LPC309/2012
ID intern unic:  346346
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 309
din  26.12.2012
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 53     Data intrarii in vigoare : 26.12.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 15, art. 37), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1,  cifrele „9906901,1” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „9881110,8”.
    2. Anexele nr.1 şi 2 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr. 309. Chişinău, 26 decembrie 2012.