al băuturilor alcoolice tari;
    măsurător de volum de clasa I – dispozitiv de evidenţă şi control al alcoolului etilic de origine vitivinicolă brut şi al distilatelor de origine agricolă;”.
    3. La articolul 2, alineatul (1) se completează în final cu textul  „ , cu excepţia vinurilor şi a produselor obţinute pe bază de must”.
    4. La articolul 3 alineatul (1), după cuvîntul „alcoolice” se introduce textul  „ , cu excepţia vinurilor şi produselor obţinute pe bază de must,”.
    5. Articolul 4:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să comercializeze alcool etilic pentru fabricarea producţiei alcoolice şi a producţiei farmaceutice agenţilor economici care deţin licenţa respectivă;”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Titularii de licenţă în domeniu pot comercializa alcoolul etilic agenţilor economici care practică o altă activitate decît cea în domeniul fabricării producţiei alcoolice, dar care, în procesul de producere, utilizează alcool etilic doar cu avizul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Avizul se emite gratuit, în termen de 3 zile lucrătoare, pentru o cantitate exactă de alcool etilic, în baza cererii în scris, a  certificatului de înregistrare a întreprinderii cumpărătoare şi a calculului motivat al volumului de alcool etilic necesar.”
    6. La articolul 5 alineatul (3), după cuvintele „compoziţia ei şi” se introduce textul  „pentru producţia alcoolică cu concentraţia alcoolică de cel mult 10% în volume –”.
    7. La articolul 6 alineatul (3), cuvintele „şi a berii” se exclud.
    8. La articolul 10 punctul 2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) nu corespunde cerinţelor actelor normative în domeniu;”.
    9. Articolul 11 alineatul (2):
    la litera f), textul „a denumirilor de origine controlate,” se exclude;
    la litera g), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
    10. La articolul 14 alineatul  (1) litera b), cuvintele „şi a denumirilor de origine a produselor înregistrate” se substituie cu cuvintele „ , a denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice protejate”.
    11. La articolul 16 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) punerea în circulaţie a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice pentru genurile de activitate licenţiate prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. 6), 7) şi 25) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător pentru agenţii economici care nu deţin licenţa respectivă, inclusiv pentru persoanele fizice, sau cu nerespectarea prevederilor art. 4 lit. i) din prezenta lege;”.
    12. La articolul 17 alineatul (3):
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) termenul de valabilitate – pentru producţia alcoolică avînd concentraţia alcoolică de cel mult 10% în volume;”
    alineatul se completează cu literele  l) şi m) cu următorul cuprins:
    „ l)  lista de ingrediente;
    m) numărul de identificare a lotului, precedat de menţiunea „L”.”
    13. Articolul 172 alineatul (2):
    la litera c), după cuvintele „conţine o indicaţie geografică” se introduc cuvintele „sau o denumire de origine”, iar după cuvintele „indicaţia geografică” se introduc cuvintele „sau denumirea de origine”;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) conţine menţiuni ce atribuie producţiei alcoolice efecte curative sau valoare medicală.”
    14. Articolele 173, 174 şi 175 se abrogă.
    15. În titlul capitolului 7, cuvîntul „CERTIFICAREA” se substituie cu cuvintele „EVALUAREA CONFORMITĂŢII”.
    16. Articolele 177 şi 178 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 177. Evaluarea conformităţii alcoolului etilic
                             şi a producţiei alcoolice
    (1) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică se supun evaluării conformităţii conform regulilor şi procedurilor  stabilite în reglementările tehnice aprobate de către Guvern.
    (2) Procedurile de evaluare a conformităţii conţin, dar nu limitat: evaluarea caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice, microbiologice şi de inofensivitate.
    Articolul 178. Controlul calităţii producţiei alcoolice
                            prin metoda organoleptică
    (1) Calitatea producţiei alcoolice se testează prin metoda organoleptică de către Comisia centrală de degustare, care este creată şi activează permanent pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    (2) Modul de organizare şi procedura  de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică se stabilesc într-un regulament elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi aprobat de către Guvern.”
    17. Articolele 179  şi 1710 se abrogă.
    18. La articolul 18 alineatul (3), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
    19. La articolul 19, alineatul (6) se abrogă.
    20. La articolul 21, textul „în gospodăriile individuale şi ţărăneşti (de fermier)” se exclude.
    21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Interzicerea plasării pe piaţă
                           a producţiei alcoolice
    Se interzice plasarea pe piaţă a producţiei alcoolice care nu întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în reglementările tehnice.”
    22. La articolul 25 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) concentraţia alcoolică, concentraţia în masă a zaharurilor (pentru lichioruri), ingredientele folosite la fabricarea producţiei alcoolice şi termenul de valabilitate;”.
    23. La articolul 27:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Alcoolul etilic poate fi exportat doar direct de către  producător.”
    alineatul (3) se abrogă.
    24. În denumirea titlului IV, după cuvintele „CIRCULAŢIA INTERIOARĂ A” se introduc cuvintele „ALCOOLULUI ETILIC ŞI”.
    25. În denumirea capitolului 1 din titlul IV, după cuvintele „COMERCIALIZAREA CU RIDICATA A” se introduc cuvintele „ALCOOLULUI ETILIC ŞI”.
    26. La articolul 29 alineatul (1) litera a), cuvîntul „licenţa” se substituie cu cuvintele „autorizaţia de funcţionare”.
    Art. III. – Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 314), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”, exceptînd articolul 9 alineatul (10), articolul 32 alineatul (2) şi articolul 33 alineatul (1), iar cuvîntul „domeniu” – cu cuvîntul „sector”, cu excepţia articolului 10 alineatul (8) şi articolul 32 alineatul (2) litera j).
    2. La articolul 1, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , a produselor secundare vinicole şi a produselor obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole”.
