LPC101/2012
ID intern unic:  346334
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 101
din  13.12.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 41
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15),  cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 34:
    la alineatul (2), textul „şi persoanelor juridice” se exclude;
    după alineatul (2) se  introduc alineatele (21), (22) şi (23)  cu următorul cuprins:
    „(21) Amenda se aplică persoanelor juridice în limitele stabilite de articolul din partea specială a cărţii întîi a prezentului cod, după caz:
    a) amendă de la 10 la 500 de unităţi convenţionale;
    b) amendă în mărimea valorii produsului, serviciului respectiv care constituie obiectul contravenţiei, dar nu mai puţin de valoarea limitei maxime în unităţi convenţionale, în cazul în care acest fapt este prevăzut expres de norma materială din partea specială a cărţii întîi.
    (22) Comiterea repetată de către persoana juridică, în decursul unui an calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a prezentului cod se sancţionează cu amendă în mărime dublă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată în partea specială a cărţii întîi.
    (23) Comiterea de către persoana juridică a treia oară şi mai mult, în decursul unui an calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a prezentului cod se sancţionează cu amendă în mărime triplă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată în partea specială a cărţii întîi.”
    2. La articolul 273, punctele 2), 3) şi 5) vor avea următorul cuprins:
    „2) comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat,  modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale sau cu amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar nu mai puţin de 200 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice;
    3) utilizarea în comercializarea produselor şi serviciilor a mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice (de aprobare de model, de verificare metrologică) ori cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, falsificate, înlăturate sau cu termenul de valabilitate al certificatelor de aprobare de model şi al buletinelor de verificare metrologică expirat
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;”
    „5) încălcarea regulilor de desfăşurare a comerţului cu ridicata
    se sancţionează, atît cumpărătorul, cît şi vînzătorul, cu amendă  de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;”.
    3. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 273 pct. 1)–4), 6)–13), art. 274” se înlocuieşte cu textul „art. 274 alin. (1), (5)”;
    4. La articolul 408 alineatul (1), după textul „la art. 84,” se introduce textul „273 pct. 1)–4), 6)–13), 274 alin. (2)–(4), (6), 275 alin. (2),”.
    Art. II. – Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În sensul prezentei legi, activităţile de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi prestările de servicii sînt definite conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) şi sînt expuse în anexa la prezenta lege.”
    2. Articolul 3:
    noţiunea „mic comerciant” se completează în final cu textul „ , cu excepţia deţinătorilor de patentă”;
    după noţiunea „comerţ cu amănuntul” se introduce noţiunea „comerţ combinat” cu următorul cuprins:
    „comerţ combinat – activitate desfăşurată de comercianţii care vînd, prin sistemul de autoservire, mărfuri alimentare şi nealimentare către persoane juridice şi persoane fizice, înregistrate în baza de date a comerciantului vînzător şi titulare de legitimaţii de acces, în scopul revînzării/prelucrării acestor mărfuri şi al utilizării lor ca produse pentru consum final;”
    în noţiunea „autorizaţie de funcţionare”, textul „unităţii comerciale sau a locului deschis pentru vînzare” se înlocuieşte cu textul „unităţii comerciale/locului pentru vînzare sau a oficiului comerciantului în cazul cînd acesta nu necesită unitate comercială”;
    articolul se completează în final cu următoarele noţiuni:
    „produs agroalimentar uşor perisabil – produs alimentar de origine agricolă care nu este conservat prin sterilizare, deshidratare, congelare sau afumare şi care este susceptibil ca după un scurt timp de la data-limită de consum să prezinte pericol imediat pentru sănătatea consumatorului;
    cumpărătură de control – acţiune în cadrul unui control, efectuat de către inspectorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, care constă în efectuarea unei cumpărături de produse/servicii cu achitarea integrală a preţurilor/ tarifelor în scopul verificării normelor şi regulilor de comercializare a produselor şi serviciilor. După legitimarea inspectorului, produsele procurate se restituie contra valorii acestora.”
    3. La articolul 5 alineatul (3):
    în partea introductivă, sintagma „Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”; 
    litera e) se completează în final cu textul „ , inclusiv prin efectuarea cumpărăturii de control”.
