LPC323/2012
ID intern unic:  346348
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 323
din  27.12.2012
pentru modificarea Legii nr. 165 din 11 iulie 2012
cu privire la modificarea şi completarea Codului audiovizualului
al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 55
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 165 din 11 iulie 2012 cu privire la modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 640) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul I punctul 3, în alineatul (3) al articolului 19 din cod, textul „Distribuitorii de servicii acoperă” se înlocuieşte cu textul „Începînd cu 1 iulie 2013, distribuitorii de servicii acoperă”.
    2. Articolul II va avea următorul cuprins:
    „Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctului 7, care se pune în aplicare de la 1 iulie 2013.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr. 323. Chişinău, 27 decembrie 2012.