    3. La articolul 2:
    noţiunea „unitate vinicolă” va avea următorul cuprins:
    „unitate vinicolă – persoană fizică sau persoană juridică care practică cel puţin una din următoarele activităţi: fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi produselor obţinute pe bază de vin;”
    după noţiunea „unitate vinicolă” se introduce noţiunea „mic producător de vin” cu următorul cuprins:
    „mic producător de vin – unitate vinicolă care produce pînă la 100000 litri de vin anual, deţine cel puţin 1 ha şi cel mult 20 ha de viţă de vie şi este independentă, din punct de vedere juridic, de orice altă unitate vinicolă;”
    după noţiunea „plantaţie viticolă pentru producţie-marfă” se introduce noţiunea „viticultură ecologică” cu următorul cuprins:
    „viticultură ecologică  – sistem de cultivare ce prevede valorificarea şi păstrarea sistemelor biologice productive fără a recurge la substanţe chimice de sinteză;”
    noţiunea „mustuială” se exclude;
    noţiunea „must de struguri (proaspăt)” va avea următorul cuprins:
    „must de struguri proaspăt – produs lichid obţinut în mod natural sau prin procedee fizice din struguri proaspeţi, care are o concentraţie alcoolică dobîndită de cel mult  1% în volume;”
    noţiunile „must tăiat”, „must de struguri concentrat”, „must de struguri concentrat rectificat”, „suc de struguri”, „suc de struguri concentrat”, „becmes”, „mistel” şi „must de struguri parţial fermentat” se exclud;
    la  noţiunea „vin de struguri (în continuare – vin)”,  textul „de struguri (în continuare – vin)” se exclude;
    noţiunile „vin de soi”, „vin cu un soi de bază”, „vin din amestec de soiuri”, „vin ţărănesc”, „vin natural”, „vin special”, „vin tare”, „vin de desert”, „vin dezalcoolizat”, „vin pelicular”, „vin aromatizat”, „vin efervescent”, „vin spumant”, „vin spumant clasic”, „vin spumant original”, „vin perlant (frizant)”, „vin petiant”, „vin spumos”, „vin de consum curent”, „vin tulburel”, „vin tînăr”, „vin de masă”, „vin de calitate”, „vin selectat”, „vin matur”, „vin matur rezervă”, „vin de colecţie”, „vin cu indicaţie geografică”, „vin cu denumire de origine”, „vin cu denumire de origine controlată”, „băutură spumoasă”, „distilat de vin crud”, „distilat de vin învechit”, „distilat de vin autohton”, „divin”, „producţie alcoolică”, „alcool etilic de origine viticolă (brut, purificat şi rafinat)”, „alcool etilic de vin”, „băutură tare de struguri”, „brandy”, „tescovină de struguri”, „vinasă”, „borhot”, „zeamă de difuzie”, „pichet”, „tirighie (piatră de vin)”, „must de ciorchini” şi „drojdie de vin” se exclud;
    noţiunea „produs vinicol falsificat (contrafăcut)” va avea următorul cuprins:
    „produs vinicol falsificat – produs obţinut pe bază de must şi produs obţinut pe bază de vin, care, potrivit compoziţiei şi/sau procedeelor de fabricare, nu corespund cerinţelor obligatorii stabilite prin legi şi reglementări tehnice şi sînt prezentate drept veritabile sau duplicate false după modelul originalului, şi/sau produs prezentat, în mod ilegal, cu denumire de origine protejată, indicaţie geografică protejată, marcă comercială înregistrată, inducînd în eroare consumatorul;”
    noţiunile „concentraţie alcoolică naturală, în volume”, „concentraţie alcoolică dobîndită, în volume”, „concentraţie alcoolică potenţială, în volume” şi „concentraţie alcoolică totală” se exclud.
    4. La articolul 4 alineatul (5), cuvintele „şi cu denumire de origine controlată” se exclud, iar cuvintele „Guvern, la propunerea Ministerului” se substituie cu cuvîntul „Ministerul”.
      5. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a)  plantaţii viticole  pentru struguri, clasificate, după vîrstă, în:
    – plantaţii tinere;
    – plantaţii pe rod.”
    6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Registrul vitivinicol
    (1) Registrul vitivinicol se constituie din registrul plantaţiilor viticole şi registrul unităţilor vitivinicole.
    (2) Registrul vitivinicol este ţinut de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului în conformitate cu regulamentul aprobat de către Guvern.
    (3) Producătorii de struguri marfă sînt obligaţi să ţină evidenţa producerii şi comercializării strugurilor prin carnetul de viticultor, în conformitate cu un regulament aprobat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.”
    7. La articolul 8 alineatul (3), după textul „în perioada de tranziţie” se introduce textul „ , pînă în anul 2015,”.
    8. Articolul 9:
     în denumirea articolului, cuvintele „evaluarea conformităţii” se substituie cu cuvîntul „certificarea”;
    la alineatul (1), cuvîntul „licenţiate” se substituie cu textul „înscrise în Registrul producătorilor şi comercianţilor de material de înmulţire şi săditor viticol în conformitate cu regulamentul aprobat de către  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
     la alineatul (4), textul „privind producerea, evaluarea conformităţii, controlul  şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol” se substituie cu cuvintele „aprobate de către Guvern”;
    la alineatul (5), cuvintele „licenţiaţi în” se substituie cu cuvîntul „din”, iar  textul „privind producerea, evaluarea conformităţii, controlul  şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol” se substituie cu cuvintele „aprobate de către Guvern”; 
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Producerea şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol se efectuează în conformitate cu Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 şi cu reglementările tehnice aprobate de către Guvern.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Materialul de înmulţire şi săditor viticol se certifică conform regulilor şi procedurilor stabilite în reglementările tehnice aprobate de către Guvern.”
     la alineatul (11):
     litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) de către orice agent economic din domeniul producerii şi/sau comercializării materialului de înmulţire şi săditor viticol;”
    la literele e) şi f), cuvîntul „categorie” se substituie cu cuvîntul „valoare”;
    alineatul (12) se abrogă.