     4. Articolul 8:
    la alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) achitarea mărfurilor procurate/livrate prin virament, cu excepţia cazurilor de achitare a acestora în comerţul combinat.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a comerţului combinat sînt:
    a) comerţul de produse alimentare şi nealimentare se desfăşoară pe bază de autoservire, permiţînd clientului alegerea mărfii şi punerea ei în cărucior în vederea cumpărării;
    b) clienţii sînt persoane fizice şi persoane juridice;
    c) toţi clienţii sînt înregistraţi în baza de date electronică, ţinută de comerciantul vînzător, în care se înregistrează în mod corect şi complet toate operaţiunile încheiate cu fiecare client. După înregistrarea în baza de date, clientului i se eliberează o legitimaţie de acces cu fotografie ce nu va fi transmisibilă;
    d) accesul în cadrul suprafeţelor de vînzare este permis numai persoanelor care deţin legitimaţie de acces;
    e) plata pentru mărfurile achiziţionate se face în numerar sau prin virament, la alegerea clientului, iar emiterea facturii fiscale este precedată de trecerea legitimaţiei de acces a clientului printr-un dispozitiv special ce permite identificarea lui. Emiterea facturii şi plata acesteia se permit doar cu condiţia că sistemul informatic gestionat de comerciantul vînzător recunoaşte  legitimaţia de acces a clientului înregistrat în baza de date;
    f) scopul achiziţionării produselor este utilizarea acestora pentru uzul personal (consum final) sau pentru prelucrarea, revînzarea lor către alţi comercianţi/utilizatori profesionali ori colectivi;
    g) suprafaţa destinată vînzării este de minimum 3000 de metri pătraţi;
    h) localul destinat comerţului combinat este amenajat cu minimum 200 de locuri pentru parcare;
    i) asortimentul produselor expuse la raft pentru clienţi este compus din  minimum 15000 de articole;
     j) licenţele necesare pentru comerţul combinat corespund cu licenţele pentru comerţul cu ridicata.”
    5. Articolul 20 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Produsele şi serviciile se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri libere de vînzare, cu excepţia preţurilor/tarifelor reglementate de către stat. Preţul la comercializarea produselor/serviciilor social importante de primă necesitate, a căror listă reflectă comportamentul consumatorilor din păturile social vulnerabile, se aprobă de către Guvern şi se reglementează prin limitarea rentabilităţii la producere şi/sau a adaosului comercial la vînzarea acestora. Reglementarea preţurilor de către Guvern se efectuează pe un termen de maximum un an şi va fi precedată de o argumentare economică şi statistică cu privire la necesitatea efectuării ei şi de avizul Consiliului Concurenţei. Lista produselor/serviciilor social importante conţine o descriere detaliată şi corectă a produselor incluse, specificarea exactă a caracteristicilor produsului al cărui preţ urmează a fi reglementat.”
    6. Capitolul V se completează cu articolul 211 cu următorul cuprins:
    „Articolul 211.  Relaţia dintre furnizorul şi comerciantul produselor
                              agroalimentare uşor perisabile
    (1) Relaţiile contractuale dintre furnizorul şi comerciantul produselor agroalimentare uşor perisabile sînt stabilite prin încheierea unui contract negociat în prealabil de către părţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Părţile nu se pot obliga reciproc, direct sau indirect, să cumpere sau să vîndă produse/servicii de la sau către un terţ.
    (2) Comerciantul nu poate să solicite şi să încaseze de la furnizor plăţi pentru serviciile care nu sînt incluse în costul de achiziţie al produselor (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie şi amenajarea suprafeţei de vînzare, costuri pentru publicitate şi pentru promovarea produselor). Comerciantul nu poate fi obligat de către furnizor să contribuie la costurile de marketing ale furnizorului. Această reglementare nu împiedică furnizorul sau comerciantul să participe benevol şi reciproc la costuri de marketing pentru promovarea produselor.
    (3) Comerciantul nu poate să condiţioneze furnizorul să nu vîndă produsul şi altor comercianţi la un preţ mai mic decît cel la care îl vinde lui. Furnizorul nu poate să condiţioneze comerciantul să păstreze un anumit preţ de raft.”
    7. La articolul 22 alineatul (3) litera d), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
    8. La articolul 25 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.”
    9. Legea se completează cu următoarea anexă:

    anexă

  
  PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr. 101. Chişinău, 13 decembrie 2012.