LPC324/2012
ID intern unic:  346290
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 324
din  27.12.2012
pentru modificarea şi completarea Codului fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 11.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 6-9     art Nr : 34
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (6), litera o) se abrogă.
    2. La articolul 122:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Cotele accizelor la produse petroliere importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110–271019290, 271019310–271019490, 271019510, 271019610, 271019630, 271019650, 271019690, 271112, 271113, 271114000, 271119000, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, ex.290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000–290513000, 290514, 290516, ex.290519000, 2909, 381400900, 381700500, 381700800 se indexează anual, la 1 ianuarie. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a produsului intern brut nominal prognozat pentru anul respectiv faţă de anul precedent.”
    3. Anexa la titlul IV:
    la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110–271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, ex.290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000–290513000, 290514, 290516, ex.290519000, 2909, 381400900, 381700500 şi 381700800 coloana 4, cifrele „3030” se înlocuiesc cu cifrele „3200”;
    la poziţiile tarifare 271019310–271019490, 271019510, 271019610, 271019630, 271019650, 271019690 coloana 4, cifrele „1260” se înlocuiesc cu cifrele „1330”;
    la poziţiile tarifare 271112, 271113, 271114000, 271119000 coloana 4, cifrele „1890” se înlocuiesc cu cifrele „1995”.
    4. La articolul 289 alineatul (2), litera m) se abrogă.
    5. La articolul 290, litera m) se abrogă.
    6. La articolul 291 alineatul (1), litera m) se abrogă.
    7. În anexa la titlul VII, litera m) se abrogă.
    8. Titlul IX:
    în cuprinsul titlului, cuvintele „osie”,  „gabarite” , „gabaritele” şi „gabaritelor” se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele „axă”, „dimensiuni”, „dimensiunile” și „dimensiunilor”;
    anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr. 21 va avea următorul cuprins:
Anexa nr.  21
 

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de

către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

(vinieta)
Obiectul impunerii
Perioada,
zile
Taxa,
euro

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716

7
4
15
8
30
14
90
30
180
50”

     la anexa nr.3, punctul 2 va avea următorul cuprins:

Depăşirea sarcinii masice pe axă admise:
 
a) pînă la 2 t inclusiv
1,1 pentru fiecare tonă depăşire × km
b) peste 2 t
2,2 pentru fiecare tonă depăşire × km”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va asigura ajustarea actelor normative departamentale la prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 324. Chişinău, 27 decembrie 2012.