    9. Articolul 10:
    la alineatul (5),  cuvintele „de specialişti în domeniu” şi  cuvintele „ , aprobate conform legii” se exclud;
    la alineatul (6), cuvîntul „licenţiate” se exclude, iar textul „ , care sînt responsabile de calitatea proiectelor elaborate” se substituie cu textul „în conformitate cu regulile stabilite prin lege şi cu reglementările tehnice aprobate de către Guvern”;
    după alineatul (6) se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Elaborarea planurilor de organizare a teritoriului plantaţiei viticole şi de plantare, a proiectelor de înfiinţare a plantaţiilor viticole se efectuează în conformitate cu regulamentul aprobat de către  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.”
    la alineatul (8), textul „privind producerea, evaluarea conformităţii, controlul  şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol” se substituie cu cuvintele „aprobate de către Guvern”; 
    după alineatul (8) se introduce  alineatul (81)  cu următorul cuprins:
    „(81) În termen de 30 de zile de la acţiunile de plantare, reconstrucţie sau defrişare, deţinătorii plantaţiilor viticole sînt  obligaţi  să prezinte primăriilor din localitatea în care sînt situate acestea declaraţii de plantare, reconstrucţie sau de defrişare în forma şi conţinutul stabilite de reglementarea tehnică aprobată de către Guvern. Primăriile vor transmite, în termenul stabilit în reglementările tehnice, declaraţiile respective direcţiilor raionale pentru agricultură şi alimentaţie, iar direcţiile raionale le vor transmite trimestrial Oficiului Naţional al Viei şi Vinului.”
    10. La articolul 11, textul „îndrumări agrotehnice, recomandări, reglementări tehnice, standarde naţionale, instrucţiuni, prin alte acte normative” se substituie cu textul „legi şi reglementări tehnice aprobate de către Guvern”.
    11.  Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Evidenţa  plantaţiilor viticole
    (1) Evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole se efectuează de către deţinătorii acestora în baza  Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora,  aprobat de către Ministerul Finanţelor.
    (2) Pentru calcularea uzurii mijloacelor fixe, termenul mediu de exploatare a plantaţiilor viticole pentru struguri marfă este de 25 de ani de la intrarea pe rod. Deţinătorii plantaţiilor viticole stabilesc termenul de exploatare pentru fiecare plantaţie în parte. În cazul beneficierii de subvenţii de stat la înfiinţarea plantaţiilor viticole, termenul minim de exploatare a viilor este de cel puţin 1/2 din termenul  mediu de exploatare.
    (3) Luarea la evidenţă a plantaţiilor viticole tinere şi trecerea plantaţiilor din categoria „plantaţii tinere” în  cea de „plantaţii pe rod” se efectuează  în baza unui act de plantare şi a unui act de trecere în categoria de „plantaţii pe rod”, întocmite de deţinătorul plantaţiei. Luarea la evidenţă a plantaţiilor tinere se efectuează în primul an de vegetaţie, iar trecerea în categoria „plantaţii pe rod” se efectuează după finalizarea perioadei de vegetaţie a anului 4, pînă la 1 ianuarie a anului următor.
    (4) Casarea plantaţiei viticole se efectuează în baza unui act de casare, întocmit de către proprietar sau de către deţinător cu acordul proprietarului plantaţiei.”
    12. Articolele 13 şi 14 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 13. Categoriile de produse vitivinicole
    (1) Categoriile de produse vitivinicole sînt:
    a) vinurile;
    b) produsele obţinute pe bază de must;
    c) produsele obţinute pe bază de vin;
    d) produsele secundare vinicole;
    e) produsele obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole;
    f) produse vitivinicole aromatizate.
    (2) Vinurile se clasifică după cum urmează:
    a) după culoare;
    b) în funcţie de  tehnologia de producere aplicată;
    c) după locul de provenienţă.
    (3) Specificarea categoriilor de produse vitivinicole trebuie să corespundă prezentei legi şi reglementărilor tehnice aprobate de către Guvern.
    Articolul 14. Produsele obţinute pe bază de must şi
                         produsele obţinute pe bază de vin
    (1)  Produsele obţinute pe bază de must sînt: mustul de struguri proaspăt, mustul de struguri sulfitat, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri parţial fermentat, mustul de struguri parţial fermentat extras din struguri stafidiţi, mistelul, alte produse autorizate.
    (2) Din produsele obţinute pe bază de vin fac parte: distilatul pentru divin, distilatul de vin,  distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă, divinul, brandy, rachiul de vin, rachiul de tescovină de struguri, rachiul de drojdie de vin, băutura alcoolică de struguri.”
    13. La articolul 16 alineatul (1), cuvintele „alcoolilor etilici de vin şi alcoolilor de origine viticolă” se substituie cu cuvintele „distilatului de vin şi alcoolului etilic de origine vitivinicolă”.
    14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 17. Produsele vitivinicole cu indicaţie
                          geografică protejată şi produsele
                          vitivinicole cu denumire de origine
                           protejată
    (1) Organizarea producerii şi comercializării produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată şi a produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată se efectuează conform reglementărilor tehnice aprobate de către Guvern.
    (2) Protecţia indicaţiei geografice şi denumirii de origine la desemnarea unui produs vitivinicol se efectuează în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.
    (3) Într-o arie delimitată cu indicaţie geografică protejată sau cu denumire de origine protejată poate fi organizată doar o singură asociaţie de producători de produse vitivinicole cu aceeaşi indicaţie geografică protejată sau cu aceeaşi denumire de origine protejată. Orice producător care respectă caietul de sarcini pentru indicaţia geografică protejată sau pentru denumirea de origine protejată respectivă poate deveni membru al asociaţiei de producători din aria delimitată.
    (4) Asociaţia de producători de produse vitivinicole cu indicaţie geografică protejată sau cu denumire de origine protejată efectuează controlul intern privind respectarea caietului de sarcini şi ţine evidenţa volumelor de produse cu indicaţie geografică protejată sau cu denumire de origine protejată în conformitate cu statutul asociaţiei.”
