LPM301/2012
ID intern unic:  346344
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 301
din  21.12.2012
pentru modificarea articolului 151 al Legii nr. 133-XVI
din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 51     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    MODIFICAT
    RMO18 din 25.01.13, MO18-21/25.01.13, pag.8

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 151 alineatul (1) litera b) din  Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, art. 625), cu modificările ulterioare, cifra „1,4” se substituie cu cifra „1,6”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.
    Art. III. – Guvernul, în termen de 4 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    [Art.III modificat prin RMO18 din 25.01.13, MO18-21/25.01.13, pag.8]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 301. Chişinău, 21 decembrie 2012.