    15. Articolele 18 şi 19 se abrogă.
    16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Condiţiile de calitate şi de inofensivitate
                           ale produselor vitivinicole
    (1) Condiţiile de calitate şi de inofensivitate ale produselor vitivinicole sînt stabilite în prezenta lege şi în reglementările tehnice aprobate de către Guvern.
    (2) Importatorul poartă răspundere deplină pentru corespunderea calităţii şi a inofensivităţii produselor importate cu cerinţele legislaţiei Republicii Moldova.
    (3) Vinurile, produsele obţinute pe bază de must şi produsele obţinute pe bază de vin destinate exportului, la solicitarea importatorului, pot să corespundă şi altor condiţii de calitate şi de inofensivitate potrivit cerinţelor stabilite în contractele de livrare, conform legii ţării importatoare.”
    17. Articolul 21:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru desfăşurarea a cel puţin uneia din următoarele activităţi: fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin, producere şi comercializare a strugurilor folosiţi ca materie primă în vinificaţie, agenţii economici trebuie să fie înscrişi în Registrul vitivinicol instituit de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.”
    articolul se completează cu alineatele (11), (12), (13) şi (14) cu următorul cuprins:
    „(11) Registrul vitivinicol este ţinut de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.
    (12) Modalitatea de ţinere a Registrului vitivinicol se stabileşte prin regulamentul aprobat de către Guvern.
    (13) Înscrierea în Registrul vitivinicol se efectuează în bază de cerere a agentului economic şi de declaraţie pe proprie răspundere privind corespunderea cerinţelor obligatorii de înregistrare şi este gratuită.
    (14 ) În termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, agentul economic este notificat referitor la data şi numărul de înregistrare.”
    la alineatul (2), cuvintele „în vigoare” se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Procedeul de îmbogăţire în scopul creşterii concentraţiei alcoolice naturale a vinurilor materie primă destinate fabricării vinurilor se realizează în conformitate cu reglementările tehnice aprobate de către Guvern.”
    alineatele (4), (5), (6), (7) şi (8) se abrogă.
    18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Plasarea pe piaţă a vinurilor, produselor
                           obţinute pe bază de must şi a produselor
                           obţinute  pe bază de vin
    (1) Produsele vitivinicole destinate consumului uman direct, plasate pe piaţă, trebuie să corespundă cerinţelor stabilite în prezenta lege şi în reglementările tehnice aprobate de către Guvern şi se supun obligatoriu evaluării conformităţii potrivit art. 35.
    (2) Comercializarea vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin se efectuează de către agenţii economici prin comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul, în conformitate cu condiţiile şi cu procedura stabilite de legislaţie.
    (3) Agenţii economici, alţii decît cei care fabrică, trebuie să comercializeze cu ridicata vinurile şi produsele obţinute pe bază de vin ambalate numai prin depozite specializate de construcţie capitală, deţinute în proprietate sau în locaţiune, cu o suprafaţă de cel puţin 200 m2, acoperite şi îngrădite, dotate cu sistem de evidenţă şi destinate pentru păstrarea acestor produse în exclusivitate.”
    19. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.
    20. La articolul 25:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) La etichetare se folosesc indicaţii obligatorii stabilite prin prezenta lege şi facultative stabilite prin reglementările tehnice aprobate de către Guvern.
    (3) Pe etichetă sau ambalajul de desfacere trebuie să fie prezentate următoarele indicaţii obligatorii:
    a) denumirea sub care se comercializează produsul;
    b) denumirea categoriei produsului, stabilită prin lege şi prin reglementările tehnice aprobate de către Guvern;
    c) denumirea indicaţiei geografice protejate sau, după caz, a denumirii de origine protejate;
    d) menţiunea „denumire de origine protejată” – pentru produsul cu denumire de origine protejată şi menţiunea „indicaţie geografică protejată” – pentru produsul cu indicaţie geografică protejată;
    e) denumirea şi adresa ambalatorului, producătorului şi ale distribuitorului, după caz, ale importatorului – pentru produsele importate, precedate de menţiunile „ambalator”, „producător”, „distribuitor” şi, respectiv, „importator”;
    f) concentraţia alcoolică – valoarea (cifra) este urmată de „% vol.” şi poate fi  precedată de abrevierea „alc.”;
    g) categoria produsului în funcţie de concentraţia în masă a zaharurilor şi valoarea ei, conform reglementărilor tehnice aprobate de către Guvern, – pentru vinurile spumante, spumante de calitate, spumante de calitate de tip aromat, spumoase, perlante, petiante;
    h) volumul nominal al produsului exprimat în decimetri cubi (dm3), litri (l), centimetri cubi (cm3) sau mililitri (ml);
    i) ţara de origine a produsului. Menţiunea „Fabricat în Moldova” – pentru produsul fabricat în Republica Moldova;
    j) data de ambalare (ziua, luna, anul);
    k) menţiunea „conţine sulfiţi” sau menţiunea „conţine dioxid de sulf”  – pentru vinuri;
    l) lista de ingrediente, după caz;
    m) numărul de identificare a lotului, precedat de menţiunea „L”;
    n) culoarea, după caz (alb, roz, roşu – pentru vinurile spumante, spumante de calitate, spumante de calitate de tip aromat, spumoase, perlante, petiante).”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Utilizarea indicaţiilor facultative şi regulile privind folosirea indicaţiilor obligatorii pe etichetă sau pe ambalajul de desfacere trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de reglementările tehnice aprobate de către Guvern.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Informaţia de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere a vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin, destinate exportului, se prezintă, la solicitarea importatorului, conform cerinţelor stabilite în contractele de livrare, cu condiţia ca acestea să nu aducă  atingere angajamentelor pe care Republica Moldova şi le-a asumat în baza tratatelor bilaterale/internaţionale, şi poate fi expusă în limba ţării importatoare, cu excepţia  indicaţiilor geografice protejate şi a denumirilor de origine protejate.”
    21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Importul şi exportul vinurilor,
                           produselor obţinute pe bază de must
                           şi al produselor obţinute pe bază de vin
    (1) Vinurile, produsele obţinute pe bază de must şi produsele obţinute pe bază de vin importate sînt supuse evaluării conformităţii potrivit art. 35.
    (2) Vinurile, produsele obţinute pe bază de must şi produsele obţinute pe bază de vin exportate sînt supuse evaluării conformităţii potrivit cerinţelor ţării importatoare, stabilite în contractele de livrare.”
    22. La articolul 261 alineatul (2), cuvintele „ , de vin ţărănesc” se exclud, iar după cuvîntul „evidenţa” se introduc cuvintele „şi să asigure trasabilitatea”.
    23. Articolul 262:
    la alineatul (1), cuvintele „în special” se exclud, iar în final se completează cu textul „ , procedeele tehnologice, şi să dispună de documente justificative pentru fiecare înregistrare”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Nu sînt obligaţi să ţină registre de evidenţă agenţii economici care exercită activitate de comercializare cu amănuntul.”
    la alineatul (2), cuvintele „sediul acestora” se substituie cu cuvintele „locul de amplasare a producerii produselor”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Registrele de evidenţă pot fi ţinute:
    a) pe suport de hîrtie, alcătuite din foi şnuruite, numerotate şi ştampilate;
    b) în formă electronică, cu condiţia ca cuprinsul registrelor în formă electronică să fie identic cu cel al registrelor pe suport de hîrtie.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Micii producători de vin ale căror unităţi de producere sînt amplasate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială pot ţine evidenţa producţiei vitivinicole prin adnotări pe reversul declaraţiilor de recoltă, de producţie sau de stoc, prevăzute la art. 266, sau ca anexă la acestea, cu condiţia dispunerii de documentele justificative pentru înregistrările efectuate.”
    24. La articolul 263 alineatul (1),  litera f) se abrogă.
    25. Articolul 266:
    la alineatul (1), cuvintele „ , producătorii de vin ţărănesc” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „Producătorii de vin ţărănesc şi unităţile vitivinicole sînt obligaţi” se substituie cu cuvintele „Unităţile vitivinicole sînt obligate”;
    alineatul (4) se abrogă;
    la  alineatul (5), cuvintele „şi declaraţiile de producţie a vinului ţărănesc” se exclud;
    alineatul (7) se abrogă.
    26. Articolul 27:
    la alineatul (1), cuvintele „documentele normativ-tehnologice din domeniu” se substituie cu cuvintele „reglementările tehnice”;
    la alineatul (2), textul „nu va fi utilizat termenul „vin de struguri” ”se substituie cu textul „termenul „vin” va fi însoţit de denumirea fructului pentru a descrie produsul obţinut prin fermentarea altui fruct decît a strugurilor”;
    alineatul (3):
    la litera c), după cuvîntul „secundar” se introduce cuvîntul „vinicol”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) folosirea, la producerea vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin, a altor aditivi alimentari decît a celor specificaţi în regulile şi normele sanitare privind aditivii alimentari în vigoare;”
    litera f) se abrogă;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) adăugarea în vin în orice scop a sucurilor, băuturilor sau a amestecurilor acestora din pomuşoare, fructe sau de altă origine;”
    la litera h),  cifra „75” se substituie cu cifra „85”;
    la litera i), cuvintele „divinului şi brandy” se substituie cu cuvintele „produselor obţinute pe bază de vin”;
    alineatul se completează cu literele j) şi k) cu următorul cuprins:
    „j) importul şi plasarea pe piaţă a vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin, care nu sînt însoţite de documente ce atestă conformitatea sau care nu corespund prevederilor  art. 26;
    k) importul vinurilor fabricate din struguri de soiuri de hibrizi direct producători.”
    27. La articolul 28 alineatul (2), cuvintele „documentelor normativ-tehnologice” se substituie cu cuvintele „reglementărilor tehnice”.
    28. Legea se completează cu capitolul VI1 cu următorul cuprins:
Capitolul VI1
ASOCIAŢII DE PRODUCĂTORI ŞI ORGANIZAŢII
INTERPROFESIONALE DIN SECTORUL VITIVINICOL
    Articolul 311. Asociaţiile de producători din sectorul
                           vitivinicol
    (1) Asociaţiile de producători din sectorul vitivinicol sînt constituite benevol, din iniţiativa producătorilor şi îşi propun drept obiective:
    a) concentrarea ofertei şi comercializării produselor vitivinicole ale producătorilor membri ai asociaţiei;
    b) adaptarea comună a produselor vitivinicole la cerinţele pieţei şi îmbunătăţirea calităţii lor;
    c) promovarea raţionalizării şi mecanizării producerii.
    (2) Asociaţiile de producători din sectorul vitivinicol aplică statutul care include prevederi ce se solicită de la membrii acestora:
    a) aplicarea normelor adoptate de asociaţia de producători cu privire la cerinţele pieţei, tehnologiile de producere, acţiunile de promovare şi la regulile de comercializare;
    b) producerea şi promovarea vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin cu denumire de origine protejată şi cu indicaţie geografică protejată;
    c) punerea la dispoziţie a informaţiilor solicitate de asociaţia de producători în vederea întocmirii statisticilor;
    d) plătirea penalităţilor în caz de nerespectare a obligaţiilor ce le revin în temeiul actului de constituire;
    e) promovarea şi acordarea asistenţei tehnice pentru utilizarea unor practici de cultivare  şi a unor tehnici de producţie care protejează mediul ambiant;
    f) promovarea iniţiativelor privind gestionarea subproduselor vitivinicole şi gestionarea deşeurilor, în special pentru protejarea calităţii apei, a solului şi pentru ocrotirea biodiversităţii.
    Articolul 312. Organizaţii interprofesionale din
                           sectorul vitivinicol
    (1) Organizaţiile interprofesionale din sectorul vitivinicol se constituie benevol, din reprezentanţi ai pepinieriştilor viticoli, viticultori, vinificatori şi din comercianţi de produse vitivinicole.
    (2) Organizaţiile interprofesionale din sectorul vitivinicol sînt constituite la iniţiativa agenţilor economici sau a asociaţiilor acestora.
    (3) Organizaţiile interprofesionale din sectorul vitivinicol îşi desfăşoară activitatea, ţinînd cont de interesele consumatorilor, în următoarele direcţii:
    a) concentrarea şi coordonarea ofertei şi comercializarea produselor vitivinicole ale producătorilor membri ai organizaţiilor;
    b) contribuirea la o mai bună coordonare a introducerii pe piaţă a produselor din sectorul vitivinicol prin cercetare şi studii de piaţă;
    c) promovarea raţionalizării şi îmbunătăţirii calităţii produselor vitivinicole;
    d) exploatarea mai bună a potenţialului de producţie din sectorul vitivinicol;
    e) elaborarea unor metode şi instrumente de îmbunătăţire a calităţii produselor la toate etapele de producere  şi comercializare;
    f) fabricarea şi promovarea produselor vitivinicole cu denumiri de origine şi cu indicaţii geografice, precum şi furnizarea de informaţii privind caracteristicile specifice ale acestora;
    g) exploatarea potenţialului viticulturii ecologice, protejarea  şi promovarea produselor vitivinicole ecologice;
    h) desfăşurarea acţiunilor de promovare a vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin;
    i) promovarea unui consum de vin moderat şi responsabil şi difuzarea de informaţii privind efectele nocive ale modelelor de consum periculoase.”
    29. La articolul 32:
    titlul articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Elaborarea, promovarea şi
                           implementarea politicii de stat
                           în sectorul vitivinicol
    (1) Politica de stat în sectorul vitivinicol este elaborată şi promovată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi este implementată prin  intermediul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului.”
    la alineatul (2):
    literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) elaborează politica statului în sectorul pepinieritului viticol, viticulturii, fabricării şi circulaţiei vinului, produselor obţinute pe bază de must, produselor obţinute pe bază de vin, produselor secundare vinicole şi a produselor obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole, precum şi în domeniul protejării pieţei interne de concurenţa neloială şi de alţi factori negativi;
    b) elaborează programe de dezvoltare a sectorului vitivinicol;”
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) aprobă structura şi efectivul-limită ale Oficiului Naţional al Viei şi Vinului;”
    la litera e), cuvîntul „expoziţii,” se exclude;
    la litera j),  textul „alcoolului etilic şi producţiei alcoolice” se substituie cu textul „vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi al produselor obţinute pe bază de vin”.
    30. Legea se completează cu articolele 321, 322 şi 323 cu următorul cuprins:
    „Articolul 321. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
    (1) Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (în continuare – Oficiu) este instituţie publică pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu statut de persoană juridică.
    (2) Statutul Oficiului se aprobă de către Guvern.
    (3) Activitatea Oficiului este finanţată din Fondul Viei şi Vinului.
    (4) Oficiul are următoarele atribuţii de bază:
    a) implementează politica statului în sectorul pepinieritului viticol, viticulturii, fabricării şi circulaţiei vinurilor, produselor obţinute  pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin, produselor secundare vinicole şi a produselor obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole;
    b) promovează comercializarea produselor vinicole pe pieţele internă şi externă;
    c) înaintează propuneri privind elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi circulaţia produselor vitivinicole;
    d) stabileşte reguli şi gestionează utilizarea brandului de ţară pentru vinuri;
    e) efectuează analize sectoriale în vederea asigurării dezvoltării strategice a sectorului vitivinicol;
    f) gestionează producerea produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată (IGP) şi cu denumire de origine protejată (DOP) în conformitate cu reglementările tehnice aprobate de către Guvern;
    g) monitorizează potenţialul de producere, inclusiv înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole;
    h) ţine registre referitoare la sectorul vitivinicol.
    (5) Oficiul nu exercită funcţii de reglementare şi control al activităţii de întreprinzător în sensul Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Articolul 322. Organele de conducere ale Oficiului
    (1) Organele de conducere ale Oficiului sînt Consiliul de coordonare şi directorul.
    (2) Consiliul de coordonare este organul colegial superior al Oficiului, care supraveghează funcţionarea acestuia, aprobă planul de activitate, bugetul şi dările de seamă ale Oficiului. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor aleşi.
    (3) Consiliul de coordonare este compus din 13 membri şi include: 3 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, din care un reprezentant este angajat al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, cîte 2 reprezentanţi de la Asociaţia Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Codru” şi de la Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indicaţie Geografică Protejată „Ştefan-Vodă”, 3 reprezentanţi de la Uniunea Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Valul lui Traian”, cîte un reprezentant de la Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indicaţie Geografică Protejată „Bălţi”, de la Asociaţia Producătorilor de Divin şi Brandy de Moldova şi de la Asociaţia Pepinieriştilor Viticoli. La delegarea reprezentanţilor pentru calitatea de membru în Consiliul de coordonare, organizaţiile menţionate se conduc de statutul propriu.
    (4) Membrii Consiliului de coordonare se confirmă în funcţie prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare pe un mandat de 4 ani. Ministrul agriculturii şi industriei alimentare poate să nu confirme în funcţie un candidat propus în Consiliul de coordonare numai în cazul dacă persoana nu are capacitate deplină de exerciţiu sau are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.
     (5) Membrii Consiliului de coordonare sînt persoane cu funcţie de răspundere ale Oficiului şi poartă răspundere personală şi colegială pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestuia.
    (6) Directorul Oficiului este selectat în funcţie pe bază de concurs de către o comisie de evaluare şi numit în funcţie prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare pe un termen de 4 ani. Comisia de evaluare este constituită din 8 membri, dintre care 4 sînt numiţi de Consiliul de coordonare şi 4 de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare. Ministrul poate să nu numească în funcţie un candidat propus la funcţia de director numai în cazul dacă persoana nu are capacitate deplină de exerciţiu sau are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie. Directorul Oficiului poate fi eliberat din funcţie de ministrul agriculturii şi industriei alimentare în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, cu avizul Consiliului de coordonare.
    (7) Membrul Consiliului de coordonare se revocă de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare în caz de:
    a) încălcare a legislaţiei, confirmată prin hotărîrea instanţei de judecată;
    b) absenţă nemotivată la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului de coordonare;
    c) reorganizare sau lichidare a organizaţiei care l-a delegat;
    d) retragere benevolă sau la solicitarea organizaţiei care l-a delegat în conformitate cu statutul acesteia.
    (8) Consiliul de coordonare se dizolvă de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare în caz de adoptare intenţionată a unei decizii care contravine legislaţiei în vigoare, recunoscută printr-o hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată.
    (9) Directorul Oficiului are următoarele funcţii de bază:
    a) conduce activitatea Oficiului şi îl reprezintă în relaţiile cu autorităţile  publice, organizaţiile, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    b) emite ordine şi ia decizii, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, şi controlează executarea lor;
    c) prezintă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Consiliului de coordonare rapoarte şi dări de seamă;
    d) poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Oficiului.
    (10) În lipsa directorului Oficiului, funcţiile acestuia le exercită directorul adjunct, desemnat de către director.
    Articolul 323. Fondul Viei şi Vinului
    (1) În scop de susţinere financiară a măsurilor de dezvoltare a sectorului vitivinicol se creează Fondul Viei şi Vinului (în continuare – Fond) fără personalitate juridică.
    (2) Formarea şi gestionarea Fondului se pune în sarcina Oficiului în conformitate cu regulamentul aprobat de către Guvern.
    (3) Sursele de formare a resurselor Fondului sînt:
    a) contribuţiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole;
    b) mijloacele alocate din bugetul de stat, aprobat anual prin legea bugetului de stat, în mărime egală cu suma contribuţiilor efectuate în conformitate cu lit. a) pentru anul precedent, care, însă, nu pot depăşi 5% de la fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli;
    c) mijloacele de la prestarea de către Oficiu a serviciilor cu caracter voluntar;
    d) penalităţile la plata cu întîrziere a contribuţiilor;
    e) resursele financiare oferite de către donatori;
    f) sursele financiare benevole ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv ale celor străine.
    (4) Contribuabilii contribuţiilor obligatorii la Fond sînt:
    a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;
    b) producătorii de vinuri;
    c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin.
    (5) Cuantumurile contribuţiilor sînt:
    a) 0,12 lei pentru o viţă altoită comercializată, destinată fabricării produselor vitivinicole;
    b) 30,0 lei pentru o tonă comercializată de struguri destinaţi vinificării;
    c) 0,1 lei pentru un litru  comercializat de vin sau de băutură pe bază de vin;
    d) 1,6 lei pentru un litru de alcool absolut comercializat de produs obţinut pe bază de vin, cu concentraţia alcoolică de cel puţin 25% vol.
    (6) Obligativitatea plăţii contribuţiilor intervine din data de eliberare a facturii fiscale. Plata contribuţiei prevăzute la alin. (5) lit. b) se efectuează de unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.
    (7) Plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fond şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii fiscale. În acelaşi termen, plătitorul prezintă organului fiscal teritorial calculul contribuţiei conform unui formular tipizat, aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (8) Suma contribuţiilor plătite se include în componenţa cheltuielilor care vor fi deduse.
    (9) Pentru sumele datorate Fondului se calculează penalitate în valoare de 0,1%  din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere de la expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (7).
    (10) Organele fiscale vor aplica măsurile de executare silită a datoriilor şi penalităţilor calculate ale plătitorilor de contribuţii obligatorii către Fond similare celor prevăzute în titlul V al Codului fiscal.
    (11) Gestionarea colectării  contribuţiilor de la plătitori, evidenţa contribuţiilor, calculele penalităţilor, precum şi urmărirea datoriilor către Fond se efectuează de către organele fiscale similar modului stabilit conform legislaţiei fiscale pentru administrarea impozitelor şi taxelor.
    (12) Producătorii de produse vitivinicole vor transfera contribuţiile obligatorii la contul trezorerial al Oficiului. Mijloacele bugetare vor fi transferate la contul trezorerial al Oficiului, în condiţiile alin. (3) lit. b), în sumă egală cu suma contribuţiilor obligatorii obţinute în anul bugetar anterior. Pentru primul an de activitate a Oficiului, suma mijloacelor bugetare va fi calculată în baza plafonului de 2,5% din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli.
    (13) Mijloacele Fondului sînt utilizate în strictă corespundere cu bugetul anual al Oficiului şi cu planul de activitate a Oficiului, aprobate de către Consiliul de coordonare, pentru:
    a) promovarea exportului de produse vitivinicole, cercetarea şi analiza pieţelor de desfacere;
    b) realizarea programelor de dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei;
    c) elaborarea şi implementarea proiectelor, programelor investiţionale şi de asistenţă tehnică în sectorul vitivinicol;
    d) transfer de tehnologii şi de know-how;
    e) efectuarea analizelor sectoriale;
    f) executarea programelor de instruire;
    g) elaborarea şi implementarea programelor de asigurare a conformităţii şi calităţii produselor vitivinicole;
    h) gestionarea producerii vinurilor cu indicaţie geografică protejată, cu denumire de origine protejată şi cu brand de ţară;
    i) salarizarea personalului şi finanţarea cheltuielilor curente ce ţin de activitatea statutară a Oficiului;
    j) acordarea de consultanţă referitor la sectorul vitivinicol.
    (14) Modul de prestare şi mărimea plăţii pentru prestarea  serviciilor de către Oficiu se aprobă de către Guvern.
    (15) Excedentele financiare neutilizate de către Oficiu pe parcursul anului nu pot fi supuse prelevării şi se transferă în contul anului următor în scop de realizare a sarcinilor Oficiului.”
    31. Articolul 33:
    la alineatul (1), cuvintele „documentele normativ-tehnologice” se substituie cu cuvintele „reglementările tehnice”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice:
    a) supraveghează respectarea legislaţiei privind fabricarea produselor vitivinicole la toate etapele procesului tehnologic, pînă la plasarea lor pe piaţă, inclusiv depozitele cu producţie finită amplasate pe teritoriul producătorului;
    b) exercită controlul asupra agenţilor economici referitor la respectarea prevederilor legale la fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin, a produselor secundare vinicole şi a produselor obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole;
    c) efectuează controlul privind respectarea legislaţiei la etichetarea vinurilor,  produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin, precum şi la utilizarea denumirilor de origine protejate şi  a indicaţiilor geografice protejate;
    d) verifică etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a produselor obţinute pe bază de vin;
    e) efectuează controlul privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole;
    f) verifică corectitudinea indicilor prezentaţi în declaraţiile vitivinicole şi trasabilitatea produselor vitivinicole;
    g) efectuează controlul asupra producerii vinurilor cu denumire de origine protejată şi a vinurilor cu indicaţie geografică protejată;
    h) participă, în comun cu alte organe abilitate, la acţiunile iniţiate de acestea potrivit legii, inclusiv la controlul privind calitatea produselor vitivinicole din reţeaua de comerţ cu amănuntul şi din cea de alimentaţie publică.”
    articolul se completează cu alineatele (3), (4), (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(3) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice are dreptul să interzică comercializarea loturilor de vin, de produse obţinute pe bază de must şi de produse obţinute pe bază de vin în condiţiile Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător în cazurile în care acestea:
    a) reprezintă caracteristici ce nu corespund legii sau reglementărilor tehnice, faptul acesta fiind confirmat prin actele întocmite de organele competente;
    b) sînt falsificate;
    c) conţin informaţii ce contravin legislaţiei privind denumirile de origine protejate  şi indicaţiile geografice protejate;
    d) nu sînt însoţite de documentele obligatorii stabilite de lege;
    e) nu sînt etichetate în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    (4) Interdicţia este valabilă pînă la înlăturarea cauzelor care au provocat interdicţia.
    (5) Se interzice solicitarea, în procesul supravegherii şi controlului de stat al produselor vitivinicole, a altor documente sau dovezi decît a celor prevăzute  expres în prezenta lege şi în reglementările tehnice.
    (6) Supravegherea şi controlul asupra respectării prevederilor legislaţiei privind produsele vitivinicole plasate pe piaţă,  în depozitele din comerţul cu ridicata şi în comerţul cu amănuntul, cu excepţia depozitelor cu producţie finită amplasate pe teritoriul producătorului, se efectuează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.”
    32. Articolul 34 se abrogă.
    33. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 35. Evaluarea conformităţii produselor
                           vinicole
    (1) Agenţii economici supun produsele vinicole evaluării conformităţii prin certificare sau prin declararea conformităţii pe propria răspundere, conform  regulilor şi procedurilor stabilite în reglementările tehnice aprobate de către Guvern.
    (2) Evaluarea conformităţii produselor vitivinicole include verificarea corespunderii cerinţelor esenţiale organoleptice, fizico-chimice, microbiologice şi de inofensivitate, stabilite exclusiv în prezenta lege şi în reglementările tehnice aprobate de către Guvern.
    (3) Evaluarea caracteristicilor organoleptice se efectuează de către o comisie de degustare formată dintr-un număr impar de degustători autorizaţi.
    (4) Degustătorii care efectuează controlul caracteristicilor organoleptice în scop de evaluare a conformităţii sau în scop de determinare a calităţii produselor vinicole sînt autorizaţi în conformitate cu condiţiile şi procedura stabilită prin hotărîre de Guvern.
    (5) Se interzice impunerea  şi solicitarea, în procesul de evaluare a conformităţii produselor vinicole, a altor documente decît a celor prevăzute expres în lege şi în reglementările tehnice aprobate de către Guvern.
    (6) Declaraţia de conformitate pe propria răspundere se emite în baza raportului de încercare eliberat de către laboratoarele acreditate şi a sistemului implementat de management al siguranţei alimentului.
    (7) Standardele de firmă nu pot servi drept temei pentru evaluarea conformităţii produselor.”
    34. Articolul 36:
    la alineatul (2):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) punerea în circulaţie a vinurilor, produselor obţinute pe bază de vin cu denumire de origine protejată şi cu indicaţie geografică protejată cu încălcarea prevederilor legii, reglementărilor tehnice  şi a caietului de sarcini respectiv;”
    la litera f), cuvintele „în documentele normative” se substituie cu cuvintele „în reglementările tehnice”;
    literele g) şi i) vor avea următorul cuprins:
    „g) utilizarea ilicită a indicaţiei geografice protejate sau a denumirii de origine protejate;”
    „i) producerea în vederea comercializării vinului şi a produselor pe bază de vin cu indicaţie geografică protejată şi cu denumire de origine protejată care nu corespund cerinţelor obligatorii stabilite în legi şi în reglementările tehnice;”
    litera j) se abrogă;
    la litera k), cuvintele „a formularelor de evidenţă” se substituie cu cuvintele „a registrelor vitivinicole de evidenţă şi a declaraţiilor vitivinicole”;
    litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) folosirea aditivilor alimentari, altor decît a celor specificaţi în regulile şi normele sanitare privind aditivii alimentari în vigoare, la producerea vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin.”
    alineatul (4) se abrogă.
    Art. IV. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), punctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) fabricarea alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, produse de producătorii autohtoni;”.
    2. La anexa nr. 1 punctul 2, litera b) se completează în final cu textul „ , cu excepţia vinurilor şi băuturilor pe bază de vin”.
    Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
    (2) Stocurile de etichete elaborate cu respectarea cerinţelor prevăzute la articolul 25 din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 pînă la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, confirmate prin actul de inventariere şi declarate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în termen de 30 de zile de la data publicării legii, pot fi utilizate pînă la epuizare.
    (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va asigura republicarea Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 41 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.
    (4) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    b) va elabora actele normative prevăzute de prezenta lege;
    c) va propune modificări la actele legislative în vigoare pentru a le aduce în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr. 262. Chişinău, 16 noiembrie 2012.